Kim jest Jezus Chrystus?

You are currently viewing Kim jest Jezus Chrystus?
 

Kim jest Pan Jezus? Skąd w ogóle może rodzić się takie pytanie? Wiele instytucji, organizacji przyszywa do Chrystusa różnej maści łatki.

  • Czy Jezus jest tylko bezgrzesznym człowiekiem?
  • Czy jest stworzeniem?
  • Czy jest Archaniołem Michałem?
  • Czy przebywając na ziemi był Bogiem w ludzkiej skórze?
  • Czy jest Bogiem w swojej naturalnej postaci?

Pytania się mogą mnożyć, ze względu na pomysłowość ludzi a nie trzymanie się Słowa Bożego, które jest wyznacznikiem wszelkiej Bożej prawdy.

 

W POSZUKIWANIU PRAWDY

 
Gdy powstawały instytucje i organizacje, wraz z nimi powstawały nowe interpretacje osoby Chrystusa.
Czy potrzeba nam ludzkich nauk do zrozumienia kim jest Syn Boży?
 
Uważamy, że Bóg wyraźnie wyłożył wszystko w swoim Słowie, a część instytucji próbuje przewrotnie pojmować osobę naszego Pana i wprowadza w swoje kręgi ludzkie tłumaczenia naginające prawdę płynącą z nieomylnej Biblii.
[SPRAWDŹ TEŻ: NIEOMYLNE PISMO ŚWIĘTE]

Katolicyzm i Prawosławie naucza, że Pan Jezus będąc na ziemi był Bogiem. Nurt tych dogmatów jest usprawiedliwieniem dla ich ludzkich nauk, o kulcie “Matki Bożej”, w której stawiają Marie.
Słowo Boże oczywiście obala formę myślową tych instytucji, które uznają Pana Jezusa jako Boga gdy ten był w ludzkiej skórze.


[SPRAWDŹ TEŻ: DOGMAT KATOLICKI: “MATKA BOŻA”]
[SPRAWDŹ TEŻ: DOGMAT KATOLICKI: “ZAWSZE DZIEWICA”]
[SPRAWDŹ TEŻ: DOGMAT KATOLICKI: “WNIEBOWZIĘCIE MARYI”]
[SPRAWDŹ TEŻ: DOGMAT KATOLICKI: “BEZGRZESZNA MARIA”]

 

“Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie;
Który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież;
Lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi;
A z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.”

List Filipian 2:5-8
 
“Pierwszy człowiek z ziemi – ziemski, drugi człowiek – sam Pan z nieba.”
1 List do Koryntian 15:47
 
“Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie.
Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.”
1 List do Koryntian 15:21-22
 
“Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów, chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go”
Hebrajczyków 2:7
 

Świadkowie i Adwentyści dnia siódmego – pojmowanie osoby Chrystusa przez te organizacje jest lekko podobna, stąd postanowiliśmy ich zestawić w jednym szeregu. Obydwie wspólnoty nazywają Pana Jezusa – Archaniołem Michałem. Różnica między Adwentystami a Świadkami jest taka, że ci pierwsi uważają, Pana Jezusa za Boga a Archanioł Michał jest jednym z imion Syna Bożego. Świadkowie natomiast określają, że postacią Chrystusa jaką posiadał przed zejściem na ziemie i po powrocie do nieba, była postać anioła.
Oczywiście nie możemy się zgodzić z ich teoriami, bo w Biblii nie ma żadnego potwierdzenia na tezy płynące z ich nauczania.

[SPRAWDŹ TEŻ: CZY PAN JEZUS JEST ARCHANIOŁEM MICHAŁEM?]

 

“Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków; W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy; Który, będąc blaskiem jego chwały i wyrazem jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach; I stał się o tyle wyższy od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, ja ciebie dziś zrodziłem? I znowu: Ja będę mu Ojcem, a on będzie mi Synem? I znowu, gdy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: Niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boga.O aniołach zaś mówi: On czyni swoich aniołów duchami, a swoje sługi płomieniami ognia. Lecz do Syna mówi: Twój tron, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwości jest berło twego królestwa. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił cię, o Boże, twój Bóg olejkiem radości bardziej niż twoich towarzyszy. Oraz: Ty, Panie, na początku założyłeś fundamenty ziemi, a niebiosa są dziełem twoich rąk. One przeminą, ale ty zostaniesz i wszystkie jak szata się zestarzeją; I jak płaszcz je zwiniesz, i zostaną odmienione. Ty zaś jesteś ten sam, a twoje lata się nie skończą. Do którego też z aniołów kiedykolwiek powiedział: Siądź po mojej prawicy, aż położę twoich nieprzyjaciół jako podnóżek pod twoje stopy? Czy nie są oni wszyscy duchami służebnymi, posyłanymi, by służyć tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie?”
List do Hebrajczyków rozdział 1

 

 
“Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący.”
Objawienie Jana 1:8 UBG
 
“Gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy i położył na mnie swą prawą rękę, mówiąc mi: Nie bój się! Ja jestem pierwszy i ostatni;
I żyjący, a byłem umarły. A oto żyję na wieki wieków i mam klucze piekła i śmierci.”
Objawienie Jana 1:17-18

Protestanci – według nas
mniejszość z nich pojmuje prawidłowo osobę Pana Jezusa, który jako Syn Boży – Bóg Wszechmogący wyparł się swojej Boskości i tu na ziemi stał się obrazem Boga niewidzialnego, przeżył życie bezgrzesznie, oddał samego siebie za grzechy świata, by każdy kto w Niego uwierzy i odda Mu swoją wolę, będzie mógł żyć na wieki. Po zmartwychwstaniu i powrocie do trzeciego nieba, Pan Jezus z powrotem stał się Synem Bożym – Bogiem Wszechmogącym – Alfą i Omegą.
Niestety bardzo duża część protestantów ma podobny pogląd do prawosławia i katolicyzmu.
Wersety również powyżej ukazują ten pogląd.

[SPRAWDŹ TEŻ: GRZECH ZABIJA – CHRYSTUS RATUJE]
[SPRAWDŹ TEŻ: JEZUS – SYN BÓG YHVH]

 

“Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna;
W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów.
On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia.
Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone.”
List do Kolosan 1:13-16

 

JEZUS BÓG W NIEBIE – NA ZIEMI CZŁOWIEK


Temat jest dość ważny w kwestii pojmowania tego, kim jest Pocieszyciel zapowiadany przez Jezusa Chrystusa i dlaczego Pocieszyciel dopiero zjawia się po zmartwychwstaniu Mesjasza. Trynitarianie próbują na podstawie tego fragmentu Ewangelii Jana kreować trzecią osobę, która nie istnieje, a wypierają Wszechobecność Jezusa jako Alfy i Omegi, który w nas jako nowo narodzonych zamieszkał swoją obecnością, tak jak to robił w prorokach za czasów Starego Przymierza.


“Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen.”
Ewangelia Mateusza 28:20


“Chociaż bowiem został ukrzyżowany wskutek słabości, to jednak żyje z mocy Boga. I my także w nim jesteśmy słabi, ale będziemy żyć z nim z mocy Boga względem was.
Badajcie samych siebie, czy jesteście w wierze, samych siebie doświadczajcie. Czy nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba że zostaliście odrzuceni.
Mam jednak nadzieję, że poznacie, iż my nie jesteśmy odrzuceni.”

2 List do Koryntian 13:4-6
 
“Badali oni, na jaką i jakiego rodzaju porę wskazywał Duch Chrystusa, który był w nich, przepowiadając cierpienia, które miały przyjść na Chrystusa i mającą potem nastąpić chwałę.”
1 List Piotra 1:11

 

Temat powstał w kontekście przyszłego artykułu o Duchu Świętym, dlatego ważnym było to, aby ukazać na podstawie Słowa Bożego, że Jezus Chrystus w trzecim niebie jest Bogiem, a na ziemi był człowiekiem. Więcej już wkrótce…

[SPRAWDŹ TEŻ: JAK SOBIE RADZIĆ GDY ŚWIAT UPADA?]
[SPRAWDŹ TEŻ: BIBLIA – LIST OD BOGA]
[SPRAWDŹ TEŻ: EKUMENIA – JEDNA ŚWIATOWA RELIGIA]