Biblia obala urząd “papieża”

You are currently viewing Biblia obala urząd “papieża”
 
“Papież” – czyli najwyższy kapłan katolicyzmu, nazywany przez wiernych tej instytucji również takimi przydomkami jak: “biskup Rzymu”, “prymas Italii”, “zwierzchnik kościoła katolickiego”, “głowa stolicy Apostolskiej” “głowa kościoła”, “suweren Państwa-Miasta Watykan” czy “ojciec święty”.
 

KTO JEST NAJWIĘKSZY WEDŁUG BIBLII?

Według katolików Piotr był pierwszym Biskupem Rzymu, który został wywyższony przez Chrystusa. W Ewangelii możemy przeczytać o sytuacji w której uczniowie zaczęli się ze sobą spierać o to, kto jest największy.
 
“Powstał też spór między nimi o to, kto z nich ma uchodzić za największego.
On zaś rzekł do nich: Królowie narodów panują nad nimi, a władcy ich są nazywani dobroczyńcami.
Wy zaś nie tak, lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy, a ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący.”
Ewangelia Łukasza 22:24-26
 
Jeżeli Piotr miałby być wyróżniony, to podczas tej rozmowy Pan Jezus powiedziałby, że to właśnie Piotr jest liderem i on będzie przewodził po odejściu Mesjasza. Lecz Chrystus ukazuje, że należy się uniżać i być sługą dla swych braci, aby stawać się pierwszym. Tymczasem pozycja biskupa Rzymu jest wywyższona nad innych kapłanów kościoła katolickiego do tego stopnia, że został ustalony dogmat o nieomylności papieża. [SPRAWDŹ TEŻ: CZYM JEST CHRZEŚCIJAŃSTWO?]
 
“A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.”
Ewangelia Mateusza 19:30
 
Przykładem skromnej postawy był sam Chrystus, który uniżył się do formy człowieka wypierając się swojej Boskości na ponad 30 lat, dał On dobry przykład wszystkim swoim ówczesnym, jak i aktualnym uczniom jak należy się uniżać i służyć innym, również abyśmy potrafili nosić każdego dnia swój własny krzyż. 
 
“Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie,
Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu,
Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej.”
List do Filipian 2:5-8
 

CHRYSTUS SKAŁA – PIOTR KAMIEŃ

 
Całą tezę o tym, że Szymon Piotr jest pierwszym “papieżem” katolicy opierają na źle przez nich interpretowanym fragmencie z Ewangelii Mateusza:
 
“A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.”
Ewangelia Mateusza 16:18
 
foto/ jimmyakin.com
 
Kościół Katolicki tłumacząc przyrównuje Piotra do skały i to, że słowo opoka (skała) ma to samo pochodzenie co jego imię. Dla rozwiania wszelkich wątpliwości możemy sprawdzić co pokazuje konkordancja Biblii z tłumaczenia greckiego:
 
Piotr – Petros (STRONG 4074)tłumaczenie: kamień lub głaz
Opoka –  petra  (STRONG 4073)tłumaczenie: skała, blok skalny 
 
Jeżeli dzięki tłumaczeniu greckiemu możemy wykazać, że Piotr nie jest skałą, to idąc prawidłowym tokiem rozumowania, Pismo tłumaczmy Pismem. Sprawdźmy kto jest skałą/opoką według natchnionej Biblii.
 
“Powiedział: PAN jest moją skałą, moją twierdzą i moim wybawicielem.”
II Księga Samuela 22:2
 
“Bo któż jest Bogiem oprócz PANA? Któż skałą oprócz naszego Boga?
II Księga Samuela 22:32
 
“PAN żyje, niech będzie błogosławiona moja skała, niech będzie wywyższony Bóg, skała mojego zbawienia.”
II Księga Samuela 22:47
 
Bóg Izraela przemówił, Skała Izraela mówiła do mnie: Ten, który panuje nad ludem, ma być sprawiedliwy, ma panować w bojaźni Bożej.”
II Księga Samuela 23:3
 
PAN moją skałą, moją twierdzą i wybawicielem. Mój Bóg moją opoką, której będę ufał, moją tarczą i rogiem mego zbawienia, moją warownią.”
PSALM 18:2
 
“Bo któż jest Bogiem oprócz PANA? Któż skałą oprócz naszego Boga?”
PSALM 18:31
 
“PAN żyje, niech będzie błogosławiona moja skała, niech będzie wywyższony Bóg mego zbawienia.”
PSALM 18:46
 
“Do ciebie wołam, PANIE, Skało moja; nie bądź głuchy na moje wołanie, abym jeśli się nie odezwiesz, nie stał się podobny do zstępujących do dołu.”
PSALM 28:1
 
Ty[PAN – werset 1](p. red.)  bowiem jesteś moją skałą i twierdzą; dlatego przez wzgląd na twoje imię kieruj mnie i prowadź.”
PSALM 31:3
 
“Powiem Bogu, mojej skale: Czemu o mnie zapomniałeś? Czemu chodzę smutny z powodu ucisku wroga?”
PSALM 42:9
 
“Bądź[PAN – werset 1](p. red.) mi skałą schronienia, gdzie zawsze mogę uciec; przykazałeś, aby mnie wybawiono, bo ty PAN – werset 1](p. red.) jesteś moją skałą i twierdzą.”
PSALM 71:3
 
“Przypominali sobie, że Bóg jest ich skałą, że Bóg Najwyższy – ich Odkupicielem;”
PSALM 78:35
 
“Aby opowiadać, że PAN jest prawy; on jest moją skałą i nie ma w nim żadnej nieprawości.” PSALM 92:15  
 
“Chodźcie, śpiewajmy PANU, wykrzykujmy radośnie skale naszego zbawienia.”
PSALM 95:1
 
“Ufajcie po wsze czasy Panu, gdyż Pan jest skałą wieczną.” Izajasza 26:4
 
“Nie trwóżcie się i nie lękajcie się! Czy wam tego już dawno nie opowiedziałem i nie zwiastowałem? I wy jesteście moimi świadkami. Czy jest bóg oprócz mnie? Nie, nie ma innej opoki, nie znam żadnej.
Izajasza 44:8
 
Lecz Ty, Panie, który jesteś od wieków, Boże mój, Święty mój, nie daj nam zginąć! Panie, powołałeś ich, aby dokonali sądu, Skało, ustanowiłeś ich, aby wymierzyli karę.”
Habakuka 1:12
 
“Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie, słucha moich słów i wypełnia je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który zrobił głęboki wykop i założył fundament na skale. A gdy przyszła powódź, rzeka uderzyła w ten dom, ale nie mogła go poruszyć, bo był założony na skale.”
Ewangelia Łukasza 6:47-48
 
Wszystkie te fragmenty ewidentnie ukazują, że tylko Bóg może być skałą, a wyrażenie z ewangelii Mateusza (16:18) “na tej skale” odnosi się tylko i wyłącznie do Chrystusa, Boga żywego Syna YHVH.

Również inne przydomki przypisywane biskupowi Rzymskiemu, uniżają naszemu Panu:
 
“Ojciec Święty” – Nazywanie człowieka takim przydomkiem jest bluźnierstwem wobec Boga Ojca:
 
“I nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest wasz Ojciec, który jest w niebie.” Ewangelia Mateusza 23:9
 
“A nie jestem już na świecie, ale oni są na świecie, a ja idę do ciebie. Ojcze święty, zachowaj w twoim imieniu tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak i my.” Ewangelia Jana 17:1
 
“Głowa kościoła”: Na pewno nie jest nim człowiek, a zwłaszcza “papież”.
 
“Twoja, PANIE, jest wielkość, moc, chwała, zwycięstwo i majestat. Wszystko bowiem, co jest na niebie i na ziemi, jest twoje. Do ciebie należy królestwo, a ty jako głowa jesteś wyniesiony ponad wszystko.”
I Księga Kronik 29:11
 
“Ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym; I wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła, Który jest ciałem jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia.”
List do Efezjan 1:21-23
 
“Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa,”
List do Efezjan 4:15
 
“Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus Głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem.” List do Efezjan 5:23 “On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu. On też jest głową ciała – kościoła; on jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy;”
List do Kolosan 1:17-18
 

TYLKO BOGU ODDAJ POKŁON

Foto/Max Rossi
W Nowym Testamencie wiele razy występuje napomnienie, by nie oddawać pokłonu żadnemu stworzeniu, tylko Bogu. Sam Piotr, którego instytucje próbują przypisywać do tego urzędu nie pozwalał, aby oddawano mu pokłon. 
 
“A gdy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw, padł mu do nóg i oddał mu pokłon. Lecz Piotr podniósł go, mówiąc: Wstań, ja też jestem człowiekiem.
Dzieje Apostolskie 10:25-26
 
“Wtedy Jezus powiedział mu: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, swemu Bogu, będziesz oddawał pokłon i tylko jemu będziesz służył.”
Ewangelia Mateusza 4:10
 
Taka samą sytuację możemy zaobserwować podczas objawienia jakie otrzymał Jan dotyczącego końca czasów, wówczas Jan dwukrotnie chciał oddać pokłon aniołowi którego wysłał Pan Jezus aby mu objawił część widzenia, ale sam wysłannik mu zakazał i wskazał, że Bogu należy oddawać pokłon.
 
I upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon. A on rzecze do mnie: nie czyń tego! Jam współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa, Bogu oddaj pokłon! A świadectwem Jezusa jest duch proroctwa.
Objawienie Jana 19:10
 
“A ja, Jan, widziałem to wszystko i słyszałem. A gdy usłyszałem i zobaczyłem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby oddać mu pokłon. Lecz powiedział do mnie: Nie rób tego, bo jestem sługą z tobą i twoimi braćmi prorokami, i z tymi, którzy zachowują słowa tej księgi. Bogu oddaj pokłon.
Objawienie Jana 22:8
 

BIBLIA OBALA PAPIESTWO

Całe Pismo Święto jest natchnione przez Boga i wykazuje, że należy pokładać nadzieję jedynie w Panu – nigdy w człowieku. Obowiązkiem Chrześcijan jest słuchanie Zbawiciela i wypełnianie Jego woli. Katolicyzm w swoich wierzeniach niestety łamie dane od Boga Słowo i w swe modlitwy kieruje do stworzenia – Świętych, Marii czy właśnie papieża. W naszym kraju (ale i na całym świecie) popularne jest kierowanie swoich modlitw między innymi do nie żyjącego już Karola Wojtyły. On jednak jako człowiek nie jest w stanie nikogo wysłuchać, nie może być pośrednikiem czy powiernikiem naszych próśb. A samo kierowanie się do niego jest bałwochwalstwem i bluźnierstwem w oczach Boga.
 
Bóg nie akceptuje takiego stanu rzeczy, co wyrażał już przez swojego proroka:
 
“Ja, Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu ani mojej chwały bałwanom.” Izajasz 42:8
“Tak mówi PAN: Przeklęty człowiek, który ufa człowiekowi i który czyni ciało swoim ramieniem, a od PANA odstępuje jego serce.”
Jeremiasza 17:5
 
Dlatego w swym postępowaniu kierujmy się jedynie tym co Bóg przekazuje nam przez Pismo Święte, każda ewangelia różniąca się od tej danej nam od Pana jest kłamstwem.
 
Kościół Katolicki kieruje się w pierwszej kolejności wyznaczonymi normami instytucji opisanymi w Katechizmie, który bardzo znacząco różni się od natchnionej Księgi.  Dlatego zastanówcie się kogo chcecie słuchać – Boga, czy instytucji. Stwórcy naszego świata, jedynego Pana który nigdy się nie myli – czy omylnych ludzi wpierających nam jak mamy żyć, by wpasować się do ich instytucji.
 
My wybraliśmy – ufamy Bogu i tylko Jemu i pragniemy, by każdy otworzył swoje oczy, póki jeszcze jest na to czas. Każda chwila może być tą ostatnią, a po śmierci już nie ma szansy na zmianę.
 
Lepiej ufać PANU, niż polegać na człowieku.”
PSALM 118:8
 
“Wtedy Piotr i apostołowie odpowiedzieli: Bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi.
Dzieje Apostolskie 5:29
 
Głos Boga, a nie człowieka!”
Dzieje Apostolskie 12:22