CZYM JEST BINITARIANIZM?

Biblijny Binitarianizm to doktryna chrześcijańska, która określa, że Bóg Ojciec i Syn Boży, jako dwie oddzielne osoby, tworzą Bożą Rodzinę JHWH, znanego jako Boga JHWH ze Starego Testamentu. 
W Nowym Testamencie Bóg JHWH objawia się w postaci Bożej rodziny – Boga Ojca i Syna Bożego. 

Według doktryny binitarianizmu, obie te osoby noszą imię JHWH, co oznacza, że posiadają tę samą Boską naturę JHWH.

Jako Binitarianie uznajemy, że Syn Boży był zawsze z Bogiem Ojcem i obydwoje są bez początku i po za czasem. Bóg Ojciec i  Syn Boży są ze sobą od wieczność, aż po wieczność.

Bóg Ojciec i Syn Boży to dwie odrębne osoby, nie są jedną i tą samą postacią, osobą jak twierdzą ludzie wyznający “jedność Bóstwa”.

W relacji rodzinnej Syn jest podporządkowany Bogu Ojcu. Ojciec otrzymuje w Synu pełnię czci, a zarazem w pełni wszelką cześć otrzymuje Pan Jezus. 

Według Binitarian Bóg Ojciec i Syn Boży, obydwoje noszą chwalebne imię JHWH, określane inaczej tetragramem.  

Jako Binitarianie nie uznajemy unii hipostatycznej, co oznacza, że przed przyjściem Chrystusa na ziemię, był On w postaci Bożej. Przyszedł na ziemię przez dziewicę, gdzie stał się człowiekiem na wzór pierwszego człowieka Adama. Po zmartwychwstaniu i wstąpieniu do trzeciego nieba, Bóg Ojciec przywrócił Mu wszelką władzę jak i w pełni status nieskończonego Boga, z przed przyjścia na ziemię. 

Jako binitarianie w porównaniu do trynitarian – nie wierzymy w odrębną osobowość Ducha Świętego.

Jednak jako binitarianie w odróżnieniu do antytrynitarian nie traktujemy Ducha Świętego jedynie jako moc sprawczą. Pojmujemy Go jako osobę Ojca lub Syna w zależności od kontekstu danych wersetów, binitarianie również pojmują Ducha Świętego jako wszechobecność Ojca i Syna. Ponadto Duch Święty w Słowie Bożym jest wyrażony nie tylko osobowo, ale również jako Duch Ojca czy Syna, pieczęć, mądrość, moc – a także wiele innych. 

Trynitarianie twierdzą, że Trójca Święta współtworzy Boską rodzinę JHWH, z Duchem Świętym jako trzecią osobą. Jednakże, analiza Pisma Świętego ujawnia brak potwierdzenia takiego nauczania. Biblijne dowody sugerują, że w Bożej rodzinie istnieją tylko dwie osoby: Bóg Ojciec i Syn Boży. Duch Święty jest wszechobecnością Boga Ojca i Syna Bożego, a nie odrębną, trzecią osobą.

Bóg Ojciec jest uznawany za Ostateczną Głowę i Prawdziwego Boga w niemal wszystkich doktrynach chrześcijańskich. Zarówno unitarianie, jak i trynitarianie zgadzają się w kwestii Boga Ojca. W kontekście Boga Ojca, binitarianie również uznają Go za ostateczną i najwyższą Głowę.

Wiele osób źle intepretuje doktrynę Binitarianizmu, uważając, że odrzucamy Boskość Ducha Świętego, co nie jest prawdą. Jako binitarianie nie uznajemy Ducha Świętego jako odrębnej trzeciej osoby, ale jako objaw Boga Ojca i Syna Bożego, jest to ICH wspólny Duch, wszechobecność i wiele innych.

JHWH czyli imię Boże określane jako tetragram, opisuje charakter i osobowość Boga Prawdziwego, Stwórcy nieba i ziemi. Znajomość tego imienia może dostarczyć nam wielu ciekawych informacji i nauk, jakie możemy wyciągnąć z Pisma Świętego. W niniejszym artykule skoncentrujemy się jednak na aspekcie rozpoznawania osoby Boga na podstawie tetragramu.

Każdy studiując Słowo Boże dostrzega nauczanie Pawła w listach do Koryntian, o tym, że Duch Boży mieszka w nas, że w Nowym Przymierzu staliśmy się żywymi świątyniami po których przechadza się sam Bóg. "Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?" 1 List do Koryntian 3:16