Dogmaty Maryjne cz.3: Bezgrzeszna Maryja

Kolejnym dogmatem Maryjnym Kościoła Katolickiego jest dogmat „O Niepokalanym Poczęciu Maryi”. 

 
Polega on na twierdzeniu, iż Maria z Nazaretu była osobą nieskalaną grzechem.

Na Wikipedii możemy o nim przeczytać:

“Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny” (łac. Immaculata Conceptio Beatæ Virginis Mariæ) – twierdzenie teologiczne definiujące szczególny stan świętości będący przywilejem Marii z Nazaretu, ogłoszone w Kościele katolickim 8 grudnia 1854 roku przez Piusa IX jako dogmat wiary.”

“Do ogłoszenia dogmatu doszło w XIX w. Papież Pius IX w encyklice Ubi primum (2 lutego 1849 ) poprosił biskupów całego Kościoła o pisemną opinię. Otrzymał 604 odpowiedzi. Jedynie czterech bądź pięciu biskupów nie widziało możliwości ogłoszenia dogmatu. Dalszych dwudziestu czterech nie negowało samej prawdy wiary, ale dystansowało się od ogłoszenia jej jako prawdy dogmatycznej. Pozostali dali pozytywną odpowiedź. Pius IX uznał to za najważniejszy i wystarczający argument teologiczny: jednomyślną interpretację Tradycji i wiary Kościoła oraz tekstów Pisma Świętego. 8 grudnia 1854 bullą Ineffabilis Deus ogłosił dogmat mający rangę uroczystego nauczania wiary.

W 4 lata po ogłoszeniu dogmatu przez Piusa IX Matka Boża miała ukazać się Bernadetcie Soubirous. Było to w Lourdes 11 lutego 1858 Katolicy uznają, że wypowiedziane przez Matkę Bożą słowa: „Ja jestem Niepokalane Poczęcie” są potwierdzeniem dogmatu.”

(Objawienia Maryjne są bardzo obszernym tematem o którym będzie można przeczytać w kolejnych naszych tematach, módlcie się za nas aby Nasz Pan pozwolił nam dożyć i ukazać w prawdzie te diabelski zwiedzenia.)

Kościół Katolicki próbuje uzasadnić to tylko jednym fragmentem z Pisma Świętego, który według nas nic nie mówi o bezgrzeszności Marii:

“I zawołała donośnym głosem: Błogosławiona jesteś między kobietami i błogosławiony jest owoc twego łona”
Ewangelia Łukasza 1:42
 

Ten fragment ma świadczyć o bezgrzeszności Marii co wskazuje jedynie, iż Maria jest Błogosławiona. W Piśmie Świętym mamy wiele fragmentów, mówiących że inni ludzie również są Błogosławieni a jednak byli grzesznikami.

W dodatku w Biblii jest również inna kobieta, która dostała miano Błogosławionej między kobietami:

“Błogosławiona między kobietami Jael, żona Chebera Kenity; będzie błogosławiona nad kobietami mieszkającymi w namiocie.”
Księga Sędziowska 5:24

Jak już podkreślaliśmy to w innych naszych tematach – Maria dostała olbrzymią łaskę od Pana i wielką misję do wykonania, lecz na tym jej szczególna rola się skończyła. Nadal miała pozostać sługą Boga, jednak teraz jako uczeń Pana Jezusa – czyniąc jego wolę – choć na początku sama tego nie rozumiała.

A rodzice, ujrzawszy go, zdziwili się. I powiedziała do niego jego matka: Synu, dlaczego nam to zrobiłeś? Oto twój ojciec i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. I powiedział do nich: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co należy do mego Ojca? Lecz oni nie zrozumieli tych słów, które im mówił.
Ewangelia Łukasza 2:48-50

Każdy kto studiuje Pismo Święte doskonale wie, że nie ma ludzi bezgrzesznych:

Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga;” 
List do Rzymian 3:23
“Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego; Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego.”
List do Rzymian 3:10-12

Gdyby Sama Maria – jak twierdzi dogmat – była bezgrzeszna, nie twierdziła by, że potrzebuje zbawienia, które przyniósł Jezus Chrystus, nie nazwałaby go jej Zbawicielem.

“Wtedy Maria powiedziała: Wielbi moja dusza Pana; I rozradował się mój duch w Bogu, moim Zbawicielu;”
Ewangelia Mateusza 1:46-47

Grzech wg. Prawa Mojżeszowego.

Maria będąc żydówką, podlegała prawu Mojżeszowemu, które nadał Bóg.

Prawo określało co jest grzechem i kiedy kobieta potrzebuje ofiary, gdy porodzi dziecko.

W Piśmie możemy przeczytać, że Maria wraz z Józefem po narodzinach Jezusa złożyli taką ofiarę – co jest równoznaczne z przyznaniem tego grzechu, i przymusem oczyszczenia według ofiary.

“Powiedz synom Izraela: Jeśli kobieta pocznie i urodzi chłopca, będzie nieczysta przez siedem dni; jak w dniach jej odłączenia z powodu swej miesięcznej słabości, będzie nieczysta. A ósmego dnia zostanie obrzezany jego napletek. Potem ona pozostanie przez trzydzieści trzy dni we krwi swego oczyszczenia; nie dotknie żadnej świętej rzeczy ani nie wejdzie do świątyni, aż wypełnią się dni jej oczyszczenia. A jeśli urodzi dziewczynkę, będzie nieczysta przez dwa tygodnie, jak podczas jej odłączenia. Potem pozostanie przez sześćdziesiąt sześć dni we krwi swego oczyszczenia. A gdy wypełnią się dni jej oczyszczenia po synu lub po córce, przyniesie do kapłana przed wejście do Namiotu Zgromadzenia rocznego baranka na całopalenie i młodego gołębia lub synogarlicę na ofiarę za grzech; Ten złoży to w ofierze przed PANEM i dokona za nią przebłagania; i tak będzie oczyszczona od upływu swojej krwi. Takie jest prawo dla tej, która urodziła chłopca lub dziewczynkę. A jeśli nie może przynieść baranka, to przyniesie dwie synogarlice lub dwa młode gołębie: jednego na całopalenie, a drugiego na ofiarę za grzech. I kapłan dokona za nią przebłagania i będzie czysta.”
Księga Kapłańska 12:2-8 
“A gdy minęło osiem dni i należało obrzezać dziecko, nadano mu imię Jezus, którym nazwał je anioł, zanim się poczęło w łonie. Gdy też według Prawa Mojżesza minęły dni jej oczyszczenia, przynieśli go do Jerozolimy, aby stawić go przed Panem; (Tak jak jest napisane w Prawie Pana: Każdy mężczyzna otwierający łono będzie nazywany świętym Panu); I żeby złożyć ofiarę według tego, co zostało powiedziane w Prawie Pana, parę synogarlic albo dwa gołąbki.”
Ewangelia Łukasza 2:21-24

Każdy z nas jest grzesznikiem bez wyjątku! Maria również nim była.


Tylko Bóg, Tylko Jezus Chrystus nigdy nie skalał się grzechem!

I Tylko przez niego nasze grzechy mogą zostać odpuszczone.
 
 
“Dlatego, tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech – śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.”
List do Rzymian 5:12

Bardzo Was prosimy – módlcie się za Katolików, aby mogli zrozumieć jak bardzo ich doktryny mijają się z prawdą zawartą w Piśmie, jak bardzo zwodzą nimi ludzi – którzy Marię często stawiają ponad Panem Jezusem. Uniżając rolę Pana w naszym życiu.

Odchodząc od nauk Biblijnych – zawierzając ludzkim nauką przekreślają swoją szansę na zbawienie i błądzą skazując siebie na śmierć duchową.

“Wtedy on im odpowiedział: Dobrze Izajasz prorokował o was, obłudnikach, jak jest napisane:
Ten lud czci mnie wargami, ale ich serce daleko jest ode mnie. Lecz na próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są nakazami ludzkimi. Wy bowiem, opuściwszy przykazania Boże, trzymacie się tradycji ludzkiej, obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych tym podobnych rzeczy czynicie. Mówił im też: Całkowicie znosicie przykazanie Boże, aby zachować swoją tradycję.”
Ewangelia Marka 7:6-9