Wniebowzięcie Maryi

You are currently viewing Wniebowzięcie Maryi

Każdy mieszkaniec w Polsce słyszał o tak zwanym “wniebowzięciu Maryi”, która według Rzymskokatolickiej nauki, została zabrana od razu po śmierci do nieba. Kościół Katolicki również ustalił oficjalne święto związane z tym dogmatem wpisane w kalendarz świąt obowiązkowych ( 15 sierpnia). O dogmacie Katolików można przeczytać między innymi na Wikipedii:

“Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jest przedmiotem dogmatu Kościoła katolickiego, ogłoszonego przez papieża Piusa XII 1 listopada 1950 r w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus (Najszczodrobliwszy Bóg)[2]. Dogmat ten stwierdza, że po zakończeniu swojego ziemskiego życia Najświętsza Maryja Panna została z ciałem i duszą wzięta do wiecznej chwały. Definicja dogmatyczna nie rozstrzyga jednak kwestii samej śmierci Maryi. Tu teologowie dzielą się na uznających jej ziemską śmierć (tzw. mortaliści) oraz ich przeciwników (tzw. immortaliści). Wniebowzięcie NMP jest w Kościele katolickim świętem nakazanym.”
Wikipedia.pl

Co ciekawe Kościół starokatolicki nie uznaje tego dogmatu, zresztą jak cała reszta Kościołów od Prawosławnego, Protestanckiego po Świadków Strażnicy.

Wniebowzięcie nauką katechizmu

Instytucja pochodząca z Watykanu nie ma żadnego dowodu Biblijnego na swoją naukę o wniebowzięciu Maryi.
Niestety Katolicy oddają pokłon stworzeniu, a nie samemu Bogu i dopuszczają się grzechu bałwochwalstwa.

“Dlatego że poznawszy Boga, nie chwalili go jako Boga ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. Podając się za mądrych, zgłupieli; I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów.” List do Rzymian 1:21-23

Kto został wzięty do nieba?

Pismo Święte daje bardzo wyraźne wytyczne, że nikt prócz samego Chrystusa Jezusa nie został zabrany do nieba, Nasz Pan uniżył się do formy sługi (człowieka) i oddał za nas życie, gdzie po trzech dniach Ojciec YHVH wskrzesił go z powrotem i Syn YHVH powrócił do swojej Bożej formy.

Dawid sługa Boży, drugi król Izraela, który był sprawiedliwy w oczach Wszechmogącego, również nie został wskrzeszony:

“Dawid bowiem nie wstąpił do nieba, a jednak sam mówi: Powiedział Pan memu Panu: Siądź po mojej prawicy;” Dzieje Apostolskie 2:34

“Dawid bowiem za swego pokolenia służył woli Boga, zasnął i został przyłączony do swoich ojców, i doznał zniszczenia.
Lecz ten, którego Bóg wskrzesił, nie doznał zniszczenia.”
Dzieje Apostolskie 13:36-37

(Pan Jezus nie doznał zniszczenia co można dokładnie przeczytać w rozdziale 13 Dziejów Apostolskich)

Paweł w liście napisanym do swoich rodaków wykazuje w rozdziale 11, że nikt nie trafił do nieba i nie trafi bez ludzi żyjących w Chrystusie, a jak wiemy tacy będą chodzić po ziemi dopóki nie nastąpi pochwycenie.
[SPRAWDŹ TEŻ: POCHWYCENIE KOŚCIOŁA]

 
“A ci wszyscy, choć zyskali chlubne świadectwo dzięki wierze, nie dostąpili spełnienia obietnicy; Ponieważ Bóg przewidział dla nas coś lepszego, aby oni nie stali się doskonali bez nas.”
List do Hebrajczyków 11:39-40

Sam Pan Jezus wskazał na siebie, że jest jedyną osobą która wstąpi do nieba.

“A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie.”
Ewangelia Jana 3:13

Mógłby ktoś zarzucić, że Chrystus wykazuje, że nikt przed Nim tego nie dokonał, że te słowa są skierowane wobec wszystkich pod Starym Przymierzem. Kolejny werset powinien rozwiać wątpliwości, bo napisane słowa Pawła pod natchnieniem Ducha Świętego przekreślają możliwość zmartwychwstania kogokolwiek innego niż Pan Jezus przed pochwyceniem kościoła w czasach ostatecznych. Nauka tego typu jest wykazywana jako zwiedzenie i porównana do ciężkiej choroby cielesnej, co jest alegorycznym porównaniem choroby duchowej.

“Unikaj zaś pospolitej, czczej gadaniny, bo prowadzi ona do coraz większej bezbożności. A ich mowa szerzy się jak gangrena. Do nich należą Hymenajos i Filetos; Którzy pobłądzili w sprawie prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło, i wywracają wiarę niektórych.”
II List do Tymoteusza 2:16-18

Maria Magdalena bardzo dobrze rozumiała temat zmartwychwstania sprawiedliwych, co zaznaczyła w rozmowie z Panem Jezusem gdy ten szedł wzbudzić ze snu duchowego, jej brata Łazarza.
[SPRAWDŹ TEŻ: DUCHOWY SEN – ŚMIERĆ CIELESNA]

“Jezus jej odpowiedział: Twój brat zmartwychwstanie. Marta mu powiedziała: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. I powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył.”
Ewangelia Jana 11:23-25

Zmartwychwstanie w dzień ostateczny

Różne miejsca w całym Piśmie Świętym wykazują, że zmartwychwstanie nastąpi dopiero podczas dnia ostatecznego. Rozumiemy dobre chęci płynące z serca żeby ludzie od razu trafiali do nieba, ale Biblia wykazuje nam kompletnie inną drogę duszy.
[SPRAWDŹ TEŻ: POCHWYCENIE KOŚCIOŁA]


“Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.
Ale każdy w swojej kolejności, Chrystus jako pierwszy plon, potem ci, którzy należą do Chrystusa, w czasie jego przyjścia.”
1 List do Koryntian 15:22-23

Nie dajmy się zwodzić ludziom którzy głoszą fałszywe nauki, ufajmy tylko Pismu Świętemu które zostało spisane pod natchnieniem Ducha Świętego i jest pilnowane przez Wszechmogącego. Najlepiej samemu sobie zadać pytanie, komu lepiej ufać, Bogu który przez Biblię pokazuje nam drogę zbawienia i formę uczniostwa, czy ludziom i ich nauką?
[SPRAWDŹ TEŻ: NIEOMYLNE PISMO ŚWIĘTE]

“Wtedy Piotr i apostołowie odpowiedzieli: Bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi.”
Dzieje Apostolskie 5:29

Ten post ma 20 komentarzy

 1. Unknown

  Gdzie jest religia-"Świadkowie Strażnicy " ?????
  Czy wy jesteście może Duchowym
  Szpitalem ?

 2. Duchowe Pogotowie

  W dziale "o nas" można przeczytać, że nie uznajemy żadnej instytucji ani organizacji, opieramy się Piśmie Świętym i na żywej relacji z Bogiem Ojcem i Jezusem Chrystusem.
  Jezus nie zakładał żadnej religii, wiara to nie puste rytuały i ceremonie.

  A jak uważasz że się mylimy na temat Marii to proszę wykaz nam to na podstawie nieomylnego Pisma Świętego.

  Co do Świadków to tutaj dwa nasze artykuły które ukazują ich błędne pojmowanie kwestii wiary, takich jak: porównywaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, Boga Syna YHVH do stworzenia, czy też ich wymysły na temat końca świata:

  https://www.duchowepogotowie.pl/2021/06/faszywe-daty-swiadkow-dotyczace-konca.html

  https://www.duchowepogotowie.pl/2020/07/czy-pan-jezus-to-archanio-micha.html

 3. Ania

  Prosze z jakiego tlumaczenia Biblii korzystano? Dziekuje 🕊🙏

 4. Duchowe Pogotowie

  Witaj, wersety są wpisane z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej ale wszystko sprawdzamy w różnych przekładach takich jak:
  UBG – Uwspółcześniona Biblia Gdańska
  BW – Biblia Warszawska
  BG – Biblia Gdańska
  Strong BG – Biblia Gdańska z konkordancja słów Greckich i Hebrajskich
  EIB – Ewangelicka z przekładu dosłownego
  PO – Przekład odzyskania
  BT – Biblia Tysiąclecia
  DBG – Dzisiejsza Biblia Gdańska

  Mamy nadzieję ,że do naszej biblioteki Pism trafi ich więcej 😉

  Pozdrawiamy w Jezusie Chrystusie naszym Panu. 🙂

 5. Unknown

  Jak się to ma do Henocha Eliasza Mojżesza przecież ich też pan zabrał więc dokąd skoro w niebie był tylko Jezus ??

 6. Duchowe Pogotowie pl

  Witaj,

  Zacznę po kolei względem wymienionych osób w twoim komentarzu;

  -Henoch – bardzo dobrze to opisuje 11 rozdział listu do Hebrajczyków, zwróć uwagę, że wszyscy wymienieni prorocy, Henoch, Abraham, Sara itd. w tekście jest podkreślone, że nie osiągnęli zbawienia, bo czekają na nas.

 7. Duchowe Pogotowie pl

  "Przez wiarę Abel złożył Bogu ofiarę lepszą niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, bo Bóg zaświadczył o jego darach. Przez nią też, choć umarł, jeszcze mówi.
  Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci, i nie znaleziono go, ponieważ Bóg go przeniósł. Zanim bowiem został przeniesiony, miał świadectwo, że podobał się Bogu.
  Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, bo ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że on jest i że nagradza tych, którzy go szukają.
  Przez wiarę Noe, ostrzeżony przez Boga o tym, czego jeszcze nie widziano, kierowany bojaźnią zbudował arkę, aby ocalić swój dom. Przez nią też potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, która jest z wiary.
  Przez wiarę Abraham, gdy został wezwany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, usłuchał i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie.
  Przez wiarę przebywał w ziemi obiecanej jak w obcej, mieszkając w namiotach z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy.
  Oczekiwał bowiem miasta mającego fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg.
  Przez wiarę także sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia potomstwa i urodziła, gdyż za wiernego uznała tego, który obiecał.
  Dlatego z jednego człowieka, i to obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne, jak gwiazdy niebieskie i jak niezliczony piasek na brzegu morza.
  Wszyscy oni umarli w wierze, nie otrzymawszy spełnienia obietnic, ale z daleka je ujrzeli, cieszyli się nimi i witali je, i wyznawali, że są obcymi i pielgrzymami na ziemi.
  Ci bowiem, którzy tak mówią, wyraźnie okazują, że szukają ojczyzny.
  Gdyby przecież wspominali tę, z której wyszli, mieliby sposobność powrócić.
  Teraz jednak pragną lepszej, to jest niebiańskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, bo przygotował dla nich miasto.
  Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka. On, który otrzymał obietnicę, złożył w ofierze jednorodzonego syna;
  On, któremu powiedziano: W Izaaku będzie nazwane twoje potomstwo;

 8. Duchowe Pogotowie pl

  – Eliasz – prócz tego rozdziału 11 z listu do Hebrajczyków który tłumaczy każdą teorię pochwycenia kogokolwiek do nieba przez nastaniem dnia Pańskiego, dowód jest bardzo prosty i klarowny, tutaj musisz wziąć Księgę Królewską i Kronik i przestudiować momenty panowania Króli Izraelski i Judzkich po których możesz dojść, że po tym gdy Eliasz został porwany przez aniołów w miejsce nam nie znane, później wysyła list z proroctwem do jednego króli.

  -Mojżesz, tutaj jest ciekawa sprawa, bo nigdzie nawet nie ma poszlaki jak wspomnianych powyżej dwóch sprawiedliwych mężów, Mojżesz wszedł na górę i tam umarł po czym lud Izraela go pochował, w liście Judy również jest wspomniany spór szatana z archaniołem Michałem o ciało Mojżesza, ale skąd się wzięła teoria pochwycenie go do nieba? Tego chyba nikt nie wie.
  Dlaczego tak nawiązuje do ciała? Bo ciało i dusza są ze sobą nie rozerwalne i jedno nie może istnieć bez drugiego, o czym pisaliśmy w artykule "dusza i ciało"

  https://www.duchowepogotowie.pl/2021/05/niesmiertelna-dusza-czesc-2-ciao-i-dusza.html

  Tutaj masz więcej o śnie duchowym który następuje po śmierci cielesnej:

  https://www.duchowepogotowie.pl/2021/03/sen-duchowy.html

  A tutaj o pochwyceniu kościoła, gdzie opisaliśmy zmartwychwstanie sprawiedliwych:

  https://www.duchowepogotowie.pl/2021/02/pochwycenie-czyli-porwanie-koscioa.html

  Pozdrawiam w Chrystusie Jezusie. Dzięki za komentarz który nas zmobilizował to napisania o tym tematu. 🙂

 9. Unknown

  Dziękuję kochani za tak świetna i wyczerpująca odpowiedź. Nie spodziewałem się takiego zaangażowania i chęci pomocy. Błogosławię was w imię Jezusa i czekam na kolejne świetne artykuły 🙂

 10. Duchowe Pogotowie pl

  Niech Pan Jezus Chrystus i Bóg Ojciec będą we wszystkim uwielbieni. Pozdrawiamy w Jezusie Chrystusie 🙂

 11. natti72

  Przemienienie na górze Tabor wskazuje, że skoro Jezus rozmawiał z Eliaszem i Mojżeszem, to oznacza to że zostali pochwyceni do nieba. 2 Księga Królewska 2.11 wyraźnie o tym mówi: "Podczas gdy oni szli i rozmawiali, oto [zjawił się] wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch: a Eliasz wśród wichru wstąpił do niebios". Co do Mojżesza to fakt, że umarł i został pochowany, może sugerować coś innego, lecz scena w przemienieniu Pana Jezusa oraz to, że grobu Mojżesza nigdy nie odnaleziono, zdaje się być potwierdzeniem jego obecności w niebie. Księga Rodzaju 5.21-24 wyraźnie też naucza, że Henoch również wstąpił do nieba : "Gdy Henoch miał sześćdziesiąt pięć lat, urodził mu się syn Metuszelach. Henoch po urodzeniu się Metuszelacha żył w przyjaźni z Bogiem trzysta lat i miał synów i córki. Ogólna liczba lat życia Henocha: trzysta sześćdziesiąt pięć. Żył więc Henoch w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, bo zabrał go Bóg".
  Cytat na który się powołujesz z Ew. Jana: "A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie." należy rozumieć w kontekście do kogo i w jakim momencie zostały wypowiedziane te słowa. Jezus tłumaczy Nikodemowi, że nikt kto nie narodził się na nowo (czyli z Ducha) nie może wejść do Królestwa Bożego. I dobitnie mówi, że On sam oraz Duch nie mówią niczego, czego by wcześniej nie widzieli. A oznacza to po prostu, że zstąpili na ziemię żeby o tym głosić ("Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że co wiemy, to mówimy, a co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale nie przyjmujecie naszego świadectwa. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, jeśli będę wam mówił o niebieskich?"). Cytat "A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie" dokładnie potwierdza, że nikt poza Jezusem kto głosi o Królestwie nie mówi tego, bo sam Je widział.

 12. Duchowe Pogotowie pl

  Uważał, że Bóg może nawet wskrzesić z martwych, skąd go też otrzymał na podobieństwo zmartwychwstania.
  Przez wiarę Izaak pobłogosławił Jakuba i Ezawa odnośnie tego, co miało nastąpić.
  Przez wiarę Jakub, umierając, pobłogosławił każdego z synów Józefa i pokłonił się, wsparty o wierzchołek swojej laski.
  Przez wiarę Józef, umierając, wspomniał o wyjściu synów Izraela i wydał polecenie co do swoich kości.
  Przez wiarę Mojżesz po urodzeniu przez trzy miesiące był ukrywany przez swoich rodziców, ponieważ widzieli, że dziecko jest urodziwe, i nie ulękli się rozkazu króla.
  Przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki faraona;
  Wybierając raczej cierpieć uciski z ludem Bożym, niż mieć doczesną rozkosz z grzechu.
  Uważał zniewagi znoszone dla Chrystusa za większe bogactwo niż skarby Egiptu, bo wypatrywał zapłaty.
  Przez wiarę opuścił Egipt, nie lękając się gniewu króla, bo wytrwał, tak jakby widział Niewidzialnego.
  Przez wiarę obchodził Paschę i pokropienie krwią, aby nie dotknął ich ten, który niszczył pierworodne.
  Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone jak po suchej ziemi, a gdy Egipcjanie próbowali to uczynić, potonęli.
  Przez wiarę upadły mury Jerycha, gdy je okrążano przez siedem dni.
  Przez wiarę nierządnica Rachab nie zginęła razem z niewierzącymi, gdyż w pokoju przyjęła szpiegów.
  I co jeszcze mam powiedzieć? Nie wystarczyłoby mi bowiem czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach;
  Którzy przez wiarę pokonali królestwa, czynili sprawiedliwość, dostąpili spełnienia obietnic, zamknęli paszcze lwom;
  Zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, umocnieni powstawali z niemocy, stali się dzielni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska.
  Kobiety odzyskały swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Inni zaś byli torturowani, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania.
  Jeszcze inni doświadczyli szyderstw i biczowania, ponadto kajdan i więzienia.
  Byli kamienowani, przerzynani piłą, doświadczani, zabijani mieczem, tułali się w owczych i kozich skórach, cierpieli niedostatek, ucisk, utrapienie;
  (Których świat nie był godny). Błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi.
  A ci wszyscy, choć zyskali chlubne świadectwo dzięki wierze, nie dostąpili spełnienia obietnicy;
  Ponieważ Bóg przewidział dla nas coś lepszego, aby oni nie stali się doskonali bez nas."
  List do Hebrajczyków 11:4-40

 13. Duchowe Pogotowie pl

  Nie mogę się zgodzić z Tobą, rozdział Listu do Hebrajczyków wyraźnie obala twoją teorię, a wskazuje na wszystko co opisałem powyżej.

  Na górze trzej uczniowie dostali objawienie,, mieli widzenie, tak mówi Biblia, więc była ukazana przyszłość a nie teraźniejszość.

  "A gdy schodzili z góry, przykazał im Jezus, mówiąc: Nikomu nie mówcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zostanie wskrzeszony z martwych." Ew. Mateusza

  Eliasz gdy został zabrany, potem wysłał list do króla z proroctwem, więc to raczej też nie pasuje do twojej teorii, która nie pokrywa się z nieomylną Biblią.

  Tak jak w liście do Hebrajczyków powyżej wklejonym, wszyscy uczniowie Chrystusa czekają na pochwycenie:

  "Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli.
  A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.
  Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,
  Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem."
  Pierwszy list do Tesaloniczan 4:14-17

  https://www.duchowepogotowie.pl/2021/02/pochwycenie-czyli-porwanie-koscioa.html

 14. natti72

  Byłoby wręcz dziwne gdybyś się ze mną zgodził, to nie do pomyślenia. W końcu to Twój blog, nie mój 🙂 Ale jest opcja komentarzy, więc wypowiadam się czego nauczyła mnie nieomylna, jak sam to doskonale wiesz i podkreślasz, Biblia. Cytowany przez Ciebie fragment Listu do Hebrajczyków mówi o wierze i wierności Chrystusowi, o nowym Przymierzu i przestrzega, żeby nie wracać do Prawa! O tym,że wszyscy wymienieni przodkowie dzięki wierze otrzymywali błogosławieństwa od Boga, nie dzięki temu jacy byli czy też co czynili dobrego. Tak i my dostąpimy zbawienia nie dzięki uczynkom, a dzięki wierze. Nie mówi absolutnie nic na temat wniebowstąpienia, o którym jest napisany przez Ciebie artykuł i na temat którego ja się wypowiadam. Wyrywasz fragmenty z Bożego Słowa nie biorąc pod uwagę kontekstu. A, i to nie jest moja teoria, tak mówi Słowo Boże, więc jeśli już coś próbujesz obalać, to właśnie Je…

 15. Duchowe Pogotowie

  Nie wyrywam fragmentu, uważam że nie dostrzegasz ostatniego zdania, który wszystko podsumowuje:
  "A ci wszyscy, choć zyskali chlubne świadectwo dzięki wierze, nie dostąpili spełnienia obietnicy;
  Ponieważ Bóg przewidział dla nas coś lepszego, aby oni nie stali się doskonali bez nas."

  Jeżeli nie osiągnęli tego, to tego nie zrobili, nie ma tutaj nic skomplikowanego.

  Tymczasem jednak Chrystus został wskrzeszony z martwych i stał się pierwszym plonem tych, którzy zasnęli.
  I List do Koryntian 15,20

  Jeśli Pan jest pierwszym polonem tych co zasnęli, to jak Mojżesz mógł zmartwychwstać przed Nim?
  Twoje podejście ma wiele nieścisłości z tym co piszesz.
  Wszystkiego dobrego, pozdrowienia w Chrystusie Jezusie

 16. natti72

  Cóż, mieć napisane czarno na białym w Biblii i temu zaprzeczać, to jest naprawdę sztuka i Ty tego dokonałeś. Również pozdrawiam.

 17. Duchowe Pogotowie pl

  Wskazałem ci wersety, ty prócz swojego słowa nic wskazałeś, prócz tego że stwierdzasz, że zaprzeczam Słowu Bożemu, chodź ja go użyłem w rozmowie, ty nie.

  Nie chcę abyś wierzył mi na Słowo lecz abyś pytał o wszystko Pana Jezusa, Cudownego Doradcę, abyś z Nim przerobił ten temat i nie zatwardzał serca, tylko z otwartym umysłem i dużą ilością modlitwy podszedł do tego jak i każdego tematu.

  Pozdrawiam.

 18. natti72

  Twoje wypowiedzi, biblijna ignorancja oraz ignorowanie tego co piszę świadczy, że jesteś młodą osobą, nie tylko w wierze, ale i wiekowo. Uważasz, że masz prawo nauczać, bo się nawróciłeś ale brak Ci nie tylko wiedzy, ale i DARU nauczania. Może Duch Święty obdarował Cię innymi darami, ale Ty wolałeś nauczać? Twoja wola i chęć były ważniejsze. Wprawdzie każdy ma dziś dostęp do Słowa Bożego, więc może sprawdzać (i powinien!) nauczania, ale tzw. niemowlęta w wierze często wolą opierać się na kimś, bo nie chce im się szukać. Przemawia przez Ciebie pycha, butnie pouczasz innych, sam do tych pouczeń się nie stosując. Ale dając "rady" możesz poczuć się kimś lepszym, łechcesz własne ego, dowartościowujesz się. Cytaty czarno na białym, które wrzuciłam do swojej wypowiedzi nazywasz moim słowem (sic!) i moimi teoriami. To, że wyrywasz wersety z kontekstu to fakt niezaprzeczalny, a kiedy pokazuję Ci kontekst, Ty to kompletnie ignorujesz. Używasz pięknych i gładkich słówek i pozdrowień a jednocześnie rozmówcę traktujesz z kompletnym lekceważeniem a może nawet z pogardą. Z moich postów jasno wynika, że jestem kobietą ale Ty "udajesz", że tego nie zauważyłeś. Twoje wywody na powyższy temat wprawdzie nikomu większej krzywdy nie robią, bo do zbawienia wystarczy wiara w ewangelię, ale boję się nawet sprawdzać co piszesz w innych swoich "nauczaniach". Biblia mówi "Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną.” Przyp 16,18. Weź sobie to do serca, abyś nie czynił tym blogiem więcej szkody niż pożytku. Jesteś tak zaślepiony, że nie zastanawiasz się nawet nad tym co piszesz, na gorąco dobitnie pokazujesz kto ma rację. Twój blog jak napisałam, więc Twoje racje. Do Ciebie należy ostatnie słowo.

 19. Duchowe Pogotowie pl

  Nie zauważyłem, że jesteś kobietą, więc jak cię do uraziło wybacz.

  Jeszcze raz napisze, przepracuj temat z Panem w dużej ilości modlitwy i nie przyjmuj tego co mówię czy mówią inni, ale to co Pan mówi przez swoje Słowo. Tłumacz Pismo Pismem.

  Pozdrawiam.

 20. Uważał, że Bóg może nawet wskrzesić z martwych, skąd go też otrzymał na podobieństwo zmartwychwstania.
  Przez wiarę Izaak pobłogosławił Jakuba i Ezawa odnośnie tego, co miało nastąpić.
  Przez wiarę Jakub, umierając, pobłogosławił każdego z synów Józefa i pokłonił się, wsparty o wierzchołek swojej laski.
  Przez wiarę Józef, umierając, wspomniał o wyjściu synów Izraela i wydał polecenie co do swoich kości.
  Przez wiarę Mojżesz po urodzeniu przez trzy miesiące był ukrywany przez swoich rodziców, ponieważ widzieli, że dziecko jest urodziwe, i nie ulękli się rozkazu króla.
  Przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki faraona;
  Wybierając raczej cierpieć uciski z ludem Bożym, niż mieć doczesną rozkosz z grzechu.
  Uważał zniewagi znoszone dla Chrystusa za większe bogactwo niż skarby Egiptu, bo wypatrywał zapłaty.
  Przez wiarę opuścił Egipt, nie lękając się gniewu króla, bo wytrwał, tak jakby widział Niewidzialnego.
  Przez wiarę obchodził Paschę i pokropienie krwią, aby nie dotknął ich ten, który niszczył pierworodne.
  Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone jak po suchej ziemi, a gdy Egipcjanie próbowali to uczynić, potonęli.
  Przez wiarę upadły mury Jerycha, gdy je okrążano przez siedem dni.
  Przez wiarę nierządnica Rachab nie zginęła razem z niewierzącymi, gdyż w pokoju przyjęła szpiegów.
  I co jeszcze mam powiedzieć? Nie wystarczyłoby mi bowiem czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach;
  Którzy przez wiarę pokonali królestwa, czynili sprawiedliwość, dostąpili spełnienia obietnic, zamknęli paszcze lwom;
  Zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, umocnieni powstawali z niemocy, stali się dzielni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska.
  Kobiety odzyskały swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Inni zaś byli torturowani, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania.
  Jeszcze inni doświadczyli szyderstw i biczowania, ponadto kajdan i więzienia.
  Byli kamienowani, przerzynani piłą, doświadczani, zabijani mieczem, tułali się w owczych i kozich skórach, cierpieli niedostatek, ucisk, utrapienie;
  (Których świat nie był godny). Błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi.
  A ci wszyscy, choć zyskali chlubne świadectwo dzięki wierze, nie dostąpili spełnienia obietnicy;
  Ponieważ Bóg przewidział dla nas coś lepszego, aby oni nie stali się doskonali bez nas."
  List do Hebrajczyków 11:4-40

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.