O NAS – KIM JESTEŚMY? 

Jesteśmy nowo narodzonymi uczniami Pana Jezusa, których odnalazł Wszechmogący Bóg Ojciec i Wszechmogący Syn Boży. Zostaliśmy wyzwoleni z niewoli grzechu i teraz, jako dzieci Boże, podążamy jako zbawione jednostki kościoła Bożego jakim jest ciało Chrystusa,  ku obietnicy życia wiecznego z Bogiem.

Nie przynależymy do żadnej denominacji i nie popieramy żadnych instytucji ani organizacji. Nasza wiara opiera się na tym, co Bóg objawia nam przez swoje natchnione Słowo Boże, które składa się z 66 ksiąg, zarówno Starego Testamentu (Tanach), jak i Nowego Przymierza (Nowego Testamentu w języku greckim).

Tworzymy zbór domowy, na wzór pierwszych chrześcijan, którzy gromadzili się w domach. Jeśli masz ochotę porozmawiać z nami, spotkać się na studium Słowa Bożego lub złożyć prośbę o modlitwę, serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego: kontakt@duchowepogotowie.pl.

BIBLIA TO JEDYNE NATCHNIONE SŁOWO BOŻE

Wierzymy, że Biblia jest jedyne natchnionym źródłem poznania Boga i Jego Bożego prawa. Biblia składająca się z 66 ksiąg – Starego Przymierza (Tanach) i Nowego Przymierza greckojęzycznego, w swoim przekazie jest spójna i obydwa Testamenty są ściśle ze sobą powiązane. Wszelkie doktryny i nauki są jasno napisane, ale do ich pełnego zrozumienia potrzebna jest mądrość i Duch Chrystusowy, który jest dany od Pana.

Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.

Ewangelia Mateusza 24:35

Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z Pism nadzieję mieli.

List do Rzymian 15:4

I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,
Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.

2 List do Tymoteusza 3:15-17

Nie trzeba być uczonym, czy ukończyć szkoły teologicznej, by zrozumieć Słowo Boże. Jedynym godnym nauczycielem i wykładowcą Bożego Słowa jest sam Bóg.

Jeżeli my dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi choremu, dzięki czemu został on uzdrowiony,
To niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych; dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami.
On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.
A widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się; poznali ich też, że byli z Jezusem;

Dzieje Apostolskie 4:9-13

STWORZENIE ŚWIATA I UPADEK CZŁOWIEKA

Wierzymy, że Bóg stworzył wszelkie stworzenie w ciągu sześciu dosłownych dni, trwających po 24 godziny. Uważamy, że wszystko zostało stworzone przez Jego Słowo jako doskonałe i bez grzechu. Jednakże, z powodu nieposłuszeństwa pierwszych ludzi, grzech i wszelkie zło weszły do stworzenia.

Odrzucamy teorię ewolucji oraz każdą formę kreacjonizmu progresywnego.

Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.

Księga Rodzaju 1:1

PAN króluje, przyoblekł się w majestat, odział się PAN i przepasał potęgą; utwierdził też świat, że się nie zachwieje.

Psalm 93:1

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało.

Ewangelia Jana 1:1-3

Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu.

List do Kolosan 1:16-17

A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł.

Księga Rodzaju 3:6

Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli

List do Rzymian 5:12

Z ŁASKI ZBAWIENI JESTEŚMY Z WIARY ŻYĆ BĘDZIEMY

Wierzymy, że zbawienie możemy osiągnąć jedynie dzięki Bożej łasce. Nie możemy na zbawienie zapracować, ani wybłagać poprzez uczynkowość, rytuały, tradycje czy sakramenty. 

I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze,
W których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych.
Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni;
Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował,
I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem – łaską zbawieni jesteście –
I wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, Aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;
Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.

List do Efezjan 2:1-10

Fundamentalnym elementem zbawienia jest wiara. Nie tylko wiara w Boga, czyn Chrystusa na krzyżu i Jego zmartwychwstanie, ale także wypełnianie Bożej woli i przyjmowaniem wszystkiego z wiarą. Dzięki żywemu działaniu Pana Jezusa i Boga Ojca zrzucamy starego człowieka i na nowo się rodzimy. Wraz z momentem przyjęcia Chrystusa za swojego Pana, odrzucamy życie w grzechu i żyjemy wypełniając Bożą wolę w miłości i uświęceniu. Zbawienie można utracić, gdy odwrócimy się od Pana i będziemy czynić wolę tego świata.

Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka,
Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie.

List do Rzymian 1:16-17

Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.
Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.

Ewangelia Jana 3:15-18

Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych.
I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy;

List do Kolosan 2:12-13

PAN JEZUS CHRYSTUS

Wierzymy, że Pan Jezus będąc na Ziemi wyrzekł się swojej Boskiej formy i stał się podobny ludziom na wzór pierwszego człowieka – jako drugi Adam.

A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go: Nauczycielu dobry! Co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny?
A Jezus odrzekł: Czemu mię nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg.

Ewangelia Marka 10:17-18

Dlatego, tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech – śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.
Grzech bowiem był na świecie aż do nadania prawa, ale grzechu się nie poczytuje, gdy nie ma prawa. Śmierć jednak królowała od Adama aż do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie popełnili grzechu podobnego do przestępstwa Adama, który jest obrazem tego, który miał przyjść.
Lecz z przestępstwem nie jest tak, jak z darem łaski. Jeśli bowiem przez przestępstwo jednego wielu umarło, tym obficiej spłynęła na wielu łaska Boga i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. A z darem nie jest tak, jak z tym, co przyszło przez jednego, który zgrzeszył. Wyrok bowiem jest z powodu jednego przestępstwa ku potępieniu, ale dar łaski z powodu wielu przestępstw ku usprawiedliwieniu.
Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła królować przez jednego, tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość tej łaski i dar sprawiedliwości, będą królować w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. Tak więc, jak przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu, tak też przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi spłynął dar ku usprawiedliwieniu dającemu życie.
Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stało się sprawiedliwymi.
A prawo wkroczyło po to, aby obfitował grzech. Lecz gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska tym bardziej obfitowała; Aby, jak grzech królował ku śmierci, tak też łaska królowała przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana.

List do Rzymian 5:12-21

Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym.
Jednak pierwsze nie jest to, co duchowe, ale to, co cielesne, potem duchowe.
Pierwszy człowiek z ziemi – ziemski, drugi człowiek – sam Pan z nieba.

1 List do Koryntian 15:45-47

Wierzymy, że zrodził się z dziewicy Panny – przez Ducha Świętego – i całe swoje życie przeżył bezgrzesznie, po czym został ukrzyżowany za grzech świata i po trzech dniach zmartwychwstał wracając do formy Wszechmogącego Syna Bożego. Odrzucamy unię hipostatyczną. Wierzymy, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą i pośrednikiem do Ojca i tylko w Jego imieniu jest zbawienie.

A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli.
Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie.
Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.
A każdy w swoim porządku: jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie jego przyjścia,

1 List do Koryntian 15:20-23

Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł; a zatem wszyscy umarli;
A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony.

2 List do Koryntian 5:14-15

Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi,
Aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili.

List do Galacjan 4:4-5

Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

Ewangelia Jana 14:6

ANIHILACJONIZM W OGNIU GEHENNY I KONDYCJONALIZM

Wierzymy, że każda dusza jest śmiertelna, a dzięki zbawieniu otrzymujemy dar życia wiecznego z Bogiem Ojcem i Panem Jezusem Chrystusem w Królestwie Niebiańskim. Bóg Ojciec oraz Pan Jezus Chrystus są wieczni – od zawsze – na zawsze. Są początkiem i końcem.

Wszyscy ludzie którzy nie zostaną zbawieni i umrą w swoich grzechach – zostaną w swoim czasie wzbudzeni na sąd Boży – na którym zostaną osądzeni na podstawie swoich uczynków. Następnie poniosą karę w jeziorze ognia i siarki adekwatną do swojego osądu, po czym dostąpią drugiej śmierci. Wierzymy, że Bóg jest najsprawiedliwszym sędzią, nie jest jednak sadystą by torturować kogoś wiecznie.

Będę się cieszył i radował tobą, będę śpiewał twemu imieniu, o Najwyższy!
Gdy cofną się moi nieprzyjaciele, upadną i znikną sprzed twego oblicza.
Ty bowiem przeprowadziłeś mój sąd i moją sprawę, zasiadłeś na tronie jako sędzia sprawiedliwy. Skarciłeś pogan, wytraciłeś niegodziwych, wymazałeś ich imię na wieki wieków.

Psalm 9:2-5

Niegodziwi zaś wyginą, a wrogowie PANA znikną jak tłuszcz barani, jak dym się rozwieją.

Psalm 37:20

Twój język knuje przewrotność, ostry jak brzytwa, działający podstępnie.
Miłujesz zło bardziej niż dobro i kłamstwo bardziej niż mowę sprawiedliwą. Sela.
Miłujesz wszelkie słowa szkodliwe, podstępny języku.
Dlatego Bóg zniszczy cię na wieki, pochwyci cię i wyrwie z namiotu, i wykorzeni cię z ziemi żyjących. Sela

Psalm 52:2-5

Na ścieżce sprawiedliwości jest życie, na jej drodze nie ma śmierci.

Przysłów 12:28

Kto przestrzega przykazania, zachowuje swoją duszę, ale kto gardzi swymi drogami, zginie.

Przysłów 19:16

Ale przestępcy i grzesznicy będą razem starci, a ci, którzy opuścili PANA, zginą.

Księga Izajasza 1:28

Dopóki bowiem byliście sługami grzechu, byliście wolni od sprawiedliwości.
Jakiż więc wówczas mieliście pożytek z tych rzeczy, których się teraz wstydzicie? Ich bowiem końcem jest śmierć. Lecz teraz, uwolnieni od grzechu, gdy staliście się sługami Boga, macie swój pożytek ku uświęceniu, a na końcu życie wieczne.
Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.

List do Rzymian 6:20-23

Błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować tysiąc lat.

Objawienie Jana 20:6

I zobaczyłem wielki biały tron i zasiadającego na nim, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i niebo, i nie znaleziono dla nich miejsca.
I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem, i otwarto księgi. Otwarto też inną księgę, księgę życia. I osądzeni zostali umarli według tego, co było napisane w księgach, to znaczy według ich uczynków.
I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli. I zostali osądzeni, każdy według swoich uczynków.
A śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognia. To jest druga śmierć.
I jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia

Objawienie Jana 20:11-15

Dlatego tak mówi Pan BÓG: Oto moi słudzy będą jeść, a wy będziecie głodni. Oto moi słudzy będą pić, a wy będziecie spragnieni. Oto moi słudzy będą się radować, a wy będziecie zawstydzeni.
Oto moi słudzy będą śpiewać z radości serca, a wy będziecie krzyczeć z boleści serca i zawodzić z powodu zrozpaczonego ducha.
I zostawicie swoje imię moim wybranym na przekleństwo, gdyż Pan BÓG zabije was, a swoje sługi nazwie innym imieniem.

Księga Izajasza 65:13-15

BIBLIJNY BINITARIANIZM

Binitarianizm to doktryna chrześcijańska, która głosi, że Bóg Ojciec i Syn Boży, jako dwie oddzielne osoby, tworzą Bożą Rodzinę JHWH. Według tej doktryny, obie te osoby noszą imię JHWH, co oznacza, że posiadają tę samą Boską naturę i są jednym w swoim istnieniu. Binitarianizm podkreśla Boską naturę Syna Bożego i jego współistnienie z Ojcem odwiecznym czasów. Binitarianie uważają, że Syn Boży jest równy Ojcu i ma tę samą Boską naturę, ale jest jednocześnie oddzielną i odrębną osobą.

W ten sposób Binitarianizm podkreśla jedność Boga JHWH (Boża rodzina) , ale jednocześnie wyróżnia Ojca i Syna jako dwie oddzielne osoby. 

Jako binitarianie w porównaniu do trynitarian – nie wierzymy w odrębną osobowość Ducha Świętego. Jednak również w odróżnieniu do antytrynitarian nie traktujemy Ducha Świętego jedynie jako moc sprawczą. Pojmujemy Go jako Ojca lub Syna w zależności od kontekstu danych wersetów, również Duch Święty to wszechobecność Boża Ojca i Syna. Ponadto Duch Święty w Słowie Bożym jest wyrażony nie tylko osobowo, ale również jako pieczęć, mądrość, moc – a także wiele innych. 

Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich.

Księga Rodzaju 1:26-27

Tron twój, o Boże, trwa na wieki wieków; Berłem sprawiedliwym jest berło królestwa twego.
Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia; Dlatego pomazał cię Bóg… twój Bóg Olejkiem wesela jak żadnego towarzysza twego.

Psalm 45:7-8

I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza – władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo – niezniszczalne.

Księga Daniela 7:13-14

W tym czasie Jezus powiedział: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te sprawy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom.
Tak, Ojcze, gdyż tak się tobie upodobało.
Wszystko zostało mi dane od mego Ojca i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.

Ewangelia Mateusza 11:25-27

A gdy się zeszli faryzeusze, zapytał ich Jezus,
Mówiąc: Co sądzicie o Chrystusie? Czyim jest synem? Mówią mu: Dawidowym.
Rzecze im: Jakże więc Dawid w natchnieniu Ducha nazywa go Panem, gdy mówi:
Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich pod nogi twoje.
Jeśli więc Dawid nazywa go Panem, jakże może być synem jego?
I nikt nie mógł mu odpowiedzieć ani słowa, ani też już nikt od owego dnia nie odważył się go pytać.

Ewangelia Mateusza 22:41-46

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało.
W nim było życie, a życie było światłością ludzi.

Ewangelia Jana 1:1-4

Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie.
Rzekł mu Judasz, nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu?
Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy.

Ewangelia Jana 14:21-23

I przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bitynii, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im;

Dzieje Apostolskie 16:6-7

Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego.
Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie.
A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was.

List do Rzymian 8:9-11

Skoro szukacie dowodu na to, że przeze mnie przemawia Chrystus, który nie jest wobec was bezsilny, ale jest mocny wśród was.
Choć bowiem ukrzyżowany został w słabości, lecz żyje z mocy Bożej. Bo i my jesteśmy słabi w nim, lecz będziemy żyć z nim z mocy Bożej wśród was.
Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie; czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli.

2 List do Koryntian 13:3-5

A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze!

List do Galacjan 4:6

Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna.

2 List Jana 1:9

I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Boga, i pieśń Baranka: Wielkie i zadziwiające są twoje dzieła, Panie Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe i prawdziwe są twoje drogi, o Królu świętych;

Objawienie Jana 15:3

CHRZEST

Wierzymy, że każdy nowonarodzony Chrześcijanin zostaje ochrzczony Duchem Świętym. Uznajemy, że chrzest wodą H2O jest ku wyznaniu publicznemu wiary i oddaniu swojego życia Panu Jezusowi Chrystusowi, nie jest on wymagany do zbawienia. Za to chrzest Janowy w czasie Starego Przymierza, był chrztem pokuty.

Żaden uczynek, rytuał nie daje zbawienia, ani nie jest jego częścią,  jesteśmy zbawieni z łaski Bożej i czynu miłości Chrystusa na krzyżu.

W nim też zostaliście obrzezani obrzezaniem nie ręką uczynionym, lecz obrzezaniem Chrystusa, przez zrzucenie grzesznego ciała doczesnego;
Pogrzebani z nim w chrzcie, w którym też razem z nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga, który go wskrzesił z martwych.

List do Kolosan 2:11-12

Ja was chrzczę wodą ku pokucie; ten zaś, który idzie za mną, jest mocniejszy ode mnie; nie jestem godny nosić mu obuwia. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem.

Ewangelia Mateusza 3:11

Bo wszyscy przez jednego Ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni w jednego Ducha.

1 List do Koryntian 12:13

Wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa.
Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa.

List do Galacjan 3:26-27

Jedno jest ciało i jeden Duch, jak też zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania.
Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest;

List do Efezjan 4:4-5

KOŚCIÓŁ

Wierzymy, że prawdziwym kościołem Bożym jest ciało Chrystusa, które składa się ze zbawionych ludzi, którzy tworzą duchową rodzinę. Duchowa rodzina charakteryzuje się miłością i jednością w Panu. Uznajemy, że nie ma on nic wspólnego z wszelkimi instytucjami i organizacjami.

I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.
A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne,
I sprzedawali posiadłości i mienie, i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba.
Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca,
Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni.

Dzieje Apostolskie 2:42-47

Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych

Dzieje Apostolskie 17:24

Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus;
Bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało – czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem.
Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma.
Jeśliby rzekła noga: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała; czy dlatego nie należy do ciała? A jeśliby rzekło ucho: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśliby całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśliby całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. A jeśliby wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało?
A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce: Nie potrzebuję ciebie; albo głowa nogom: Nie potrzebuję was.
Wprost przeciwnie: Te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze,
A te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość,
Podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośledniejszemu większą zacność,
Aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie.
I jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki; a jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki.
Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami.

1 List do Koryntian 12:12-27

Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus;
Bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało – czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem.
Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma.
Jeśliby rzekła noga: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała; czy dlatego nie należy do ciała? A jeśliby rzekło ucho: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśliby całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśliby całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. A jeśliby wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało?
A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce: Nie potrzebuję ciebie; albo głowa nogom: Nie potrzebuję was.
Wprost przeciwnie: Te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze,
A te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość,
Podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośledniejszemu większą zacność,
Aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie.
I jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki; a jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki.
Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami.

List do I Hebrajczyków 10:24-25