Bądź mądrym budowniczym

You are currently viewing Bądź mądrym budowniczym

Czy kiedyś zasiedliście i obliczaliście koszt jakiejś inwestycji, na przykład budowy?

Czy zastanawialiście się nad budowlą świątyni chrześcijańskiej, którą nie jest budynek, lecz jaką są ci ,którzy otrzymali Ducha Chrystusowego?

“Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy; wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście.
1 List do Koryntian 3:9
 
“Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?”
1 List do Koryntian 3:16
 

Sam okres budowy trwa nieprzerwanie do końca życia.

“Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca.
Objawienie Jana 22:11
 

OBLICZCIE SWÓJ KOSZT

 
Niech każdy z was usiądzie i obliczy swój koszt, zrobi rachunek budowli swojej świątyni i odpowie sobie czy praca nad budową trwa nadal, czy gdzieś nie zabrakło surowca i nie stanęła w miejscu?
Czy nasze serce nie przywiązujemy do czegoś lub kogoś na tym świecie, odrzucając Boga jako najważniejszą osobę w naszym życiu?
“Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie?
Aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego,
Mówiąc: ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć.”
Ewangelia Łukasza 14:28-30
 

Fundamentem jest nasz Pan, a wiara w Niego i w Jego czyn na krzyżu jest rozpoczęciem budowy. Paweł wspominał, że innego fundamentu nie możemy położyć i całą wiarę, siłę, nadzieję mamy pokładać na naszym Zbawicielu. 

 
“Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus.
1 List do Koryntian 3:11
 
 

Gdy naradzamy się na nowo, zaczynamy budowlę, wówczas musimy zrozumieć, że musimy oddać się w pełni Chrystusowi i nie możemy oddać się wpływom sąsiadów, przełożonemu w pracy czy rodzinie. Nie możemy robić tego co ludziom się podoba, a to co chce od nas nasz Pan Jezus Chrystus i Bóg Ojciec. 

[SPRAWDŹ TEŻ: GRZECH ZABIJA – CHRYSTUS RATUJE]

“A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.”
Ewangelia Mateusza 6:9-10
 
 

Jeżeli znajomi, rodzina czy władza, chcą abyśmy postępowali wbrew nauce żywego Chrystusa, należy powiedzieć stanowcze nie, aby nie grzeszyć przeciwko naszemu Panu. Odpowiedzcie sobie sami, czy chcecie stanąć przez Sprawiedliwym Sędzią i usłyszeć naganę, za buntownicze podejście i słuchanie ludzi? 

[SPRAWDŹ TEŻ: SPRAWIEDLIWY SĄD]

Odpowiedzcie sobie również komu chcecie się podobać?

Może dojść do tego, że ludzie nie idący za Panem, będą nas bić i opluwać, wówczas nie zatrważajmy się, wytrwajmy. Pan Jezus przestrzegał o tym, że uczniowie będą traktowani tak jak On sam, lecz to nie jest powód do udręki. 

[SPRAWDŹ TEŻ: NADCHODZI GLOBALNE PRZEŚLADOWANIE]
[SPRAWDŹ TEŻ: ISLAM RELIGIA MIŁOŚCI?]
[SPRAWDŹ TEŻ: SKĄD BRAĆ POKÓJ DUCHA GDY ŚWIAT UPADA?]

 

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios.
Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie!
Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.”
Ewangelia Mateusza 5:10-12
 
 
Jeżeli ktokolwiek nas namawia do grzeszenia, nie możemy ulec. Pan Jezus wykazał, że to Stwórca musi być numerem jeden w życiu każdego ucznia, nie można miłować nikogo bardziej od Pana, nawet własnej żony czy męża. 
 
“Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien; i kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien.
I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien.
Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je.”
Ewangelia Mateusza 10:37-39
 
 

CENA UCZNIOSTWA

 
Koszt uczniostwa jest równy oddania się woli Pana, tak że Chrystus musi się stać chlebem waszego życia. 
Pan Jezus zapłacił za nas najwyższą cenę na krzyżu, dlatego musimy się odwdzięczyć tym samym i poświęcić się dla Niego i żyć według Jego woli jako nowe stworzenia.  
 
“Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny.
Ja jestem chlebem żywota.
Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali;
Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa.
Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił; jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki; a chleb, który Ja dam, to ciało moje, które Ja oddam za żywot świata.”

Ewangelia Jana 6:47-51

 

Wielu tedy spośród uczniów jego, usłyszawszy to, mówiło: Twarda to mowa, któż jej słuchać może?
A Jezus, świadom, że z tego powodu szemrzą uczniowie jego, rzekł im: To was gorszy?
Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego, wstępującego tam, gdzie był pierwej?
Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem,
Lecz są pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda.
I mówił: Dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mu to nie jest dane od Ojca.
Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło.
Ewangelia Jana 6:60-66
 

Wielu uczniów Pana Jezusa z czasem zrozumiało, że nie jest wstanie zbudować wieży na tym fundamencie. Zabrakło im wiary, co szło za tym, że nie potrafili się wyrzec starego życia i oddać wszystko Zbawicielowi.

[SPRAWDŹ TEŻ: 7 KORKÓW DO ZMIANY ŻYCIA]

Efekty działania Pana w postaci uświęcenia będą postępować cały czas, lecz musimy wykazywać chęci i starania.

 
Mamy tylko jedną szanse, dostajemy jedno życie i musimy za wszelką cenę wykorzystać je, aby osiągnąć ten najważniejszy cel, jakim jest otrzymanie życia wiecznego z Bogiem Ojcem i naszym Panem Jezusem Chrystusem na nowej ziemi.


[SPRAWDŹ TEŻ: NIEBO NAPRAWDĘ – OBALENIE MITÓW]
[SPRAWDŹ TEŻ: MIT NIEŚMIERTELNEJ DUSZY – PIEKŁO I DRUGA ŚMIERĆ]
[SPRAWDŹ TEŻ: MIT NIEŚMIERTELNEJ DUSZY – DUSZA I CIAŁO]
[SPRAWDŹ TEŻ: MIT NIEŚMIERTELNEJ DUSZY – ANIHILACJA KAŻDEGO WROGA]

“Żyjący bowiem wiedzą, że umrą, ale umarli o niczym nie wiedzą
i nie mają już żadnej zapłaty, gdyż pamięć o nich uległa zapomnieniu.”

Księga Kaznodziei 9:5

“Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.”
List do Rzymian 6:23
 
Aby w pełni wykorzystać szansę każdego dnia musimy uśmiercać stare przyzwyczajenia, zabijać stare ja i żyć duchowo wypełniając przykazania miłości nie szukając swojego dobra a innych. 
 
 
“I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie.
Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją, kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa.
Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie?”
Ewangelia Łukasza 9:23-25
 
 

BUDUJ Z NAJLEPSZEGO MATERIAŁU

 

Musicie budować swoją budowlę w dobrej społeczności z Panem, oddając się Jego prowadzeniu, do przezwyciężania grzesznego zachowania i oddawania miłości każdemu, nawet największemu oprawcy, który by stanął na naszej drodze. 
Jak będziemy budować w wierze, miłości, współczuciu, we wszelkiej sprawiedliwości, jako miła woń Chrystusowa dla Boga Ojca i Pana Jezusa, to przetrwamy wszelkie próby jakie mogą spaść na nasze barki. 

[SPRAWDŹ TEŻ: MIŁUJMY TAK JAK ZOSTALIŚMY UMIŁOWANI]

Każdy zbierze to co sieje, jeżeli chcesz zbierać plon sprawiedliwości i pochwałę od Pana, to siej obficie w sprawiedliwości nie ulegając złym pokusom, namową do złego, czy presji otoczenia, pamiętając, że jako dzieci Boże musimy być gotowi do cierpienia dla Zbawiciela. 

[SPRAWDŹ TEŻ: NADCHODZĄ GLOBALNE PRZEŚLADOWANIA]

“Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu,
Aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej.
Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu.
Przy tym dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty, i oczerniają was.”
1 List Piotra 4:1-4
 

Pamiętajcie, że sami nie damy sobie rady, a wszelką nadzieję i siłę pokładajmy na naszym Panu Jezusie Chrystusie, który jest drogą, prawdą i życiem, który jako Wszechmogący Bóg, we wszystkim może nam dopomóc. Wszelką siłę pokładajmy w Nim abyśmy wyszli zwycięsko, ze wszelkiej próby i niedogodności, która nas może spotkać.

“Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.”
Ewangelia Jana 15:5
 

Dlatego moi drodzy, nie próbujcie się podobać ludziom, a podobajcie się Bogu. Oddawajcie całych siebie Panu, nie połowę, ani znaczną część! 

Chwała Panu Jezusowi Chrystusowi i Bogu Ojcu za uratowanie naszego życia z nałogów i marności tego świata. Niech pilnuje mojego serca, aby nie było obciążone czymkolwiek z życia doczesnego, a żeby dla Niego chodził i był oddany w każdej dobrej sprawie, która przyniesie Bogu wszelką chwałę.

[SPRAWDŹ TEŻ: MASZ CZAS ABY SIĘ POJEDNAĆ]
[SPRAWDŹ TEŻ: BEZ CIEBIE PANIE NIE MAMY NIC]