Bluźniercza praktyka komunii (NIE) świętej

You are currently viewing Bluźniercza praktyka komunii (NIE) świętej

Wchodzimy w okres katolickiego wciągania dzieci w bluźnierczą praktykę komunii (nie)świętej. Ludzie należący do tej instytucji przekręcają znaczenie słów Pana Jezusa z Ewangelii Jana i wypaczają prawdziwe znaczenie pamiątki. 

[SPRAWDŹ TEŻ: DROGA DO ZBAWIENIA CZY ZATRACENIA? GNOSTYCKI KATOLICYZM]

Przede wszystkim Pan Jezus nie ustalił żadnego rytuału, tradycji czy czegokolwiek podobnego, wręcz przeciwnie, ustalając Nowe Przymierze zostały zniesione wszelkie rytualne tradycje, a zostało nadane życie z wiary i pod Bożą łaską.

 

BLUŹNIERSTWO WOBEC CHRYSTUSA

 

Praktyka, która jest stosowana przez instytucję katolicką, podczas tak zwanych “mszy”, jest bluźnierstwem wobec samego Jezusa Chrystusa. Odgórnie wmawiane jest wiernym katolikom, że podczas całej ceremonii związanej z hostią, Pan Jezus rzekomo jest oddawany ponownie jako ofiara, że cały ten opłatek zamienia się w Jego ciało, które wisiało około 2000 lat temu na krzyżu. 

[SPRAWDŹ TEŻ: CZYM JEST CHRZEŚCIJAŃSTWO?]

 

“I zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego – Gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieść do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają go na urągowisko.”
List do Hebrajczyków 6:5-6
 

Ponowne ukrzyżowanie Chrystusa – trzymając się słów zawartych w Słowie Bożym – jest bluźnierstwem wobec Wszechmogącego Jezusa i Wszechmogącego Boga Ojca – a kościół katolicki zrobił z tego rytuał powtarzany każdego dnia.

Sam Pan Jezus jako Święty Arcykapłan, nie może wielokrotnie być ofiarowywany, ani Jego ukrzyżowane ciało, fizycznie nie znajduje się w kawałku opłatka, który rzekomo ma oczyszczać z grzechu, prowadzić do bycia lepszym katolikiem i dać zbawienie, bo bez przyjmowania hostii chociaż raz w roku (KKK 2042 Trzecie przykazanie kościelne – “Każdy wierny jest zobowiązany przynajmniej raz w roku na Wielkanoc przyjąć Komunię świętą”) , zbawienia nie mogą odziedziczyć.

 
“Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa;
Który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu; uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Albowiem zakon ustanawia arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom, lecz słowo przysięgi, która przyszła później niż zakon, ustanowiło Syna doskonałego na wieki.”
List do Hebrajczyków 7:26-28
 
 
“Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczane tymi sposobami, same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami aniżeli te.
Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga; I nie dlatego, żeby wielekroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią,
Gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata; ale obecnie objawił się On jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie.”
List do Hebrajczyków 9:23-26
 

CHRYSTUS UŚWIĘCA, A NIE HOSTIA


Efektem uświęcenia jest działanie Ducha Chrystusowego w nas, a nie  przyjmowanie rytualnego opłatka w tradycyjnym kulcie instytucji katolickiej.
Człowiek, aby być zbawionym nie dąży do systematycznego brania udziału w bluźnierczym rytuale eucharystii w tzw. “mszy” katolickiej, lecz dzięki działaniu Pana Jezusa i Boga Ojca w nas, staje się nowym człowiekiem i zaczynamy żyć w Duchu, a nie dla cielesnych pożądliwości. 

[SPRAWDŹ TEŻ: JEDNA ŚWIATOWA RELIGIA – EKUMENICZNE ZWIEDZENIE]
[SPRAWDŹ TEŻ: ZBAWIENIE – MIŁOSIERDZIE BOŻE]
[SPRAWDŹ TEŻ: GRZECH ZABIJA – CHRYSTUS RATUJE]

 
“Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.
Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się?
Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.
Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest.
Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić.”
Ewangelia Jana 3:3-7
 

Sami nie możemy zmienić swojego postępowania i zaprzestać grzechu, który w nas mieszka, zanim nie pojednamy się z Bogiem i uwierzymy w odkupienie na krzyżu, które nam przyniósł Pan Jezus, pokonując śmierć zmartwychwstając po trzech dniach.

[SPRAWDŹ TEŻ: POJEDNAJ SIĘ PÓKI MASZ CZAS]

Przez Biblię możemy się dowiedzieć, że gdy zostajemy zapieczętowani Duchem Bożym i żywo działa w nas Pan, stajemy się nowymi ludźmi i jako nowe stworzenia otrzymujemy owoc Ducha, który z czasem staję się coraz obfitszy.

[SPRAWDŹ TEŻ: NIEOMYLNE PISMO ŚWIĘTE]

 

“Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości.
Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego.
Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie.
A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem.
Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta,
Bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, Zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
Łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu.
A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc.”
List do Galacjan 5:13-26
 

ŁASKĄ ZBAWIENI, A NIE RYTUAŁAMI


Bóg przez swoje nieomylne Słowo Boże, daje nam wyraźnie do zrozumienia, że nie możemy zapracować na swoje zbawienie po przez jakieś uczynki, rytuały czy właśnie sakramenty. 

 
“I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze,
W których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych.
Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni;
Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem – łaską zbawieni jesteście – I wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, Aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie.
Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;
Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.”
List do Efezjan 2:1-10

 

“I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie”
List do Rzymian 3:24
 

Rytuały były codziennością w Starym Przymierzu, poczynając od sabatu po wszelkiego rodzaju całopalenia i inne powszechne kulty rytualne.
Instytucja katolicka, próbuje profanować Stare Przymierze mieszając je z lekką nutką Nowego Przymierza i żyjąc według wszelkich tradycji i przyzwyczajeń wyniesionych z pogaństwa. Jest to “kościół” gnostycki, nie mający nic wspólnego z Wszechmogącym Bogiem i Jego Wszechmogącym Synem.

Katolicy wskazując warunki zbawienia, między innymi po przez przyjmowanie rzekomego ciała Chrystusa w hostii, głoszą innego Jezusa. Prawdziwego Zbawiciela możemy poznać w Biblii, a instytucja katolicka głosi inną ewangelię niż tą, którą głosił nasz Pan i głosili apostołowie.

 

“Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej ewangelii,
Chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!
A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym.”
List do Galacjan 1:6-10
 

Członkowie tej instytucji popierają swoje tradycje, podlewając je różnymi doktrynami i dogmatami, w których wywyższają ludzi – stworzenie.

[SPRAWDŹ TEŻ: CZCZA GADANINA – ROZMOWY ZE ZMARŁYMI]
[SPRAWDŹ TEŻ: SEN DUCHOWY – ŚMIERĆ CIELESNA]

 

“Ja, Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu ani mojej chwały bałwanom.”
Izajasza 42:8
 
“Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę.
Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę, Dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi.
I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy;”
List do Rzymian 1:18-23
 

Drodzy katolicy, przestańcie ufać bezkrytycznie kapłanom tej instytucji, a zaufajcie Wszechmogącemu Bogu i poszukajcie żywej relacji z Nim osobiście, zacznijcie studiować Jego Słowo Boże i poznajcie czego On by chciał od człowieka, który Go szuka. Pojednajcie się z Chrystusem i bądźcie zbawieni z łaski Bożej i żyjcie z wiarą.

 

“Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie.”
List do Rzymian 1:17
 

[SPRAWDŹ TEŻ: BĄDŹ MĄDRYM BUDOWNICZYM]
[SPRAWDŹ TEŻ: 7 KORKÓW BY ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE]

Ten post ma 2 komentarzy

 1. krzysztof

  mylisz ofiara na krzyzu dalej trwa az do skonczenia swiata będzie trwała

  1. Jarek

   Trwająca ofiara to nie opłatek, tylko wybaczenie w krwi Chrystusa, która została przelana około 2tys lat temu. Pan Jezus na krzyżu przed oddaniem ostatniego tchnienia wyraźnie powiedział wykonało się, więc nie musi ofiarowywany wielokrotnie. To co wmawia katolicyzm ludziom to bluźnierstwo, zwiedzenie, a biedni ludzie ufają a sami Boga osobiście poznać nie chcą.

   A jak się mylę udowodnij mi to na podstawie jedynego Słowa Bożego, składającego się z 66 natchnionych ksiąg.

   Życzę owocnej relacji z Panem, nie po przez pośredników katolickich czy jakikolwiek innych, lecz żywą osobistą relację.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.