Comma Johanneum

You are currently viewing Comma Johanneum

Czy wiedzieliście, że próbowano podrobić krótki fragment 1 listu Jana? W piątym rozdziale próbowano wprowadzić zmiany, w celu udowodnienia, że Boża natura składa się z trzech Bożych osób – Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. 

Pan obiecał przez swoje Słowo Boże, że nic nie może zostać ukryte i wszystko będzie ujawnione, tak i to kłamstwo Zbawiciel obnażył światu.
Bóg pilnuje swojego Słowa Bożego i wyciąga wszelkie kłamstwa na światło dzienne, między innymi uczynił tak, pokazując obłudę organizacji Świadków czy Mormonów, które przeinaczają tekst Biblijny w celu potwierdzania swoich kłamliwych doktryn. 

Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna.

2 List Jana 1:8-9

NIC NA SIŁE

Czy doktryna, która miałaby być prawdą, potrzebuje podrobionych wersetów? 

Prawda zawsze się obroni sama, tak jest i tym razem, całe Słowo Boże nigdzie nie ukazuje Bożej natury w taki sposób, jaki by tego chcieli trynitarianie.

Bóg daje proste przesłanie na podstawie relacji: Ojca z Synem. 

Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna.

2 List Jana 1:8-9

Ludzie próbują przemycać kłamstwo, aby udowodnić na siłę swoją rację, tak jest właśnie z doktryną trójcy. Specjalne dopiski w postaci Comma Johanneum, mają potwierdzać w tych konkretnych wersetach listu Janowego Bożą naturę w trzech osobach.

Doktryna trynitarian nie ma żadnych podstaw w Słowie Bożym. W Biblii nie można odnaleźć wersetów wskazujących, aby Duch Święty był trzecią odrębną osobą od Ojca i Syna.
Ani Bóg Ojciec, ani nasz Pan Jezus Chrystus nie znali żadnej trzeciej osoby w Bożej naturze, cały czas wskazywali na wzajemną znajomość i miłość!

"Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić."

Ewangelia Mateusza 11:27

Duch Święty jest ukazywany między innymi jako Ojciec albo Syn Boży, w zależności od wersetu w Piśmie Świętym, o czym już pisaliśmy i podawaliśmy garść przykładowych wersetów.

Każdy może wziąć Słowo Boże i sprawdzić jak się sprawy mają, nie polegać na wersetach, który my podamy czy jakaś inna strona opiewająca za doktryną trynitarianizmu, weźcie osobiście Pismo Święte i poświęćcie swój czas na zbadanie każdej sprawy, nawet jeżeli mają to być dziesiątki godzin. 

Świadkowie również poważnie się mylą, w tej kwestii, chodź oni twierdząc, że Duch Święty jest tylko mocą sprawczą, co nie jest prawdą, lecz podejściem unitarian zajmiemy się innym razem.

"Gdyż zamysł ciała to śmierć, ale zamysł Ducha to życie i pokój;
Dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może. Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu.
Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w Duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy.
Ale jeśli Chrystus jest w was, to ciało jest martwe z powodu grzechu, a duch jest żywy z powodu sprawiedliwości. A jeśli Duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, mieszka w was, ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez swego Ducha, który w was mieszka.
Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami, ale nie ciała, abyśmy mieli żyć według ciała.
Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie, ale jeśli Duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć. Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi. Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście Ducha usynowienia, przez którego wołamy: Abba, Ojcze!"

List do Rzymian 8:6-15

MANUSKRYPTY OBALAJĄ COMMA JOHANNEUM

Co do tytułowego Comma Johanneum, poniżej podaliśmy werset prawidłowy z rękopisów sprzed próby fałszerstwa i werset, który nadal możemy odnaleźć w części popularnych przekładów, chodź już dawno udowodniono, że jest to fałszywy zapis. 

Nie będziemy tutaj gromadzić tego samego wersetu ze wszystkich przekładów, lecz ukażemy na podstawie dwóch bardzo popularnych wydań – Biblii Warszawskiej i Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej.
"Albowiem trzech jest świadków:
Duch i woda, i krew, a ci trzej są zgodni."

1 List Jana 5:7-8 Biblia Warszawska

"Trzej bowiem świadczą w niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są.
A trzej świadczą na ziemi: Duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni."

1 List Jana 5:7-8 Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Poniżej wycinek z pierwszego listu Jana, znany jako fragment piątego rozdziału, z oryginalnego zapisu najbardziej kompletnego z najstarszych manuskryptów Słowa Bożego “Codex Sinaiticus”.
Niektóre źródła starych zapisków miały sugerować, że Comma Johanneum był w tekście oryginalnym i że rzekomo zawierał to rozszerzenie wersetów, lecz w rzeczywistości manuskrypty pomijają ten tekst.

Jeden z najstarszych tekstów, który został napisany przez Klemensa Aleksandryjskiego (tekst z pochodzenia około 200r) nie zawiera rozszerzenia, które zostało użyte między innymi we współczesnym wydaniu Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, lecz werset brzmi tak jak w Biblii Warszawskiej. 

ŁACIŃSKIE FAŁSZERSTWO

W rzeczywistości pierwszy raz Comma Johanneum pojawia się w części listu Janowego, w łacińskiej homilii “Liber Apologeticus” z IV wieku, która według badań Biblistów została napisana prawdopodobnie przez Priscilliana z Ávili lub jego bliskiego zwolennika – zakonnika Instancjusza.

W znaczącej większość odnajdywanych tekstów z błędnym wersetem, pochodzi z łaciny z tzw. Wulgaty. Następnie gdy Wulgata była tłumaczona na inne języki, błąd dostawał się do prawidłowego tekstu fałszując go.
 
Żadne teksty Syryjskie nie zawierają Comma Johanneum, jedynym przypadkiem jest tekst tłumaczony z wymienionej wcześniej Wulgaty, również nie zawierają tego fałszywego zapisu manuskrypty Koptyjskie czy pochodzące z kościołów Etiopskich.
 
Jak już wspomnieliśmy o Wulgate to warto wspomnieć najstarsze dwa rękopisy Codex Fuldensis i Codex Amiatinus, które również nie zawierają fałszywego wersetu, co wskazuje, że ten kłamliwy zapis powstał po tych dwóch inskrypcjach. 
 
Stare zachowane manuskrypty łacińskie datowane na V-VII wiek zawierają Comma Johanneum, przy tym najstarsze manuskrypty greckie nie zawierają tego tekstu, co wskazuje na brak natchnienia dopisanego tekstu “Trzej bowiem świadczą w niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. A trzej świadczą na ziemi”

Autorzy Nestle-Aland, uznanego za najbardziej krytyczne wydanie Pisma Świętego, w oryginalnym języku greckim, posiadają 8 manuskryptów greckich, które zawierają Comma Johanneum, lecz są datowane na XVI wiek, napisane przez niejakiego
 Erazma z Rotterdamu.
 
United Bible Societies (Zjednoczone Towarzystwa Biblijne) wraz z wymienionymi twórcami Nestle-Aland, ukazują, że praktycznie pewne jest, że Comma Johanneum jest fałszywym zapiskiem, dopisanym przez kogoś w łacińskich kopiach, potwierdzają to manuskrypty greckie. Podane liczby rozwiewają wszelkie wątpliwości, mianowicie manuskrypty które zawierają Comma Johanneum, jakie są w ich posiadaniu opiewają na 5 tekstów, zaczynając datowanie od XV wieku, porównując do 500 manuskryptów greckich nie zawierających tego tekstu, poczynając od znacznie starszych po te i późniejsze rękopisy. 

Udało się jeszcze odnaleźć informacje o tekście greckim datowanym na XIV wiek, który zawiera Comma Johanneum, więc niewiele młodszy niż wyżej wymieniony przez Biblie Societies. 

DIABEŁ MISTRZ KŁAMSTWA

Szatan nie mogąc zatrzymać rozprzestrzeniającego się chrześcijaństwa, postanowił zaatakować je od wewnątrz i zatruć zdrową naukę. Rozpoczął poprzez swoje sługi i nieświadomych ludzi podawać zatruty pokarm – fałszywe doktryny.

Przez to ludzie czczą trzecią osobę w Bożej naturze, której po prostu nie ma.

Diabeł utrzymuje te same sztuczki, które powiela aż do dziś, np. w postaci objawień Maryjnych. Tak również postąpił około 1700 lat temu, gdy wykładał niejakiemu Grzegorzowi z Nyssy w 231r. prawdziwość dogmatu o trójcy. 

“I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości.”

2 List do Koryntian 11:14

Ludzie zapominają, że nikt nie wstąpił do nieba prócz samego Chrystusa, że żadna Maryja czy Jan Apostoł czy ktokolwiek inny z ludzi nie mieszka w trzecim niebie. 

“Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli.
A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.
Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.”

1 list do Tesaloniczan 4:14-17

Gdy czytamy Ewangelię, wyraźnie widzimy żywą relację między Ojcem i Synem, między którymi nie ma innych osób, również sam Chrystus, nigdy nie mówił aby modlić się do trzeciej osoby.

Pan Jezus powiadał, że wraz z Ojcem znają się wzajemnie i nikogo innego nie wskazał w tej relacji, jak by Duch Święty był trzecią osobą, byłby również wymieniony w tej więzi. 

"Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić."
Ewangelia Mateusza 11:27

Księga Rodzaju 1:20-22

Nie chcę teraz wchodzić w dalsze wersety, bo to temat na inny artykuł, lecz Proszę was o czujność i niezawierzania dogmatowi ustalonemu na soborze w 381r, który był pod przewodnictwem świeżo upieczonego tzw. “kościoła” katolickiego. 

Proszę otwórzcie serca i postarajcie się odnaleźć prawdę w żywej relacji z Panem Jezusem i Bogiem Ojcem, na pewno was we wszystkim po prowadzą, ale nie zatwardzajcie serc i bądźcie jak Bereiczycy z 17 rozdziału Dziejów Apostolskich, i badajcie jak sprawy się mają w Piśmie Świętym.
 

Ten post ma 2 komentarzy

 1. Wojtek

  Dobry wieczór. Właściwie wszystko układa się w całość, jednak zawsze obawiam się że to cielesność gdy logika bierze górę. Został jeszcze jeden dosyć wyraźny wiersz; (19): Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego; [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Mt 28]. Faktem jest też to że jakoś nikt się nie modli do DŚ ( 3-Osoba) oprócz katolików którzy zresztą nie są Chrześcijanami.

  1. Jarek

   Chwała Bogu Ojcu i Panu Jezusowi Chrystusowi.

   Dobrze Wojtku, że szukasz i nie przyjmujesz wszelkich nauk bezkrytycznie, a masz w sercu podejście Bereiczyków (Dzieje Apostolskie 17). Kiedyś również i mnie dawał ten werset dużo do myślenia, ale wiem, że w Biblii nie ma zbieżności a całe Słowo ukazuje relację Ojca z Synem i w tej relacji nie występuje trzecia osoba. Myślę, że z tym wersetem, warto podać jeden wcześniejszy i następny, bo również mają tutaj ważne informacje, które dopełniają wypowiedź naszego Pana.

   “Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi.
   Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego;
   Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen.”
   Ewangelia Mateusza 28:18-20

   Przede wszystkim Pan ukazał (18 werset), że to Jemu została dana władza na niebie i ziemi, wiemy, że tylko Ojciec ją Mu udzielił, więc żadna trzecia osoba nie ma żadnej władzy i tutaj nie występuję o niej wzmianka. Następnie po tej frazie Pan Jezus znowu podkreśla, że to On jest z nami do końca świata, gdzie trynitarianie mówią, że jest z nami/w nas trzecia osoba.
   Dlatego na werset 19 należy patrzeć pod pryzmatem, że Syn i Ojciec w nas mieszkają:

   “Jezus mu odpowiedział: Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo. I mój Ojciec go umiłuje, i przyjdziemy do niego, i u niego zamieszkamy.”
   Ewangelia Jana 14:23

   A Duch Święty, to również ICH przybywanie w nas, ICH wspólny Duch w nas zostaje zaszczepiony, nie jako trzecia osoba, ale żywe przebywanie Ojca i Syna. Ładnie to opisane zostało w Liście do Rzymian:

   “Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w Duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy.
   Ale jeśli Chrystus jest w was, to ciało jest martwe z powodu grzechu, a duch jest żywy z powodu sprawiedliwości.
   A jeśli Duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, mieszka w was, ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez swego Ducha, który w was mieszka.”
   List do Rzymian 8:9-11

   Widać, że Duch Chrystusa i Duch Ojca to ten sam Duch i nie jest nigdzie przedstawiony jako trzecia osoba.
   Mnie również dużo pomogło sprawdzenie greckiego i hebrajskiego słowa oznaczających Duch, jeżeli potrzebujesz, mogę zrobić zdjęcie z Biblii Stronga i ci przesłać, zresztą każdemu kto będzie chętny.

   Wszelkich łask i błogosławieństw dla ciebie, abyś szukał prawdy w żywej relacji z Wszechmogącym Bogiem Ojcem i Wszechmogącym Synem Bożym i abyś wypełniał wszelką miłość agape. 🙂

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.