Kiedy ochrzcić dziecko?

You are currently viewing Kiedy ochrzcić dziecko?

Na różnych forach i platformach można przeczytać ciągłe pytania;

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Jednak nie ma co się dziwić, że takie pytania się pojawiają. Chrzciny stały się swego rodzaju “tradycją”, a nie wyznaniem w jakikolwiek sposób swojej wiary. Wiele osób uważa, że gdy zostanie ochrzczonym przez wodę (H2O) zostaje zbawionym, staje się chrześcijaninem, a grzech pierworodny zostaje zmyty. Tak jednak nie jest. Chrzest dzieci jest praktykowany przede wszystkim w takich religiach jak; -Katolicyzm -Prawosławie -Anglikanie -Luterianie -Metodyści -Kalwiniści (chodź są wyjątki)

 

 

W następnej kolejności można wymienić instytucje które uważają chrzest wodny jako konieczny do zbawienia: -Katolicyzm -Prawosławie -Luteranie -Kościoły Chrystusowe -Zielonoświątkowcy jednościowi -Świadkowie Jehowy -Badacze Pisma Świętego Prawdziwy CHRZEST to świadome przyjęcie do swego serca Jezusa Chrystusa, świadoma wiara w czyn Naszego Pana, którym jest jego śmierć na krzyżu oraz jego zmartwychwstanie po trzech dniach. Aby móc zostać prawidłowo ochrzczonym należy być świadomym tego czynu, czyli świadomie wierzyć pełnią swojego serca, że Pan Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy na krzyżu i ,że zmartwychwstał po trzech dniach.
[SPRAWDŹ TEŻ: MIŁOSIERDZIE BOŻE]

“A gdy jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę. Wówczas eunuch powiedział: Oto woda; co stoi na przeszkodzie, żebym mógł być ochrzczony? I powiedział Filip: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A on odpowiedział: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Kazał więc zatrzymać wóz. Obaj, Filip i eunuch, zeszli do wody i ochrzcił go.”
Dzieje Apostolskie 8:36-38

Ważne jest, by w naszym duchowym życiu nie iść za naukami ludzkimi – np. Tym co mówi Katechizm Kościoła Katolickiego – a trzymać się słów, które kieruje do nas Pismo – jedyna właściwa droga do poznania Zbawcy.
[SPRAWDŹ TEŻ: NIEOMYLNE PISMO ŚWIĘTE]

Pan Jezus przestrzegał nas przed takimi praktykami. Dlatego nie słuchajcie ludzkich nauk takich między innymi jakie propaguje Kościół Katolicki przez swoje prawo Katechizmu. Pan Jezus przestrzegał przed takimi praktykami:

“Wtedy on im odpowiedział: Dobrze Izajasz prorokował o was, obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci mnie wargami, ale ich serce daleko jest ode mnie. Lecz na próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są nakazami ludzkimi. Wy bowiem, opuściwszy przykazania Boże, trzymacie się tradycji ludzkiej, obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych tym podobnych rzeczy czynicie. Mówił im też: Całkowicie znosicie przykazanie Boże, aby zachować swoją tradycję.”
Ewangelia Marka 7:6-9

Mam nadzieję, że na podstawie podanych słów zrozumiałym jest to, że chrzczenie dzieci to błędna praktyka, która nic nie znaczy. Jak wiadomo, świadomość przyjęcia Pana do serca, wyklucza takie działania. Sami posiadamy swoje dzieci – małe dzieci. Rozmawiamy z nimi o Bogu, o Panu Jezusie, każdego dnia, tłumaczymy jak ważna jest Ich obecność w naszym życiu, jednak doskonale zdajemy sobie sprawę, że nie są w stanie zrozumieć tego w świadomy sposób. Nie rozumieją tego tak jak rozumieją to dorośli – jednocześnie dzieci mają zapewnione zbawienie przez ich czystość, do nich bowiem należy królestwo:

“Gdy Jezus to zobaczył, oburzył się i powiedział do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. Do takich bowiem należy królestwo Boże.”
Ewangelia Marka 10:14

Jak już ustaliliśmy, że dzieci nie powinno się chrzcić, z powodu ich niewiedzy, co by takowy czyn miał dla nich oznaczać. Kropienie na głowę maluszka nie ma nic wspólnego z całym zanurzeniem świadomego dorosłego człowieka który wierz i zna czyn Naszego Zbawcy.. Chcielibyśmy Wam uświadomić, że chrzest w wodzie (H2O) nie jest wymagany do zbawienia. Gdyby tak było, to wówczas ofiara Pana Jezusa na Golgocie byłaby niewystarczająca, a każdy wie, że to dzięki niemu otrzymaliśmy dar łaski, i że tylko w jego krwi jest nasze zbawienie. Słowo w greckim języku Baptizō oznacza ochrzcić się, zostać zanurzonym. Jednak wiele osób czytając Pismo Święte nie zwraca uwagi na kontekst chrztu, że wielokrotnie on wskazuje na chrzest w Duchu Chrystusowym, zanurzenie się w nim. Już w słowach Jana Chrzciciela możemy odczytać jaki chrzest jest nam potrzebny:

“Ja was chrzczę wodą ku pokucie; ten zaś, który idzie za mną, jest mocniejszy ode mnie; nie jestem godny nosić mu obuwia. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem.”
Ewangelia Mateusza 3:11

“A gdy byli zebrani razem, nakazał im: Nie odchodźcie z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym.”
Dzieje Apostolskie 1:4-5 
 
“Zapytał ich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, kiedy uwierzyliście? A oni mu odpowiedzieli: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy zapytał ich: W czym więc byliście ochrzczeni? A oni odpowiedzieli: W chrzcie Jana. Paweł zaś powiedział: Jan chrzcił chrztem pokuty, mówiąc ludziom, aby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to znaczy w Jezusa Chrystusa. Gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł położył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami, i prorokowali.”
Dzieje Apostolskie 19:2-6
 
“Cóż więc powiemy? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska obfitowała? Nie daj Boże! My, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy jeszcze w nim żyć? Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni? Zostaliśmy więc pogrzebani z nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia.”
List do Rzymian 6:1-4

“Bo Chrystus nie posłał mnie, abym chrzcił, ale abym głosił ewangelię, i to nie w mądrości słowa, aby nie zniweczyć krzyża Chrystusa.”
List do Koryntian 1:17

“Wtedy Samarytanka powiedziała do niego: Jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o coś do picia? Gdyż Żydzi nie obcują z Samarytanami. Jezus jej odpowiedział: Gdybyś znała ten dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi: Daj mi pić, ty prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. I powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czym naczerpać, a studnia jest głęboka. Skąd więc masz tę wodę żywą? Czy ty jesteś większy niż nasz ojciec Jakub, który nam dał tę studnię i sam z niej pił, a także jego synowie i jego dobytek? Odpowiedział jej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie pragnął. Lecz kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu.”
Ewangelia Jana 4:9-14
 
W Piśmie można odnaleźć jeszcze więcej słów potwierdzających, że najważniejszy jest chrzest Duchem Świętym. Sam chrzest wodny nie jest jednak niczym złym, przeciwnie – jest to wyrażenie swojego przywiązania do Pana Jezusa i ukazania swojej wiary innym ludziom, lecz nie jest to warunek zbawienia. Jeżeli jeszcze nie przyjął chrztu wodnego (jako dorosły, świadomy chrześcijanin), a nadarza się ku temu okazja, a brat w wierze daje mu taką możliwość – odmowa może być rozumiana jako brak nawrócenia.
My jako dzieci byliśmy ochrzczeni sakramentem Katolickim, jednak nie uznajemy tego w żaden sposób. Uważamy się jednak za nowe stworzenie – odwróciliśmy się od naszego grzesznego życia oraz przywiązania do tego świata, odrzuciliśmy pożądliwości ciała. Jeśli nadarzy się okazja do przyjęcia chrztu wodnego, który udzielony został by przez osobą żyjącą w prawdzie, w duchu Chrystusowym, chętnie skorzystamy.
[SPRAWDŹ TEŻ: PIERWSZE KROKI KU APOSTAZJI]

Jednak jeśli to się nie uda, nie zmieni to wiele w naszym Duchowym życiu.
Żyjcie w prawdzie – idźcie drogą prowadzoną Słowem Bożym, nie pozwólcie, by ludzkie, zwodnicze prawa kierowały Waszym życiem – one nie prowadzą do zbawienia. Pan Jezus jest Jedynym Królem Królów, naszym orędownikiem i pośrednikiem. Jeśli jednak jeszcze się nie nawróciłeś, a chciałbyś zmienić swoje życie i osiągnąć wspaniały cel jakim jest życie wieczne w Bożym Królestwie, zapraszamy do zapoznania się z tym jak odnaleźć drogę do zbawienia!

[SPRAWDŹ TEŻ: JAK ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE W 7 KROKACH]

Jak jeszcze się nie nawróciłeś, a jesteś zainteresowany jak osiągnąć ten wspaniały cel jakim jest życie wieczne z samym Bogiem, zapraszamy do zapoznania się z tym tematem
[SPRAWDŹ TEŻ: PAN JEZUS JEDYNĄ DROGĄ]