Czym jest Chrześcijaństwo?

You are currently viewing Czym jest Chrześcijaństwo?
 

Kim jest chrześcijanin lub czym jest chrześcijaństwo?
Czy drogi czytelniku szukałeś kiedyś odpowiedzi na te pytania?

Znacząca większość ludzi wyciera chrześcijaństwem wszystkie brudy, porównując wiarę płynącą z Nowego Przymierza do katolicyzmu czy innych religii, które nie mają nic wspólnego z prawdziwą nauką Jezusa Chrystusa.
Ludzie mylą obrządki, kulty, sakramenty i inne rytuały religijne z wolnością od grzechu jaką przyniósł Mesjasz.

CZYM JEST CHRZEŚCIJAŃSTWO?

Wielu osób przyjmie ze zdziwieniem znaczenie słowa chrześcijanin, dla innych nie będzie to nowa informacja:

Chrześcijanin – Christianos (STRONG 5546) – związany z Chrystusem.

W tym miejscu warto wspomnieć jak różnorodne stwierdzenia można usłyszeć o pochodzeniu słowa “chrześcijanin”.

W Polskim społeczeństwie spotkaliśmy ludzi łączących chrzest wodny ze znaczeniem słowa opisującym ucznia Pana Jezusa, dla innej grupy ludzi oznacza warstwę religijną instytucji i organizacji, a znajdą się tacy którzy uznają słowo chrześcijanin jako obelgę dla osoby podążającej za Chrystusem.

[SPRAWDŹ TEŻ: CHRZEST WODNY]

Jak możemy przeczytać powyżej, pochodzenie tego słowa wywodzi się z języka greckiego i określa ucznia Pana Jezusa jako związanym z Nim. Jeżeli jesteśmy powiązani z Chrystusem to nie można go uznawać za obraźliwy zwrot. Takie osoby powinny przyjmować to jako komplement.

Pierwszy raz nazwano tak uczniów w Antiochii i nie miano to na celu kogoś obrażać, a raczej określić przynależność czy pochodzenie:

 
 
“A gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. Przez cały rok zbierali się z tym kościołem i nauczali wielu ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy uczniów nazwano chrześcijanami.”
Dzieje Apostolskie 11:26
 

Tak samo władca Agryppa użył zwrotu chrześcijanin do Pawła, gdy ten zeznał przed nim swoja “winę”.

“Czy wierzysz, królu Agryppo, prorokom? Wiem, że wierzysz.
Wtedy Agryppa powiedział do Pawła: Niemal przekonałeś mnie, żebym został chrześcijaninem.
Ale Paweł powiedział: Dałby Bóg, abyś i niemal, i całkowicie nie tylko ty, ale i wszyscy, którzy mnie dziś słuchają, stali się takimi, jakim ja jestem, z wyjątkiem tych więzów.”

Dzieje Apostolskie 26:27-29
 

Po raz ostatni zwrot chrześcijanin w Piśmie Świętym został użyty przez Piotra w jego pierwszym liście, gdzie opisuje on, że uczniowie Pana Jezusa będą uciskani w ciele jak sam Chrystus cierpiał.

 

“Nikt z was niech nie cierpi jednak jako morderca albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw.
Lecz jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, niech raczej chwali Boga z tego powodu.
Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego, a jeśli rozpoczyna się od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy są nieposłuszni ewangelii Bożej?
A ponieważ sprawiedliwy z trudnością będzie zbawiony, gdzie się znajdzie bezbożny i grzesznik?
Tak więc ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Boga, niech powierzają swoje dusze jemu jako wiernemu Stwórcy, dobrze czyniąc.”

1 List Piotra 4:15-19
 

Jeżeli Piotr napisał w liście, że jako chrześcijanie możemy cierpieć i z tego powodu mamy chwalić Boga, to słowo “chrześcijanin” nie ma prawa być wyrazem uniżającym uczniom Chrystusa.

CHRZEŚCIJAŃSTWO TO NIE RELIGIA!


Katolicyzm, Prawosławie, Protestanci, Świadkowie J. i wiele innych instytucji od nazywania się chrześcijanami nimi się nie staną.

To tak jak by nazywać się milionerem nie mając pieniędzy.
 
“W Chrystusie Jezusie bowiem ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale nowe stworzenie.”
List do Galacjan 6:15
 

Ludzie którzy wchodzą do instytucji próbują na siłę dopasować się do nauk serwowanych w kościołach, zamiast oddać się prowadzeniu Chrystusowi  i Jego nauce, którą możemy odnaleźć w Piśmie Świętym.
Wiele osób nie próbuje szukać informacji w Biblii, a zamiast tego słucha bezkrytycznie ludzi przemawiających na mównicy.

Każdy zanim będzie próbował dopasować się do innych, wpierw powinien poznać wolę Boga, bo dzięki wypełnianiu woli Pana stajemy się posłusznymi dziećmi Bożymi.

[SPRAWDŹ TEŻ: CZY JESTEŚ DZIECKIEM BOŻYM?]

Wszystkie instytucje potrzebują ludzi aby mogły istnieć.

Chrystus Jezus nie założył żadnej religii a co za tym idzie nie założył żadnej instytucji. W Bogu jest wolność od grzechu, od religijności, świąt itp.
Wszystkie obrzędy jakie istniały pod Starym Przymierzem, nie mają prawa bytu w Nowym Przymierzu, tak samo żadne nowe nie powstały.

 

“A to z powodu wprowadzonych fałszywych braci, którzy się wkradli, aby wyszpiegować naszą wolność, jaką mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas zniewolić.
Nie ustąpiliśmy im ani na chwilę i nie poddaliśmy się, aby pozostała wśród was prawda ewangelii.”

List do Galacjan 2:4-5
 
“Bo wy, bracia, zostaliście powołani do wolności, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale z miłości służcie jedni drugim.”
List do Galacjan 5:13
 

Przyrównując instytucje do chrześcijaństwa jest niepoprawne i wskazujące na brak znajomości Biblii.

Patrząc w naszym kraju na najbardziej popularną religie jaką jest Katolicyzm, możemy dostrzec puste rytuały, “klęknij, powstań”. Wmawiają wiernym instytucji, że muszą jeść opłatek (hostię) bo w innym przypadku, będą płonąć wieczność w ogniu piekielnym. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z Biblią, robią z ludzi niewolników i uzależniają od siebie, jak typowa sekta. Większość instytucji działa w sposób uzależniający wiernych od siebie.
Zasada i działanie jest podobne, lecz każda instytucja ma swój sposób na uzależnienie wyznawców.

[SPRAWDŹ TEŻ: NIEŚMIERTELNA DUSZA: CZ.1 PIEKŁO I DRUGA ŚMIERĆ]
[SPRAWDŹ TEŻ: NIEŚMIERTELNA DUSZA: CZ.2 CIAŁO i DUSZA]

RÓŻNICE MIĘDZY RELIGIAMI A CHRZEŚCIJAŃSTWEM

Porównując Pismo Święte z naukami serwowanymi przez instytucję, to dwa różne światy. Przykładowo w Biblii jest przedstawiony totalny zakaz czczenia figur lub czynienia z nich elementów kultu, lecz na co dzień możemy dostrzec tą praktykę w Katolicyzmie i Prawosławiu.

Jest to tak zwany grzech bałwochwalstwa:

[SPRAWDŹ TEŻ: ZŁOTY CIELEC KATOLICYZMU]

“A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł:
Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.
Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek,
co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego,
co jest w wodzie pod ziemią.”

II Mojżeszowa – Wyjścia 20:1-4
 
“Nie będziecie czynili sobie bałwanów ani stawiali sobie podobizny rzeźbionej, ani kamiennych pomników, ani też umieszczali kamiennych obrazów w ziemi waszej, by im się kłaniać; gdyż Ja, Pan, jestem Bogiem waszym.”
III Mojżeszowa – Kapłańska 26:1

 

“Dlatego że poznawszy Boga, nie chwalili go jako Boga ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce.
Podając się za mądrych, zgłupieli;
I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów.
Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości przez pożądliwości ich serc, aby hańbili swoje ciała między sobą.
Oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie, i służyli jemu raczej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.”

List do Rzymian 1:21-25
 

Spowiedź uszna która jest praktykowana w Katolicyzmie, Prawosławiu i u części Protestantów (Luteranie) nie ma również nic wspólnego z Biblią i jej przesłaniem.
W Piśmie Świętym odpuszczanie grzechów płynie z łaski Chrystusa, który odpuści grzech Jego uczniom, pod warunkiem, że nie będziemy trwać w swoich nieprawościach.
Dobrym przykładem osoby spowiadającej się przed Bogiem jest król Dawid, który nie chodził do żadnych kapłanów, nie modlił się przed figurami, ani do zmarłych lecz jego wyznanie grzechu odbywało się przed samym Stwórcą.

“I rzekł im: Jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać
I że, począwszy od Jerozolimy, w imię jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów.”
Ewangelia Łukasza 24:46-47

Psalm Dawida. Pieśń pouczająca. Błogosławiony ten, komu przebaczono występek, komu grzech zakryto.
Błogosławiony człowiek, któremu PAN nie poczytuje nieprawości i w którego duchu nie ma podstępu.
Gdy milczałem, moje kości schły od moich całodziennych narzekań.
We dnie i w nocy bowiem ciążyła na mnie twoja ręka, usychałem jak podczas letniej suszy. Sela.
Wyznałem ci swój grzech i nie kryłem mojej nieprawości. Powiedziałem: Wyznam moje występki PANU, a ty przebaczyłeś nieprawość mego grzechu. Sela.
Dlatego do ciebie będzie się modlił każdy pobożny w czasie, gdy można cię znaleźć; nawet w czasie powodzi wielkich wód, one go nie dosięgną.
Ty jesteś moim schronieniem, zachowasz mnie od ucisku; otaczasz mnie pieśniami wybawienia. Sela.

Psalm 32:1-7
 


Religijność jest spaczeniem łaski Jezusa Chrystusa, jest niewolą od ludzi. Kościół w Biblii bazował na zborach domowych i patrząc na zepsucie jakie panuje w instytucjach i organizacjach wskazuje, że zdrowym i prawdziwym kościołem jest zgromadzenie domowe.

[SPRAWDŹ TEŻ: ZBÓR DOMOWY]

 

“Drogoście kupieni; nie stawajcie się niewolnikami ludzi.”
1 List do Koryntian 7:23
 

Kolejnym kłamstwem jakie możemy wymienić, jest fałszywa nauka Świadków J. którzy twierdzą, że Pan Jezus jest archaniołem Michałem, a nie Wszechmogącym Bogiem, którym był przed zejściem na ziemie i jest Nim nadal po zmartwychwstaniu.

[SPRAWDŹ TEŻ: CZY PAN JEZUS TO ARCHANIOŁ MICHAŁ?]

 

“Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało.
W nim było życie, a życie było światłością ludzi.
A ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła.
Był człowiek posłany od Boga, któremu na imię było Jan.
Przyszedł on na świadectwo, aby świadczyć o tej światłości, by wszyscy przez niego uwierzyli.
Nie był on tą światłością, ale przyszedł, aby świadczyć o tej światłości.
Ten był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat.
Był na świecie, a świat został przez niego stworzony, ale świat go nie poznał.
Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli.
Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w jego imię;
Którzy są narodzeni nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga.
A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i prawdy.”

Ewangelia Jana 1:1-14
 

Katolicy za to głoszą skrajnie odwrotną tezę i próbują robić z Pana Jezusa Boga gdy był na ziemi, co oczywiście nie jest prawdą. Bóg przez swoje Pismo Święte mówi nam, że Pan Jezus wyrzekł się swojej Boskości na czas pobytu z ludźmi. Jedynie brak grzechu na sumieniu odróżniało Chrystusa od reszty ludzkości.

“Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie;
Który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież;
Lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi;
A z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.”
List do Filipian 2:5-8
 

Na podstawie tej tezy, Katolicy zbudowali dogmat “matki Bożej”, która nie ma nic wspólnego z Biblią i jej przekazem. Podobne nauki snuje Prawosławie, również Protestanci nie odrzucili tego przydomku który został nadany Marii.
Boga nikt nie stworzył, bo to On powołał całe stworzenie swoim słowem do istnienia.

[SPRAWDŹ TEŻ: DOGMATY MARYJNE: “MATKA BOŻA”]
[SPRAWDŹ TEŻ: KTO STWORZYŁ BOGA?]
[SPRAWDŹ TEŻ: DOWODY NA MŁODY WIEK ZIEMI]
[SPRAWDŹ TEŻ: ŚWIAT Z PRZED POTOPU CZ.1]
[SPRAWDŹ TEŻ: ŚWIAT Z PRZED POTOPU CZ.2 “OLBRZYMY”]

“A tłum siedział wokół niego. I powiedzieli mu: Oto twoja matka i twoi bracia są przed domem i szukają cię.
Lecz on im odpowiedział: Któż jest moją matką i moimi braćmi?
A spojrzawszy po tych, którzy siedzieli wokół niego, powiedział: Oto moja matka i moi bracia!
Kto bowiem wypełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, moją siostrą i moją matką.”
Ewangelia Marka 3:32-35
 
 
“A gdy on to mówił, pewna kobieta spośród zgromadzonych powiedziała do niego donośnym głosem: Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś!
On zaś odpowiedział: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go.”
Ewangelia Łukasza 11:27-28
 

Problemem instytucji czy organizacji jest kultywowanie człowieka i ludzkich nauk płynących od przywódców jak pastorzy, ciała kierownicze itp. Katolicy robią z papieża nadczłowieka, z ludzi umarłych tworzą półbogów, którzy mogą człowieka wysłuchiwać i wstawiać się za nimi u Boga.

 

[SPRAWDŹ TEŻ: ŚMIERCI CIELESNA CZYLI SEN DUCHOWY]
[SPRAWDŹ TEŻ: POCHWYCENIE KOŚCIOŁA]

Taki sam problem mają w innych instytucjach, przykładowo Adwentyści dnia siódmego polegają na Elen White i jej naukach, twierdząc, że są napisane pod natchnieniem Ducha Świętego tak jak 66 ksiąg Biblii. Podobnie sprawa się ma ze Świadkami którzy w taki sam sposób wywyższają założyciela ich organizacji oraz wywyższają czasopismo “Strażnica”.

“Wniwecz obracając słowo Boże przez waszą tradycję, którą przekazaliście. I wiele innych tym podobnych rzeczy czynicie.”
Ewangelia Marka 7:13
 
Ja dałem im twoje słowo, a świat ich znienawidził, bo nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata.
Nie proszę, abyś zabrał ich ze świata, ale abyś zachował ich od złego.
Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata.
Uświęć ich w twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą.
Ewangelia Jana 17:14-17
 

Instytucje próbują również manipulować wydaniami Biblii dodając księgi do Starego Testamentu. Starają się w ten sposób przepychać swoje fałszywe dogmaty i nauki. W tym temacie przodują Prawosławni lecz Katolicy nie wiele im ustępują. Mieliśmy okazję już przybliżyć wydanie Biblii Tynieckiej potocznie nazywanej Tysiąclatką która jest używana w kościele Katolickim.
Opisujemy w tym temacie jak Katolicy próbowali sprawnie wmieszać apokryficzne księgi w Tanach by podpierać Biblią swoje dogmaty takie jak czyściec, heroizm Marii, modlitwy za zmarłych i parę innych.
Bóg pilnuje swojego Pisma Świętego i jak zapowiedział, że co by chciano ukryć będzie ujawnione.
Najgorszy przykład dają Świadkowie J. którzy fałszują Pismo Święte by uniżyć Chrystusowi i zrobić z Niego stworzenie a nie Boga.

[SPRAWDŹ TEŻ: RECENZJE WYDAŃ BIBLII: CZ.1 “TYSIĄCLATKA” ]
[SPRAWDŹ TEŻ: JEZUS – SYN BÓG YHVH]
[SPRAWDŹ TEŻ: WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – POGAŃSKIE ŚWIĘTO]

Kolejną obciążającą kwestią wszystkich instytucji i organizacji jest przyzwolenie na trwanie w grzechu. Tutaj nie ma żadnych wyjątków bo możemy takie zachowania odnaleźć od Protestantów po Katolików. Wszyscy pozwalają trwać w grzesznych czynnościach, żyjąc jak bezbożny świat. Sami mieliśmy okazję poznać to na własnej skórze jako młodzi chrześcijanie szukający swojego miejsca i wędrujący od kościoła do kościoła, widząc przy tym jak różnią się nauki Boga, z tym co prezentują zgromadzenia.

Pan pokazał nam, że nie tędy droga do Jego domu i dam nam społeczność w kościele domowym,  jest to mała społeczność, ale opierająca się tylko i wyłącznie na Biblii. Nie jesteśmy sobie anonimowi tak jak w dużych zgromadzeniach ma to miejsce, nie musimy na papierze przynależeć do organizacji, nikt się nie wywyższa, bo każdy jest bratem i siostrą, tak jak nas pouczał Chrystus. Jesteśmy prawdziwą rodziną.

[SPRAWDŹ TEŻ: ZBÓR DOMOWY]
[SPRAWDŹ TEŻ: JAK WYGLĄDA NIEBO DLA ZBAWIONYCH]

 
“Wtedy zaczniecie mówić: Jedliśmy i piliśmy z tobą, i nauczałeś na naszych ulicach.
A on powie: Mówię wam, nie znam was i nie wiem, skąd jesteście; odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość.
Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a samych siebie wyrzuconych precz.
I przyjdą inni ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa, i zasiądą za stołem w królestwie Bożym.
Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi.”
Ewangelia Łukasza 13:26-30
 

Tak można wymieniać bez końca, bo tego typu nauk jest naprawdę wiele, które kłócą się z nieomylnym Pismem Świętym.

[SPRAWDŹ TEŻ: NIEOMYLNE PISMO ŚWIĘTE]

PROŚBA DO CZYTELNIKA

Drogi czytelniku, dlatego z całego serca, prosimy cię, jeżeli nie znasz Pisma Świętego to nie przyrównuj religii do wiary w żywego Boga.

Bóg i religie to dwa różne światy.

Najlepiej gdyby każdy sam wziął Biblię i przekonał się co głosi Chrystus przez Ewangelię. Wówczas możesz bardzo się zdziwić i zobaczyć jak świat został zmanipulowany przez diabła i jaką dokonał zasadzkę na ludzkie dusze. Każdy może zostać chrześcijaninem i mieć żywą społeczność z Ojcem i Synem.

 
“Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną.
Temu, kto zwycięży, dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na jego tronie.”
Objawienie Jana 3:20-21
 

[SPRAWDŹ TEŻ: JAK ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE W 7 KROKÓW]

Jeżeli nie macie Pisma Świętego, a chcielibyście zacząć studiować słowo, możemy dać każdemu darmowy egzemplarz, napisz do nas na maila: duchowepogotowielodz@gmail.com