Dogmaty Maryjne cz.1: “Matka Boża”

You are currently viewing Dogmaty Maryjne cz.1: “Matka Boża”

Jedną z najważniejszych i kluczowych nauk Kościoła Katolickiego są “Dogmaty Maryjne”.

Najstarszym z nich, który został uchwalony w Efezie w 431r. na Soborze Efeskim jest  dogmat „O Bożym Macierzyństwie Maryi”.

Na zjeździe Biskupów podczas czwartej i piątej sesji został uchwalony przydomek dla Marii o brzmieniu “Bogarodzica (Theotokos)”. Najciekawsze jest jednak to, że w samym Piśmie Świętym nigdzie taki termin nie został użyty.  Mało tego Pan Jezus nigdy nie nazwał Marii matką, lecz używał w stosunku do niej terminów, “kobieto” czy “niewiasto”.

[SPRAWDŹ TEŻ: OBJAWIENIA MARYJNE]

 
“A gdy on jeszcze mówił do ludzi, jego matka i bracia stanęli przed domem, chcąc z nim rozmawiać. I powiedział mu ktoś: Oto twoja matka i twoi bracia stoją przed domem, chcąc z tobą mówić. Lecz on odpowiedział temu, który mu to oznajmił:  Któż jest moją matką i kto to są moi bracia? A wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, powiedział: Oto moja matka i moi bracia! Kto bowiem wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą, i matką.
Ewangelia Mateusza 12:46-50
 
“Wtedy przyszli jego bracia i matka, a stojąc przed domem, posłali po niego, wzywając go. A tłum siedział wokół niego. I powiedzieli mu: Oto twoja matka i twoi bracia są przed domem i szukają cię. Lecz on im odpowiedział: Któż jest moją matką i moimi braćmi? A spojrzawszy po tych, którzy siedzieli wokół niego, powiedział: Oto moja matka i moi bracia! Kto bowiem wypełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, moją siostrą i moją matką.”
Ewangelia Marka 3:31-35
 
“Gdy więc Jezus zobaczył matkę i ucznia, którego miłował, stojącego obok, powiedział do swojej matki: Kobieto, oto twój syn.”
Ewangelia Jana 19:26
 
“A gdy on to mówił, pewna kobieta spośród zgromadzonych powiedziała do niego donośnym głosem: Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś! 
On zaś odpowiedział: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go.
Ewangelia Łukasza 11:27-28
 

Maria natomiast sama wskazywała, że wszyscy mają słuchać Pana Jezusa i nikogo więcejW dodatku podkreślała, że jest sługą Pana, a nie kimś na równi z nim – tak jak stwierdza to Kościół Katolicki.

“Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A gdy zabrakło wina, matka Jezusa powiedziała do niego: Nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: Co ja mam z tobą, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Jego matka powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, co wam powie.
Ewangelia Jana 2:2-5
 
“I powiedziała Maria: Oto służebnica Pana, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł.”
Ewangelia Łukasza 1:38
 
Uczeń nie przewyższa swego mistrza. Lecz doskonały będzie każdy, kto będzie jak jego mistrz.”
Ewangelia Łukasza 6:40
 

Kim w takim razie Maria jest dla nas? Jest ona naszą siostrą w wierze. Stała się podobnie jak my uczennicą Pana Jezusa. Nie mogła być jednak “Matką Boga”, co podsumowują słowa Naszego Zbawcy:

“Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani posłaniec nie jest większy od tego, który go posłał.”
Ewangelia Jana 13:16
 
Biblia wielokrotnie podkreśla, że Jezus to SYN BOŻY, zrodzony przez BOGA. Nigdzie w Piśmie nie wywyższa się Marii, stawiając ją jako BOŻĄ matkę. Wykonała swoje wielkie zadanie jakie otrzymała, jednak sam Jezus zrodzony jest z Ojca, a Maria posłużyła jako rękawiczka w dłoniach swego Pana, pomagając zniżyć mu się do ludzkiej postaci. Czyn ten wywyższył ją między niewiastami, jednak nie postawił jej na równi z Bogiem i nie uczynił jej w ten sposób współodkupicielką.
 
Twierdząc, że Maria jest “matką BOŻĄ” ukazuje się ją jednakowo mocą jak sam Bóg,
a każdy kto zna Pismo, wie, że nikt nie może z Nim się równać.
 
“Oto poczniesz w swym łonie i urodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus.
Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida.” 
Ew. Łukasza 1:31-32
 
“Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, on nam o nim opowiedział.”
Ew. Jana 1:18
 

Na Soborze Efeskim nowa terminologia dotycząca Marii nie została uchwalona jednogłośnie, wówczas Nestorianie, którzy uważali: “że przysługuje jej tylko tytuł Matki Chrystusa (Christotokos), co argumentowali tym, iż Bóg nie może brać swojego początku z stworzenia, rodzaju ludzkiego, kobiety, która mogła urodzić co najwyżej człowieka, inkarnację boskości, ale nie samego Boga.”
(źródło: wikipedia)

Po tym “buncie” zostali oni okrzyknięci heretykami w oczach Kościoła Katolickiego.

Marcin Luter, a za nim dogmatyka luterańska, bez zastrzeżeń przyjęły tytuł Theotokos jako wyrażenie prawdy chrystologicznej. Wielu protestantów zgadzało się z tym nazewnictwem, Jan Kaliwn jednak dystansował się od tych stwierdzeń. Teologia protestancka przyjęła jednak ten termin jednak interpretuje tytuł chrystologicznie i sprzeciwia się widzeniu w nim podstawy kultu maryjnego.

Od czasu Soboru Efeskiego w 431 r. Kościół Katolicki rozpoczął szczególną chwałę “Matki Bożej”. Powstały wtedy Liczne Ikony Maryjne stały się symbolem i już w VI w. rozpoczęto modły oraz pokłony ku “świętym obrazom”. Początkowo budziło to wiele kontrowersji, jednak w 787 roku na Soborze Nicejskim zostało to uznane za ważny element tej instytucji.

Jak podaje wikipedia “Dokumenty soboru nicejskiego II z 787 roku wspominają, że tradycja wykonywania ikon istniała od czasów apostolskich, nie ma jednak na to żadnych dowodów historycznych.

To nie jest jednak jedyna uchwała głów Kościoła Katolickiego, rozporządzona na ich spotkaniach, która nie jest zbieżna z Biblią i słowem w niej głoszonym. Już wykazaliśmy we wcześniejszych wpisach mylne pojęcie chrztu czy postu określanego w KRK.

Nie wolno nam zapominać, że jedyną właściwą drogą jest droga Pana Jezusa, Boże przykazania i Słowo, które zawarte jest w Piśmie Świętym.

“Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? A Jezus mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą i całym swym umysłem. To jest pierwsze i największe przykazanie. A drugie jest do niego podobne: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.”
Ewangelia Mateusza 22: 36-40
 

Nie pozwólcie, by ludzkie nauki i uchwały rządziły Waszą wiarą. By ustalane, często kontrowersyjne tematy zmieniały wasze poglądy. Instytucje przekręcają bądź analizują dla swoich korzyści Słowa Pisma, by pasowały do ich ustalonych i wygodnych dla nich doktryn. Niech waszą jedyną drogą do poznania Pana będzie Słowo Boże.

“Drogoście kupieni; nie stawajcie się niewolnikami ludzi.”
1 list do Koryntian 7:23