Objawienia – prawdziwy przekaz?

You are currently viewing Objawienia – prawdziwy przekaz?

Objawienia odbywają się prawie w każdym kraju na świecie i są bardzo ważną częścią życia duchowego dla znaczącej większości katolików, ale i nie tylko dla nich.


Pierwsze objawienie miało miejsce w 231r, w którym rzekomo miała się ukazać Maria wraz z Janem apostołem. Mieli oni instruować niejakiego Grzegorza z Nyssy o trójcy.

[SPRAWDŹ TEŻ: KIM JEST DUCH ŚWIĘTY?]

 

OBJAWIENIA PRZEKAZEM OD BOGA?


Problem zaczyna się dla zwolenników teorii objawień w momencie gdy zostają zweryfikowane na podstawie Słowa Bożego. Całe Pismo Święte jest natchnione przez Boga i tylko na podstawie Biblii składającej się z 66 natchnionych ksiąg, mamy wyciągać wszelkie pouczenia i wnioski dotyczące całego stworzenia.

 
 
“Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,
Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.”
2 List do Tymoteusza 3:16-17
 
 

Pismo Święte przekazuje nam, że człowiek gdy umiera, staje się prochem na określony czas. Dla uczniów Pana Jezusa jest to chwila pochwycenia, gdy każdy z nich dostąpi nowego niezniszczalnego ciała. Dla grzeszników jest to momentu gniewnego sądu, na którym każdy z niesprawiedliwych zostanie osądzony na podstawie księgi swojego życia.

 

“Jaki pożytek z mojej krwi, gdybym zstąpił do dołu?
Czy proch będzie cię chwalić?
Czy będzie głosić twoją prawdę?”
Psalm 30:9

 

“Żyjący bowiem wiedzą, że umrą, ale umarli o niczym nie wiedzą
i nie mają już żadnej zapłaty, gdyż pamięć o nich uległa zapomnieniu.”
Księga Kaznodziei 9:5
  
“Wszystko, cokolwiek twoja ręka postanowi czynić,
czyń z całej swojej siły; nie ma bowiem żadnej pracy ani zamysłu,
ani wiedzy, ani mądrości w grobie, do którego zmierzasz.”
Księga Kaznodziei 9:10
 

To jest dopiero pierwszy dowód o tym, że objawienia nie mają nic wspólnego z Bożym przekazem, bo Maria, pobożna kobieta z rodu Dawida, śpi i czeka na pochwycenie lub na sąd. Jej losów dokładnie nie znamy, bo ostatnia wzmianka o jej życiu jaką możemy odnaleźć w Piśmie Świętym jest zamieszczona w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich.

 

[SPRAWDŹ TEŻ: WNIEBOWZIĘCIE MARII]

Jeśli jesteś zwolennikiem objawień Maryjnych to nie wierz mi na słowo i tak samo nie wierz temu bytowi, a wszystko skonfrontuj ze Słowem Bożym.

 

OBJAWIENIE JEZUSA CHRYSTUSA


Warto wspomnieć o rzekomych objawieniach Syna Bożego, które miały miejsce i są po części opisane w Biblii. Na podstawie tych opisanych możemy wywnioskować czy głośno komentowane objawienia zakonnicy Faustyny są realne.

Pan Jezus Chrystus po swoim powrocie do trzeciego nieba, powrócił do swojej postaci, którą miał za nim uniżył się do formy człowieka. Daniel czy Jan widząc Pana pod postacią Bożą, nie widzieli mężczyzny o europejskich rysach twarzy, postać była jedynie podobna do człowieka, ale Bóg Ojciec i Syn Boży stworzyli człowieka na swoje podobieństwo, więc nikogo nie powinno to dziwić. Postać Chrystusa była potężna, dlatego każdego powinno zastanowić widzenie między innymi tej zakonnicy. 

[SPRAWDŹ TEŻ: JAK WYGLĄDAŁ JEZUS?]
[SPRAWDŹ TEŻ: KREACJONIZM – PRAWDĄ NAUKOWĄ]


“A gdy podniosłem oczy i spojrzałem, oto był mąż, ubrany w szatę lnianą, a biodra miał przepasane pasem ze złota z Ufas.
Ciało jego było podobne do topazu, oblicze jego jaśniało jak błyskawica, a oczy jego jak pochodnie płonące, ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana, a dźwięk jego głosu był potężny jak wrzawa mnóstwa ludu.
Tylko ja, Daniel, widziałem to zjawisko, a mężowie, którzy byli ze mną, nie widzieli tego zjawiska; lecz padł na nich wielki strach, tak że pouciekali i poukrywali się.
I zostałem sam, i widziałem to potężne zjawisko. Lecz nie było we mnie siły; twarz moja zmieniła się do niepoznania i nie miałem żadnej siły.
I usłyszałem dźwięk jego słów; a gdy usłyszałem dźwięk jego słów, padłem na twarz nieprzytomny i leżałem twarzą ku ziemi.
Lecz oto dotknęła mnie jakaś ręka i podniosła mnie tak, że oparłem się na kolanach i na dłoniach.”

Daniela 10:5-10
 
“Znalazłem się w zachwyceniu Ducha w dniu Pańskim i usłyszałem za sobą głos potężny jakby trąby;
Który mówił: Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni. Co widzisz, napisz w księdze i poślij do siedmiu kościołów, które są w Azji: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei.
I odwróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos mówił do mnie. A gdy się odwróciłem, zobaczyłem siedem złotych świeczników;
A pośród tych siedmiu świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, ubranego w długą szatę i przepasanego na piersi złotym pasem.
Jego głowa i włosy były białe jak biała wełna, jak śnieg, a jego oczy jak płomień ognia.
Jego stopy podobne do mosiądzu, jakby w piecu rozżarzonego, a jego głos jak szum wielu wód.
W swej prawej ręce miał siedem gwiazd, a z jego ust wychodził ostry miecz obosieczny. Jego oblicze było jak słońce, gdy świeci w pełni swej mocy.
Gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy i położył na mnie swą prawą rękę, mówiąc mi: Nie bój się! Ja jestem pierwszy i ostatni;
I żyjący, a byłem umarły. A oto żyję na wieki wieków i mam klucze piekła i śmierci.”

Objawienie Jana 1:10-18
 


Według opisów powyżej Pan Jezus ukazując się Janowi, nie był brunetem o niebieskich oczach z europejską urodą jak to jest opisane w dzienniczkach pani Faustyny, lecz był Wszechmogącym o oczach jak płomienie ognia, a Jego włosy były białe (patrz werset powyżej).

[SPRAWDŹ TEŻ: KIM JEST JEZUS CHRYSTUS?]

Diabeł lub inne demony podają się za Chrystusa i zwodzą ludzi, którym się objawiają. Tej samej sztuczki użyto wobec Mahometa “proroka islamu”, który został zwiedziony i poprowadzony na wojenną ścieżkę przeciw prawdziwemu chrześcijaństwu. Nie wolno nam słuchać własnego serca i własnych pożądliwości, lecz nieomylnego Pisma Świętego i przesłania Boga który nie ma krzty zmienności w swoim podejściu.

[SPRAWDŹ TEŻ: ISLAM RELIGIA POKOJU]
[SPRAWDŹ TEŻ: PORÓWNANIE GŁOWY ISLAMY Z MESJASZEM]

“I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości.”
2 List do Koryntian 11:14

 

OBJAWIENIA (NIE?)MARYJNE


Objawienia przyciągają wielkie masy ludzi i odbywają się prawie w każdym kraju na świecie, czy są prawdziwe?

Objawienia Maryjne mają dość dużą rozbieżność względem Słowa Bożego i z samą osobą Biblijnej Marii.

Na podstawie Pisma Świętego powinniśmy sprawdzać i interpretować tego typu zdarzenia, czy one mają faktycznie rzeczywisty przekaz Boży.

To, że osoby mają jakieś widzenia, jest faktem i prawdziwe, lecz czy ten byt/byty, które ukazują się tym osobom, są posłańcami Boga?

Maryja, która mówi o sobie “królowa nieba” ukazuje się w widzeniach jako młoda piękna kobieta, która emanuje jasnym światłem. Opis obserwatorów tej postaci różni się, nie jest spójny, co powinno zastanowić wiele osób.

Miliony ludzi podążają do miejsc w których dochodzi do objawień i przekazów, które można usłyszeć przez wizjonerów, przy tym ludzie modlą się do Maryi i do posążków przypominających rzekomo jej osobę.
Rzekomy byt wskazuje na modlitwy na różańcu, który nie ma nic z
wspólnego z chrześcijaństwem, do tego wskazuje na modlitwy do stworzenia. Cała ta Maryja z objawień mówi o sobie, że jest pośredniczką do Chrystusa a nawet do Boga Ojca, również stawia się w miejscu matki ludzi.

OBJAWIENIA WOBEC SŁOWA BOŻEGO


Jak wyżej wspominałem, byt który się ukazuje, próbuje przejmować chwałę Bożą na swoją osobę, próbuje się ukazywać jako pośrednik do Pana Jezusa, gdzie w Biblii nie ma pół wersetu wskazującego na to, aby ktokolwiek miał nas przyprowadzić do Chrystusa. Pan Jezus za to mówił:

 

“Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.”
Ewangelia Jana 14:6
“Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.
Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.
Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie.”

Ewangelia Mateusza 11:27-30
 

Pan Jezus chce aby przychodzić do Niego, a nie do innych osób, tylko On może nas wprowadzić do Ojca, nie wskazuje nigdzie na żadne osoby trzecie.

Samo podejście Marii z Biblii nie jest wyniosłe jak tego bytu, który mieni się “królową” czy też, że jest bezgrzeszny, co wielu katolików przyjmuje bez żadnej krytyki.

Dlatego sprawdźmy jakie miała podejście Biblijna Maria:

 

“I rzekła Maria: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. I anioł odszedł od niej.”
Ewangelia Łukasza 1:38

 

“I rzekła Maria: Wielbi dusza moja Pana,
I rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim,
Bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia.
Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, i święte jest imię jego.
A miłosierdzie jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się go boją.
Okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych z zamysłów ich serc,
Strącił władców z tronów, a wywyższył poniżonych,
Łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym.
Ujął się za Izraelem, sługą swoim, pomny na miłosierdzie,
Jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki.”

Ewangelia Łukasza 1:46-55

Maria z Biblii była uniżona względem Boga, do tego Pana nazywa swoim Zbawicielem, bo tak jak każdy człowiek na świecie, potrzebowała odkupienia, które było tylko u Boga.

“Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej,”
List do Rzymian 3:23

 

Maria nie była wieczną dziewicą, nie podawała się za królową, a za służebnicę Pańską, która chciała oddawać wszelką chwałę Zbawicielowi, również Maria nie była “matką Boską”, bo na ziemi Pan Jezus był człowiekiem a nie Bogiem, do tego Maria nie była bezgrzeszna, bo tylko Chrystus będąc bezgrzeszny umarł za nas.
 

[SPRAWDŹ TEŻ: DOGMAT MARYJNY: “MATKA BOŻA”]
[SPRAWDŹ TEŻ: DOGMAT MARYJNY: BEZGRZESZNA MARYJA]
[SPRAWDŹ TEŻ: DOGMAT MARYJNY: ZAWSZE DZIEWICA]

Gdy czytamy Stary Testament czy Nowy Testament nikt nie modlił się do stworzenia, jedynie są wspominane modlitwy do Pana Jezusa i do Boga Ojca, dlatego jest to mocny dyskredytujący dowód na fałszywość objawień Maryjnych.

 
 

CZY WIZJONERZY OSZUKUJĄ?


Raczej nie oszukują, bo podczas transów robiono 
przeróżne badania niektórym osobom widzącym te nadprzyrodzone zjawiska i potwierdzono, że coś widzą. 

Biblia również opisuje widzenia, lecz nie każde objawienie jest od Boga, co również Stwórca przez swoje Słowo nam przekazał. 

“I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości..”
2 List do Koryntian 11:14
 

Prawdziwość objawień powinno się sprawdzać na podstawie Słowa Bożego, bo Bóg dając nam Nowe Przymierze, nic do niego już nie dodał i nie zmienił.

 

Zwolennicy objawień pewnie zaczną zarzucać, że ten byt zwany Maryją, również posługuje się treściami Biblijnymi, lecz zapominają, że takiej samej sztuczki użył diabeł na pierwszy ludziach, gdy kłamstwo podparł prawdziwym stwierdzeniem. 

“A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść?
A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu,
Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli.
Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie,
Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło.”
Rodzaju 3:1-5
 

Podczas kuszenia Pana Jezusa, również szatan próbował manipulować treścią Słowa Bożego:

 

“I przystąpił do niego kusiciel, i rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem.
A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni.
I rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem: Aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej.
Jezus mu rzekł: Napisane jest również: Nie będziesz kusił Pana, Boga swego.
Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich.
I rzekł mu: To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon.
Wtedy rzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz.
Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu.”

Ewangelia Mateusza 4:3-11
 
Moi drodzy nie słuchajcie własnych serc, które często nas zwodzą i nie dajmy się zwodzić własnym pożądliwościom, nie dajmy sobie wmówić, że ktokolwiek może was z ludzi zaprowadzić do Boga, bo On jest Wszechmogący i nie potrzebuje do tego osób trzecich.
Nie dajcie sobie wmówić, że rzekoma Maryja jest królową niebios, bo Biblia przestrzega nas przed oddawaniem czci królowej niebios:
 
 
Dlatego tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Oto Ja zwracam swoje oblicze przeciwko wam ku złemu, aby wytracić całą Judę.
I porwę resztkę Judy, tych, którzy postanowili pójść do ziemi egipskiej, aby tam przebywać jako obcy przybysze. Wszyscy zginą w ziemi egipskiej, padną od miecza albo zginą z głodu: mali i wielcy pomrą od miecza i głodu i staną się przedmiotem złorzeczenia, zgrozy, klątwy i urągowiska.
I nawiedzę tych, którzy zamieszkają w Egipcie, tak jak nawiedziłem Jeruzalem – mieczem, głodem i zarazą.
Nie ocaleje i nie ujdzie nikt z resztki Judy, która przybyła, aby zamieszkać jako obcy przybysze tam, w ziemi egipskiej, by powrócić do ziemi judzkiej, do której pragną powrócić, aby tam znowu zamieszkać, gdyż nie wrócą, z wyjątkiem nielicznych zbiegów.
I odpowiedzieli Jeremiaszowi wszyscy mężowie, którzy wiedzieli, że ich żony paliły kadzidła cudzym bogom, i wszystkie kobiety, które tam stały w wielkiej gromadzie, i cały lud zamieszkały w ziemi egipskiej w Patros, tymi słowami:
W sprawie, o której mówiłeś do nas w imieniu Pana, nie będziemy ciebie słuchali.
Raczej chętnie uczynimy wszystko, co ślubowaliśmy, i będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, jak to czyniliśmy i my, i nasi ojcowie, nasi królowie i nasi książęta w miastach Judy i na ulicach Jeruzalemu, a mieliśmy chleba do syta, byliśmy szczęśliwi i nie zaznawaliśmy złego.
Lecz odkąd przestaliśmy spalać kadzidła królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, wszystkiego nam brakuje i giniemy od miecza i głodu.
A jeżeli spalamy kadzidło królowej niebios i wylewamy dla niej ofiary z płynów, to czy czynimy to bez zgody naszych mężów, że wypiekamy dla niej ciasta, z kształtu do niej podobne, i wylewamy dla niej ofiary z płynów?
Na to rzekł Jeremiasz do całego ludu, do mężczyzn i kobiet, i całego ludu, którzy dali mu taką odpowiedź:
Właśnie to spalanie kadzidła, którego dokonywaliście w miastach judzkich i na ulicach Jeruzalemu, wy i wasi ojcowie, wasi królowie i wasi książęta, i lud pospolity, wspomniał Pan i to wziął sobie do serca!
Pan nie mógł tego dłużej znosić z powodu złych waszych uczynków, z powodu obrzydliwości, które popełnialiście, i dlatego wasza ziemia stała się pustkowiem, przedmiotem grozy i przekleństwa, bez mieszkańców, jak to jest dzisiaj.
Ponieważ spalaliście kadzidła i grzeszyliście przeciwko Panu, i nie słuchaliście głosu Pana, i nie postępowaliście według jego zakonu, jego przykazań i jego świadectw, dlatego spotkało was to nieszczęście, jak to jest dzisiaj.
I rzekł Jeremiasz do całego ludu i do wszystkich kobiet: Słuchajcie słowa Pana, wszyscy Judejczycy, którzy jesteście w ziemi egipskiej:
Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Wy, kobiety, ślubowałyście swoimi ustami i spełniałyście swoimi rękami to, co mówiłyście: Chcemy spełnić nasze śluby, które ślubowałyśmy, że będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów. Dochowujcie więc gorliwie waszych ślubów i spełniajcie pilnie wasze śluby!
Wszakże słuchajcie słowa Pana, wszyscy Judejczycy, którzy mieszkacie w ziemi egipskiej: Oto Ja przysięgam na wielkie moje imię – mówi Pan – że moje imię już nigdy nie będzie wzywane ustami któregokolwiek męża judzkiego w całej ziemi egipskiej i nikt nie powie: Jako żyje Wszechmocny Pan!
Oto Ja pilnować ich będę ku złemu, a nie ku dobremu, i wszyscy mężowie judzcy, którzy są w ziemi egipskiej, zginą doszczętnie od miecza i głodu,
A tylko nieliczni ocaleni od miecza wrócą z ziemi egipskiej do ziemi judzkiej, aby cała resztka Judy, która przyszła z ziemi egipskiej, by tam przebywać jako obcy przybysze, poznała, które słowo się sprawdzi: Moje czy ich.
A to będzie wam znakiem – mówi Pan, że nawiedzę was na tym miejscu, abyście poznali, że moje słowa przeciwko wam sprawdzą się na pewno ku złemu.”
Jeremiasza 44:11-29
 

UFAJ BOŻEMU PRZEKAZOWI


Jeżeli zaufałeś objawieniom pokutuj od tego, bo to diabelska intryga, w celu zgładzenia ludzkich istnień w piekielnych płomieniach.
Gdy grzeszycie idziecie na zatracenie, lecz gdy uwierzycie w sercu, że Pan Jezus Chrystus za was umarł i przyznacie się do swoich win i będziecie od nich szczerze pokutować w prowadzeniu Pana, to będziecie zbawieni. 

 
“Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania!”
PSALM 73:25
 
 

[SPRAWDŹ TEŻ: OBALENIE MITÓW – NIEBO NAPRAWDĘ]
[SPRAWDŹ TEŻ: 7 KROKÓW ABY ODMIENIĆ SWOJE ŻYCIE]