Jak się objawia owoc Ducha?

You are currently viewing Jak się objawia owoc Ducha?
Gdy poświęcamy życie Bogu i żyjemy dla Niego i w Nim, zaczynamy obfitować i rodzić owoc sprawiedliwości. 
 
Boża miłość, która w nas zamieszkała, abyśmy mogli wydawać owoc Ducha, pozwala by, działania te przynosiły Bogu chwałę i byśmy stawali się światłem dla innych ludzi, co pomaga w pozyskaniu nowych uczniów. 

DRZEWA NAD POTOKAMI

Trzymając się nauczań naszego Pana, możemy przyrównać każdego ucznia Chrystusa do drzewa owocowego. Po wykiełkowaniu młode drzewo nie będzie rodzić wielkie owoce. Z czasem każde drzewo staje się większe i coraz obficiej rodzi owoce. Tak samo i chrześcijanie z czasem i rozwojem duchowym będą rodzić coraz większy i lepszy owoc Ducha. Pan Jezus nauczając swoich uczniów porównał ludzi do drzew owocowych, które rodzą dobre bądź złe owoce.

"Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.
Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich."

Ewangelia Mateusza 7:17-20

Złe owoce są uczynkami ciała ludzi tego świata, którzy nie narodzili się z Bożej łaski.

"Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta,
Bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, Zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą."

Galacjan 5:19-21

Dlatego jeżeli niedawno narodziliście się na nowo, nie wymagajcie od siebie, że będziecie jak wieloletnie drzewo owocowe, dajcie sobie czas i trwajcie w modlitwie, studium Słowa i w ciągłej relacji z Panem Jezusem i Bogiem Ojcem. Jeżeli będziecie trwać w cierpliwości i oczekując z wiarą, na pewno Pan będzie wam błogosławił. 

BÓG - BOGIEM PORZĄDKU

Nasz Bóg ma wszystko poukładane od początku do końca, tak poukładał swój kościół, aby każdy miał odpowiednie miejsce i spełniał to co dla niego powierzone prze Najwyższego. Tak Bóg obdarzył każdego ucznia darami Ducha, według tego co możemy przeczytać w Słowie Bożym i każdy może pełnić inną rolę w Kościele. 
 
"A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego.
Dlatego powiedziano: Wstąpiwszy na wysokość, Powiódł za sobą jeńców I ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw zstąpił do podziemi? Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami,
Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego"

List do Efezjan 4:7-12

Tak również Bóg, daje wzrost owocu Ducha każdemu zbawionemu człowiekowi, który po przez działanie Pana w nas, wspomaga wydawanie dobrych uczynków według elementów wchodzą w skład tego owocu.

"Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, Łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu.
A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami.
Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy."

List do Galacjan 5:22-25

Sami z siebie nie możemy wydawać owocu, wszystko zawdzięczamy naszemu Panu, który w nas poczynił wszelkie zmiany i dodaje siły do wydawania coraz większego owocu Ducha.

Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.

Ewangelia Jana 15:5

MIŁÓŚĆ

Przyjrzyjmy się wszystkim dziewięciu częściom owocu Ducha wymienionym w liście do Galacjan. Dążmy aby każda z tych części coraz bardziej obfitowała w każdym z nas. 

"Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, Łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu."

Galacjan 5:22-23

Miłość (Strong 23 – agapao) – miłować, umiłować, szczerze kochać. 

Miłość agape jest bezwarunkowa, płynąca z naturalnego sposobu bycia miłosiernym, w czym nas kształtuje Pan, a który jest doskonały w miłości. Bóg Ojciec tak umiłował świat, że dał swojego Syna za wrogów, jakimi są wszyscy chodzący w ciemności, jak również i my byliśmy Jego wrogami, będąc dziećmi gniewu.

"Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego."

Ewangelia Jana 3:15-18

Syn Boży okazał nam swoją miłość, że sam z siebie poszedł na krzyż i odkupił nas swoją kompletną i świętą ofiarą, chodź nie musiał tego robić. 

"Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane,
I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności."

List do Efezjan 5:1-2

Jak widzimy, miłość agape jest doskonała. Dzięki niej jesteśmy wstanie wybaczyć wrogom, czego ludzie tego świata nie są wstanie uczynić. Miłość agape nie szuka swojego dobra, ale szuka dobra innych. Paweł w liście do Koryntian również opisuje miłość agape
"Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy;
Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi.
Miłość nigdy nie ustaje; bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci."

1 Koryntian 13:4-8

Całe Nowe Przymierze jest oparte na miłości, na miłowaniu bliźnich, jak siebie samych. Oparte jest również na miłowaniu braci i sióstr w sposób jaki umiłował nas  Chrystus. A najważniejsze z przykazań to miłość do Boga; 

"Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej.
A drugie jest to: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania, większego ponad te, nie masz."

Ewangelia Marka 12:30-31

"Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali; tak jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się miłowali. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować."

Ewangelia Jana 13:34‭-‬35

RADOŚĆ

Radość (Strong 5479 – chara) – radość, wesele, wesoły, uciecha, zadowolenie

Radość to niezwykła część owocu Ducha, która występuje w nowonarodzonym dziecku Bożym, mimo różnych doświadczeń, które nas mogą dotykać. Świetnym przykładem jest moment w którym Sylasa i Paweł, mimo niezbyt ciekawej sytuacji, radowali się z bycia chrześcijanami i wielbili Boga, w czym im Pan pobłogosławił. 

"I stało się, gdy szliśmy na modlitwę, że zabiegła nam drogę pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego i swoimi wróżbami przynosiła wielki dochód swoim panom. A chodząc za Pawłem i za nami, wołała: Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują nam drogę zbawienia. A robiła to przez wiele dni. Lecz Paweł, bolejąc nad tym, odwrócił się i powiedział do ducha: Rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł.
Gdy jej panowie zobaczyli, że przepadła nadzieja ich zysku, schwytali Pawła i Sylasa, zawlekli ich na rynek przed władzę; Stawili ich przed pretorami i powiedzieli: Ci ludzie, którzy są Żydami, sieją zamęt w naszym mieście. I głoszą zwyczaje, których nam, jako Rzymianom, nie wolno przyjmować ani zachowywać. I wystąpił tłum przeciwko nim, a pretorzy zdarli z nich szaty i kazali wychłostać ich rózgami. Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przykazując strażnikowi, żeby ich dobrze pilnował. Otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a ich nogi zakuł w dyby. O północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem chwalili Boga, a więźniowie słyszeli ich. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, tak że zachwiały się fundamenty więzienia. I natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi i wszystkim rozwiązały się więzy."

Dzieje Apostolskie 16:26

Musimy pamiętać, że i nam mogą się przytrafić trudne sytuacje, które nas zasmucą. Jednak żyjąc z Bożą radością, potrafimy odeprzeć każdy smutek i przerodzić go w coś dobregoChodząc w Panu, nie dajemy się prowadzić przygnębieniu, żalowi czy nieszczęściom, ale dzięki Bożej miłości możemy z radością zwyciężać ze starym człowiekiem, który oddawałby się tym negatywnym emocją.

"A choć go nie widzieliście, miłujecie; i w niego, choć teraz go nie widzicie, wierzycie; i cieszycie się radością niewysłowioną i pełną chwały"

1 List Piotra 1:8

"Radujcie się zawsze w Panu; mówię ponownie, radujcie się."

List do Filipian 4:4

POKÓJ

Pokój – (Strong 1515 eirene) – Pokój (w jednym znaczeniu jako stan serca a w drugim jako pozdrowienie “szalom”)

Pokój to charakterystyczna część owocu Ducha, wyróżniająca Boże dzieci spośród ludzi tego świata. Dzisiejsza plaga depresji i nerwicy pokazuje, w jak trudnych duchowo czasach żyjemy. Ludzie nie wytrzymują narzuconej presji, a stres ich przeszywa. Chrześcijanie, czyli osoby, które narodziły się na nowo, w tym czasie nie mają utrapień i strachu przed tym co może nastąpić, w czasie gdy inni obawiają się inflacji, wojny, chorób czy jakichkolwiek innych trudów. Spokój ducha dany od Boga Ojca i Baranka Bożego objawia się pełnym pokładaniem ufności na Panu, nie ma strachu przed tym, co może nastąpić, bo wiemy, że jak coś jest zaplanowane przez Boga to nie ma lepszego planu na nasze życie.

Spokój Ducha towarzyszy nam dzięki wierze w obietnice Boże. Dzisiaj mając pewność zbawienia,  niezależnie od sytuacji wiemy dokąd zmierzamy, dlatego nie musimy się bać śmiertelnej choroby czy napadu, który by mógł zakończyć nasze życie doczesne.

"Gdyż prawo Ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe z powodu ciała, Bóg, posławszy swego Syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu, potępił grzech w ciele;
Aby sprawiedliwość prawa wypełniła się w nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według Ducha. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ale ci, którzy żyją według Ducha, myślą o tym, co duchowe.
Gdyż zamysł ciała to śmierć, ale zamysł Ducha to życie i pokój;"

List do Rzymian 8:2-6

"Królestwo Boże bowiem to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym."

List do Rzymian 14:17

CIERPLIWOŚĆ

Cierpliwość – (Strong 3115 makrothymia) – cierpliwość, nieskwapliwość, pobłażliwość, wyrozumiałość 
 
Będąc cierpliwymi w Panu, wytrzymujemy wszelkie gromy lecące w nas ze strony ludzi tego świata, jesteśmy wstanie wytrzymać uciski, prześladowania, a do tego Pan, który w nas zamieszkuje, daje nam siłę do wybaczenia takim osobą. Również ta cecha ze składni owocu Ducha, daje nam być gotowymi do wyczekiwania tego, co zostaje zapowiedziane przez Pana. Moglibyśmy przytoczyć tutaj historię Saula, który miał poczekać na Samuela, jednak wykazał się brakiem cierpliwości i przez to  okazał nieposłuszeństwo wobec Bożej woli. Niech to będzie dla nas dobrym przykładem, jak nie powinniśmy postępować. Bądźmy gotowi wytrzymać w cichości serca wszelkie niedogodności, aby dostąpić obiecanej korony życia. 
"Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze,
Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości,
Starając się zachować jedność Ducha w spójni pokoju"

List do Efezjan 4:1-3

"Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga,
Utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością"

List do Kolosan 1:10-11

ŻYCZLIWOŚĆ

Życzliwość – (Strong 5544 chrestotes) – dobrotliwość, dobroć, rzetelność, zacność, uprzejmość, życzliwość, łaskawość.

Pan odmienia nasze serca i postepowanie o 180 stopni. Tak było właśnie w naszym przypadku. Byłem kiedyś zadufany nie miłując ludzi i nie będąc wobec nich życzliwy, często przybierałem pozór uprzejmość, gdy chciałem coś zdobyć, bądź dostosować się do sytuacji, aby dobrze wypaść. Dzisiaj z tego jestem uwolniony przez Boga. Pan Jezus uwalnia każdego nowonarodzonego ucznia od niewoli grzechu i daje być uprzejmym z głębi serca, chętnie, nie obłudnie. Ta życzliwość płynie prosto z mięsistego serca, które uleczył Pan i nie ma różnicy czy na przeciw nas stoi osoba, która nami gardzi czy miłuje, czy jest ona tego samego koloru skóry, wzrostu, wagi itp. Dzięki tej części owocu Ducha chrześcijanin okazuje dobroć serca każdemu, a nawet nieprzyjacielowi. Taką dobroć wyświadcza nam Bóg, który nas stworzył, odkupił nas i okazuje cały czas łaskę. 
"Ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach,
W chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach,
W czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, W słowie prawdy, w mocy Bożej; przez oręż sprawiedliwości ku natarciu i obronie"

2 List do Koryntian 6:4-7

"Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga,
Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego,Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego,
Abyśmy, usprawiedliwieni łaską jego, stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca."

List do Tytusa 3:4-7

DOBROĆ

Dobroć – (Strong 19 agathosyne) – dobroć, dobrotliwość, prawość serca i życia, uprzejmość 

Najprościej mówiąc jest to postępowanie w prawości. Serce chętne do szukania sprawiedliwości Bożej, w której dzięki Panu, możemy postępować każdego dnia. Jest to również gorliwość do czynienia dobra innym nie szukając przy tym własnej korzyści. Tak właśnie Bóg wobec nas okazał dobroć, posyłając własnego Syna na Golgotę. Pan Jezus chodź nic nie musiał z dobroci i miłości agape okazał nam wraz z Ojcem łaskawość, tak my również idąc śladami Chrystusa powinniśmy oddawać dobroć wszystkim ludziom. 
"Ja sam zaś, bracia moi, mam pewność co do was, że i wy jesteście pełni dobroci, napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju i możecie jedni drugich pouczać."

List do Rzymian 15:14

 "Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda."

List do Efezjan 5:9

DOBROĆ

Wiara – (Strong 4102 pistis) – wiara, wierność, ufność.
 
Wierność wobec naszego Boga objawia się w tej części owocu Ducha dzięki Panu Jezusowi w nas. Jesteśmy wstanie wytrwać najcięższe bitwy w ciele i do tego przemierzać przez największe burze z ufnością w obietnice, działanie i miłosierdzie Boże. Z naszym Bogiem nie ma nic, co by mogło nas przerosnąć i wierzymy, że przez wszystko nas przeprowadzi.

Wierzymy, że nic co się dzieje w naszym życiu nie jest bez znaczenia i choćby była to utrata ręki, ufamy, że Bóg przez to ma wobec nas jakiś konkretny plan i dzięki owocowi Ducha możemy przyjąć wszystko z wiarą.
 
"A Pan rzekł: Jeślibyście mieli wiarę jak ziarno gorczyczne, i rzeklibyście do tego figowca: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, usłuchałby was."

Ewangelia Łukasza 17:6

"Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus.
Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście, wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie, i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną,
Osiągając cel wiary, zbawienie dusz."

1 List Piotra 1:7-9

ŁAGODNOŚĆ

Łagodność – (Strong 4236 praypathia) – łagodny, cichy, skromny, łaskawy, delikatny
 
Można stwierdzić, że łagodność opisuje osobę pokorną. Pan Jezus nauczał abyśmy uczyli się od Niego cichości, On był przejawem skromności i szczodrości łaski wobec ludzi. Wszyscy nowonarodzeni chrześcijanie nie są skorzy do brutalnego sposobu bycia czy też próby wywyższania się nad innych. Ich postępowanie jest skromne i sposób bycia staje się łagodny. 
"A ja sam, Paweł, napominam was przez cichość i łagodność Chrystusową, ja, który, gdy jestem u was osobiście, rzekomo jestem pokorny, a gdym daleko, jestem ponoć śmiały wobec was"

2 List do Koryntian 10:1

"Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość,
Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy."

List do Kolosan 3:12-13

"Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko."

List do Filipian 4:5

WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ

Wstrzemięźliwość – (Strong 1466 egkrateia) – wstrzemięźliwość, powściągliwość, opanowanie nad sobą, umiarkowanie.

Dzięki tej części owocu nie oddajemy się marnością, pożądliwością i słabością jakim byliśmy poddani w starej naturze grzesznego ja. Dzięki żywemu przebywaniu Ojca i Syna w nas jesteśmy wstanie powstrzymywać się od pokus i ponosić zwycięstwa duchem nad ciałem. Gdy jesteśmy wstrzemięźliwi potrafimy sobie powiedzieć nie w odpowiednim momencie, mamy umiar np. w spożywaniu odpowiedniej ilości jedzenia itp.

"Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa,
Aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu"

1 List do Tesaloniczan 4:3-4

ODDANI PANU RODZIMY OWOCE

Gdy chodzimy oddani Panu jako nowonarodzone dzieci, zaczynamy rodzić owoc Ducha. Mogą zdarzyć się gorsze lub lepsze dni, ale przede wszystkim powinniśmy oddawać się uświęceniu, wówczas i nasze aspekty owocu będą coraz wyraźniejsze i obfitsze. Pan Jezus podkreślał, że bez Niego nie możemy nic, tak też nie wydamy owocu bez Niego, a nie jak próbują wmówić trynitarianie bez trzeciej osoby wskazując na wyznawaną przez nich doktrynę. 

"Trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie.
Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.
Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl; takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną."

Ewangelia Jana 15:4-6

Gdy Bóg Ojciec wraz z Synem Bożym będą działać w naszym życiu, wówczas nie pozostaniemy bezowocni. Będziemy cały czas wzrastać duchowo i stawać się coraz bardziej podobni na obraz Chrystusa. Wszystko co czynimy czyńmy na chwałę Boga Ojca i Syna Bożego. 

"Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan!
Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony, i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu."

Jeremiasza 17:7-8

"Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych Ani nie stoi na drodze grzeszników, Ani nie zasiada w gronie szyderców, Lecz ma upodobanie w zakonie Pana I zakon jego rozważa dniem i nocą.
Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, Wydające swój owoc we właściwym czasie, Którego liść nie więdnie, A wszystko, co uczyni, powiedzie się."

Psalm 1:1-3