Porównanie głowy Islamu z Mesjaszem

You are currently viewing Porównanie głowy Islamu z Mesjaszem
Jezus Chrystus jest znany większości ludzi na całej ziemi. Bez dwóch zdań jest On postacią, na której należy się wzorować, bo swoim życiem udowodnił, że pomimo wielu pokus i utrapień – jesteśmy w stanie postępować wg przykazań miłości.
 
 
Mahomet – założyciel Islamu – który był zarazem dowódcą wojskowym, nosił w sercu ogromną nienawiść, a jego czyny doprowadzały do mordów i agresji. Nie było w nim miłości do bliźnich – która powinna być wyznacznikiem Bożego wysłannika.
 
 
Bardzo często widzi się porównanie tych dwóch postaci, jako przewodników duchowych, niejednokrotnie stawiając ich na równi. Ale czy jest to właściwe?
 
Czy Jezus i Mahomet mieli ze sobą coś wspólnego? A może są sobie całkowicie różni? Dziś postaramy się odpowiedzieć na te zagwozdki.

 

MIŁOŚĆ CZY GNIEW?

 

1. Narodziny.

 
Jezus – narodził się z dziewicy, która została brzemienna z Ducha Świętego. Sam Jezus to syn Boży, który posłany na Ziemię wyparł się swej Boskości, by odkupić nasze grzechy i ukazać, że można żyć tak, by wypełnić prawo. Jego poczęcie było opisywane również w proroctwach.
 
“A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy Maria, jego matka, została zaślubiona Józefowi, zanim się zeszli, okazało się, że jest brzemienna z Ducha Świętego. Ale Józef, jej mąż, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej zniesławić, chciał ją potajemnie oddalić. A gdy o tym rozmyślał, oto anioł Pana ukazał mu się we śnie i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony. To bowiem, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. I urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A to wszystko się stało, aby się wypełniło, co powiedział Pan przez proroka: Oto dziewica będzie brzemienna i urodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, co się tłumaczy: Bóg z nami.”
Ewangelia Mateusza 1:18-23
 
 
Mahomet – został poczęty w naturalny sposób, nie dokonały się wówczas żadne cuda, nie wypełniły żadne proroctwa. Jego matka zmarła gdy ten miał 6 lat, jego ojciec natomiast zmarł zanim Mahomet się urodził. Ciężko odnaleźć jakiekolwiek zapiski o Jego narodzinach czy wczesnym życiu. Te informacje pomija również koran. Nie było to niezwykłe wydarzenie, a narodziny jak każde inne.
 
 

2. Miłość vs nienawiść

 
Jezus – był miłosierny i sprawiedliwy wobec innych, nauczał o wybaczeniu i nakazywał miłować wszystkich, również tych, którzy nas nienawidzą. Nigdy nikogo nie zabił, a przynosił innym uzdrowienie, również wskrzeszał zmarłych.
 
Wśród jego najważniejszych nauk były właśnie te ukazujące nam nowe przymierze i dwa główne przykazania, na których mamy się opierać: Przykazania miłości.
 
“Lecz mówię wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło.”
Ewangelia Łukasza 6:27-28
 
 
Mahomet – Był dowódcą wojskowym, w swoim życiu zabił wiele osób, a także wydawał rozkazy oraz wyroki śmierci z różnych powodów. Poniżej dwa przykłady:
 
Plemię Banu Qurayza ( 600-900 osób)
data: luty lub marzec 627
powód: Według tradycji muzułmańskiej zamordowanie tego plemienia zostało zarządzone przez rzekomego archanioła Gabriela, jeden z towarzyszy Mahometa stwierdził, że mężczyźni powinni zostać zabici, własność podzielona, a kobiety i dzieci traktowane jak niewolnicy. Mahomet zatwierdził tę propozycję, nazywając ją podobną do wyroku Allaha, po czym wszyscy dorośli mężczyźni zostali ścięci.
źródła: Koran, 33:26, 33:9-10, Abu Dawud 38:4390, Sahih Bukhari 4:52:68, Sahih Bukhari 4:57:66, Tabari, tom 8. „Zwycięstwo islamu”.
 
Al Nadr ibn al-Harith
data: po bitwie pod Badr, marzec 624
powód: został pojmany podczas bitwy pod Badr, „objawiony” werset Koranu nakazywał egzekucję Al. Nadr ibn al-Haritha, był jednym z dwóch więźniów, których nie wolno było wykupić ich klanom, a którzy zostali straceni, ponieważ kpili i nękali Mahometa, pisali wiersze i opowiadania krytykujące go.
wykonawca: ścięty przez Alego ( zięcia Mahometa, bożyszcza szyitów )
źródła: Koran 83:13, Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Rasul Allah Sirat
 
3. Małżeństwo.
 
Jezus – nigdy nie miał żony. Całą swoją uwagę przekładał na uwielbienie Boga Ojca i wykonywanie Jego woli. Był przeciwny pożądliwemu patrzeniu na drugą osobę oraz nie zezwalał na rozwody – idąc w myśl słów “Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela”.
 
“Słyszeliście, iż powiedziano: Nie będziesz cudzołożył.
A Ja wam powiadam, że każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim.”
Ewangelia Mateusza 5:27-28
 
Mahomet  – Posiadał wiele żon oraz wiele niewolnic. Zezwalał na rozwody i tymczasowe małżeństwa. Pożądliwość ciała była dla niego bardzo ważna.
 
“O Proroku! My uznaliśmy za dozwolone dla ciebie żony, którym dałeś wiana, i niewolnice, które ci darował Bóg jako zdobycz, i córki twojego stryja, i córki twoich ciotek ze strony ojca, i córki twojego wuja ze strony matki, i córki twoich ciotek ze strony matki, które wywędrowały razem z tobą; i kobietę wierzącą, jeśli ona sama ofiaruje się Prorokowi, o ile Prorok zechce ją pojąć za żonę. To jest dozwolone tylko dla ciebie z wyłączeniem innych wiernych. My wiemy, co ustanowiliśmy dla nich w sprawie ich żon i ich niewolnic – tak abyś nie czuł się skrępowany. Bóg jest Przebaczający, Litościwy!” 
Sura 33:50
 
“Rozwód jest możliwy dwa razy. Potem więc albo ją zatrzymacie, zgodnie ze zwyczajem, albo dacie jej całkowitą wolność, uprzejmie ją traktując. Nie jest wam dozwolone zabierać cokolwiek z tego, coście dali swoim żonom. Chyba że oboje się obawiają, że nie potrafią zachować granic ustanowionych przez Boga. Jeśli się obawiacie, że nie potrafią zachować granic Boga, to oni oboje nie będą mieli grzechu, jeśli ona się wykupi. Takie są granice Boga! Nie przekraczajcie ich! Ci, którzy przekraczają granice Boga, są niesprawiedliwi. A jeśli on rozwiódł się z nią ostatecznie, to ona nie jest mu dozwolona, dopóki nie wyjdzie za innego mężczyznę. A jeśli ten da jej rozwód, to nie popełnią grzechu, powracając do siebie, jeśli oboje sądzą, że zachowują granice Boga. On wyjaśnia je ludziom, którzy posiadają wiedzę.”
Sura 2:229-230
 
 

4. Cuda

 
Jezus – podczas swojego ziemskiego życia uczynił wiele cudów – które opisane są w Piśmie Świętym. Między innymi uzdrawiał chorych, ślepym przywracał wzrok, wskrzeszał umarłych, wyganiał demony, chodził po wodzie. Lista jest długa i świadczy o Jego wielkości.
 
“A gdy Jezus wszedł do domu Piotra, ujrzał teściową jego, leżącą w gorączce. I dotknął się ręki jej, i ustąpiła gorączka; ona zaś wstała i posługiwała mu. A gdy nastał wieczór, przywiedli do niego wielu opętanych, a On wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli, Aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego: On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł.”
Ewangelia Mateusza 8:14-17
 
“A gdy nastał wieczór, łódź była na pełnym morzu, a On sam był na lądzie. A ujrzawszy, że są utrudzeni wiosłowaniem, bo mieli wiatr przeciwny, około czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po morzu, i chciał ich wyminąć. Ale oni, ujrzawszy go, chodzącego po morzu, mniemali, że to zjawa, i krzyknęli, Bo wszyscy go widzieli i przelękli się. A On zaraz przemówił do nich tymi słowy: Ufajcie, Jam jest, nie bójcie się. I wszedł do nich do łodzi, i wiatr ustał; a oni byli wstrząśnięci do głębi.”
Ewangelia Marka 6:47-51
 
Mahomet – nie uczynił żadnego cudu.
 
 

5. Traktowanie bliźnich.


Jezus
– leczył chore ręce, natomiast ludzi trwających w grzechu wzywał do pokuty. Nikogo nie potępiał, a pragnął miłości i ratunku dla każdego.

 
“O ileż więcej wart jest człowiek, niż owca! A zatem wolno w sabat dobrze czynić. Wtedy rzekł temu człowiekowi: Wyciągnij swoją rękę, a on wyciągnął i stała się znów zdrowa jak druga. A faryzeusze wyszedłszy, naradzali się co do niego, jakby go zgładzić.”
Ewangelia Mateusza 12:12-14
 
Mahomet – potępiał tych, którzy myśleli inaczej. Działał nienawiścią. Uważał, że należy każdego karać, nie wybaczając – a za np. kradzież nakazywał obcinać ręce.
 
 „Rękę należy odciąć za kradzież czegoś, co jest warte ćwierć dinara lub więcej”.
Sahih al-Bukhari 6789
 

6. Nauczanie.

 
Jezus – Uczył w miłości i prawdzie o Bogu Ojcu. Jako Syn Boży pokazywał drogę do Ojca otwartą dla wszystkich ludzi. Pokazywał, że Bóg jest Ojcem miłosiernym, sprawiedliwych u którego każdy odnajdzie schronienie.
 
“Wy więc tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, 
niech będzie uświęcone twoje imię.”
Ewangelia Mateusza 6:9
 

Mahomet Mówił, że będąc ludźmi, nie możemy być dziećmi Boga.


Powiedzieli żydzi i chrześcijanie: “My jesteśmy synami Boga i Jego umiłowanymi.” Powiedz: “Dlaczegoż więc On karze was za wasze grzechy? Przeciwnie, wy jesteście tylko ludźmi spośród tych, których On stworzył. On przebacza temu, komu chce, i On karze tego, kogo chce. Do Boga należy królestwo niebios i ziemi i to, co jest między nimi. I do Niego zmierza wędrowanie.”
Sura 5:18

 

7. Grzech.

 
Jezus – nigdy nie zgrzeszył! Był czysty i nieskalany jakimkolwiek złem. I choć sam się uniżył do roli sługi i w ludzkiej skórze narażony był na wszelkie utrapienia, próby i pożądliwości – udowodnił, że można żyć tak by być czystym dla Boga.
 
“A ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Któż z was obwini mnie o grzech? Jeśli mówię prawdę, dlaczego mi nie wierzycie? Kto jest z Boga, słucha słów Bożych. Wy dlatego nie słuchacie, że nie jesteście z Boga.”
Ewangelia Jana 8:45-47
 
“Mając więc wielkiego najwyższego kapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się naszego wyznania. Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu.”
List do Hebrajczyków 4:14-15
 
Mahomet – był grzesznym człowiekiem. Żył między innymi pod jarzmem grzechu gniewu czy cudzołóstwa. Inne jego grzechy opisane są w pozostałych podpunktach artykułu.
 
 

8. Wolna wola.

 
Jezus – wielokrotnie podkreślał, że droga do zbawienia nie jest przymusem, i że każdy ma wolną wolę. Dawał wolność wyboru, pokazując jednocześnie co jest dla nas najlepsze, ukazywał właściwą drogę i w pełni miłości nauczał jak nią podążać by iść ku uświęceniu – jednocześnie dając przykład jak to robić.
 
“I mówił: Dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od mojego Ojca. Od tego czasu wielu jego uczniów zawróciło i więcej z nim nie chodziło. Wtedy Jezus powiedział do dwunastu: Czy i wy chcecie odejść?”
Ewangelia Jana 6:65-67
 

Mahomet – przymuszał do religii muzułmańskiej.

“Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Boga i w Dzień Ostatni, którzy nie zakazują tego, co zakazał Bóg i Jego Posłaniec, i nie poddają się religii prawdy – spośród tych, którym została dana Księga – dopóki oni nie zapłacą daniny własną ręką i nie zostaną upokorzeni”
Sura 9:29
 

9. Śmierć.

 
Jezus – poświęcił się dla ludzi, aby każdy mógł dostąpić zbawienia po przez Jego przelaną krew. Odkupił nasz grzech, w męczeńskiej śmierci. Zmartwychwstał pod trzech dniach.
 
“A nazajutrz Jan zobaczył Jezusa przychodzącego do niego i powiedział: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.” Ewangelia Jana 1:29
 
“Dlatego Ojciec mnie miłuje, bo ja oddaję swoje życie, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja oddaję je sam z siebie. Mam moc je oddać i mam moc znowu je wziąć. Ten nakaz otrzymałem od mego Ojca.” Ewangelia Jana 10:17-18
 
Mahomet – około 632 roku z powodu choroby zmarł w Medynie. Czeka na sąd Boży.
 

10. Boża natura.

 
Jezus – jest Stwórcom razem z Ojcem.
 
“Był na świecie, a świat został przez niego stworzony, ale świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w jego imię;” Ewangelia Jana 1:10-12
 
Mahomet – był zwyczajnym człowiekiem – stworzeniem.
 

11. Istnienie.


Jezus
– istniał zanim narodził się jako człowiek i zmartwychwstał po śmierci do pierwotnej Bożej osobowości.

“To jest ten, o którym mówiłem, że idzie za mną człowiek, który mnie uprzedził, bo wcześniej był niż ja.”
Ewangelia Jana 1:30
 
“Czy ty jesteś większy od naszego ojca Abrahama, który umarł? I prorocy poumierali. Kim ty się czynisz? Jezus odpowiedział: Jeśli ja sam siebie chwalę, moja chwała jest niczym. Mój Ojciec jest tym, który mnie chwali, o którym wy mówicie, że jest waszym Bogiem. Lecz nie znacie go, a ja go znam. I jeślibym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnym do was kłamcą. Ale znam go i zachowuję jego słowa. Abraham, wasz ojciec, z radością pragnął ujrzeć mój dzień. I ujrzał, i radował się. Wówczas Żydzi powiedzieli do niego: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham był, ja jestem. Wtedy porwali kamienie, aby w niego rzucać. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni, przechodząc między nimi, i tak odszedł.”
Ewangelia Jana 8:53-59
 

Mahomet – nie było go przed narodzinami jak i nie ma go teraz po śmierci.

[SPRAWDŹ TEŻ: SYN BOŻY YHVH – JEZUS CHRYSTUS]
[SPRAWDŹ TEŻ: ŚMIERĆ CIELESNA – SEN DUCHOWY]

ZBAWIENIE TYLKO W IMIENIU JEZUS

 

Wśród wielu religii i instytucji na świecie, łatwo się pogubić, która z nich jest właściwa i za którą należy zmierzać, jeśli chcemy zyskać życie wieczne.

 
Jednak warto pamiętać, że wiara w Boga to nie religia, a instytucje i organizacje mają to do siebie, że więcej w nich ludzkich nauk, a te Boże odstawione są na półkę albo interpretowane wg. własnych pożądliwości.
 
 
W przypadku przedstawionego w tym artykule porównania mamy na przeciwko siebie dwie osoby: Mahometa – byłego generała wojskowego, z którego ręki ginęli ludzie, człowieka bezwzględnego, nienawidzącego sprzeciwu i Jezusa – zapowiadanego przez proroków Starego Testamentu Mesjasza, w Jego nauczaniach można było odnaleźć ogrom miłości i wybaczenia. Chęci wybawienia innych od grzechu. 
 
 

O samym Jezusie wypełniło się ponad 100 proroctw – a Stary i Nowy testament są jak połączone naczynie i wzajemnie się uzupełniają, i nie ma między nimi nieścisłości. Koran natomiast, który rzekomo ma być kolejną księgą Biblii nie wiąże się z pozostałą treścią, pomija proroctwa i powiązania piśmienne z Nowego Testamentu. Dodatkowo o ile o Chrystusie wypełniło się mnóstwo proroctw – to nic w całym Piśmie Świętym nigdy nie wskazywało na przyjście Mahometa. O Jezusie i jego przyjściu mówi całe Stare Przymierze:

“A Ojciec, który mnie posłał, on świadczył o mnie. Nigdy nie słyszeliście jego głosu ani nie widzieliście jego postaci. I nie macie jego słowa trwającego w was, bo temu, którego on posłał, nie wierzycie. Badajcie Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie.”
Ewangelia Jana 5:37-40
 
Chrystus umierając za nas na krzyżu – dał nam ogromny dar łaski. Oddał życie, byśmy my mogli żyć. Islam natomiast odrzuca ofiarę Jezusa na krzyżu, tym samym wypiera całe nowe przymierze. Bóg przez Pismo Święte dał nam zrozumieć, że nie będzie już żadnej innej ewangelii, ani innego imienia w którym jest zbawienie, a ofiara Jezusa była kompletna i przyniosła nowe prawo opisane w dwóch przykazaniach miłości – którym koran zaprzecza.  
 
“Niech wam wszystkim i całemu ludowi Izraela będzie wiadomo, że w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, przez niego on stoi przed wami zdrowy. On jest tym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, który stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.”
Dzieje Apostolskie 4:10-12
 
“Który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby nas wyrwać z obecnego złego świata według woli Boga i Ojca naszego; Któremu chwała na wieki wieków. Amen. Dziwię się, że tak szybko dajecie się odwieść od tego, który was powołał ku łasce Chrystusa, do innej ewangelii; Która nie jest inną; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą wypaczyć ewangelię Chrystusa. Lecz choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił wam ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Gdyby wam ktoś głosił ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty.”
List do Galacjan 1:4-9
 

ISLAMSKIE BLUŹNIERSTWO KATOLICYZMU

 
Cytat Jana Pawła II : “My, chrześcijanie i muzułmanie, mamy wiele rzeczy wspólnych jako wierzący i jako ludzie. Żyjemy w tym samym świecie, naznaczonym wieloma znakami nadziei, ale również wieloma znakami budzącymi obawy. Abraham jest dla nas tym samym wzorem wiary w Boga, poddania się Jego woli i ufności w Jego dobroć. Wierzymy w tego samego Boga, Boga Jedynego, Boga Żyjącego, Boga, który stwarza wszechświat i swoje stworzenia doprowadza do doskonałości.”
 
foto/ mieczducha888.blogspot.com

Katolicyzm kroczy ku brataniu się z wyznawcami Islamu już od wielu lat – i to nie w formie miłosierdzia czy chęci uratowania ku zbawieniu wyznawców odmiennej religii – a do dążenia połączenia wielkich światowych religii we wspólny twór, zapominając, że u Boga nie ma kompromisów i ludzkie nauki do nich dążące prowadzą w przepaść. Zupełnie jak ślepy ślepego.


[SPRAWDŹ TEŻ: BIBLIA OBALA PAPIESTWO] [SPRAWDŹ TEŻ: ZŁOTY CIELEC KATOLICYZMU]
[SPRAWDŹ TEŻ: CZYŚCIEC – OKUP ZA DUSZĘ]
[SPRAWDŹ TEŻ: FAŁSZYWE WNIEBOWZIĘCIE MARYI]

Podejście Karola Wojtyły – a dziś i pana Bergoglio ukazują właśnie takie kompromisowe podejście, szukania wspólnego mianownika – odrzucając tym samym całą prawdę idącą z Ewangelii i uniżając się przed zwodniczymi naukami. W 2020 roku w lutym “Franciszek” podpisał wraz z muzułmańskim “wielkim imamem” Al-Azhar, Ahmana al-Tayyeb “deklarację braterstwa” w której zawarte jest między innymi takie stwierdzenie” „pluralizm i różnorodność religii, koloru skóry, płci, rasy i języka są wyrazem mądrej woli Bożej, z jaką Bóg stworzył istoty ludzkie. Ta boska Mądrość jest źródłem, z którego wywodzi się prawo do wolności wiary i wolności do bycia różnymi”.

MAX ROSSI/AFP /East News

Nie będziemy się w tym wpisie zajmować fałszywą drogą jaką jest religia katolicka, której nauki nie mają nic wspólnego z Biblią i prawdą głoszoną przez Chrystusa – jednak słowa tej deklaracji są bardzo niebezpieczne i poniosą za sobą wielkie konsekwencje w zwiedzeniu ludzi, którzy szukają Boga w  swoim życiu. Takich pułapek w dzisiejszym świecie jest mnóstwo, a ludzie wierzą, że dążąc do zbawienia wystarczy być “dobry człowiekiem”, że można wierzyć jak się chce i w co się chce i nie trzeba się stosować do żadnych nauk, które niesie za sobą Pismo Święte. Te kłamstwa sprawiają, że ludzie oddalają się od Boga, nie wyciągają do Niego swoich rąk i żyją w swoich kłamstwach – myśląc, że na zbawienie można zasłużyć.

[SPRAWDŹ TEŻ: 7 KROKÓW DO ZMIANY ŻYCIA]

Każdy wierny kościoła katolickiego powinien się zastanowić, komu powierzyć swoje zaufanie – czy nieomylnemu Bogu, który swoją niezmienną wolę wykazuje w Słowie Bożym – czy ludziom i ludzkim naukom, którzy są unoszeni jak chorągiew na wietrze, gdy tak jest wygodnie. Kapłanom, którzy swoimi naukami wciągają ludzi w stronę zatracenia.
 
 
Dlatego niezależnie czy to kościół katolicki, prawosławny, świadkowie strażnicy, buddyści, islamiści czy jakakolwiek inna religia czy instytucja – każda opiera swoje nauki na tym, co powiedzą inni ludzi – idąc za Bogiem, trzymajmy się tylko tego, czego On od nas oczekuje! Tylko w Bogu jest zbawienie!
 

Ten post ma 2 komentarzy

  1. Unknown

    Artykuł powstał tylko po to, aby dołożyć papieżom. A zwłaszcza JPII.

  2. Duchowe Pogotowie pl

    Powstał aby pokazać zło jakie płynie z Islamu, a to ,że kapłani w białych szatach z KRK popierają tą religie i powiadają, że bóg islamu jest tym samym co Bóg chrześcijan, co jest oczywistym kłamstwem i bluźnierstwem wobec Boga Ojca i Jego Chrystusa.
    Papiestwo i cała instytucja KRK nie ma nic wspólnego z Bogiem.

    https://www.duchowepogotowie.pl/2020/09/zbawienie.html

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.