A czy Ty jesteś dzieckiem Bożym?

You are currently viewing A czy Ty jesteś dzieckiem Bożym?


Czy każdy człowiek jest dzieckiem Bożym?

Bycie dzieckiem Bożym to niesamowity dar dany nam od naszego Pana, ale czy każdy człowiek który się rodzi może nazwać się Bożym dzieckiem?

Odpowiedź jest dość prosta i zawarta w słowach, które odnajdziemy chociażby w ewangelii Jana:

 „Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię jego, którzy narodzili się
nie z krwi ani z cielesnej woli, 
ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.”
Ewangelia Jana 1:12-13 

 

Jedną z kwestii rozważonych w tym fragmencie jest różnica między pojęciem DZIECKO BOŻE i BOŻE STWORZENIE.

STWORZENIE BOŻE

Każda istota mająca w sobie tchnienie jest stworzeniem, któremu nasz Pan dał życie. Tyczy się to zarówno zwierząt, jak i ludzi.

Ludzi, którzy odnaleźli w życiu Boga, jak i tych żyjący w nieprawości. Każdego.

To Bóg powołał człowieka do życia i do Niego należy każdy z nas, jednak nie każdy to przyjmuje do swego serca, dlatego Pan usynowił tych, którzy go upodobali.

BOŻE DZIECKO

Bożym dzieckiem natomiast staje się każdy człowiek, który przyjmuje do swego serca Bożą prawdę, wybiera życie duchem – a nie ciałem. Ten kto narodzi się na nowo i stanie się nowym człowiekiem oddanym w pełni naszemu Panu. 

Każdy, kto odrzuci swoje grzeszne życie, i uzna Bożą prawdę za jedyną – i będzie się do niej stosował – dostąpi usynowienia przez Największego z największych.

 

„Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego,
który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych,
którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili.

List do Galacjan 4:4-5

 

Bycie Bożym dzieckiem to niesamowity zaszczyt i każdy kto go dostąpił powinien czuć niesamowitą wdzięczność i czuć się wyjątkowo. To, że Bóg nas tak mocno umiłował, jest ogromną łaską. Musimy pielęgnować relację z naszym Ojcem każdego dnia, oddawać mu swoje serce, rozmawiać z nim i nie pozwolić, by ta relacja kiedykolwiek oziębła.

„Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi
i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał.”
Pierwszy lisy Jana 3:1 


Dla nas osobiście stanie się Bożym dzieckiem oznaczają narodzenie się na nowo.

Już sama kwestia bycia dzieckiem jest w ustach naszego Zbawcy zawsze określana jako wyjątkowa. “Do dzieci należy Królestwo” dlatego i my mamy się nimi stać.

Dzieci są niewinne, wszystko co robią – robią szczerze, nie mają złych intencji swoich czynów i nawet gdy upadają, robią to bezwiednie i chcą poprawiać swoje błędy.

To dorośli “psują” dzieci.

Uczą je kłamstwa, ukrywania swoich emocji, tłumienia szczerej radości
i zamienianie jej na nerwy.
[MIKOŁAJ – KŁAMSTWO, KTÓRE WYDAJE SIĘ NIEWINNE]

„Jezus zaś przywołał je i rzekł: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. Albowiem do takich należy Królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam, kto nie przyjmuje Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego.” Ewangelia Łukasza 18:16-17


Stanie się dzieckiem Bożym to odejście od zła, które nas otacza, odsunięcie się od grzechu. Odzyskanie dawnej niewinności.

Boże dziecko nie szuka swary z innymi,  jest bezinteresowne i pomaga bliźnim – nawet tym, którzy są wobec nich wrogo nastawieni.

Bycie Bożym dzieckiem to ogromny zaszczyt!

Nasz Pan, Zbawca, Jezus Chrystus – wyciągnął do nas rękę i pomógł znieść ciężar naszych grzechów z serca.
[GRZECH ZABIJA – CHRYSTUS RATUJE]

Mamy być za co wdzięczni, mamy za co dziękować i każdego dnia starać się być jak najlepsi w oczach Boga. Mamy być światłem i nieść innym dobrą nowinę, by każdy mógł zostać usynowiony.

„Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy.
List do Rzymian 8:16 

Ty też możesz stać się dzieckiem Bożym, ale czy pozwolisz, by JEZUS CHRYSTUS stał się twoją jedyną drogą? 
Pamiętaj, że Pan Cię kocha, a koniec zbliża się do nas każdego dnia!