Czy Józef był biologicznym ojcem Jezusa?

You are currently viewing Czy Józef był biologicznym ojcem Jezusa?

Jakiś czas temu, pod jednym z naszych artykułów pewna osoba bardzo gorliwie głosiła tezę, jakoby Jezus Chrystus był cielesnym synem Józefa.

Okazuje się, że coś co dla większości chrześcijan jest świadome i prawdziwe – dla innych jest kwestią sporną. Dziś na podstawie Pisma Świętego postaramy się przybliżyć ten temat – zapraszamy.

[SPRAWDŹ TEŻ: FAŁSZYWA DATA NARODZIN CHRYSTUSA]

BRZEMIENNA DUCHEM ŚWIĘTYM


Moment, w którym Maria stała się brzemienna opisany jest w dwóch ewangeliach: Mateusza i Łukasza.

[SPRAWDŹ TEŻ: BIBLIA AUDIO: EWANGELIA MATEUSZA]
[SPRAWDŹ TEŻ: BIBLIA AUDIO: EWANGELIA ŁUKASZA]

Układając to wydarzenie względem chronologii widzimy, że w Ewangelii Łukasza anioł Gabriel ukazał się Marii – dziewicy.

 
“A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela 
do miasta w Galilei, zwanego Nazaret;
Do dziewicy zaślubionej mężczyźnie, 
któremu na imię było Józef, z rodu Dawida; a
 dziewicy było na imię Maria.”
Ewangelia Łukasza 1:26-27

Warto w tym przypadku podkreślić, że według proroctw Jezus był potomkiem Dawida z ciała – i na to powołują się zwolennicy teorii o ojcostwie Józefa – bo rzeczywiście Józef był potomkiem Dawida – jeśli jednak dobrze przeanalizujemy Pismo – dowiemy się, że Maria również pochodziła z rodu Dawida – choć w odrobinę innej linii niż Józef. I daje nam to zarys cielesnego pochodzenia Jezusa z innej perspektywy, biorąc tu pod uwagę, że w momencie poczęcia Maria nie była jeszcze żoną Józefa.

“Oto poczniesz w swym łonie i urodzisz syna,
któremu nadasz imię Jezus.
Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego,
a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida.”

Ewangelia Łukasza 1:31-32
 

Maria, podczas rozmowy z Gabrielem była bardzo zaskoczona całą sytuacją, nie mogła zrozumieć jak to możliwe, by stała się brzemienna, skoro nie skonsumowała jeszcze swojego związku z Józefem – Wtedy anioł wytłumaczył jej, że dziecko zostanie poczęte po przez Ducha Świętego.

 

“Wtedy Maria powiedziała do anioła:
Jak to się stanie, skoro nie obcowałam z mężczyzną
?
A anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie
i moc Najwyższego zacieni cię
. Dlatego też to święte,
co się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.”

Ewangelia Łukasza 1:34-35
 

W Ewangelii Mateusza odnajdziemy zaś sytuację, w której brzemienna już Maria, mówi zaślubionemu sobie Józefowi o ciąży.
Ten zaś będąc sprawiedliwym, myśli o oddaleniu niedoszłej żony by nie przynosić jej ujmy, gdyż w ludzkim pojmowaniu dziecko pochodziło z nierządu.
Nie rozumiał on wówczas tej sytuacji.

“A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy Maria, jego matka, została zaślubiona Józefowi, zanim się zeszli, okazało się, że jest brzemienna z Ducha Świętego. Ale Józef, jej mąż, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej zniesławić, chciał ją potajemnie oddalić.”
Ewangelia Mateusza 1:18-19
 

Jednak Józef we śnie został ostrzeżony, i objawione mu znało poczęcie z mocy Boga. Dostał również nakaz, by przyjąć Marię do siebie jako żonę.

 

“A gdy o tym rozmyślał, oto anioł Pana ukazał mu się
we śnie i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii,
twojej żony. To bowiem, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego.”

Ewangelia Mateusza 1:20

 

A całość można podsumować proroctwem Izajasza objawionym ponad 700 lat przed narodzinami Chrystusa.

Dlatego sam Pan da wam znak. Oto dziewica pocznie i urodzi syna, i nazwie go Emmanuel.”
Izajasza 7:14

[SPRAWDŹ TEŻ: DOGMATY MARYJNE: ZAWSZE DZIEWICA]

Podobnie podsumował ewangelista Mateusz.
 
“A to wszystko się stało, aby się wypełniło, co powiedział Pan przez proroka:
Oto dziewica będzie brzemienna i urodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, co się tłumaczy: Bóg z nami.”

Ewangelia Mateusza 1:22-23
 

JÓZEF I MARIA POTOMKAMI DAWIDA


W Piśmie Świętym możemy odnaleźć dwa rodowody Jezusa.
Obydwa wywodzą się z rodu Dawida, a co poniektórzy próbują zarzucić na ich podstawie niespójność Pisma. Ale spokojnie – jak wiemy w Piśmie nie istnieją niespójności, a jedynie uzupełnienia. Podobnie sprawa wygląda właśnie z tym rodowodem.

Linia genealogii opisów z ewangelii Mateusza i Łukasza rozdziela się u synów Dawida. W jednym z rodowodów ukazany jest Natan – w drugim Salomon.
Sytuacja ta ukazuje, że nie tylko Józef wywodził się z linii drugiego króla Izraela – ale i Maria.

[SPRAWDŹ TEŻ: NIEOMYLNOŚĆ PISMA ŚWIĘTEGO] 

foto/ duchowepogotowie.pl
 
 

JEZUS SYNEM OJCA, NIE JÓZEFA


Jezus Chrystus został zrodzony przez Swego Ojca – Boga.

Maria zaś stała się narzędziem w Bożych rękach – otrzymując piękne zadanie. To za jej pośrednictwem Mesjasz, który zrzekł się bycia Bogiem na około 33 lata przyszedł na świat. Józef również otrzymał ważne zadanie – bo choć nie był Jego biologicznym tatą i nie brał udziału w poczęciu – miał pełnić rolę głowy rodziny, opiekować się i wychowywać Go.

Jednak co trzeba tu jeszcze raz podkreślić – Ojcem Jezusa Jest Bóg Ojciec!

“A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i prawdy.”
Ewangelia Jana 1:14
 
“Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, on nam o nim opowiedział.”
Ewangelia Jana 1:18

 

“Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.”

Ewangelia Jana 1:1-2


“Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, ja ciebie dziś zrodziłem? I znowu: Ja będę mu Ojcem, a on będzie mi Synem?
I znowu, gdy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: Niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boga.”

List do Hebrajczyków 1:5-6


“Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez niego.”

1 List Jana 4:9

 

Biorąc pod uwagę fakt, że Jezus przychodząc na świat, wyrzekł się swojej Boskości i stając się człowiekiem udowodnił, że można przez życie przejść bezgrzesznie – nazywanie Marii “matką boską” jest błędnym nazewnictwem, próbującym wywyższać Marię ponad rolę, którą otrzymała.

[SPRAWDŹ TEŻ: DOGMATY MARYJNE: “MATKA BOŻA”]

Maria urodziła Jezusa człowieka – nie Boga. A Bożą rodzinę tworzą Syn i Ojciec – a wszystkie doktryny próbujące twierdzić, że jest inaczej nie są biblijne i mijają się z prawdą.


[SPRAWDŹ TEŻ: JEZUS – BÓG – SYN YHVH]

 

Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, 
jakie było w Chrystusie Jezusie,
Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, 
aby być równym Bogu,
Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi 
i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem,
Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, 
i to do śmierci krzyżowej.
List do Filipian 2:5-8