Jezus – Bóg Syn YHVH

You are currently viewing Jezus – Bóg Syn YHVH
 
Gdy zostaliśmy nawróceni nie zdawaliśmy sobie sprawy, że społeczeństwo chrześcijańskie jest tak podzielone w różnych naukach Biblijnych. Pomimo, że mieliśmy pewne przemyślenia wynikające z obserwacji tak wielkiej ilości instytucji czy organizacji, nie mieliśmy pojęcia, że wierzenia wśród ludzi tak bardzo się między sobą różnią – a co gorsza bardzo odbiegają od prawdy zawartej w Piśmie Świętym.
 

Wypaczone pojmowanie Boga – Jezusa Chrystusa.

Jedną z rzeczy która wprawiła nas w ogromne osłupienie jest pojmowanie natury naszego Pana – Jezusa Chrystusa.
 
 • Świadkowie Strażnicy, twierdzą że Pan Jezus jest ukazywany jako archanioł Michał, co oczywiście nie ma nic wspólnego z prawdą Biblijną. Jest to uniżanie Synowi YHVH i przyrównanie Go do stworzenia – co nie ma żadnego poparcia w Piśmie Świętym.
  [SPRAWDŹ TEŻ: PAN JEZUS NIE JEST ARCHANIOŁEM MICHAŁEM]
 • Spotkaliśmy się z osobami, które twierdzą, że Pan Jezus przed zmartwychwstaniem jak i po zmartwychwstaniu nie posiadał formy Bożej. Tym samym uniżają naszemu Panu i stawiają Go na równi ze stworzeniem. (czy to nie to samo co w pierwszym punkcie?)

 • W Katolicyzmie mówią, że Bóg miał początek w swoim stworzeniu i nazywają ludzką kobietę “Matką Bożą” co ponownie umniejsza Synowi Bożemu, który początku nie ma.
  [SPRAWDŹ TEŻ: DOGMAT KATOLICKI: “MATKA BOŻA”]
  [SPRAWDŹ TEŻ: KTO STWORZYŁ BOGA?]

 • Są również tacy, którzy twierdzą, że Pan Jezus nie przyszedł z po za świata materialnego, tylko że jest zwyczajnym człowiekiem.

 • Poznaliśmy ludzi którzy mówią, że Bóg YHVH ze Starego Testamentu to demon i nie ma nic wspólnego z Panem Jezusem z Nowego Testamentu. Wypaczają takimi stwierdzeniami Biblię i Stare Przymierze. Przez takie rozumowanie wykazują, że nie dostrzegają podziału na Ojca YHVH i Syna YHVH.
 
W tym całym zamieszaniu teologicznym można jeszcze wyróżnić twierdzenia ukazujące postać Boga przez różne postrzeganie: Trynitarianizm, Binitarianizm czy Unitarianizm, a także kilka innych teorii dotyczących Bożej natury, w które teraz nie będziemy się wgłębiać.

W niebie Bóg Syn, na ziemi Chrystus człowiek

Tak wiele różnych twierdzeń i spostrzeżeń jest dla nas szokujące, gdyż Pismo Święte dość otwarcie i wyraźnie mówi o Boskości Pana Jezusa. Równie zrozumiale opisana jest postać Syna Bożego schodzącego na ziemię, który na czas swojego ludzkiego życia wyrzekł się Boskości i stał się drugim Adamem.
 
“Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.” 1 List do Koryntian 15:21-22
“Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów, chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go”
Hebrajczyków 2:7
 
Powyższy fragment pokazuje, że Pan Jezus na około 33 lata stał się mniejszy od aniołów, co jest jednym z dowodów, że Chrystus w czasie pobytu na ziemi nie był Bogiem.
 
Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie;
Który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież;
Lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi;
A z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.
List do Filipian 2:5-8
 
Między innymi katolickie nauki próbują wykazywać, że nasz Pan Jezus Chrystus przez ok. 33 lata swojego ziemskiego życia był Bogiem, pomimo, że Pismo wskazuje na coś zupełnie innego. Zabieg ten tworzony przez instytucje ma za zadanie wywyższenie Marii – sprawiając, że nadany przez nich tytuł “matki bożej” jest traktowany jako prawda. Jednak nauki dane nam od Boga Marię ukazują jako bardzo pobożną kobietę, uniżoną Bogu i oczekującą swojego zbawiciela. Nigdy się nie wywyższała, a wręcz uniżała się do roli służebnicy, wykonując wolę Bożą. Błędnie więc jest uznawana za pośredniczkę, współodkupicielkę czy matkę Boga. Bóg nie ma swojego początku, dlatego też nie może mieć swojej matki.
 
Pan Jezus zawsze mówił, żeby przyjść do Niego, a nie szukać innego pośrednika, nigdy też nie wskazał Marii jako część tej drogi.
 
W każdym bądź razie katolicy nie wypierają Boskości Pana Jezusa po zmartwychwstaniu – w porównaniu do całkiem sporej ilości innych ludzi popierających nauki instytucji (m.in. ŚJ, Judaizm) którzy nie widzą Boskości Chrystusa przed zejściem na ziemię, jak i po zmartwychwstaniu. Postaramy się rozwiać wszystkie wątpliwości na podstawie Pisma Świętego.
 

Pan Jezus Bogiem – dowody

Na początku weźmy za przykład jedno z Bożych imion – “Ja jestem”, którym przedstawił się Bóg przy objawieniu się w gorejącym krzewie.
 
“Mojżesz powiedział do Boga: Kiedy pójdę do synów Izraela i powiem im: Bóg waszych ojców posłał mnie do was, a oni zapytają mnie, jakie jest jego imię, cóż im odpowiem? Wtedy Bóg odrzekł do Mojżesza: JESTEM, KTÓRY JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was.”
Księga Wyjścia 3:13-14
 
To imię Pan Jezus wypowiadał w odniesieniu do swojej osoby kilkukrotnie. Podczas przesłuchiwania przez kapłanów, zapytali oni Pana Jezusa czy jest Chrystusem?
 
“A Jezus odpowiedział: Ja jestem. I ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy mocy Boga i przychodzącego z obłokami nieba. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i powiedział: Czyż potrzebujemy jeszcze świadków? Słyszeliście bluźnierstwo. Jak wam się zdaje? A oni wszyscy wydali wyrok, że zasługuje na śmierć.”
Ewangelia Marka 14:62-64
 
“Wtedy Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na niego przyjść, wyszedł im naprzeciw i zapytał: Kogo szukacie? Odpowiedzieli mu: Jezusa z Nazaretu. Jezus powiedział do nich: Ja jestem. A stał z nimi i Judasz, który go zdradził. Gdy tylko im powiedział: Ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię.
Ewangelia Jana 18:4-6
 
“Słuchaj mnie, Jakubie i Izraelu, mój wezwany: Ja jestem, ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni.”
Izajasza 48:12
 
Bardzo poważnym i jednym z najjaśniejszych dowodów na Boskość Pana Jezusa jest kolejne imię którym się tytułuje Wszechmogący:
 
“Tak mówi PAN, Król Izraela i jego Odkupiciel, PAN zastępów: Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga.”
Izajasza 44:6
 
“Kto to sprawił i uczynił? Kto wzywał pokolenia od początku? Ja, PAN – pierwszy i ostatni – ja sam. Izajasza 41:4
“Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący.”
Objawienie Jana 1:8
 
Gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy i położył na mnie swą prawą rękę, mówiąc mi: Nie bój się! Ja jestem pierwszy i ostatni; I żyjący, a byłem umarły. A oto żyję na wieki wieków i mam klucze piekła i śmierci.”
Objawienie Jana 1:17-18
 
“Słuchaj mnie, Jakubie i Izraelu, mój wezwany: Ja jestem, ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni.”
Izajasza 48:12
 
Jak już jesteśmy przy imionach Boga Syna, warto wskazać kolejne, “Słowo”.
 
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.
Ewangelia Jana 1:1
 
“Potem zobaczyłem niebo otwarte, a oto koń biały, a ten, który na nim siedział, nazywa się Wiernym i Prawdziwym i w sprawiedliwości sądzi i walczy. Jego oczy były jak płomień ognia, a na jego głowie było wiele koron. I miał wypisane imię, którego nikt nie zna, tylko on sam. Ubrany był w szatę zmoczoną we krwi, a jego imię brzmi: Słowo Boże.”
Objawienie Jana 19:11-13
 
Prócz wskazania Pana na swoje imiona również możemy znaleźć całą masę innego rodzaju wersetów z Biblii ukazujących Boskość Pana Jezusa i to przeważnie w dosłownie:
 
“Oto dziewica będzie brzemienna i urodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, co się tłumaczy: Bóg z nami.
Ewangelia Mateusza 1:23
 
“A człowiek, z którego wyszły demony, prosił go, aby mógł przy nim zostać. Lecz Jezus odprawił go, mówiąc: Wróć do swego domu i opowiedz, jak wielkie rzeczy Bóg ci uczynił. I odszedł, opowiadając po całym mieście, jak wielkie rzeczy Jezus mu uczynił.
Ewangelia Łukasza 8:38-39
 
Do których należą ojcowie i z których według ciała pochodzi Chrystus, który jest nad wszystkimi, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. List do Rzymian 9:5
Studiując Nowy Testament w każdej Ewangelii jest wspomniany Jan Chrzciciel jako prorok który miał pojawić się przed przyjściem Chrystusa, te wersety również nam wskazują na Syna YHVH który zszedł na ziemię i stał się człowiekiem:
 
“Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę PANA, prostujcie na pustyni ścieżkę naszego Boga. Izajasza 40:3
“W tych dniach przyszedł Jan Chrzciciel, głosząc na pustyni judzkiej: Pokutujcie, bo przybliżyło się królestwo niebieskie. To bowiem jest ten, o którym powiedziano przez proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Pana, prostujcie jego ścieżki.”
Ewangelia Mateusza 3:1-3
 
“I wielu z synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga. On bowiem pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliasza, aby zwrócić serca ojców ku dzieciom, a opornych ku roztropności sprawiedliwych, aby przygotować Panu lud gotowy.”
Ewangelia Łukasza 1:16-17
 
Pan Jezus wykazuje w Ewangelii, że przyjdzie na obłokach, tak samo mówi przez proroka Bóg o swoim przyjściu przed końcem świata:
 
“Wypowiedź o Egipcie. Oto Pan jedzie na szybkim obłoku i przychodzi do Egiptu. Drżą przed nim bałwany egipskie, a serce Egipcjan truchleje w ich piersi.”
Izajasza 19:1
 
“Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Wtedy będą lamentować wszystkie ludy ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą.”
Ewangelia Mateusza 24:30
 
Syn YHVH przez jednego z proroków zapowiada, że zegnie się przed Nim każde kolano, w Nowym Testamencie takie wskazanie jest ukierunkowane na Jezusa który jest właśnie Synem Bożym.  
 
“Spójrzcie na mnie, abyście byli zbawieni, wszystkie krańce ziemi, gdyż ja jestem Bogiem i nie ma żadnego innego. Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszło słowo sprawiedliwe, które jest nieodwołalne: Przede mną będzie się zginać każde kolano, będzie przysięgać każdy język”
Izajasza 45:22-23
 
“Gdyż po to Chrystus umarł, powstał i ożył, aby panować i nad umarłymi, i nad żywymi. Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo czemu lekceważysz swego brata? Wszyscy bowiem staniemy przed trybunałem Chrystusa. Jest bowiem napisane: Jak żyję, mówi Pan, ugnie się przede mną każde kolano i każdy język będzie wysławiał Boga. Tak więc każdy z nas sam za siebie zda rachunek Bogu.”
List do Rzymian 14:9-12
 
Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.”
List do Filipian 2:10-11
 
Pan Jezus ganiąc faryzeuszy i uczonych w Piśmie zaczął przemawiać z Jego punktu widzenia jakie miał w niebiosach i zaczął wypominać, że wysyłał jako Wszechmogący swoje sługi których w Jeruzalem cały czas znieważano i zabijano.
 
 “Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy są do ciebie posłani! Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, tak jak kokoszka gromadzi swe kurczęta pod skrzydła, a nie chcieliście!”
Ewangelia Mateusza 23:37
 
Faryzeusze i uczeni w Piśmie widząc Jezusa który przebaczył grzech sparaliżowanemu uznali, że bluźni, lecz nie wierzyli w Niego i w Jego naukę, zatwardzali swoje serca na wszystkie wypełniające się proroctwa na ich oczach. Jezus był Bogiem który uniżył się do formy sługi, ale mimo to miał moc przebaczania grzechów.
 
 “A Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: Synu, twoje grzechy są ci przebaczone. A byli tam niektórzy z uczonych w Piśmie, siedząc i myśląc w swoich sercach: Czemu on mówi takie bluźnierstwa? Któż może przebaczać grzechy oprócz samego Boga?”
Ewangelia Marka 2:5-7
 
Faryzeusze również wściekali się w momentach gdy Pan Jezus wykazywał, że jest Synem Boga Ojca:
 
“A Jezus im odpowiedział: Mój Ojciec działa aż dotąd i ja działam. Dlatego Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko łamał szabat, ale mówił, że Bóg jest jego Ojcem, czyniąc się równym Bogu.
Ewangelia Jana 5:17-18
 
“Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Wtedy Żydzi znowu porwali kamienie, aby go ukamienować. Jezus powiedział do nich: Ukazałem wam wiele dobrych uczynków od mego Ojca. Za który z tych uczynków mnie kamienujecie? Odpowiedzieli mu Żydzi: Nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo, to znaczy, że ty, będąc człowiekiem, czynisz samego siebie Bogiem.”
Ewangelia Jana 10:30-33
 
Rozmowa faryzeuszy z Panem Jezusem jest wykazana w ósmy rozdziale Ewangelii Jana gdy Pan Jezus im przedstawia swoje imię “Ja Jestem” kilku krotnie (m.in. wersety; 24, 28) przy czym wykazuje, że znał osobiście Abrahama, a wiemy, że Abraham rozmawiał z Bogiem, co wykazuje, że był to Syn YHVH.
 
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli ktoś będzie zachowywał moje słowa, nigdy nie ujrzy śmierci. Wtedy Żydzi powiedzieli do niego: Teraz wiemy, że masz demona. Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz: Jeśli ktoś będzie zachowywał moje słowa, nigdy nie skosztuje śmierci. Czy ty jesteś większy od naszego ojca Abrahama, który umarł? I prorocy poumierali. Kim ty się czynisz? Jezus odpowiedział: Jeśli ja sam siebie chwalę, moja chwała jest niczym. Mój Ojciec jest tym, który mnie chwali, o którym wy mówicie, że jest waszym Bogiem. Lecz nie znacie go, a ja go znam. I jeślibym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnym do was kłamcą. Ale znam go i zachowuję jego słowa. Abraham, wasz ojciec, z radością pragnął ujrzeć mój dzień. I ujrzał, i radował się. Wówczas Żydzi powiedzieli do niego: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham był, ja jestem. Wtedy porwali kamienie, aby w niego rzucać. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni, przechodząc między nimi, i tak odszedł.
Ewangelia Jana 8:51-59
 
Kolejną kwestią jest oddawanie pokłonu, gdzie w Nowym Testamencie jest wyraźny nacisk, że taki należy oddawać tylko Bogu ( np. Dzieje Apostolskie 10:26, Objawienie Jana 19:10) tymczasem, Jezusowi ludzie oddawali pokłon i sam ich za to nie napominał i nie kazał wstawać.
 
“A gdy Jezus usłyszał, że go wypędzili, znalazł go i zapytał: Czy wierzysz w Syna Bożego? A on odpowiedział: A któż to jest, Panie, abym w niego wierzył? I powiedział do niego Jezus: I widziałeś go, i ten, który mówi z tobą, jest nim. A on powiedział: Wierzę, Panie! I oddał mu pokłon.”
Ewangelia Jana 9:35-38
 
Między innymi Świadkowie Strażnicy twierdzą, że Jezus jest stworzeniem wypierają wersety w Piśmie wykazujące, że Syn Boży stworzył świat i w Nim się rozpoczęło życie które możemy oglądać swoimi oczyma.  
 
I zabiliście Dawcę życia, którego Bóg wskrzesił z martwych, czego my jesteśmy świadkami.”
Dzieje Apostolskie 3:15
 
“Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna; W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.”
Kolosan 1:13-16
 
“Ale widzimy Jezusa, który stał się niewiele mniejszy od aniołów, ukoronowanego chwałą i czcią za cierpienia śmierci, aby z łaski Boga zakosztował śmierci za wszystkich. Wypadało bowiem temu, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby, doprowadzając wielu synów do chwały, wodza ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienie.”
Hebrajczyków 2:9-10
 
Każdy wie, kto wykonał wspaniały czyn na krzyżu, że był to Jezus Chrystus. A w Biblii możemy przeczytać, że dokonał tego sam Bóg.  
 
“Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli kościół Boga, który on nabył własną krwią.”
Dzieje Apostolskie 20:28
 
Bogiem który szedł przed Izraelitami był sam Jezus. On ich chronił przed Egipcjanami którzy szli za Mojżeszem przez morze, również on dał im wody ze skały na Horebie.
 
“I PAN powiedział do Mojżesza: Idź przed ludem i weź ze sobą niektórych ze starszych Izraela. Weź także w rękę swoją laskę, którą uderzyłeś w rzekę, i idź. Oto stanę przed tobą tam, na skale na Horebie, i uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, którą lud będzie pił. I Mojżesz uczynił tak na oczach starszych Izraela.” Wyjścia 17:5-6
 
“Wszyscy też jedli ten sam pokarm duchowy; I wszyscy pili ten sam duchowy napój. Pili bowiem ze skały duchowej, która szła za nimi. A tą skałą był Chrystus.”
1 List do Koryntian 10:3-4
 
Tak wiele wersetów z Pisma Świętego wykazuje Boskość Pana Jezusa i są one bezpośrednio powiązane ze sobą w Starym jak i Nowym Testamencie, dlatego podważanie Boskości Chrystusa jest wypaczaniem i bluźnierstwem wobec Boga.
 
“Wtedy Tomasz mu odpowiedział: Mój Pan i mój Bóg!”
Ewangelia Jana 20:28
 
“A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga, i jesteśmy w tym prawdziwym, to jest w jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dzieci, wystrzegajcie się bożków. Amen.” 1 List Jana 5:20-21 “A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności: Bóg objawiony został w ciele, usprawiedliwiony w Duchu, widziany był przez anioły, głoszony był poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty został w górę do chwały.”
1 List do Tymoteusza 3:16

Ten post ma 2 komentarzy

 1. Anonimowy

  Łaska i pokój Pana Jeszua z wami bracia i siostry. Prosiłabym was o rozważenie z Bożym Słowem treści zawartych w poniższym linku…
  https://thaleia.pl/?s=Ja+jestem

 2. Chwała Bogu Ojcu i Bogu Synowi.

  Tobie również łaska i pokój od naszego Pana Jezusa Chrystusa.

  Nie wiem czy dobrze rozumiem, ale wiele tych artykułów jest wykazywaniem, kłamstwa w nauce Trynitarianizmu i tutaj się w pełni zgadzamy. Pismo Święte nigdzie nie naucza takiej nauki. Wykazuje Boga Ojca YHVH i Boga Syna YHVH, ICH obu.

  Pozdrawiam serdecznie w Jezusie Chrystusie.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.