Nie ma bowiem władzy innej, jak tylko od Boga

You are currently viewing Nie ma bowiem władzy innej, jak tylko od Boga
W ostatnim czasie można zaobserwować duże napięcie w Polskim społeczeństwie.
Wynika ono z niekończącego się zamieszania na świecie, związanego z dużą destabilizacją – zarówno jeśli chodzi o gospodarkę, o działania polityczne itp. Kiedyś byliśmy pochłonięci polityką, złapani w sidła nienawiści, buntu oraz pogardy względem drugiego człowieka, który miał inne poglądy polityczne, społeczne i ogólnopoglądowe niż my. Bóg nas z tej niewoli uwolnił – i dziś patrząc na to z zupełnie innej pozycji wiemy, że zależy być czujnym i chcieli byśmy przestrzec przed tym innych.

CHRZEŚCIJANIE NIE BUNTUJĄ SIĘ


Nie chcemy wchodzić w gierki polityczne, bo jako chrześcijanie nie interesujemy się tą grzeszną intrygą diabła, która ma za zadanie dzielić ludzi.
Byliśmy kiedyś bardzo wciągnięci w politykę i wpływy partii oraz całej struktury politycznej, jednak Pan nas z tego uwolnił jak i z wielu innych wpływów “Egiptu i Sodomy” (starego życia w tym świecie niesprawiedliwości).
[SPRAWDŹ TEŻ: ŚWIADECTWO: “GNIEW NIE MUSI OZNACZAĆ KOŃCA”]
[SPRAWDŹ TEŻ: ŚWIADECTWO: “DEPRESJA – CICHY ZABÓJCA”]
[SPRAWDŹ TEŻ: ŚWIADECTWA]
 
Jako chrześcijanie nie powinniśmy sprzęgać się we wspólne jarzmo z ludźmi tego świata, a co za tym idzie – nie powinniśmy brać udziału w światku politycznym. Śledzenie programów politycznych, udzielanie się w tych sprawach na forum publicznym nie przynosi nic dobrego dla naszego wzrostu duchowego, a wręcz przeciwnie – doprowadza do nerwów, złości, wprowadza podziały w nasze serca i wyjaławia nasze miłosierdzie. Wszystko co niosą za sobą polityczne potyczki, sprawia że stajemy po jednej ze stron, próbując wybrać najlepszą opcję, jednak wszystkie dążą do rzeczy, na które nie mamy wpływu. Sprawiają, że wpadamy w sidła niewoli – a przecież Chrystus nas z niej uwolnił. Więc po co mamy znów wracać do błota? Podobnie wygląda sytuacja z wyborami – i nie ma różnicy czy są to wybory samorządowe, prezydenckie czy parlamentarne – jest to zawsze mieszanie się w sprawy dalekie od tych, które mają być naszym priorytetem. Każda opcja polityczna ma w swoich programach zagadnienia, na których my jako Chrześcijanie powinniśmy się wystrzegać i nie powinniśmy się na nie godzić. Nie wolno nam iść na kompromisy tylko dlatego, że niektóre nasze poglądy się pokładają, bo to tak jak z tym zakwasem…
 
 
Wyjątkiem może być udział w referendum, w którym mamy prawo głosu w sprawach społecznych np. w kwestii aborcji. Każdy Chrześcijanin powinien walczyć o życie – w tym wypadku o sprzeciw wobec mordowaniu nienarodzonych dzieci.

“Ty więc, mój synu, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to powierz wiernym ludziom, którzy będą zdolni nauczać także innych. Dlatego znoś trudy jak dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Nikt, kto pełni służbę żołnierską, nie wikła się w sprawy tego życia, aby podobać się temu, który go powołał na żołnierza.” 2 List do Tymoteusza 2:1-4
 
Bóg wielokrotnie przez Pismo Święte, wskazuje nam, że nie powinniśmy mieszać się w sprawy tego zepsutego świata. Naszym zadaniem jest niesienie innym miłości, pomocnej dłoni i dobrej nowiny.
 
“Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki.” 1 List Jana 2:15-17
 
W rejonach, w których zamieszkiwał Jezus podczas swojego ziemskiego życia panowało Imperium Rzymskie, którego działania wobec ludu Izraela były – delikatnie mówiąc – niezbyt dobre.
Sam Chrystus jednak nigdy nie buntował się władzy, nie krzyczał, że Rzymianie to niesprawiedliwi poganie, którzy nakładają na nich swoje własne prawa i podatki.

WRĘCZ PRZECIWNIE!
 
Jezus był zawsze podległy władzy, nigdy nie wprowadzał buntu i godził się na wszystkie narzucane zasady – jeśli oczywiście nie zaprzeczały Bożym przykazaniom.
 
 
Gdy chciano oskarżyć Jezusa o niepłacenie podatków i bunt przeciw cesarzowi, Chrystus wykazał, że należy płacić podatki bez żadnego szemrania. Wówczas uczynił cud, w którym nakazał Piotrowi wyjąć z rybiego pyszczka monetę odpowiadającą kwotę podatku.
 
“Gdy przyszli, powiedzieli mu: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdziwy i nie zważasz na nikogo. Nie oglądasz się bowiem na osobę ludzką, ale drogi Bożej w prawdzie uczysz. Czy wolno płacić podatek cesarzowi, czy nie? Mamy go płacić czy nie płacić? A on poznał ich obłudę i powiedział do nich: Czemu wystawiacie mnie na próbę? Przynieście mi grosz, żebym mógł go zobaczyć. I przynieśli mu. A on ich zapytał: Czyj to wizerunek i napis? Odpowiedzieli mu: Cesarza. Wtedy Jezus im powiedział: Oddawajcie więc cesarzowi to, co należy do cesarza, a co należy do Boga – Bogu. I podziwiali go.” Ewangelia Marka 12:14-17 “A gdy przyszli do Kafarnaum, podeszli do Piotra poborcy podatku i zapytali: Czy wasz nauczyciel nie płaci podatku? On odpowiedział: Płaci. A gdy wchodził do domu, uprzedził go Jezus, mówiąc: Jak ci się wydaje, Szymonie? Od kogo królowie ziemscy pobierają cło albo podatek? Od swoich synów czy od obcych? Piotr mu odpowiedział: Od obcych. I powiedział mu Jezus: A więc synowie są wolni. Ale żebyśmy ich nie zgorszyli, idź nad morze, zarzuć wędkę, weź pierwszą złowioną rybę i otwórz jej pyszczek, a znajdziesz statera. Weź go i daj im za mnie i za siebie.”
Ewangelia Mateusza 17:24-27
 
Dzisiaj możemy spotkać ludzi, nazywających się chrześcijanami, którzy nie chcą płacić podatków i np. pracują na czarno, aby obejść część z danin jakie należy zapłacić. Są też tacy, którzy nagminnie buntują się władzy i wikłają się w walki polityczne.
 
 
No ale w sumie dlaczego nie mielibyśmy się buntować władzy? Przecież tak bardzo zniewala obywateli, politycy ukazują chciwe i niesprawiedliwe zachowania, dają zły przykład, swoim postępowaniem dzielą ludzi i wywołują złe emocje.
 
 
Na te pytania odpowiedzi należy szukać w relacji Synem Bożym i Bogiem Ojcem. Pismo Święte przestawia kwestię uległości względem władzy.
 
Pierwsza rzecz, którą należy podkreślić jest fakt, że każda władza ziemska dana jest nam od Boga.
 
“Daniel powiedział: Niech będzie błogosławione imię Boga na wieki wieków, bo mądrość i moc do niego należą; On zmienia czasy i okresy, usuwa królów i ustanawia królów. Daje mądrość mądrym, a wiedzę rozumnym”
Daniel 2:20-21
 
“Wtedy Piłat powiedział do niego: Nie chcesz ze mną rozmawiać? Nie wiesz, że mam władzę ukrzyżować cię i mam władzę cię wypuścić? Jezus odpowiedział: Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego ten, który mnie tobie wydał, ma większy grzech.” Ewangelia Jana 19:10-11
 
“Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.” List do Kolosan 1:16
 
W niektórych przypadkach może być to niezrozumiałe, lecz należy pamiętać, że wszystko co nas otacza zależne jest od Bożego planu – a konkretna władza jest narzędziem w rękach Pana i nawet, gdy nie wszystko rozumiemy, ma do czegoś doprowadzić. Przekaz Biblii jest dla uczniów Pana Jezusa  prosty i nie ma co szukać tutaj pobocznej filozofii, mamy być poddani władzy, by nikt nie mógł o nas jako o dzieciach Bożych źle mówić. By swoim buntem nie stawać po stronie niesprawiedliwych i nie dawać władzy podstaw do sporu z nami. Np. kwestia łamania przepisów – powiedzmy przechodzenie przez jezdnię w niedozwolonym miejscu – może doprowadzić do wypadku – ale gdy nic nie jedzie przecież nikomu nie zagrażamy? Ale po pierwsze możemy dać komuś zły przykład.
A po drugie możemy doprowadzić do sporu z policją. Przykładów jest w dzisiejszym czasie wiele, ale my jako dzieci Boże w każdej kwestii mamy być przykładem i kierować się miłosierdziem.
 
“Każda dusza niech będzie poddana władzom zwierzchnim. Nie ma bowiem władzy innej, jak tylko od Boga, a te władze, które są, zostały ustanowione przez Boga. Tak więc kto się sprzeciwia władzy, sprzeciwia się postanowieniu Boga. Ci zaś, którzy się sprzeciwiają, sami na siebie ściągają potępienie. Przełożeni bowiem nie są postrachem dla uczynków dobrych, ale złych. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest bowiem sługą Boga dla twojego dobra. Ale jeśli czynisz zło, bój się, bo nie na próżno nosi miecz, gdyż jest sługą Boga, mszczącym się w gniewie nad tym, który czyni zło. Dlatego trzeba być poddanym nie tylko z powodu gniewu, ale i ze względu na sumienie. Z tego też powodu płacicie podatki. Ci bowiem, którzy tego właśnie ustawicznie pilnują, są sługami Boga. Oddawajcie więc każdemu to, co mu się należy: komu podatek, temu podatek, komu cło, temu cło, komu bojaźń, temu bojaźń, komu cześć, temu cześć. Nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo.” List do Rzymian 13:1-8
 
“Przypominaj im, aby zwierzchnościom i władzom byli poddani i posłuszni, gotowi do każdego dobrego uczynku;” List do Tytusa 3:1
 
“Postępujcie wśród pogan nienagannie, aby ci, którzy oczerniają was jako złoczyńców, przypatrując się waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga w dniu nawiedzenia. Bądźcie więc poddani każdej ludzkiej władzy ze względu na Pana: czy to królowi jako najwyżej postawionemu; Czy to namiestnikom jako przez niego posłanym dla karania złoczyńców i udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Taka bowiem jest wola Boga, abyście dobrze czyniąc, zamknęli usta niewiedzy głupich ludzi; Jak ludzie wolni, ale nie jak ci, którzy używają wolności jako zasłony dla zła, lecz jak słudzy Boga.”
1 List Piotra 2:12-16
 

PODDANI BEZ WZGLĘDU NA WSZYSTKO?

 
Ale czy musimy być poddani władzy bez względu na to co ona nakazuje? Czy może są jakieś wyjątki? Owszem, są sytuacje w których nie możemy słuchać władzy i musimy powiedzieć stanowcze NIE!
 
Takimi wyjątkami stają się prawa ludzkie, które będą łamać przykazania Boże. Dobrym przykładem będą tutaj trzej Hebrajczycy: Szadrach, Meszach i Abed-Nego którym nakazano wraz z innymi urzędnikami Babilonu pokłonić się złotemu posągowi króla Nebukadnesara, co oznaczało, że musieliby złamać przykazanie Boże.
 
“‘Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.” 2 Księga Mojżeszowa 20:3-6
 
Woleli wybrać śmierć, niż złamać przykazanie i zgrzeszyć.  
“A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Wtedy Nebukadnesar bardzo się rozgniewał na Szadracha, Meszacha i Abed-Nega i wyraz jego twarzy zmienił się. Odezwał się więc i kazał rozpalić piec siedem razy bardziej niż go zwykle rozpalano. I najmocniejszym mężom w swoim wojsku rozkazał związać Szadracha, Meszacha i Abed-Nega i wrzucić ich do rozpalonego pieca ognistego.” Daniela 3:18-20
 
Podobna sytuacja miała miejsce również w Egipcie w czasach niewoli Izraela, gdy faraon nakazał zabijać chłopców, którzy się rodzili się w domach Hebrajczyków, lecz położne wolały się sprzeciwić władcy niż Bogu.
 
“Wtedy król egipski rzekł do położnych hebrajskich, z których jedna nazywała się Szifra, a druga Pua, Mówiąc: Gdy będziecie przy porodach niewiast hebrajskich, uważajcie, co się rodzi: Jeżeli rodzi się chłopiec, zabijcie go, a jeżeli dziewczynka, niech zostanie przy życiu. Lecz położne bały się Boga i nie czyniły tak, jak im nakazał król egipski, ale pozostawiały chłopców przy życiu. Wtedy król egipski wezwał położne i rzekł do nich: Czemuście to uczyniły i pozostawiały przy życiu także chłopców? Położne odpowiedziały faraonowi: Kobiety hebrajskie nie są takie jak kobiety egipskie; są one tak żywotne, że rodzą wcześniej, niż przyjdzie do nich położna. A Bóg nagradzał te położne dobrym powodzeniem, lud zaś rozmnażał się i potężniał.” 2 Księga Mojżeszowa 1:15-20
 

PODĄŻAJMY ZA PANEM

 
Posłuszeństwo władzom zwierzchnim nie polega na tym, aby upodabniać się do przywódców krajów czy też próbować im się na siłę przypodobywać, lecz by żyć w cichości i pokorze, dobrze czyniąc i nie łamiąc w żadnym kontekście prawa ludzkiego, a przede wszystkim Bożego. Są kraje, w których głoszenie Chrystusa jest karane – czasem nawet śmiercią – jednak ludzie tam żyjący w wielu kwestiach nie buntują się władzy, a kierują się miłosierdziem, pomagając innym – sprzeciwiając się jedynie w sprawach związanych z Duchową stroną ich życia. Tym samym niosąc świadectwo tym, którzy im złorzeczą – pozwalając by i Oni odnaleźli Bożą prawdę w życiu!
 
 
“Głosimy jednak mądrość wśród doskonałych, a le nie mądrość tego świata ani władców tego świata, którzy przemijają;” 1 List do Koryntian 2:6
 
Za każdą władzę powinniśmy się modlić, by i oni odnaleźli Boga w życiu i w końcu zaczęli słuchać Jego głosu. By nasze zachowania były dobre w oczach Pana, musimy wykonywać Jego wolę, a On nie chce byśmy zachowywali się przekornie, buntowali czy próbowali działać według własnej pożądliwości czy nienawiści. On tego nie toleruje – a dziś bardzo popularne jest złorzeczenie władzy, sprzeciw wobec narzuconych praw czy nawet nienawiść do konkretnych opcji politycznych – nie zapominajmy o tym, jak skończyli pierwsi ludzie – Adam i Ewa, którzy pod namową diabła postąpili buntowniczo przeciw jedynej w tam tych czasach władzy – jaką sprawował Bóg.
 
Módlmy się za wszelką władzę. Bez względu kim są! Bo tylko tyle możemy zrobić!

“Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanoszone były prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi; Za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i uczciwością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga, naszego Zbawiciela; Który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.”
1 List do Tymoteusza 2:1-4
 
Na koniec warto przytoczyć historię Daniela, który powinien w postępowaniu względem władzy być dla nas przykładem. Całe swoje życie był posłuszny i starannie wypełniał zarówno wszelkie swoje obowiązki i prawa wobec władzy zwierzchniej, jednak przy tym był w pełni oddany całym sercem Bogu. Jednak, gdy w Babilonie zaczął obowiązywać traktat o zakazie modlitw do Boga – Daniel bez zastanowienia złamał to prawo, nie chcąc sprzeciwiać się najważniejszej możliwej władzy – czyli Stwórcy! Traktat ten ustalili nieprzychylni Danielowi urzędnicy, którzy nie mogąc znaleźć na Daniela innego przewinienia musieli użyć podstępu.
Sprzeciw Daniela sprawił, że ten został skazany na śmierć przez wrzucenie go do jamy z lwami – tam jednak Pan wynagrodził jego oddanie i nie pozwolił by spadł mu choć włos z głowy. Dlatego i my ufajmy Panu. Nie wchodźmy w żadne spory z władzą – nie ważne czy chodzi o przepisy ruchu drogowego, protesty czy niechęć do ugrupowania rządzącego – jeśli w żaden sposób nie ingerują one w naszą relację z Bogiem. Bóg nie pozwoli by stała się nam krzywda – pod warunkiem, że sami nie będziemy się pakować w kłopoty!
 
“Wtedy zwierzchnicy i satrapowie usiłowali znaleźć przeciwko Danielowi powód oskarżenia dotyczący królestwa; nie mogli jednak znaleźć żadnego pretekstu ani wady, ponieważ był on wierny i żadnej winy ani wady nie można było w nim znaleźć. Dlatego ci mężczyźni powiedzieli: Nie znajdziemy przeciwko temu Danielowi żadnego powodu do oskarżenia, chyba że znajdziemy coś przeciwko niemu w prawie jego Boga.
Daniela 6:4-5
 
“Mój Bóg posłał swego Anioła, który zamknął paszcze lwom, aby mi nie wyrządziły żadnej szkody, dlatego że przed nim znalazła się we mnie niewinność. Owszem, również przed tobą, królu, nic złego nie uczyniłem.”
Daniela 6:22
 
Zdjęcie: wikipedia.pl