Mit Nieśmiertelnej duszy – część #1 : Piekło i druga śmierć

You are currently viewing Mit Nieśmiertelnej duszy – część #1 : Piekło i druga śmierć
 
W większości instytucji głoszona jest nauka o nieśmiertelnej duszy, ale czy aby na pewno jest to Biblijna doktryna? Odpowiedź brzmi: I tak i nie. Jednak najpierw zapoznajmy się z paroma szczegółami, które pomogą nam zrozumieć formę takiej a nie innej odpowiedzi.
 

CZYM JEST PIEKŁO?

Za nim zajmiemy się samą duszą i jej nieśmiertelnością musimy uświadomić sobie na podstawie Pisma Świętego czym jest samo piekło. To da podgląd na dalszą części tematu.
 
STARY TESTAMENT
 
Szeol (STRONG 7585 Sz’OL) – grób, piekło, otchłań, świat podziemny, miejsce     przebywania zmarłych
 
W Nowym Testamencie natomiast możemy rozróżnić dwa słowa dotyczące piekła, których kontekst w konkretnych wersetach bardziej obrazowo ukazuje nam o co chodzi w przekazie: Hades (piekło) – (STRONG 86 Ha des) – piekło, śmierć, świat zmarłych.
 
Gehenna (piekło) – (STRONG 1067 Gehenna) – piekło, zatracenie. (jezioro ognia i siarki)
 
Ukazuje nam to dwa rodzaje piekła opisane w Biblii: jedno to miejsce odpoczynku duszy, w którym nie ma świadomości. Drugie zaś jest miejscem kary dla niesprawiedliwych – jeziorem ognia i siarki w którym poniosą oni drugą śmierć.

[SPRAWDŹ TEŻ: ŚMIERĆ CIELESNA – SEN DUCHOWY]
 
Jak wspominaliśmy w temacie śmierci cielesnej, nasze dusze trafiają do krainy zmarłych, czyli do piekła (hadesu). Dusze sprawiedliwe będą tam oczekiwać na pochwycenie, natomiast niesprawiedliwe na osąd według ich uczynków – po czym trafią do piekła (gehenny) – jeziora ognia i siarki – czyli miejsca kary, gdzie nastąpi ich zniszczenie.

 
Dzięki tłumaczeniu Pisma Świętego z języka greckiego możemy sprawdzić konkretne wersety właśnie pod względem tych dwóch słów opisujących piekło.  
 

HADES – PIEKŁO JAKO MIEJSCE ZMARŁYCH

“Ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekła go nie przemogą.”
Ewangelia Mateusza 16:18
 
Przy okazji jednego z naszych ostatnich tematów,  gdzie został wyłożony ten werset względem błędnego nauczania i wykładania go przez kościół katolicki, (o czym możecie przeczytać tutaj: [SPRAWDŹ TEŻ: BIBLIA OBALA URZĄD PAPIEŻA] ) wyraz piekło rzuca obraz, że to właśnie Chrystus wygrał z grobem (hadesem) – śmiercią – a nie Piotr.  
 
“Dawid bowiem mówi o nim: Patrzyłem na Pana zawsze przed moim obliczem, bo jest po mojej prawicy, żebym się nie zachwiał. Dlatego rozweseliło się moje serce i rozradował się mój język, a także moje ciało będzie spoczywać w nadziei. Nie zostawisz bowiem mojej duszy w piekle i nie dasz swojemu Świętemu doznać zniszczenia.
Dzieje Apostolskie 2:25-27
 
Piotr, który cytuje powyższe słowa Dawida, które było proroctwem o Chrystusie obrazuje, że Jezus, który był bezgrzeszny trafił do piekła (hadesu – grobu) o czym możemy przeczytać w dalszych wersetach: 
 
“Mężowie bracia, mogę swobodnie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grobowiec znajduje się u nas aż do dziś. Będąc więc prorokiem i wiedząc, że Bóg zaręczył mu przysięgą, iż z owocu jego bioder, według ciała, wzbudzi Chrystusa i posadzi na jego tronie; Przepowiadał to i mówił o zmartwychwstaniu Chrystusa, że jego dusza nie pozostanie w piekle, a jego ciało nie dozna zniszczenia.
Dzieje Apostolskie 2:29-31
 
Ten sam schemat myślowy zachowuje Paweł w liście do Koryntian, gdyż Pan Jezus przezwyciężył śmierć i piekło (hades) i daje taką samą możliwość każdemu kto uwierzy i powierzy swoje życie Zbawicielowi.
 
“Gdzież jest, o śmierci, twoje żądło? Gdzież jest, o piekło, twoje zwycięstwo?”
1 List do Koryntian 15:55
 
W Objawieniu Jana również kilkakrotnie słowo piekło (hades) zostaje użyte w formie grobu:
 
“I zobaczyłem, oto koń płowy, a temu, który na nim siedział, było na imię Śmierć, a Piekło szło za nim. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, aby zabijali mieczem i głodem, i zarazą, i przez zwierzęta ziemi.” Objawienie Jana 6:8
 
W dwudziestym rozdziale mamy dwa wersety mocno obrazujące hades (piekło – grób), które wprawiają w zastanowienie niejednego badacza Pisma Świętego. Pan jednak nakierowuje na odpowiednie ścieżki i daje odnaleźć wszystko co ON chce abyśmy zrozumieli.
 
I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli. I zostali osądzeni, każdy według swoich uczynków.
A śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognia. To jest druga śmierć.”
Objawienie Jana 20:13-14
 
Te dwa wersety wyraźnie wykazują, że piekło (grób jako miejsce zmarłych – hades, szeol) zostaną zniszczone w jeziorze ognia ( piekle – gehennie – miejscu kary). Co najważniejsze i zostało zaznaczone, nastąpi tam druga śmierć, co równe jest z tym, że grzesznicy nie mogą mieć nieśmiertelnej duszy.

 

GEHENNA – PIEKŁO MIEJSCEM ZNISZCZENIA

W Ewangelii Mateusza w rozdziale piątym oraz w Ewangelii Marka w rozdziale dziewiątym możemy przeczytać nauczanie Pana Jezusa, który wykazuje karę w ogniu piekielnym. W tych miejscach możemy zobaczyć słowo piekło tłumaczone z gr. gehenna.
 
“Lecz ja wam mówię: Każdy, kto się gniewa na swego brata bez przyczyny, podlega sądowi, a kto powie swemu bratu: Raka, podlega Radzie, a kto powie: Głupcze, podlega karze ognia piekielnego.”
Ewangelia Mateusza 5:22
 
“Jeśli więc twoje prawe oko jest ci powodem upadku, wyłup je i odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało było wrzucone do ognia piekielnego. A jeśli twoja prawa ręka jest ci powodem upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało było wrzucone do ognia piekielnego.”
Ewangelia Mateusza 5:29-30
 
W kolejnym wersecie warto zwrócić uwagę na słowo “zatracić”, aby uwydatnić jeszcze lepiej wypowiedź Pana Jezusa o karze ognia piekielnego (gehenny).  Zatracić(STRONG 622 apollymi) – zniszczyć, zgładzić, zgubić, zabić, przepaść, być straconym, zaginąć
 
“Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz nie mogą zabić duszy. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zatracić w piekielnym ogniu. Ewangelia Mateusza 10:28
 
Pan Jezus również w rozmowie z faryzeuszami wykazywał zatracenie w ogniu i poniesieniu drugiej śmierci.  
 
“Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morza i lądy, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy się nim stanie, czynicie go synem piekła dwa razy takim jak wy sami.” Ewangelia Mateusza 23:15
 
“Węże, plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli uniknąć potępienia ognia piekielnego?”
Ewangelia Mateusza 23:33
 

DRUGA ŚMIERĆ W WIECZNYM OGNIU

 
“Dlatego jeśli twoja ręka albo noga jest ci powodem upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do życia chromym albo ułomnym, niż mając dwie ręce albo dwie nogi, być wrzuconym do ognia wiecznego. A jeśli twoje oko jest ci powodem upadku, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do życia, niż mając dwoje oczu, być wrzuconym do ognia piekielnego.”
Ewangelia Mateusza 18:8-9
 
Na wstępie bardzo ciekawy fragment, który wykazuje nam termin “ognia wiecznego” jako miejsce kary, czyli jezioro ognia i siarki. Należy zauważyć, że Pan Jezus wypowiadając te słowa, nigdzie nie powiedział, że będzie to wieczna kara w ogniu dla grzeszników – dał jednak zrozumienie, że nastąpi wieczne zniszczenie.
 
“I schwytana została bestia, a z nią fałszywy prorok, który czynił przed nią cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię bestii i oddawali pokłon jej wizerunkowi. Oboje zostali żywcem wrzuceni do jeziora ognia, płonącego siarką.”
Objawienie Jana 19:20
 
W Objawieniu Jana jest wskazanie, że to diabeł, bestia i fałszywy prorok poniosą mękę na wieki wieków.
 
“A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie jest bestia i fałszywy prorok. I będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków.”
Objawienie Jana 20:10
 
To co się stanie z resztą niesprawiedliwych? Zostaną oni unicestwieni w karze ognia, lecz nie będą się tam palić wieczność, a określony czas – według swoich uczynków. Czy to w Nowym czy Starym Testamencie możemy znaleźć naprawdę sporo fragmentów o zniszczeniu niesprawiedliwych, a nie o męczeniu ich przez wieczność. Bóg nie jest sadystą – a wszyscy grzesznicy otrzymają największą karę jaką jest wieczne oddzielenie od Stwórcy, czego dzisiaj nie odczuwamy tutaj na ziemi.
 
“Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.”
List do Rzymian 6:23
 
“Oto moi słudzy będą śpiewać z radości serca, a wy będziecie krzyczeć z boleści serca i zawodzić z powodu zrozpaczonego ducha. I zostawicie swoje imię moim wybranym na przekleństwo, gdyż Pan BÓG zabije was, a swoje sługi nazwie innym imieniem.”
Izajasza 65:14-15

Druga śmierć:

“Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów: Ten, kto zwycięży, nie dozna szkody od drugiej śmierci.
Objawienie Jana 2:11
 
“Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat.”
Objawienie Jana 20:6
 
“I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.” Objawienie Jana 20:14-15
 
“Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.
Objawienie Jana 21:8
 

NIEŚMIERTELNA DUSZA – NAGRODĄ

Głoszenie nieśmiertelnej duszy w praktycznie wszystkich instytucjach jest kłamstwem, które nie ma nic wspólnego z nauczaniem pochodzącym z natchnionej Biblii. Nieśmiertelność lub inaczej wieczne życie jest nagrodą!  
 
“Tym, którzy przez wytrwanie w dobrym uczynku szukają chwały, czci i nieśmiertelności, odda życie wieczne; Natomiast swarliwym i nieposłusznym prawdzie, lecz posłusznym niesprawiedliwości, odda zapalczywość i gniew.”
List do Rzymian 2:7-8
 
Jest to pierwsza część z serii o nieśmiertelnej duszy, materiał jest na tyle obszerny, że postanowiliśmy rozbić go na więcej artykułów. Módlcie się za nami, abyśmy dobrze zrozumieli i przekazali wam ten temat, w Bożym prowadzeniu, pod natchnieniem Ducha. I nie wierzcie nam na słowo, otwórzcie Pismo Święte i sami sprawdźcie.
 
Zapraszamy do następnych części serii:

Ten post ma 2 komentarzy

  1. Jakub z kujaw

    Tak,to zgodne z nauką Słowa Bożego i godne przyjęcia.Chwała Bogu.Dziękuję i Pozdrawiam.

  2. Duchowe Pogotowie pl

    Chwała Panu i Bogu Ojcu za wszystko. Trzymajmy się wszyscy tego co Pan nam objawia przez świętą natchnioną Biblię. Pozdrawiam w Jezusie Chrystusie 🙂

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.