CZYM JEST BINITARIANIZM?

Biblijny Binitarianizm to doktryna chrześcijańska, która głosi, że Bóg Ojciec i Syn Boży, jako dwie oddzielne osoby, tworzą Bożą Rodzinę JHWH. Binitarianizm jest formą monoteizmu, co oznacza, że Bóg jest absolutnie jedną istotą, lecz w binitarianizmie istnieje “podwójność” w Bogu (Boża Rodzina). 

Według doktryny binitarianizmu, obie te osoby noszą imię JHWH, co oznacza, że posiadają tę samą Boską naturę i są jednym w swoim istnieniu.

Jako Binitarianie uznajemy, że Syn Boży był zawsze z Ojcem i obydwoje są bez początku i po za czasem. Bóg Ojciec i  Syn Boży są ze sobą od wieczność, aż po wieczność.

W relacji rodzinnej Syn jest podporządkowany Bogu Ojcu. Ojciec otrzymuje w Synu pełnię czci, a zarazem w pełni wszelką cześć otrzymuje Pan Jezus. 

Według Binitarian Bóg Ojciec i Syn Boży, obydwoje noszą chwalebne imię YHVH, określane inaczej tetragramem.  

Jako Binitarianie nie uznajemy unii hipostatycznej, co oznacza, że przed przyjściem Chrystusa na ziemię, był On w postaci Bożej. Przyszedł na ziemię przez dziewicę, gdzie stał się człowiekiem na wzór pierwszego człowieka Adama. Po zmartwychwstaniu i wstąpieniu do trzeciego nieba, Bóg Ojciec przywrócił Mu wszelką władzę jak i w pełni status nieskończonego Boga, z przed przyjścia na ziemię. 

Jako binitarianie w porównaniu do trynitarian – nie wierzymy w odrębną osobowość Ducha Świętego.

Jednak jako binitarianie w odróżnieniu do antytrynitarian nie traktujemy Ducha Świętego jedynie jako moc sprawczą. Pojmujemy Go jako osobę Ojca lub Syna w zależności od kontekstu danych wersetów, binitarianie również pojmują Ducha Świętego jako wszechobecność Ojca i Syna. Ponadto Duch Święty w Słowie Bożym jest wyrażony nie tylko osobowo, ale również jako wspólny Duch Ojca i Syna, pieczęć, mądrość, moc – a także wiele innych. 

JHWH czyli imię Boże określane jako tetragram, opisuje charakter i osobowość Boga Prawdziwego, Stwórcy nieba i ziemi. Znajomość tego imienia może dostarczyć nam wielu ciekawych informacji i nauk, jakie możemy wyciągnąć z Pisma Świętego. W niniejszym artykule skoncentrujemy się jednak na aspekcie rozpoznawania osoby Boga na podstawie tetragramu.

Każdy studiując Słowo Boże dostrzega nauczanie Pawła w listach do Koryntian, o tym, że Duch Boży mieszka w nas, że w Nowym Przymierzu staliśmy się żywymi świątyniami po których przechadza się sam Bóg. "Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?" 1 List do Koryntian 3:16

Na początku studiując Słowo Boże, nie byliśmy zindoktrynowani różnymi naukami ludzkimi. Nie mieliśmy szczegółowej znajomości podejścia wielu instytucji, denominacji, organizacji itp. Stawaliśmy się dziećmi Bożymi rozpoczynając z “czystą kartą”, dlatego gdy studiowaliśmy Pismo Święte i karmiliśmy się tylko i wyłącznie Bożą nauką, jednocześnie trwając w modlitwie i szukając mądrości płynącej z góry, zrozumienie otrzymywaliśmy od Boga.

Czy wiedzieliście, że próbowano podrobić krótki fragment 1 listu Jana? W piątym rozdziale próbowano wprowadzić zmiany, w celu udowodnienia, że Boża natura składa się z trzech Bożych osób – Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego.

Kim jest Duch Święty?

Jest to temat drażliwy dla wielu chrześcijan, a zarazem nie do końca zbadany. Często chrześcijanie przyjmują bezkrytycznie nauki instytucji i organizacji, które w celach ekumenicznych tworzą wspólną organizacje do której można dołączyć pod warunkiem wyznawania trójcy.