Mit Nieśmiertelnej duszy – część 3: Anihilacja każdego wroga

You are currently viewing Mit Nieśmiertelnej duszy – część 3: Anihilacja każdego wroga
Źródło zdjęcia tytułowego:  http://www.robertcorneliusphotography.com

Właściwie każdego dnia, gdy studiujemy Słowo Boże, Pan Jezus dotyka naszych serc i pozwala nam dostrzec kolejne wersety ukazujące kłamstwo nauki o wiecznej męce w jeziorze ognia i siarki.


Natomiast ostateczną karą ukazana przez Słowo Boże jest anihilacja – czyli wieczne unicestwienie ludzi niesprawiedliwych.

 “Nieśmiertelna dusza” to rozległy temat, dlatego zapraszamy również do naszych wcześniejszych artykułów z tej serii. 

SPRAWDŹ TEŻ: NIEŚMIERTELNA DUSZA CZĘŚĆ I – PIEKŁO]
SPRAWDŹ TEŻ: NIEŚMIERTELNA DUSZA CZĘŚĆ II – KŁAMSTWO DIABŁA]

 

BÓG ZNISZCZY KAŻDEGO WROGA


Ewangelia ukazuje nam piękną obietnicę zbawienia, którą dał nam Bóg Ojciec i Jego Syn – Jezus Chrystus nasz Pan.
To Oni są pełnią miłości.

Ojciec wydał własnego jednorodzonego Syna na ukrzyżowanie, a nasz Pan wykonał to bez żadnego przymusu, by ludzie mogli dostąpić życia wiecznego na nowej ziemi.

Nie ma sprawiedliwszych od Nich dwóch.

 

Czy Bóg Ojciec wraz ze swoim Synem, Jezusem Chrystusem mogą być sadystami i pozwolić na wieczny ból w ogniu?

SPRAWDŹ TEŻ: JEZUS – SYN BÓG]

SPRAWDŹ TEŻ: ZBAWIENIE – WIELKIE MIŁOSIERDZIE]

Odpowiedź wydaje się prosta – NIE!

Bóg nie jest sadystą!

W Słowie Bożym możemy przeczytać, że wszystko co pierwotnie zostało stworzone, przeminie, więc gdy coś przemija, już tego nie ma i nie powraca.


“I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma.
I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego.
I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi.
I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

Objawienie Jana 21:1-4

 

 
“Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc.
Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje.
A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć.

Objawienie Jana 15:24-26
 

Każdy kto uważa, że grzesznicy będą płonąć wieczność, wypiera dziesiątki wersetów Biblijnych ze Starego i Nowego Przymierza. Całe Słowo Boże wskazuje na unicestwienie, które będzie wieczną karą odłączenie od Boga.

Każdy powinien podejść do nauk Biblijnych jak Bereiczycy, badając każde zagadnienie, które staje się doktryną w wielu instytucjach.

Prosząc o mądrość, pod natchnieniem Ducha i korzystając z różnych przekładów. Nie wierzymy na słowo ludzkim naukom, szczególnie w tematach tak bardzo istotnych.
Nam również nie wierzcie na słowo, a sami zbadajcie ten temat, bo warto się przekonać, co Bóg chce nam przekazać.

[SPRAWDŹ TEŻ: NIEOMYLNE SŁOWO BOŻE]

Każdy powinien rozumieć znaczenie słów tj wymazać, zniknąć, zniszczenie itp.

Słowa te wskazują na anihilację, jakiej dostąpią niesprawiedliwi w piekle, i na próżno szukać w nich znaczenia  wiecznej męki w ogniu piekielnym.

ANIHILACJA W SŁOWIE BOŻYM


Nie weryfikujemy czegoś na podstawie ludzkich nauk, lecz zawsze staramy się tłumaczyć Pismo-Pismem. Oznacza to, że każda kwestia w Słowie Bożym opisana jest w taki sposób, by jeśli nie umiemy jej od razu wytłumaczyć, odpowiedzi i dokładniejszy zarys zagadnienia odnajdziemy w kolejnych słowach zawartych w tej natchnionej księdze.

“Dlatego niegodziwi nie ostoją się na sądzie ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.
PAN bowiem zna drogę sprawiedliwych, ale droga niegodziwych zaginie.”

Psalm 1:5-6

“Będę się cieszył i radował tobą, będę śpiewał twemu imieniu, o Najwyższy!

Gdy cofną się moi nieprzyjaciele, upadną i znikną sprzed twego oblicza.
Ty bowiem przeprowadziłeś mój sąd i moją sprawę, zasiadłeś na tronie jako sędzia sprawiedliwy.
Skarciłeś pogan, wytraciłeś niegodziwych, wymazałeś ich imię na wieki wieków.

Psalm9:2-5
 
“Twoja ręka znajdzie wszystkich twoich wrogów; twoja prawica dosięgnie wszystkich, którzy cię nienawidzą.
Uczynisz ich jakby piecem ognistym w czasie twego gniewu; PAN w swojej zapalczywości pochłonie ich, a ogień ich strawi.

Psalm 21:8-9
 
Niegodziwi zaś wyginą, a wrogowie PANA znikną jak tłuszcz barani, jak dym się rozwieją.”
Psalm 37:20

“Nikt z nich w żaden sposób nie odkupi swego brata ani nie może dać Bogu za niego okupu;
(Kosztowny bowiem jest okup za ich dusze i nigdy się nie zdarzy);
Aby żył na wieki i nie doznał zniszczenia.

Psalm 49:7-9

“Miłujesz zło bardziej niż dobro i kłamstwo bardziej niż mowę sprawiedliwą. Sela.
Miłujesz wszelkie słowa szkodliwe, podstępny języku.
Dlatego Bóg zniszczy cię na wieki, pochwyci cię i wyrwie z namiotu, i wykorzeni cię z ziemi żyjących. Sela.”

Psalm 52:3-5
 
“Na ścieżce sprawiedliwości jest życie, na jej drodze nie ma śmierci.
Przysłów 12:28

“Bojaźń PANA jest źródłem życia, by uniknąć sideł śmierci.
Przysłów 14:27
 
“Kto przestrzega przykazania, zachowuje swoją duszę, ale kto gardzi swymi drogami, zginie.”
Przysłów 19:16

 

“Radością jest dla sprawiedliwego czynić sąd, a na czyniących nieprawość przyjdzie zniszczenie.
Przysłów 21:15
 

“Bo zły nie otrzyma nagrody, pochodnia niegodziwych zostanie zgaszona.”
Przysłów 24:20

“Ale przestępcy i grzesznicy będą razem starci, a ci, którzy opuścili PANA, zginą.”
Izajasza 1:28

“I zostawicie swoje imię moim wybranym na przekleństwo, gdyż Pan BÓG zabije was, a swoje sługi nazwie innym imieniem.”
Izajasza 65:15

“Oto bowiem nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy czyniący niegodziwie będą jak ściernisko. I spali ich ten nadchodzący dzień, mówi PAN zastępów, tak że nie pozostawi im ani korzenia, ani gałązki.”
Malachiasza 4:1

“A Jezus im odpowiedział: Czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że to ucierpieli?
Bynajmniej, mówię wam, lecz jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie.”

Ewangelia Łukasza 13:2-3

“Zaprawdę, zaprawdę
powiadam wam: Jeśli ktoś będzie zachowywał moje słowa, nigdy nie ujrzy śmierci.
Wtedy Żydzi powiedzieli do niego: Teraz wiemy, że masz demona. Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz: Jeśli ktoś będzie zachowywał moje słowa, nigdy nie skosztuje śmierci.

Ewangelia Jana 8:51-52

“Który odda każdemu według jego uczynków:
Tym, którzy przez wytrwanie w dobrym uczynku szukają chwały, czci i nieśmiertelności, odda życie wieczne;
Natomiast swarliwym i nieposłusznym prawdzie, lecz posłusznym niesprawiedliwości, odda zapalczywość i gniew.
Utrapienie i ucisk odda duszy każdego człowieka, który popełnia zło, najpierw Żyda, potem i Greka;
A chwałę, cześć i pokój każdemu, kto czyni dobro, najpierw Żydowi, potem i Grekowi.
U Boga bowiem nie ma względu na osobę.
Bo ci, którzy bez prawa zgrzeszyli, bez prawa też zginą, a ci, którzy w prawie zgrzeszyli, przez prawo będą sądzeni;”

List do Rzymian 2:6-12

“Ci bowiem, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ale ci, którzy żyją według Ducha, myślą o tym, co duchowe.
Gdyż zamysł ciała to śmierć, ale zamysł Ducha to życie i pokój;”

List do Rzymian 8:5-6

Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie, ale jeśli Duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć.”
List do Rzymian 8:13

 

“A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i dać poznać swoją moc, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przygotowane na zniszczenie;
List do Rzymian 9:22


“To zaś mówię, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć królestwa Bożego ani to, co zniszczalne, nie odziedziczy tego, co niezniszczalne.”

1 List do Koryntian 15:50

“W ogniu płomienistym wywierając zemstę na tych, którzy Boga nie znają i nie są posłuszni ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Poniosą oni karę, wieczne zatracenie od oblicza Pana i od chwały jego mocy;”

2 List do Tesaloniczan 1:8-9

“A odpadli – ponownie odnowić ku pokucie, gdyż sami sobie znowu krzyżują Syna Bożego i wystawiają go na hańbę.
Ziemia bowiem, która pije deszcz często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga.
Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest odrzucona i bliska przekleństwa, a jej końcem jest spalenie.”

List do Hebrajczyków 6:6-8


“A słowa „jeszcze raz” ukazują usunięcie tego, co się chwieje, jako tego, co stworzone, aby pozostało to, co się nie chwieje.”

List do Hebrajczyków 12:27


“My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje brata, pozostaje w śmierci.
Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest mordercą, a wiecie, że żaden morderca nie ma życia wiecznego zostającego w sobie.”

1 List Jana 3:14-15

Wersetów jest znacznie więcej, sam Chrystus nauczał wielokrotnie w przypowieściach – choćby w tej o kąkolu czy o plewach, że zostaną one spalone.

 

Każdy wie, że nic nie płonie wiecznie, lecz jak chwast wypala się i zostaje po nim niewielka ilość prochu, tak będzie również z osobami, które nie idą za Panem, a za ludzkimi naukami czy za tym światem.

ZŁA JUŻ NIE BĘDZIE


Wersety powyżej wyraźnie opisują śmierć ludzi niesprawiedliwych. Rzeczy które były na tym świecie, przeminą. Diabeł również zginie, dostąpi anihilacji, a o tym możemy przeczytać w natchnionym Słowie Bożym.

 

“Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym; twoim nakryciem był wszelki drogi kamień: karneol, topaz i jaspis, chryzolit, onyks i beryl, szafir, karbunkuł i szmaragd oraz złoto. Wykonanie twoich bębenków i fletów zostało przygotowane w dniu, kiedy zostałeś stworzony.
Ty jesteś namaszczonym cherubinem nakrywającym; ja cię ustanowiłem. Byłeś na świętej górze Boga, przechadzałeś się wśród kamieni ognistych.
Byłeś doskonały w swoich drogach od dnia, kiedy zostałeś stworzony, aż znalazła się w tobie nieprawość.
Przez twój ogromny handel pełno pośród ciebie bezprawia, i zgrzeszyłeś. Dlatego zrzucę cię z góry Boga, cherubinie nakrywający, wyniszczę cię spośród kamieni ognistych.
Uniosło się twoje serce z powodu twojej piękności, znieważyłeś swoją mądrość z powodu twojego blasku. Rzucę cię na ziemię i postawię cię przed królami, aby się tobie przypatrzyli.
Mnóstwem twoich nieprawości i nieprawością twego handlu splugawiłeś swoją świątynię. Dlatego wywiodę ogień z twego wnętrza, który cię pożre, a zamienię cię w popiół na ziemi na oczach wszystkich, którzy na ciebie patrzą.
Wszyscy, którzy cię znają wśród narodów, zdumieją się nad tobą. Staniesz się postrachem i nie będzie ciebie już na wieki.

Ezechiela 28:13-19
 

Bóg przez swojego proroka, wyraźnie przekazał, że diabeł nie będzie się palił wieczie, lecz dostąpi zniszczenia i zostanie wymazany.


W rzeczywistości Nowej Ziemi i Nowego Jeruzalem, nie będzie miejsca na nieprzerwaną mękę piekła, bo wszystko co stare, przeminie, nie będzie bólu, nie będzie miejsca dla złych ludzi, a kara której dostąpią jest największym możliwym wyrokiem – jest nim  unicestwienie i całkowite oddzielenie od Boga.

“Żądłem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu prawo.”

1 List do Koryntian 15:56


“A ostatni wróg, który zostanie zniszczony, to śmierć.”

1 List do Koryntian 15:26

Dostąpią drugiej śmierci.


“Błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować tysiąc lat.”

Objawienie Jana 20:6

Zapraszamy do następnych i poprzednich części serii: