Zbawienie – miłosierdzie Boże

You are currently viewing Zbawienie – miłosierdzie Boże

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się co Cię czeka po śmierci?
Czy zostaniesz zbawiony?
A może nie trafiłeś na tę stronę przypadkowo?
Może Pan Bóg w taki sposób próbuje poruszyć Twoje serce?

Kto otrzyma zbawienie?

Wielu członków różnych instytucji błędnie uważa, że przynależenie i uczęszczanie do “kościoła” da im zbawienie duszy.

Wiele osób myśli, że bycie “dobrym człowiekiem” da im pewne zbawienie i wejście do Królestwa Bożego. Ale czy aby na pewno? Takie podejście jest bardzo krótkowzroczne i może zwieść własną czujność. Bez wiary w Chrystusa i Jego czynu wraz z wprowadzeniem pokuty, żadna instytucja nic nie da. W “kościołach” rzadkością jest nacisk na grzech i jego konsekwencje dla naszej duszy.

Nikt z ludzi nie jest bezgrzeszny, prócz naszego Pana, który jako sprawiedliwy oddał za nas życie abyśmy mogli żyć wiecznie.

Pierwsi ludzie wnieśli grzech

Adam i Ewa wprowadzili grzech na świat, a Chrystus przyszedł go zgładzić, aby każdy kto będzie wierzyć w Zbawiciela i narodzi się na nowo dostąpi zbawienia.

Każdy z nas zgrzeszył – bez wyjątku.

“Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego; Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego.”
List do Rzymian 3:10-12 UBG

Człowiek zbuntował się Bogu

Pierwsi ludzie otrzymali możliwość życia wiecznego w idealnym świecie bez śmierci,  lecz nie dopełnili jednej prostej zasady. Ewa dała się skusić szatanowi i zjadła owoc poznania dobra i zła, następnie dała Adamowi który usłuchał swojej żony, tak została wprowadzona śmierć na świat przez grzech pierwszych ludzi.

“I rozkazał PAN Bóg człowiekowi: Możesz jeść do woli z każdego drzewa ogrodu; Ale z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz, bo tego dnia, kiedy zjesz z niego, na pewno umrzesz.
Księga Rodzaju 2:16-17 UBG

“A gdy kobieta spostrzegła, że owoc drzewa był dobry do jedzenia i miły dla oka, a drzewo godne pożądania dla zdobycia wiedzy, wzięła z niego owoc i zjadła; dała też swemu mężowi, który był z nią; i on zjadł.
Księga Rodzaju 3:6 UBG

Każdy kto zgrzeszył i żyje w swojej niesprawiedliwości nie dostąpi zbawienia, będzie skazany na drugą śmierć i potępienie w postaci wiecznego oddzielenia od Ojca i Syna. Pismo Święte wykazuje nam kto zostanie potępiony:

“Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężc zyźni współżyjący ze sobą; Ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.”
Pierwszy List do Koryntian 6:9-10 UBG

“A znane są uczynki ciała, którymi są: cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta; Bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje; Zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne; o nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą.”
List do Galacjan 5:19-21 UBG

Jeżeli wszyscy zboczyli z drogi prawdy, to jak możemy osiągnąć ten wymarzony cel jakim jest zbawienie?

Zbawienie miłosierdziem Boga

Pierwszym i najważniejszym krokiem jest wiara płynąca prosto z serca.

“Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Mówi bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Gdyż nie ma różnicy między Żydem a Grekiem; bo ten sam Pan wszystkich jest bogaty względem wszystkich, którzy go wzywają. Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony.”
List do Rzymian 10:9-13 UBG

Chrystus schodząc na ziemie i oddając za nas życie, uratował nas duchowo, dzięki Jego łasce możecie zostać zbawieni.

“Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga; A zostają usprawiedliwieni darmo, z jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie.”
List do Rzymian 3:23-24 UBG

Najważniejszym krokiem do zbawienia jest wiara w naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego wielki czyn w ciężkiej śmierci na krzyżu. Następnie musimy pokutować i poznawać wolę Pana po przez Biblię.

Syn Boży oczyści Nasze grzechy swoją krwią.

Wyobraź sobie jak wielkiego czynu dopuścił się sam Stwórca, który zszedł na ziemię w ludzkiej postaci i oddał się cierpieniu, aby każdy kto uwierz w Jego imię i w Jego czyn mógł zostać zbawiony i mógł żyć wiecznie z Bogiem na nowej Ziemi. Syn Boży uniżył się do formy sługi i stał się mniejszy niż anioły:

“Wtedy mówię: Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że troszczysz się o niego? Uczyniłeś go bowiem niewiele mniejszym od aniołów, chwałą i czcią go ukoronowałeś.”
Psalm 8:4-5

“Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie; Który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież; Lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi; A z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.”
List do Filipian 2:5-8

“Ale widzimy Jezusa, który stał się niewiele mniejszy od aniołów, ukoronowanego chwałą i czcią za cierpienia śmierci, aby z łaski Boga zakosztował śmierci za wszystkich. Wypadało bowiem temu, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby, doprowadzając wielu synów do chwały, wodza ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienie. Zarówno bowiem ten, który uświęca, jak i uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi; Mówiąc: Oznajmię twoje imię moim braciom, pośród zgromadzenia będę ci śpiewał. I znowu: Będę pokładał w nim ufność. I znowu: Oto ja i dzieci, które dał mi Bóg. Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, i on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła; I aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli. Bo zaprawdę nie przyjął natury aniołów, ale potomstwo Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. A że sam cierpiał, będąc kuszony, może dopomóc tym, którzy są w pokusach.”
List do Hebrajczyków 2:9-18

Jezus zbawieniem

Sam Bóg wyparł się swojej Boskości, aby przynieść nam odkupienie z grzechu który człowiek przyniósł na świat. Poddał się różnym pokusom, aby wiedzieć co człowiek uczuwa podczas własnych pożądliwości, wówczas po przez Swojego Ducha wspiera nas abyśmy byli wstanie odpierać własne słabości

Pan Jezus nam pomoże, wystarczy, że będziemy Go o to prosić.

“Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a temu, kto puka, będzie otworzone.”
Ewangelia Mateusza 7:7-8

Syn Boży przyniesie nam ukojenie od grzechu i wspomoże nas, tylko musimy Mu zaufać.

“Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. Moje jarzmo bowiem jest przyjemne, a moje brzemię lekkie.”
Ewangelia Mateusza 11:28-30

Każdy kto poprosi dostanie możliwość życia z Panem Jezusem, On może zamieszkać w każdym z nas. Tylko musimy tego chcieć, to tak niewiele!

On sam Nas będzie nawoływać, tylko czy usłyszymy ten głos?

“Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną.”
Objawienie Jana 3:20

Każdy kto narodzi się na nowo i stanie się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie i będzie pokutować od grzechu będzie zbawiony.

Daj Chrystusowi się zbawić

Każdy z nas musi uświadomić sobie, że jest winny przekroczenia praw, które ustanowił Bóg. Dokonanie chodź jednego grzechu oznacza karę śmierci duchowej.

Pan Jezus chcę cie wybawić dlatego oddał życie za ciebie, abyś mógł żyć wiecznie. Musisz uwierzyć w sercu w czyn jakiego dokonał Syn Boży na krzyżu i wyznać go swymi ustami. Powinniśmy również wyznać wszystkie swoje grzechy przed Bogiem i pokutować za nie, czyli odwrócić się od grzechu i w nim nie trwać. Powinniśmy również studiować Pismo Święte aby poznawać wolę Pana i Jego osobę. Uważasz, że Jezus jeszcze nie zapukał do Twoich drzwi? A może zapukał właśnie dziś, przez te słowa, które przed chwilą przeczytałeś?