Czy Pan Jezus to Archanioł Michał?

You are currently viewing Czy Pan Jezus to Archanioł Michał?
Czy Pan Jezus to Archanioł Michał?
Organizacja Świadków Jehowy sprawia pozór gorliwie wierzących w Pana Jezusa.

Jednak mamy wątpliwości czy ich pojmowanie wiary w Chrystusa jest właściwe?


Nowi członkowie tej instytucji na początku nie zauważają zwiedzenia oraz umniejszania roli Syna Bożego, jednak Ciało Kierownicze z premedytacją utrzymuje kłamstwa, jakoby Nasz Zbawca był Archaniołem Michałem.

Mieliśmy okazję rozmawiać z byłym już członkiem tej organizacji, który jednak nadal odczuwa do nich sympatię – uznał, że “Świadkowie Jehowy wcale nie nauczają, jakoby Jezus miałby być Archaniołem Michałem, nie jest to prawdą…”

Jednak dziś – gdy prawie każdy posiada dostęp do internetu nie ma problemu, by sprawdzić to twierdzenie u źródła.

Na oficjalnej stronie Świadków Strażnicy www.JW.org możemy przeczytać:
“[…] Ponieważ z Księgi tej nie wynika, jakoby w niebie istniały dwie armie wiernych aniołów — jedna pod wodzą Michała, a druga pod wodzą Jezusa — nasuwa się logiczny wniosek, że Michał to przebywający w niebie Jezus Chrystus.” (źródło)

Jaki jest powód takiego postrzegania Pana Jezusa?

Naszym zdaniem, spowodowana jest ich wiarą w Monoteizm – czyli jednoosobowego Boga.

Przyznanie Boskości Panu Jezusowi zawaliło by ich fundament tego twierdzenia.

Większość organizacji wierzy w Trynitarianizm – czyli Trójosobowego Boga (Ojciec, Syn i Duch Święty), czego również nie da się jednoznacznie ukazać w Piśmie Świętym.

[PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: PAN JEZUS – SYN YHVH]

My osobiście wierzymy w Binitarianizm – czyli występowanie Boga w dwóch osobach (Ojca i Syna). Nie będziemy się o tym teraz rozpisywać, jednak jeśli chcecie dowiedzieć się więcej zapraszamy do czteroczęściowego artykułu naszego Brata w wierze – (https://mieczducha888.blogspot.com/2020/05/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego.html link jest do pierwszej części, cały wpis jest podany w 12 obszernych artykułach które opisują postać rzeczy Binitarianizmu na podstawie Pisma Świętego)

Co mówi na ten temat Biblia?

Sprawdzając co mówi Pismo odnośnie tezy ŚJ jakoby Pan Jezus miał być Archaniołem Michałem, szybko można odnaleźć słowa obalające ich herezje.

W pierwszym rozdziale Listu do Hebrajczyków dowiadujemy się, że anioły nigdy nie dostąpią tak zaszczytnego miejsca i roli jaką otrzymał Syn Boży:

“Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków; W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy; Który, będąc blaskiem jego chwały i wyrazem jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach; I stał się o tyle wyższy od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, ja ciebie dziś zrodziłem? I znowu: Ja będę mu Ojcem, a on będzie mi Synem? I znowu, gdy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: Niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boga.O aniołach zaś mówi: On czyni swoich aniołów duchami, a swoje sługi płomieniami ognia. Lecz do Syna mówi: Twój tron, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwości jest berło twego królestwa. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił cię, o Boże, twój Bóg olejkiem radości bardziej niż twoich towarzyszy. Oraz: Ty, Panie, na początku założyłeś fundamenty ziemi, a niebiosa są dziełem twoich rąk. One przeminą, ale ty zostaniesz i wszystkie jak szata się zestarzeją; I jak płaszcz je zwiniesz, i zostaną odmienione. Ty zaś jesteś ten sam, a twoje lata się nie skończą. Do którego też z aniołów kiedykolwiek powiedział: Siądź po mojej prawicy, aż położę twoich nieprzyjaciół jako podnóżek pod twoje stopy? Czy nie są oni wszyscy duchami służebnymi, posyłanymi, by służyć tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie?”
List do Hebrajczyków rozdział 1

Różnice w Piśmie.

 

Musimy dodać, że tłumaczenie Pisma Świętego w przekładzie Świadków Jehowy bardzo się różni od innych przekładów m.in. Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, Biblii Tysiąclecia czy Wujka Jakuba ect. Przekład Nowego Świata manipuluje i zmienia treść, tak by stawiane przez nich tezy miały w nim oparcie.

 

“Bo sam Pan zstąpi z nieba z trąbą Bożą, wyda głośny nakaz, zawoła archanielskim głosem, i ci, co umarli, będąc w jedności z Chrystusem, powstaną pierwsi”
1 List do Tesaloniczan 4:16 Przekład Nowego świata
“Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.”
1 List do Tesaloniczan 4:16 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

W tej kwestii 24 rozdział z Ewangelii Mateusza powinien rozwiać wszelkie wątpliwości:

 
 
“Pośle on swoich aniołów z potężnym głosem trąby i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego.”
Ewangelia Mateusza 24:31 UBG
 


Zachęcamy Was do studiowania Biblii – badania jej fragmentów i porównywania danych stwierdzeń w różnych przekładach – można to zrobić np. TUTAJ

Pismo “Nowego Świata” nie jest więc dobrym wyborem.

Tu przytoczyliśmy jeden z fragmentów, który ma zobrazować manipulacje tekstem – tak by ten pasował do ich teorii, gdzie rola Pana Jezusa jest mniej ważna.

A jak Wiemy – Pan Jezus to Bóg, który zniżył się do nas jako człowiek, by przynieść nam dar w postaci zbawienia i oczyszczenia nas z grzechów. Czemu mielibyśmy Go umniejszać?

 
“Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący.”
Objawienie Jana 1:8 UBG

Ten fragment ukazuje nam, kto tytułuje się takimi imionami jak Alfa i Omega czy Początek i Koniec. Tak jest to Nasz Pan, Bóg, podpisany tu – “Wszechmogący”.

Przejdźmy do kolejnych fragmentów o Alfie i Omedze:

“Znalazłem się w zachwyceniu Ducha w dniu Pańskim i usłyszałem za sobą głos potężny jakby trąby; Który mówił: Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni. Co widzisz, napisz w księdze i poślij do siedmiu kościołów, które są w Azji: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei. I odwróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos mówił do mnie. A gdy się odwróciłem, zobaczyłem siedem złotych świeczników;A pośród tych siedmiu świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, ubranego w długą szatę i przepasanego na piersi złotym pasem.
Objawienie Jana 1:10-13
 

 

“Gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy i położył na mnie swą prawą rękę, mówiąc mi: Nie bój się! Ja jestem pierwszy i ostatni; I żyjący, a byłem umarły. A oto żyję na wieki wieków i mam klucze piekła i śmierci.”
Objawienie Jana 1:17-18.
 

 

“A oto przyjdę wkrótce, a moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni. Błogosławieni, którzy wypełniają jego przykazania, aby mieli prawo do drzewa życia i aby weszli przez bramy do miasta. Na zewnątrz zaś są psy, czarownicy, rozpustnicy, mordercy, bałwochwalcy i każdy, kto miłuje i czyni kłamstwo. Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, aby wam świadczył o tym w kościołach. Ja jestem korzeniem i potomkiem Dawida, jasną gwiazdą poranną. A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A kto pragnie, niech przyjdzie, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Oświadczam zaś każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: Jeśli ktoś dołoży coś do tego, dołoży mu też Bóg plag opisanych w tej księdze; A jeśli ktoś odejmie coś ze słów księgi tego proroctwa, odejmie też Bóg jego dział z księgi życia i ze świętego miasta, i z rzeczy, które są opisane w tej księdze.
Tak mówi ten, który zaświadcza o tym: Zaprawdę, przyjdę wkrótce. Amen! O tak, przyjdź, Panie Jezu!
Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen.”
Objawienie Jana 22:12-21
Który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież;
Lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi; A z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.”
List do Efezjan 2:6-8
 
 

Pan Jezus nie jest archaniołem Michałem, bo nim być po prostu nie może, ze względu na swoją Boskość, która jest przedstawiana choćby we fragmentach ukazanych powyżej.

Oczywiście tych fragmentów jest znacznie więcej i zachęcamy do studiowania Słowa Bożego, by samemu móc podpierać się na tej mądrości.

Jednocześnie prosimy Was, o modlitwy za zwiedzionych członków organizacji, którzy zamiast kierować się Słowem i wolą Pana, opierają się na ludzkich naukach, sztucznie wymyślonych dogmatach i tezach, które będą w danej chwili wygodne.
Pamiętajcie, by zawsze w swoich czynach i słowach zachować miłosierdzie do bliźnich. Nienawiść czy szyderstwo to zło, od którego musimy trzymać się jak najdalej. Każdy ma prawo błądzić, jednak w rękach prawdziwie, Biblijnie wierzących Chrześcijan jest napominanie, wspieranie i czynienie dobra w stosunku do każdego, kogo napotkamy na swojej drodze.

“Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen.”
Objawienie Jana 22:21