Islam – religia miłości?

Czym jest Islam? 

Muzułmanin (z arab. muslim – poddany Bogu) to wyznawca Islamu.
Islam zaś to religia monoteistyczna, której wierzenia opierają się na Koranie i zawartym w nim objawieniu – które  ma stanowić ostateczne i niezmienne przesłanie Allaha do ludzi. Według tradycji muzułmańskiej powstawał w latach 610–632, objawiany fragmentami prorokowi islamu, Mahometowi (zm. 632).

Słowo islam w języku arabskim oznacza poddanie się woli Boga.
Islam ma wspólne korzenie z judaizmem i chrześcijaństwem. Opiera się na naukach starego testamentu, a z
godnie z nauką proroka Mahometa objawienie przekazane Żydom i chrześcijanom przez Abrahama, Mojżesza i Jezusa powinno zostać ponowione i uzupełnione. Muzułmanie wierzą, że wersety Koranu zostały stopniowo objawione Mahometowi poprzez Archanioła Gabriela – jednak śledząc wersy Koranu oraz zachowania przedstawiane przez jego wyznawców nie trudno odgadnąć, że Mahomet został zwiedziony przez szatana, a wyznawcy Koranu dali się zwieść błędnym naukom i pozwalają, by to zwiedzenie się rozprzestrzeniało. 

“I nic dziwnego, sam bowiem szatan przybiera postać anioła światłości.”
 2 List do Koryntian 11:14 

Muzułmanie są to zwiedzeni ludzie, zazwyczaj uczeni od dzieciństwa “poprawnego” myślenia, dlatego nie powinniśmy ich potępiać lecz za nich się modlić, aby dostąpili nawrócenia.


“Lecz ja wam mówię: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was;”
Ewangelia Mateusza 5:44


Chrześcijanie w niechrześcijańskich krajach.


Temat chrześcijan, żyjących w krajach, w których są mniejszością zasługuje na poświęcenie całego artykułu, dlatego na pewno niebawem pojawi się obszerniejsza treść, dziś jednak chcieli byśmy poddać tę kwestię krótkiej refleksji.

 • Czy zastanawiałeś się kiedyś nad odczuciami, które towarzyszą wyznawcom Chrystusa żyjącym np. w Somalii, Korei Północnej czy Nigerii?

 • Czy myślałeś kiedyś jak radzą sobie z głoszeniem Ewangelii w krajach muzułmańskich?


Chrześcijanie w tych krajach nie mają łatwego zadania, nie mają również łatwego życia. Zbory funkcjonują jedynie w podziemiu, za przyznanie się do wiary w Chrystusa Ci ludzie skazywani są na tortury, są prześladowani, wtrącani do więzień, są niewoleni, krzywdzeni, a nawet zabijani.
Mimo to nie odchodzą od wiary, wiedzą, że ich jedyną, właściwą drogą jest Pan Jezus, i nawet w tych najtrudniejszych sytuacjach nie wyrzekają się tego, który przyniesie im zbawienie. 

Narażają własne życie, śmierć swego ciała – w imię ratowania innych duszy.


Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz nie mogą zabić duszy.
Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zatracić w piekielnym ogniu.”

Ewangelia Mateusza 10:28

Obecnie w Europie nie odczuwamy nienawiści czy krzywdy ze względu na naszą wiarę. Nie odczuwamy strachu, nie jesteśmy zmuszani do odrzucenia swojej wiary i czujemy wolność. Nie znamy siły ucisku, z którym się zmagają nasi bracia w Afryce czy w Azji – jednak, gdy zacznie się początek boleści i “powstanie naród przeciwko narodowi”, każdy uczeń Pana Jezusa będzie prześladowany w jego imię.

 • Czy jesteś na to gotowy?

 • Czy dasz radę wtedy unieść swój krzyż?

Od wielu lat słychać informację ze świata o atakach terrorystycznych, których dopuszczają się muzułmanie.  O morderstwach w imię Allaha np. dziennikarzy, bądź postronnych ludzi.


Rzadziej niestety media wspominają o prześladowaniach Chrześcijan, o ich śmierci i krzywdzie z rąk wyznawców Islamu. A są oni przecież głównym celem dżihadystów.
A do takich okrutnych sytuacji dochodzi praktycznie codziennie.

I choć mogłoby się wydawać, że ich korzenie sięgają tego samego początku co Chrześcijaństwo, a wielu ludzi twierdzi iż są wyznawcami tego samego Boga, to kim właściwie jest Allah jeśli jego wyznawcy dopuszczają się tak okrutnych czynów?

Czy Wszechmogący, który jest tak miłosierny mógłby nakłaniać kogokolwiek do wyrządzania krzywdy?
                       
Według przekazanych przez Mahometa “proroctw” Allah nakazuje zabijać w swoje imię każdego, kto nie wyznaje jego imienia – również tych najbardziej bezbronnych – jak dzieci czy kobiety. 

Jest to zupełnie odmienna nauka od tej danej nam przez naszego zbawcę – Jezusa Chrystusa. [PAMIĘTAJ – JEZUS CIĘ KOCHA]


“Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga, naszego Zbawiciela;
Który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus;
Który wydał samego siebie na okup za wszystkich, na świadectwo we właściwym czasie.”
I List do Tymoteusza 2:3-6


BÓG PRAGNIE ZBAWIENIA (a nie śmierci) wszystkich ludzi, niezależnie od ich przeszłości, pochodzenia czy koloru skóry.

Pragnie, by każdy poznał prawdę, uwierzył w ogromny czyn, jakim była śmierć krzyżowa Naszego Pana, by każdy odmienił swoje życie i stał się naśladowcą Chrystusa.

By każdy stał się miłosierny, niewinny – a nie zawistny, mściwy czy okrutny.

“Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama,
lecz usiłujecie mnie zabić, bo moje słowo nie znajduje w was miejsca.
Ja mówię to, co widziałem u mego Ojca, a wy też robicie to,
co widzieliście u waszego ojca.

Odpowiedzieli mu: Naszym ojcem jest Abraham.
Jezus im powiedział: Gdybyście byli synami Abrahama,
spełnialibyście uczynki Abrahama.
Lecz teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam mówił prawdę,
którą słyszał od Boga. Tego Abraham nie robił.
Wy spełniacie uczynki waszego ojca. 

Wtedy powiedzieli mu: My nie jesteśmy spłodzeni z nierządu.
Mamy jednego Ojca – Boga.

Jezus im powiedział: Gdyby Bóg był waszym Ojcem,
miłowalibyście mnie, gdyż ja od Boga wyszedłem i przyszedłem,
a nie przyszedłem sam od siebie, ale on mnie posłał.
Dlaczego nie pojmujecie tego, co mówię? 
Dlatego że nie możecie słuchać mojego słowa.
Wy jesteście z waszego ojca – diabła
i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca.
On był mordercą od początku i nie został w prawdzie,
bo nie ma w nim prawdy.
Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.
A ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi.
Któż z was obwini mnie o grzech?
Jeśli mówię prawdę, dlaczego mi nie wierzycie?
Kto jest z Boga, słucha słów Bożych.
Wy dlatego nie słuchacie, że nie jesteście z Boga.”
Ewangelia Jana 8:37-47

Abraham jest ojcem wielu narodów – a zarówno muzułmanie, jak i żydzi uważają, że wywodzą się właśnie od niego. Jednak podobnie jak faryzeusze, którzy zabili Jezusa tak i wyznawcy Allaha pochodzą od tego samego ojca – diabła.

Dziećmi Abrahama są Ci, którzy idą wiarą i miłosierdziem Bożym
– nie sprzeciwiają się naukom Najwyższego i Jego woli. 

Nasz Pan ostrzegał nas przed nimi, wiedział, że tak jak Jego i nas będą prześladowali, że każdy wyznawca prawdy będzie gnębiony przez ojca kłamstwa. 

“Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził.”
Ewangelia Jana 15:18Pismo Święte – a Koran.


Dla przybliżenia różnic wyznaniowych między Chrześcijanami a Muzułmanami postanowiliśmy pokazać fragmenty, na których opierają się Ci idący wolą Bożą i Ci idący za naukami Mahometa.  


KORAN:

“Przepisaliśmy im w niej: “Życie za życie, oko za oko, nos za nos, ucho za ucho, ząb za ząb; a za rany obowiązuje prawo talionu. Ale kto z ceny krwi uczyni jałmużnę, otrzyma przebaczenie.” A którzy nie sądzą według tego, co zesłał Bóg, są ludźmi niesprawiedliwymi.”
sura 5:45

“I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie, i wypędzajcie ich, skąd oni was wypędzili – Prześladowanie jest gorsze niż zabicie. – I nie zwalczajcie ich przy świętym Meczecie, dopóki oni nie będą was tam zwalczać. Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciw wam, zabijajcie ich! – Taka jest odpłata niewiernym!”
 sura 2:191


BIBLIA:

“Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb. A Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi”

Ew. Mateusza 5:38-39


“Lecz powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają”

Ew. Łukasza 6:27-28

______________________________________________________________________

KORAN:

“Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi, i ze względu na to, że oni rozdają ze swojego majątku. Przeto cnotliwe kobiety są pokorne i zachowują w skrytości to, co zachował Bóg. I napominajcie te, których nieposłuszeństwa się boicie, pozostawiajcie je w łożach i bijcie je! A jeśli są wam posłuszne, to starajcie się nie stosować do nich przymusu. Zaprawdę, Bóg jest wzniosły, wielki!”

 sura 4:34


BIBLIA:

“Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody.”

1 list Piotra 3:7

“Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem.  Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją, jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego.”
list do Efezjan 5:25-32


______________________________________________________________________

KORAN:

“Dlaczego stanowicie dwie partie w odniesieniu do obłudników? Bóg odrzucił ich, bo na to sobie zarobili. Czy wy chcecie poprowadzić drogą prostą tych, których Bóg sprowadził z drogi? Kogo sprowadził z drogi Bóg, dla tego nie znajdziesz żadnej drogi. Oni by chcieli, abyście byli niewiernymi, tak jak oni są niewiernymi, abyście więc byli równie. Przeto nie bierzcie sobie opiekunów spośród nich, dopóki oni nie wywędrują razem na drodze Boga. A jeśli się odwrócą, to chwytajcie i zabijajcie ich, gdziekolwiek ich znajdziecie! I nie bierzcie sobie spośród nich ani opiekuna, ani pomocnika!”
sura 4:88-89


BIBLIA:

“Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A Ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień piekielny.”
Ew. Mateusza 5:21-22PODSUMOWANIE


“Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga.”
 List Jana 4:7“Dziwię się, że tak szybko dajecie się odwieść od tego, który was powołał ku łasce Chrystusa, do innej ewangelii; Która nie jest inną; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą wypaczyć ewangelię Chrystusa. Lecz choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił wam ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty.Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Gdyby wam ktoś głosił ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty.”
List do Galacjan 1:6-9

Ten kto poznał wolę Pana zapisaną w Piśmie Świetymt wie doskonale, że Bóg jest miłosierny, pragnie byśmy potrafili wybaczać, miłować bliźnich i pomagać im nawet, gdy Ci nam złorzeczą. 
Bóg dał nam łaskę jaką jest Duch Święty, który zamieszkał w każdym, kto oddał Panu swoje życie, a co za tym idzie obfituje w nas Owocem Ducha.


Miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność czy opanowanie to główne cechy każdego szczerze wierzącego Chrześcijanina. 


Nauka ta jest całkiem odmienna od tej wyznawanej przez Muzułmanów.

Pamiętajcie – że jedyną drogą do zbawienia jest nasz Pan, JEZUS CHRYSTUS!


Kto zachowa jego naukę będzie zbawiony. 
Nauki przekazane przez Mahometa uczą o okrutnym bogu jakim jest Allah, głoszą nienawiść, złość, morderstwo, pogardę, zło.

Fragmenty które dziś przedstawiliśmy idealnie wykazują ogromną różnicę między nauką miłości niesioną przez Chrystusa, a złem płynącym z zapisów Koranu. Wyznawcy islamu poszli za szatańską nauką, która została im przekazana przez ich “proroka”. Zawierzyli jej i powtarzają, wierząc, że jest jedyną właściwą. 


Dlatego módlmy się za tych zwiedzionych ludzi, którzy są w stanie nieść zło w imię swojego boga, by zrozumieli, nawrócili się i doznali życia wiecznego!

Módlmy się również za ludzi, którzy są przez nich uciskani.
Za siłę, cierpliwość, ogrom wiary i niekończącej się nadziei.

Módlmy się również, by nas nigdy nie dosięgnął ten trud z jakim zmagają się nasi bracia! Byśmy gdy nadejdzie ucisk nigdy się nie poddali i ufali naszemu Panu ponad wszystko!

Niech chwała Pana będzie z wami i jego wola spełnia się w waszym życiu!

Ten post ma 2 komentarzy

 1. Anonimowy

  Lepsza taka religia pokoju, niż zachodnie – w tym polskie – pseudochrześcijaństwo które mało kto już wyznaje na poważnie i za które mało kto będzie oddawał życie.
  Kultury Islamu bronią młodzi mężczyźni, dosłownie z bronią w ręku, a kto obroni kulturę postchrześcijańskiego Zachodu? Spasieni kapłani, panie pastorki czy emeryci z różańcem? Korporacyjni najemnicy?
  Lepsza regia która kształtuje życie społeczne, niż bezużyteczny rytuał odprawiany po to żeby się dobrze poczuć, podczas gdy oparta na nim cywilizacja przyjmuje coraz dziwniejsze i bardziej odległe od niego formy. To nie jest komentarz który Wasza redakcja chciałaby przeczytać, ale trudno dojść do innych wniosków, jeżeli nie chce się popaść w fałsz.

 2. Duchowe Pogotowie

  Witaj, ale mylisz nas z katolikami czy innymi jak to opisałeś pseudochrzescijanami, my nie uznajemy żadnych instytucji ani religii, bo takich Chrystus nie zakładał, tak jak opisujesz, tam jest tylko przepych i liczy się kasa, a Chrystus dał zbawienie z łaski a nie z wykonywania jakiś rytuałów, gdzie wmawiają ci że jak ich nie wykonasz to jesteś przeklęty. Chrześcijaństwo nie ma żadnych świąt ani rytuałów, w kościół według Biblii to rodzina, a nie grupa przypadkowych osób które się nie znają. Patrząc na katolicyzm u nich nie ma żadnej rodziny, bo czy jak ktoś nam umiera w rodzina brat by zawołał od swojego brata 1000zl za pochówek? Tak rodzina nie postępuje. Zapraszamy do naszych artykułów które obalają katolicyzm i ich fałszywe nauki, znajdziesz również obalające świadków czy uderzające w fałszywe nauki innych instytucji.
  Pamiętaj Boga nie ma w tych sektach (to są sekty bo jedynie czego potrzebują go wiernych aby zgadzała się kasa, owiajają sobie ich w okół palca i twierdzą że bez nich nie poznają Boga czy też nie dostąpią zbawienia).
  Pozdrawiamy serdecznie swo

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.