Dary ducha część#1 – Czy nadal są w kościele Bożym?

You are currently viewing Dary ducha część#1 – Czy nadal są w kościele Bożym?
Dary Ducha część#1 - Czy nadal są w kościele Bożym?

Każdy uczeń Pana Jezusa studiując Słowo Boże widzi wielkie czyny Apostołów, którzy byli w rękach Boga niezwykle użytecznymi narzędziami. Dzięki Bożej obecności Boga Ojca i Syna Bożego w nich, mogli dokonywać tego, o czym jako starzy ludzie żyjący w grzechach, mogliby tylko pomarzyć. 

Wiele osób głęboko w sercu pragnie czynić tak jak czynił Piotr, Paweł czy inni uczniowie i jest to oczywiście pozytywny zamysł serca, jeżeli ta chęć jest ukierunkowana ku oddawaniu chwały Bogu lub budowaniu kościoła. Dzisiaj mamy przede wszystkim dwa bieguny poglądów na dary Ducha, tzn. wypierając je, że już przeminęły lub czyniąc z nich główny aspekt zbawienia jak to mają w zwyczaju kościoły charyzmatyczne. 

PRAWDA PO ŚRODKU

Podobnie jak w wielu innych przypadkach związanych z chrześcijaństwem i w tym temacie diabeł zasiał ziarno niepewności i zamieszania, przez co jest wiele nieścisłości związanych z darami Ducha, które w rzeczywistości nie przeminęły, ale są przez wielu przedstawiane nie Biblijnie, stawiając wielu młodych wierzących w zakłopotaniu. 

Chciałbym dać ogólny zarys tego, co dzisiaj dzieje się w świecie wierzących, bo doszliśmy do momentu, że ludzie nawracający się ze świata, wchodząc w życie chrześcijańskie szukają fajerwerków zamiast głównego aspektu do którego jest powołany każdy uczeń Pana; 

Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej.
A drugie jest to: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania, większego ponad te, nie masz.

Ewangelia Marka 12:30-31
Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my powinniśmy się wzajemnie miłować. Boga nikt nigdy nie widział, ale jeśli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka, a jego miłość jest w nas doskonała. Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a on w nas, że dał nam ze swego Ducha.

1 List Jana 4:11-13
Dlatego sami sobie odpowiedzcie:

Czy w Biblii możemy przeczytać, że uczniów Pana Jezusa rozpoznamy po darach Ducha?

Oczywiście, że nie! 
 
Pan Jezus natomiast mówił: 
Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali.
Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.


Ewangelia Jana 13:34-35

CHARYZMATYCZNY FAŁSZ - GRA NA EMOCJACH

Kościoły charyzmatyczne kładą nacisk na dary Ducha, czego w rzeczywistości nie robili ani apostołowie, ani Pan Jezus, bo jak wyżej wspomniałem, cała nauka Biblii opiera się na miłości.

Ruch charyzmatyczny nie występuje tylko z ramienia protestanckiego, ale co ciekawe również z katolickiego! Teraz czas na kolejne pytania:

Czy Bóg obdarowuje jednych i drugich tym samym Duchem?

Ja osobiście tego nie widzę, bo porównując nauki Biblijne z wiarą katolicką, wiem że ludzie należący do katolicyzmu są ludźmi zmanipulowanymi przez instytucję oraz jej tradycje, którzy z Bogiem w rzeczywistości mają tyle wspólnego co nic.

Jeżeli protestanci i katolicy czynią to samo i twierdzą, że Bóg im daje te same dary, to albo “ruch charyzmatyczny” jest w rzeczywistości fałszywy wraz ze swoimi darami, albo czynią to z innego ducha niż Bożego, albo znacząca większość udaje czy to mowę na językach czy też wiele innych darów, aby “nie wyjść na gorszego chrześcijanina”, żeby nie zostać odtrąconym i nie dostać łatki “nie jesteś zbawiony”, co często jest efektem złej presji tłumu. 

To nie dary Ducha dają zrozumienie, że jesteś zbawiony ale nowo narodzenie i postępowaniu w Duchu, sprawiedliwości, prawdzie i miłości. Pan Jezus nie uczył, że do Królestwa Bożego nie wejdą ci, co prorokują, mówią językami itp. lecz ten kto nie narodzi się na nowo. 

Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.
Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się?
Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.
Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest.

Ewangelia Jana 3:3-6

DARY DUCHA WEDŁUG BIBLII

Według Biblii mamy około 20 różnych darów Ducha, którymi nas obdarowuje nie trzecia osoba, jak to twierdzą trynitarianie, lecz Pan Jezus, jak możemy przeczytać w Piśmie Świętym. 
A każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusa.
Dlatego Pismo mówi: Wstąpiwszy na wysokość,
poprowadził pojmanych jeńców i dał ludziom dary.

List do Efezjan 4:7-8

Droga siostro i bracie, nie gorszcie się zachowaniami kościołów charyzmatycznych, które w rzeczywistości działają na emocjach ludzkich, niektóre używają demonicznego ducha kundalini ze wschodnich technik medytacji i okultyzmu. Nie dajcie sobie wmówić, że darów Ducha można się nauczyć, bo próżno szukać takich informacji w Biblii.

Charyzmatycy chętnie będą wam wmawiać, że możecie się nauczyć “mowy na językach”, “uzdrawiania” itp. Osobiście widzieliśmy tezy jednego zboru charyzmatycznego z regionu łódzkiego, twierdzącego, że mogą cię nauczyć leczyć ludzi. Jeżeli ktoś twierdzi, że możecie albo co gorsza musicie się nauczyć jakiegoś daru Ducha, zadajcie takiej osobie pytanie, gdzie w Biblii można znaleźć informacje o nauczeniu się daru Ducha?
W liście do Koryntian w dwunastym rozdziale możemy przeczytać, że każdemu jest dana inna łaska daru Ducha ku zbudowania kościoła.

Dar Ducha jak sama nazwa wskazuje, jest to dar obecności Bożej w nas i jak możemy przeczytać w dalszej części Efezjan 4 każdy taki dar otrzymuje;
Lecz to, że wstąpił, cóż oznacza, jeśli nie to, że najpierw zstąpił do niższych regionów ziemi?
Ten, który zstąpił, jest i tym, który wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami;
Dla przysposobienia świętych, dla dzieła posługiwania, dla budowania ciała Chrystusa;

List do Efezjan 4:9-12
A każdemu jest dany przejaw Ducha dla wspólnego pożytku.

1 List do Koryntian 12:7

Bóg zna nas lepiej niż my sami, wie do czego mamy predyspozycje czy zna wiele innych aspektów, które widzi i decyduje, co dla nas będzie najlepszym darem. 

ROZPOZNAJ DAR OD PANA

Jak wcześniej już wskazałem, każdy otrzymuje dar Ducha. Nie znaczy, to jednak, że samodzielnie możemy taki dar Ducha sobie wybrać, ponieważ jak jest napisane “jednych ustanowił”, co wskazuje, że to nasz Pan decyduje jakim narzędziem będziesz i do czego zostaniesz użytym. Powinniśmy trwać w modlitwach i pytaniach do Pana jaki dar otrzymaliśmy, a Pan z czasem da rozpoznać. 
Gdy otrzymujemy jakiś dar to też nie znaczy, że nagle mamy się nazywać “pasterzami”, “nauczycielami” itd. ale zawsze pozostać w pokorze i stawiać się w świetle po prostu uniżonego narzędzia, które jest tylko do tego, aby Pan otrzymał należną Mu chwałę. 
Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: Sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy.

Ewangelia Łukasza 17:10

Tak samo nie powinniśmy rzucać się na coś do czego nie jesteśmy powołani, jeżeli Pan nie daje nam daru wiedzy i nauczyciela, to nie starajmy się być nauczycielami. Tak jest z każdym darem!

ZNAKI I CUDA

Bóg przestrzega nas w wielu miejscach przed fałszywymi cudami i znakami, których tak dzisiaj pragną serca ludzi. Kościół pogubił się w złych wartościach chcąc robić wiele szumu i cudów, zamiast koncentrować się na społeczności z Bogiem, na głoszeniu dobrej nowiny, trwaniu w miłości do nieprzyjaciół i modlitwie za tzw. “wrogami”.
Zwróćcie uwagę, że ruchy charyzmatyczne nabierają siły w swoim niezdrowym parciu za cudami, wciągając w to coraz więcej wierzących. Te charyzmaty stają się również mostem ekumenicznym do podawania sobie ręki między teoretycznie wierzącymi Biblijnie protestanckimi zbiorami, a katolicyzmem.

Uważajcie na podążanie za cudami!

A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego.
A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów,
I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić.
2 List do Tesaloniczan 2:8-10
Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść, o ile można, nawet wybranych.

Ewangelia Mateusza 24:24
I czyni wielkie cuda, sprawiając, że nawet ogień zstępuje z nieba na ziemię na oczach ludzi.
I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, które jej pozwolono czynić przed bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, aby sporządzili wizerunek bestii, która miała ranę od miecza, ale ożyła.
 
Objawienie Jana 13:13-14

DARY DUCHA - SERIA

Będziemy chcieli na podstawie Słowa Bożego przestawić wam zrozumienie dane od Pana na temat darów Ducha i rzucić większe światło na “ruchy charyzmatyczne” które większości działają na emocjach, a nie na powołaniu i darze danym od Boga. 

Nie chcemy, aby ludzie którzy pogubili się w nie zdrowym pędzie za cudami, trwali w swoim zagubieniu, ale chcemy prosić was do przyłączenia się do modlitwy za wszystkimi takimi wierzącymi, jak i za tymi, którzy chcieliby znaleźć Boga lecz przez tradycjonalizm i wychowanie w kłamstwie jak katolicyzm zostali oszukani przez diabła.