Niech wyróżnia nas Boża obecność

You are currently viewing Niech wyróżnia nas Boża obecność

Boża obecność, to żywe przebywanie Boga Ojca i Pana Jezusa – Syna Ojca przez ICH wspólnego Ducha Świętego. Jako dzieci Boże, poprzez nowo narodzenie, otrzymujemy największą łaskę jaką możemy sobie wyobrazić – zbawienie! To zagłębienie w naszą duchowość i relację z Bogiem, z którego obecnością wiąże się wiele obietnic. W wielu wersetach między innymi w drugim rozdziale listu do Efezjan jest podkreślone jest znaczenie naszego zbawienia.

Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował,
I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem – łaską zbawieni jesteście –
I wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie,
Aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie.
Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;
Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.

List Efezjan 2:4-10

Zostajemy zapieczętowani Duchem Bożym, co jest darem ku zbawieniu i życiu wiecznemu. Dzięki obecności Boga Ojca i Syna Bożego w nas, łaska Boga jest obficie na nas wylewana przez ICH miłość. Otrzymujemy Ducha Chrystusowego, dzięki obecności Wszechmocnego, który daje obietnicę i pewność życia wiecznego dzieciom Bożym. To jak rękojmia, zapieczętowanie Duchem, które daje nam pewność przynależności do Boga.

W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym,
Który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu chwały jego.

List Efezjan 1:13-14

UCZNIOWIE CHRYSTUSA – INNI OD ŚWIATA

Kiedy świat patrzy na dzieci Boże, powinien zauważyć odmienną postawę. Świat często odrzuca obecność Boga w swoim życiu i królowanie naszego Pana. Świat jest jak lud gazareńczyków, który Prosił Chrystusa, aby sobie od nich poszedł, bo nie życzyli sobie Jego obecności. Jego panowanie nad wszystkim przerażało ich, co skutkowało, że nie pragnęli Jego obecności – rzeczywistość materialna i pieniądze był ważniejsze. Podobnie jak oni, ludzie często unikają Bożej bliskości.

A ci, którzy je paśli, uciekli i rozgłosili to w mieście i po wioskach; i zeszli się, aby zobaczyć, co się stało. I przyszli do Jezusa, i ujrzeli, że ten, który był opętany, siedział odziany i przy zdrowych zmysłach, ten, w którym był legion demonów; i zlękli się.
A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, i także o świniach.
I poczęli go prosić, żeby usunął się z ich granic.

Ewangelia Marka 5:14-17

MIŁOŚĆ WYRÓŻNIA UCZNIÓW

Miłość to fundament nauk Chrystusa, a wzajemna miłość, wybaczanie prześladowcom i inne przejawy miłosierdzia wyróżniają uczniów Pana dzięki obecności Bożej. W obliczu żyjącej nienawiści i zemsty, która panuje w ludziach tego świata, my, obdarowani Duchem Świętym, mamy możliwość i nakaz postępowania inaczej niż zepsuty świat. Wybaczenie, choć trudne, jest możliwe dla prawdziwych chrześcijan, ponieważ są oni dziećmi Bożymi, zapieczętowanymi obecnością Ducha Pana, który daje siłę do wybaczenia najgorszego i czynienia dobra tym, którzy czynią nam zło. Gdy przyjdzie wojna, prawdziwi chrześcijanie nie mogą wdać się w zabijanie czy w złorzeczenie, a ma ich wyróżniać chęć pomocy i miłość Boża.

Słyszeliście, iż powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego.
A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują

Ewangelia Mateusza 5:43-44

Sam Pan dał nam nowe przykazanie, które wskazuje, co powinno nas wyróżniać:

Daje wam nowe przykazanie: Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem.

Ewangelia Jana 13:34

DUCH BOŻY – CZYLI BOŻA OBECNOŚĆ

W Starym Przymierzu Bóg objawiał swoją obecność wśród swego ludu, byśmy dziś mogli zrozumieć obecność Boga w dzieciach Bożych i odniesienie do przebywania w swojej świątyni. Duch Święty jest obecnością Boga Ojca i Syna Bożego w naszym wnętrzu, to żywe przebywanie Ojca i Pana, ICH działanie i prowadzenie w miłości AGAPE. Miłosierdzie i wybaczenia i wszelkiego efektu owocu Ducha nie możemy rodzić bez ICH łaski. 

Mimo złych zachowania Izraelitów i oddawania czci bożkom, Mojżesz błagał Pana, aby pozostał z nimi, bo przez to świat miał poznać, że Bóg przebywa z nimi i działa w ich życiu. Podobnie jest i dzisiaj z Bożą obecnością, gdzie Chrystus i Ojciec działają w swoim ludzie – uświęcają, prowadzą i wychowują nas w doświadczeniach życiowych.

ŁASKA ZBAWIENIA – ŁASKA OBECNOŚCI BOŻEJ

Obecność Boga Ojca i Syna Bożego w naszym życiu jest łaską, która przychodzi przez przyjęcie zbawienia. Kto nie staje się dzieckiem Bożym przez wybór i oddanie swojego życia Bogu, nie uczestniczy w obecności Bożej, która przemienia go w nowego człowieka, wolnego od grzechu.

Bywają ciężkie momenty i nigdzie nie ma obietnicy, że ta drogą będzie prosta, ale mamy obietnicę, że Bóg z nami jest i że On zwycięża nasze walki, dlatego musimy Mu poddać wszystko, a wtedy choćby uderzył w nas diabeł z całych sił, tarcza wiary zgasimy jego ogniste strzały. 

Niech nasza wiara i miłość pozostaną niezachwiane, a Bóg pokoju przewodzący nam w swojej obecności, pomoże nam stawić czoła złemu światu.

UKRYTY SKARB - MIŁOŚĆ i OBECNOŚĆ BOGA W NAS

Na zakończenie tego rozważania o Bożej obecności, pragniemy przypomnieć, że to właśnie ta obecność stanowi nasz największy skarb. To dzięki Bogu i Jego działaniu, przekształcają się nasze serca i umysły, czyniąca nas lepszymi wersjami samych siebie dążącymi do uświęcenie. Niech nasza wiara i świadomość, że Bóg jest z nami, nieustannie nas prowadzi, będzie źródłem naszej nadziei i siły w trudnych chwilach życia.

Dlatego nie lękajmy się i trwajmy w wierze i miłości. Bóg pokoju będzie naszym przewodnikiem w Jego obecności, a my będziemy odzwierciedlać Jego miłość i łaskę wobec innych. Niech nasze życie będzie świadectwem a my stawajmy się promieniem światła w ciemności tego świata.

Boża obecność to dar i łaska, które prowadzą nas przez życie i pomagają nam zwyciężać wszelkie przeciwności. I pamiętajmy ,że choćbyśmy przechodzili przez trudności czy uciski z Bogiem nie ugniemy się złu. Nasza obecność w Jego miłości będzie świadczyć o Jego chwale i potędze. Amen.

Pan jest pasterzem moim, Niczego mi nie braknie.
Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie.
Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości Ze względu na imię swoje.
Choćbym nawet szedł ciemną doliną, Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, Laska twoja i kij twój mnie pocieszają.

Psalm 23:2-4