Tego w Biblii nie znajdziemy część #2 “Matka Boża”

You are currently viewing Tego w Biblii nie znajdziemy część #2 “Matka Boża”
Tego w Biblii nie znajdziemy - część 2 - "Matka Boża"

Czy Maryja jest naprawdę “Matką Bożą,” jak to określają wyznawcy katolickiej instytucji? Czy w Biblii możemy znaleźć nauki o Maryi, które podtrzymują jej wyjątkową pozycję jako “Matki Boga”?

Warto razem zbadać tę istotną kwestię i sprawdzić, jakie oparcie znajduje ona w katolickiej doktrynie i biblijnych źródłach. Przyjrzyjmy się bliżej tym zagadnieniom, gdyż odpowiedzi mogą zaskoczyć wielu czytelników

MARYJA - "MATKA BOŻA" CZY MATKA CZŁOWIEKA?

Warto zadać istotne pytanie: czy Jezus był na ziemi Bogiem czy Człowiekiem, obiecanym Mesjaszem? 
 
Gdyby podczas ziemskiego życia był Bogiem wcielonym, to określenie Maryi jako “Matki Bożej” byłoby uzasadnione, i przyjęte bez zastrzeżeń przez uczniów. Jednak zrozumienie tego tematu może się okazać bardziej złożone, jeśli spojrzymy na Słowo Boże.
 
Analizując Słowa zawarte w Biblii, pojęcie unii hipostatycznej (połączenia natury Boskiej i ludzkiej w Jezusie) jest łatwe do obalenia, bowiem Jezus, jako Syn Człowieczy podkreślał swoją zależność od Ojca, wskazując, że na ziemi jest jedynie człowiekiem. 

Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje.

Ewangelia Jana 14:10

Pan Jezus wyzbył się swojej Boskości na czas życia na ziemi, stając się podobnym do pierwszego Adama. O tym opowiadają niektóre wersety z listów Nowego Testamentu.
Tak też napisano: Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe, jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski; drugi człowiek jest z nieba.

1 List do Koryntian 15:45-47

Śmierć jednak królowała od Adama aż do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie popełnili grzechu podobnego do przestępstwa Adama, który jest obrazem tego, który miał przyjść.
Lecz z przestępstwem nie jest tak, jak z darem łaski. Jeśli bowiem przez przestępstwo jednego wielu umarło, tym obficiej spłynęła na wielu łaska Boga i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa.

List do Rzymian 5:14-15

Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie,
Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu,
Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem,
Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej.

List do Filipian 2:5-8

Warto wspomnieć, dlaczego Jezus przychodząc na świat, zrezygnował ze swojej Boskiej natury, przyjmując formę ludzką – na wzór Adama. Jeśli więc był na ziemi jedynie człowiekiem, tytuł przypisany Maryi – “Matka Boża” staje się kłamliwy, wręcz bluźnierczy, odbierając Bogu należytą cześć. Jezus jest Bogiem prawdziwym, Wszechmogącym po zmartwychwstaniu, co dosadnie możemy ujrzeć w objawieniu Jana. Ale odpowiadając na pytanie, dlaczego tak się stało to najważniejszym argumentem jest, by nikt nie mógł wmówić Bogu podczas sądu, że stworzył nas niedoskonałymi, i że nie dało by się przejść tego życia bezgrzesznie. Jezus udowodnił, że nie możemy szukać wymówki.

RELACJA MIĘDZY JEZUSEM A MARYJĄ

Chociaż Biblia nie koncentruje się na obszernym przedstawieniu informacji na temat Maryi, to wiedza, którą  możemy z Niej wyciągnąć daje nam pewne wnioski na podstawie opisów jej roli jako matki Jezusa.

Katolicka tradycja bazuje na objawieniach i wizjach “Matki Bożej,” lecz biblijne źródła przedstawiają Maryję jako pokorną i uniżoną służebnicę Pana. 

Wtedy Maria powiedziała: Wielbi moja dusza Pana;
I rozradował się mój duch w Bogu, moim Zbawicielu;
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem wszystkie pokolenia będą mnie odtąd nazywać błogosławioną.
Bo uczynił mi wielkie rzeczy ten, który jest mocny, i święte jest jego imię.
A jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją.

Ewangelia Łukasza 1:46-50

Ikony, figury, obrazy, a nawet opisy “Matki Bożej” z objawień przeciwstawiają się łagodnym i pokornym Biblijnym opisom Marii , podkreślając jej rolę jako królowej, matki wielu czy pośredniczki, która prowadzi do Chrystusa. Biblia natomiast wskazuje, że jest tylko jeden Pośrednik – Jezus Chrystus. 

Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus

1 List do Tymoteusza 2:5

Warto podkreślić również, że Jezus sam wskazywał, że ważniejsza jest duchowa rodzina, jaką byli uczniowie niż relacja rodzinna z braćmi czy matką.

A tłum siedział wokół niego. I powiedzieli mu:
Oto twoja matka i twoi bracia są przed domem i szukają cię.
Lecz on im odpowiedział: Któż jest moją matką i moimi braćmi?
A spojrzawszy po tych, którzy siedzieli wokół niego, powiedział: Oto moja matka i moi bracia!
Kto bowiem wypełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, moją siostrą i moją matką.

Ewangelia Marka 3:32-35

Przejdźmy teraz do faktów, znajdujących się na łamach Pisma Świętego: Jezus nigdy nie nazywał Maryi “Matką Bożą,”, nie nazywał jej nawet określeniem “mama” – używał jednak określeń typu “niewiasta” czy “kobieta”. Jego stosunek do Maryi pokazuje, że była tak samo traktowana i postrzegana jak każdy inny człowiek, nie robiąc różnicy między człowiekiem, a człowiekiem. 

BÓG BEZ KOŃCA I POCZĄTKU

Pan Jezus przed przyjściem na ziemię był Bogiem JHWH, tak jak Bóg Ojciec, dlatego każdy powinien uzmysłowić sobie, że frazes “Matka Boża” mija się z rzeczywistością. Bóg nie ma początku, ani końca. To Stwórca wszystko zapoczątkował – i żadna kobieta, która jest Jego stworzeniem, nie mogła dać życia Bogu, co jest jednoznaczne z tym, że tytuł “Matka Boża” to diabelska intryga, uniżająca Bogu. 

Dlaczego więc tak chętnie wpajany jest nam kult matki?
Warto cofnąć się wstecz i przyjrzeć dokładniej tej kwestii.
Kult Matki w obrządkach pogańskich od przełomów wieków stanowi kluczową rolę w wierzeniach wielu kultur na całym świecie. To od niej miało wywodzić się życie, płodność i obfitość, co nadawało jej szczególny status w panteonie bóstw. W Piśmie Świętym możemy przeczytać chociażby o kulcie Diany Efeskiej, jednak demon, próbujący wmówić ludziom swoją rolę dla świata, przedstawiając się jako “Matka” nie zmienia swojej taktyki, ale zmienia swoje imiona w zależności od rejonu, wierzeń, kultur i tradycji, odciągając pełnię chwały od Tego, dzięki któremu żyjemy, dzięki któremu wszystko zostało stworzone.

I w tym przypadku rola Stwórcy w “kościele” Katolickim czy Prawosławnym niesłusznie przypisywana jest “Matce” której przydomek “Matka Boża” może wskazywać na tą, która dała życie Bogu. Po raz kolejny musimy to podkreślić, że jest to bluźnierstwo!

I z całą pewnością stwierdzić, że gdyby Maria dziś żyła i słyszała jaką chwałę próbuje jej się przypisywać, bardzo mocno by to skrytykowała i skarciła. Jako pokorna, oddana Bogu i świadoma, że jej zbawienie zależy od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, nigdy nie pozwoliłaby na stawianie jej jako wywyższonej, przepełnionej chwałą – która to chwała należy się tylko BOGU!

Gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy i położył na mnie swą prawą rękę, mówiąc mi: Nie bój się! Ja jestem pierwszy i ostatni;
I żyjący, a byłem umarły. A oto żyję na wieki wieków i mam klucze piekła i śmierci.

Objawienie Jana 1:17-18

Rozważając kwestię “Matki Bożej,” musimy sięgnąć do biblijnych źródeł i na podstawie Słowa Bożego osądzić i ocenić rzetelność dogmatu instytucji katolickiej. Odpowiedź na to pytanie wówczas będzie jednoznaczna. Warto otwarcie dyskutować i badać różne perspektywy, ale jednocześnie unikać dogmatycznego zwiedzenia i słuchania ludzkich nauk, aby nie miłować i nie powielać kłamstwa – by nie stracić życia w jeziorze ognia i siarki.

I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem, i otwarto księgi. Otwarto też inną księgę, księgę życia. I osądzeni zostali umarli według tego, co było napisane w księgach, to znaczy według ich uczynków.
I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli. I zostali osądzeni, każdy według swoich uczynków.
A śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognia. To jest druga śmierć.
I jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia.

Objawienie Jana 20:12-15

Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni.
Błogosławieni, którzy wypełniają jego przykazania, aby mieli prawo do drzewa życia i aby weszli przez bramy do miasta.
Na zewnątrz zaś są psy, czarownicy, rozpustnicy, mordercy, bałwochwalcy i każdy, kto miłuje i czyni kłamstwo.

Objawienie Jana 22:13-15

"MATKA BOŻA" CZYLI BAŚŃ ZAMIAST PRAWDY

Biblia ostrzega przed kłamstwami i błędnymi naukami. Wyznawcy winni dążyć do prawdy, badając Słowo Boże i dając pierwszeństwo Bogu przed ludzkimi naukami.

Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce,
I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom.

2 List do Tymoteusza 4:3-4

Wnioskując, wiara wymaga wytrwałości w poszukiwaniu prawdy i zrozumienia Bożego planu. Warto skupić się na Słowie Bożym, aby zrozumieć głębsze znaczenie i kontekst tych kwestii. Polegajcie na Bogu i Jego pouczaniu i prowadzeniu przez Słowo Boże.

Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania…

Ozeasza 4:6