Pochwycenie – czyli porwanie kościoła

You are currently viewing Pochwycenie – czyli porwanie kościoła
 

Czym właściwie jest porwanie kościoła?

 

Bardzo popularnym terminem używanym wobec porwania kościoła jest tak zwane pochwycenie, które jest jak najbardziej prawidłowym zwrotem. Jednak samo słowo nie występuję w Nowym Testamencie ani razu.  

 
Czym więc właściwie jest pochwycenie
 
Aby odpowiedzieć na to pytanie, weźmiemy pod lupę najbardziej dosłowny fragment z jednego z listów Pawła:
 
Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli.
A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.
Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,
Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.”
Pierwszy list do Tesaloniczan 4:14-17
 
 
“Porwany” – z greckiego “Harpadzo” (STRONG 726) – porwać, wydrzeć, zachwyconym być, porwanym być. Jest to słowo pochodne od słowa wziąć.
 
Pochwycenie nie jest niczym innym jak przyjściem Pana Jezusa po swój kościół i zabraniem go do Siebie.
 

Kto zostanie zabrany przy pochwyceniu? 

 
“A wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą.
Wówczas pośle swoich aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do krańca nieba.
Ewangelia Marka 13:26-27
 
 
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Nadchodzi godzina, i teraz jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci, którzy usłyszą, będą żyć.
Ewangelia Jana 5:25
 
I będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić. Odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych.
Ewangelia Łukasza 14:14
 
“A to jest wola Ojca, który mnie posłał, abym nie stracił nic z tego wszystkiego, co mi dał, ale abym to wskrzesił w dniu ostatecznym.
I to jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.”
Ewangelia Jana 6:39-40
 
Marta mu powiedziała: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym.
I powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył.
A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to?
Ewangelia Jana 11:24-26
 
“Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.
Ale każdy w swojej kolejności, Chrystus jako pierwszy plon, potem ci, którzy należą do Chrystusa, w czasie jego przyjścia.
1 List do Koryntian 15:22-23
 
 
Każdy kto zaufał Panu i narodził się na nowo i stał się Jego uczniem zostanie pochwycony. Najpierw zostaną zabrani ludzie, którzy umarli w Chrystusie – a od razu po nich ci, którzy jeszcze żyją i stąpają po ziemi.
 
Porwanie Kościoła według instytucji?
Mogłoby się wydawać, że moment porwania kościoła jest prostym tematem, biorąc pod uwagę fakt, że Pismo wielokrotnie wskazuje, kiedy ma się to odbyć, ale oczywiście jak to z większością tematów dotyczących Słowa Bożego – instytucje podają własne teorie, które nie mają żadnego pokrycia z natchnioną Biblią. Możemy wyróżnić następujące nauki o pochwyceniu:
 
 • Pretrybulacjonizm – nauka tego poglądu wykazuje, że ludzie zbawieni w Chrystusie zostaną zabrani przed wielkim uciskiem i przed znamieniem bestii. Według tej teorii porwanie kościoła ma odbyć się w dwóch etapach – niewidzialnym (1 List do Tesaloniczan 4:15-17) i widzialnym (Ewangelii Mateusza 24:29-31). Chodź obydwa fragmenty wykazują przyjście Pana Jezusa na obłokach i przy trąbach ostatecznych, ze znakami na niebie, aniołami czy zebranymi świętymi. Pogląd jest głoszony głównie w ugrupowaniach ewangelikalnych między innymi w Polsce, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych.
 • Midtrybulacjonizm – ta nauka o porwaniu kościoła ukazuje, że pochwycenie nastąpi podczas wielkiego ucisku. Najpierw odbędzie się pochwycenie kościoła a od razu po nim Alfa i Omega rozpocznie kary spowodowane swoim gniewem. Podejście z porwaniem podczas ucisku raczej jest nie wyznawane w instytucjach, my w każdym bądź razie znaleźliśmy takich informacji.
 • Amillenaryzm – pogląd ten wykazuje, że tysiącletnie królestwo już trwa. W porównaniu do nauk wyżej wymienionych , twierdzą że Pismo Święte naucza tylko symbolicznie o nagrodzie Panowania Jezusa Chrystusa tu na ziemi za nim powstanie nowa ziemia. Oficjalnie kościół Rzymskokatolicki nie uznaje wielkiego ucisku, ale wśród wiernych można usłyszeć, że aktualnie są uciskani, więc w pewnym sensie są podzieleni w tej kwestii. Takie twierdzenia są nauczane w instytucji katolickiej.
 • Postmillenaryzm – wyznawcy tego poglądu wierzą, że nadejdzie złote millenium chrześcijaństwa zwane tysiącletnim królestwem i dopiero po nim nadejdzie Chrystus po swój kościół, co ciekawe nie traktują dosłownie okresu jako milenium a interpretują to jako “dłuższy czas”. Tak jak amillenaryści teoretycznie nie wierzą w wielki ucisk. Głównymi wyznawcami tej nauki są Prezbiterianie.
 • Historyczny premillenaryzm – wierzą, że wielki ucisk trwa cały czas, aż nastanie pochwycenie i przyjście ponowne Chrystusa, aby wylać gniew Boży na ludzi żyjących w niesprawiedliwości.
Pochwycenie w świetle Pisma Świętego
 
Pismo Święte wyraźnie wykazuje, że Chrześcijan nie ominie życie w wielkim ucisku, który odbędzie się na całej ziemi. Za nim nadejdzie wielki ucisk najpierw musi nadejść początek boleści o czym już delikatnie nawiązaliśmy w jednym z naszych tematów: [SPRAWDŹ TEŻ: NADCHODZI III WOJNA ŚWIATOWA]
Opierajcie wszystko na Piśmie Świętym, sprawdzajcie każdy temat od podszewki w prowadzeniu Pana, zawsze pytajcie o zdanie Jego a na pewno wam objawi każdą sprawę. Ufajcie Bogu i Jego Biblii a nie zawiedziecie się.
 

[SPRAWDŹ TEŻ: NIEOMYLNE PISMO ŚWIĘTE]

Na początku należy uświadomić sobie, że pochwycenie odbędzie się na dźwięk siódmej apokaliptycznej trąby.

 
Oto oznajmiam wam tajemnicę: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni;
W jednej chwili, w mgnieniu oka, na ostatnią trąbę. Zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni.
To bowiem, co zniszczalne, musi przyodziać się w to, co niezniszczalne, a to, co śmiertelne, przyoblec się w nieśmiertelność.
A gdy to, co zniszczalne, przyoblecze się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się to słowo, które jest napisane: Połknięta jest śmierć w zwycięstwie.
1 List do Koryntian 15:51-54
 
 
“Potem usłyszeli donośny głos z nieba mówiący: Wstąp tutaj. I wstąpili do nieba w obłoku, a ich nieprzyjaciele patrzyli na nich.
W tej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i zawaliła się dziesiąta część miasta, i zginęło w trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, a pozostali przerazili się i oddali chwałę Bogu nieba.
Minęło drugie „biada”, a oto nadchodzi szybko trzecie „biada”.
I zatrąbił siódmy anioł, i odezwały się donośne głosy w niebie mówiące: Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana i jego Chrystusa i będzie królować na wieki wieków.”
Księga Objawienia 11:12-15
 
Gdy dwóch świadków zostało wskrzeszonych wstąpili na obłoki i adekwatnie do tej sytuacji zatrąbił siódmy anioł – pochwycenie nastąpiło na dźwięk ostatniej trąby. 
Aby ukazać ucisk, który ma towarzyszyć chrześcijanom musimy cofnąć się o parę wersetów, aby zobaczyć kto zabił opisanych prorokujących świadków:
 
 
“A gdy dopełnią swojego świadectwa, bestia, która wychodzi z otchłani, stoczy z nimi walkę i zwycięży ich, i zabije ich.”
Księga Objawienia 11:7
 
 

Każdy, kto studiuje Pismo Święte, wie że dwóch świadków (według nas nie dosłowna, a symboliczna liczba) wymienionych w księdze Objawienia, zadawało katusze ludziom niesprawiedliwym na całej ziemi i nikt im nie mógł się przeciwstawić, dopóki nie pojawił się antychryst który ich zabił. Wraz z objawieniem się człowieka grzechu rozpoczął się wielki ucisk dla uczniów Pana Jezusa.

Jedną z tez którą słyszeliśmy o pochwyceniu, według której pochwycenie miało by się odbyć przed wielkim uciskiem (Pretrybulacjonizm), wykazuje naukę o tym, że otwieranie pieczęci z rozdziału szóstego Objawienia odbywa się przed trąbami ostatecznymi. Według tej teorii na ostatnią pieczęć dopiero rozpoczynają się trąby ostateczne. Jest to złe postrzeganie Księgi Objawienia, w której opisane zdarzenia nie są ułożone chronologicznie. Rozbieżność w tezie o porwaniu kościoła przed wielkim uciskiem można dostrzec między innymi w 11 rozdziale, gdzie odbywa się pochwycenie i wówczas czytamy o  siódmej trąbie wspominanej przez Pawła w liście do Koryntian (1 List do Koryntian 15:51-54). Rozdział siódmy natomiast opisuje ludzi ubranych w białe szaty stojących przed Barankiem – czyli moment po pochwyceniu. To potwierdza kwestię o braku chronologii w Objawieniu.

Wielki ucisk to nie gniew Boży

Wróćmy do samego wielkiego ucisku wielokrotnie opisanego w całym Piśmie Świętym. W księdze Objawienia Jana najbardziej obrazującym wersetem związanym z wielkim uciskiem jest:

 
 
“A jeden ze starszych odezwał się do mnie tymi słowy: Kim są ci, którzy są ubrani w białe szaty i skąd przybyli?
Odpowiedziałem mu: Panie, ty wiesz. 
I powiedział do mnie:  To są ci, którzy przyszli z wielkiego ucisku  
i wyprali swoje szaty, i wybielili je we krwi Baranka.”
Księga Objawienia 7:13-14
 
 
Biblia w wielu miejscach pokazuje nam fragmenty dotyczące walki i ucisku nad uczniami Pana Jezusa. Prorokował o tym również Daniel – opisując walkę antychrysta z sługami Boga Najwyższego.
 
 
“I przypatrywałem się, a oto ten róg walczył ze świętymi i przemagał ich;
Aż przyszedł Odwieczny i oddano sąd świętym Najwyższego; i nadszedł czas, aby święci otrzymali królestwo”
Księga Daniela 7:21-22
 
Tę samą sytuację wykazuje nam również fragment z Objawienia:
 
 
Pozwolono jej też walczyć ze świętymi i zwyciężać ich. I dano jej władzę nad każdym plemieniem, językiem i narodem.
Wszyscy mieszkańcy ziemi oddadzą jej pokłon, ci, których imiona nie są zapisane w księdze życia Baranka zabitego od założenia świata.”
Księga Objawienia 13:7-8
 
 

W rozdziale dwunastym Objawienia Jana możemy przeczytać (Obj 12:12), że diabeł zostaje zrzucony na ziemię i pała wielkim gniewem i wiedząc, że pozostało mu niewiele czasu.

Kogo w takim razie będzie dotyczył gniew złego?

Odpowiedź wydaje się prosta – na tych którzy są sprawiedliwi w oczach Boga. Ludzie którzy nie idą z wolą Pańską i tak podążają na zatracenie, więc na nich demon nie musi koncentrować swojego gniewu, jednak będzie chciał ich utrzymać w stanie grzechu, do czego mu posłuży między innymi antychryst i fałszywi prorocy. Ich zadaniem jest omamić całą ziemię i wprowadzić znamię bestii (Obj 13:16) aby postawić kropkę nad “i” w ich zatraceniu, co również utrudni sytuację ludzi w Chrystusie żyjących w tych ostatecznych czasach.

 
Ludzie głoszący pochwycenie przed uciskiem twierdzą, że sprawiedliwych już nie będzie na ziemi, kiedy antychryst rozpocznie swoją działalność, lecz Bóg po przez Pawła wykazuje nam coś zupełnie innego i mówi, żeby nie dać się zwieść. Nadchodzi dzień Pański, a nie może on nastąpić póki nie przyjdzie człowiek grzechu wraz z fałszywym prorokiem:
 
 
“Prosimy was, bracia, przez wzgląd na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy nim;
Abyście nie tak łatwo dali się zachwiać w waszym umyśle i zatrwożyć się ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nadchodził dzień Chrystusa.
Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia;
Który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem czci, tak że zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg, podając się za Boga.
Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, mówiłem o tym?
A teraz wiecie, co przeszkadza, tak że się objawi w swoim czasie.
Tajemnica nieprawości bowiem już działa. Tylko że ten, który teraz przeszkadza, będzie przeszkadzał, aż zostanie usunięty z drogi.
Wówczas pojawi się ów niegodziwiec, którego Pan zabije duchem swoich ust i zniszczy blaskiem swego przyjścia.
Niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów;
Wśród wszelkiego zwodzenia nieprawości wobec tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni.
Dlatego Bóg zsyła im silne omamienie,tak że uwierzą kłamstwu;
Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie niesprawiedliwość.”
2 List do Tesaloniczan 2:1-12 
 
 
Sam Pan Jezus ostrzegał nie tylko przed początkiem boleści ale wyłożył nam dokładnie kolejność zdarzeń, również zaznaczył, że gdyby nie postanowiono skrócić czasu ucisku nikt z żywych nie zostałby pochwycony, wówczas porwanie ludzi w Chrystusie odbyło by się tylko z poziomu grobu.
 
Wtedy bowiem będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd ani nigdy nie będzie.
A gdyby te dni nie były skrócone, żadne ciało nie byłoby zbawione. Ale ze względu na wybranych dni te będą skrócone.
Jeśli wtedy ktoś wam powie: Oto tu jest Chrystus, albo: Jest tam – nie wierzcie.
Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść, o ile można, nawet wybranych.
Oto wam przepowiedziałem.
Jeśli więc wam powiedzą: Oto jest na pustyni – nie wychodźcie; Oto wewnątrz domu – nie wierzcie.
Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
Bo gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i orły.
A zaraz po ucisku tych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku, gwiazdy będą spadać z nieba i moce niebieskie zostaną poruszone.
Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Wtedy będą lamentować wszystkie ludy ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą.
Pośle on swoich aniołów z potężnym głosem trąby i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego.”
Ewangelia Mateusza 24:21-31
 
 
“Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą tam, gdzie stać nie powinna (kto czyta, niech rozumie), wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry;
A kto będzie na dachu, niech nie schodzi ani nie wchodzi do domu, aby coś z niego zabrać;
Kto zaś będzie w polu, niech nie wraca, aby wziąć swoją szatę.
Lecz biada brzemiennym i karmiącym w tych dniach!
Módlcie się więc, aby wasza ucieczka nie wypadła w zimie.
Będą to bowiem dni takiego ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia, którego dokonał Bóg, aż dotąd i nigdy nie będzie.
A gdyby Pan nie skrócił tych dni, żadne ciało nie byłoby zbawione. Lecz ze względu na wybranych, których sobie obrał, skrócił te dni.
Jeśli wtedy ktoś wam powie: Oto tu jest Chrystus, albo: Oto tam jest – nie wierzcie.
Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić znaki i cuda, aby zwieść, o ile można, nawet wybranych.
Wy więc uważajcie. Wszystko wam przepowiedziałem.
Ale w tych dniach, po tym ucisku, zaćmi się słońce i księżyc nie da swego blasku;
Gwiazdy nieba będą spadać i moce, które są na niebie, zostaną poruszone.
A wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą.”
Ewangelia Marka 13:15-26
 
 
“Lecz biada brzemiennym i karmiącym w tych dniach! Będzie bowiem wielki ucisk w tej ziemi i gniew nad tym ludem.
I polegną od ostrza miecza, i będą uprowadzeni w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż wypełnią się czasy pogan.
I będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga zrozpaczonych narodów, gdy zaszumi morze i fale.
Ludzie będą drętwieć ze strachu w oczekiwaniu tego, co przyjdzie na cały świat. Poruszą się bowiem moce niebios.
Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą.
A gdy się to zacznie dziać, spójrzcie w górę i podnieście głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie.
Ewangelia Łukasza 21:23-28
 
 
Fragmenty z trzech różnych Ewangelii ukazują tą samą mowę Chrystusa, gdzie każda wykazuje ucisk, a następnie przyjście Chrystusa po swoich ludzi. W podsumowaniu swoich słów wykazuje, że powinniśmy się modlić, by nas to ominęło, co również dyskwalifikuje pochwycenie przed uciskiem. 
 
 
“Dlatego czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść, i stanąć przed Synem Człowieczym.”
Ewangelia Łukasza 21:36

Wszystko badajcie jak Bereiczycy

Nie chcemy nikogo zmuszać do zmiany swojego podejścia w kwestii tematu dotyczącego pochwycenia, ale by każdy zbadał tę sprawę według Pisma Świętego, nie szukając wyjaśnień wśród ludzkich tłumaczeń. Niech każdy sobie przemyśli czy lepiej jest być przygotowanym do czegoś ciężkiego i miło się zaskoczyć, gdy to nas ominie, czy może nastawiać się, że wielki ucisk nas nie dotknie – a potem, by okazało się, że nie jesteśmy na niego przygotowani psychicznie i duchowo?

Załóżmy sobie taką sytuację: ktoś wam powiedział, że wasz partner ma przygotowaną dla was jakąś niespodziankę. Już nie możecie się doczekać, myśląc, że będzie to coś miłego – a tymczasem niespodzianką okazuje się informacja o chęci rozstania. Co wówczas się dzieje w głowie takiej osoby? Jest rozgoryczona, rozczarowana, smutna, zgorszona. Pałają ją negatywne uczucia i emocje. Czuje się zawiedziona, bo nastawiła się na coś miłego, a jednak stało się całkiem odwrotnego. Lepiej jest się miło zaskoczyć niż przykro zawieść. Pan Jezus również zaznaczył w swojej mowie, która została opisana w różnych ewangeliach, którą możecie odnaleźć trochę wyżej, że podczas wielkiej boleści za nim nadejdzie wielki ucisk, ludzie wiary będą się gorszyć.
 
“Lecz to wszystko jest początkiem boleści.
Wtedy wydadzą was na udrękę, będą was zabijać i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mego imienia.
A wówczas wielu się zgorszy, będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić.”
Ewangelia Mateusza 24:8-10
 
Niech Pismo Święte będzie dla was mieczem dla każdej fałszywej informacji i ludzkiej nauki, która może doprowadzić was do zwiedzenia. Każdą sprawę badajcie sami, bądźcie jak Bereiczycy, którzy sprawdzali jak się sprawy mają i nie ufali przekazywanym przez innych informacjom, chcąc by każda sprawa wyjaśniona była im przez samego Boga.

Podsumowując:

“Otóż winnicą PANA zastępów jest dom Izraela, a lud Judy jego rozkosznym szczepem. Oczekiwał sądu, a oto ucisk; oczekiwał sprawiedliwości, a oto krzyk.
Księga Izajasza 5:7
 
 
 

Ten post ma 2 komentarzy

 1. waldens1964@gmail.com

  Bardzo dobry artykuł przedstawiający chronologicznie biblijne wydarzenia w dniach ostatecznych. Prawda właśnie jest taka, że Jezus przyjdzie tylko raz i to na głos trąby ostatecznej. Sam Mesjasz o tym mówił w Ewangeliach i kazał się przygotować swoim uczniom na wielki ucisk i prześladowanie. Kochani! Nie wierzcie w bajki i legendy wymyślone przez fałszywych proroków. Trzeba trwać w wierze aby móc oddać swoje ciało jako ofiarę miłą Bogu. To jest wielki przywilej i cudowna Boża łaska dla każdego wierzącego, który umrze męczeńsko ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa. Amen 🙏❤️

 2. Bogu dzięki za wszelką mądrość i rozeznanie w Słowie Bożym, kłamstwo o pochwyceniu przed wielkim uciskiem jest bardzo niebezpieczne, bo gdy nadejdzie początek boleści, wielu chrześcijan się zgorszy i "miłość wielu oziębnie". Trwajmy w Słowie Bożym i w żywej relacji z Bogiem Ojcem i Jego Synem naszym Panem, Wszechmogącym Jezusem Chrystusem.

  Pozdrawiam w Chrystusie Jezusie 🙂

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.