Duchowa Dyscyplina Część 4 – ucisk i prześladowanie

You are currently viewing Duchowa Dyscyplina Część 4 – ucisk i prześladowanie
Duchowa dyscyplina - uciski i prześladowanie

Duchowa dyscyplina to nie tylko uświęcenie, modlitwa czy spowiedź, ale także uciski i prześladowania, które stają się nieodłączną częścią drogi ucznia Pana Jezusa. Te trudności mają głęboki wpływ na nasz duchowy rozwój, wzmacniając więź z Bogiem Ojcem i Synem Bożym.

W Biblii wielokrotnie możemy znaleźć wzmianki o tym, że prześladowanie to częsty aspekt uczniostwa, dlatego powinniśmy trzymać się naszego celu spotkania twarzą w twarz Bożą rodzinę JHWH. 

To wam powiedziałem, abyście mieli pokój we mnie. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat.

Ewangelia Jana 16:33

SIŁA W BOGU

W jaki sposób prześladowanie może przynieść wzrost duchowy? Żadne utrapienie nie jest przyjemne i łatwe, ale pewne trudności otwierają bardziej nasze serce do naszego Pana i umacnia nasze duchowe nastawienie. Pan Jezus cały czas uczy nas jak patrzeć na wszystko dobrym okiem i jak mamy wszystko przyjmować przez wiarę. Trudności otwierają nasze serce na Boga i umacniają nasze duchowe fundamenty. Kiedy napotykamy zagrożenia, beznadziejność lub odkrywamy naszą słabość, uczymy się bardziej polegać na Zbawicielu.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios.
Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie!
Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

Ewangelia Mateusza 5:10-12

Gdy jeszcze byliśmy dziećmi diabła i zaczynaliśmy rozumieć naszą grzeszna naturę i to, że nie zasługujemy na nic, prócz Bożego sądu jako skazańcy, nasz grunt pod nogami zaczął się walić. Wówczas przy tej wielkiej trudności w naszych głowach wołaliśmy we łzach do Boga o łaskę o wybaczenia.

Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone.
Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a temu, kto puka, będzie otworzone.


Ewangelia Mateusza 7:7-8

Dlatego sumienie stało się pierwszym prześladowcą, ku poznania Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa,
którzy w swojej łasce dają życie wieczne. 

Prześladowania i uciski mogą być trudne, ale prowadzą nas ku większej bliskości z Bogiem i głębszej wierności Jego drodze. W obliczu trudności, niech nasza wiara wzmocni się, a nasze serca niech znajdą pokój w Jego obietnicach.

SIEWCA ZASIAŁ ZIARNO

A posiany na dobrej ziemi, to ten, kto słowa słucha i rozumie; ten wydaje owoc: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny.

Ewangelia Mateusza 13:23
Gdy Pan Jezus zamieszka w człowieku który narodził się na nowo i da serce chętne do poznania Boga, zaczyna w nim kiełkować chęć do bycia blisko ze Zbawicielem, pozbawiania Go, czynienia Jego woli. Jako nowonarodzone osoby zaczynamy być jak ziarno, które zostało zasiane i zapuszczamy korzenie w żyzną glebę, aby z czasem wydawać dobre owoce. 
 
Nie ważne wówczas czy przyjdą uciski, utrapienia i inne złe doświadczenia, zakorzenieni w dobrą glebę, w Chrystusa, nie damy się złamać, a dzięki Bogu staniemy się silniejsi. To jak słońce oddziałuje korzystnie na takie ziarno zasądzone na żyznej glebie, tak prawdziwie ucisk również spowoduje wzrost duchowy. 
 
Spójrzmy jak ucisk zadziała na osoby, które nie mają korzenia w Chrystusie i jaki będzie tego efekt.  
Podobnie ci, którzy zostali posiani na miejscach skalistych, są tymi, którzy, gdy usłyszą słowo, natychmiast je z radością przyjmują;
Jednak nie mają w sobie korzenia, lecz trwają do czasu. Potem, gdy przychodzi ucisk albo prześladowanie z powodu słowa, zaraz się gorszą.

Ewangelia Marka 4:16-17
Słońce to ucisk – wypala korzenie które są wiara. Potem taka roślina w metaforze osoba, więdnie, gorszy się i staje się odstępcą.

DOBRE OWOCE W PANU

Jeżeli Pan Jezus wraz z Bogiem Ojcem w nas żyją wedle obietnicy danej wszystkim uczniom, to wszelkie doświadczenia prześladowań, próbują nas jak złoto w ogniu. 
 
Pan obiecał, że to w NIM będziemy wydawać owoce. 
Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli i wydali owoc, i aby wasz owoc trwał, i aby Ojciec dał wam to, o cokolwiek poprosicie go w moje imię.

Ewangelia Jana‬ ‭15:16
Popatrzmy na uderzające doświadczenie Pawła i Sylasa, którzy czyniąc dobro wyganiając demona z kobiety, zostali wychłostani i wtrąceni do więzienia bez żadnego sprawiedliwego sądu. Chciwość osób, które czerpały zysk dzięki opętanej kobiecie doprowadziła ich do nienawiści i chęci wyrzadzenia krzywdy Pawłowi i Sylasowi.
 
Paweł z Sylasem nie zgorszyli się, lecz jako zakorzenieni w Panu Jezusie wielbili w więzieniu Boga. Ostre słońce nie wypaliło ich korzeni, lecz po przez ucisk wzrastali jako latorośle Pana i wydawali dalej dobre owoce. 
Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas.
Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni,
Prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani,
Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło

2 List do Koryntian 4:7-10

INNE PRIORYTETY

Uczniowie Pana Jezusa mają inne priorytety, już nie liczą się pożądliwości, ale dążenie do celu w poznaniu Boga Ojca i Syna Bożego twarzą w twarz, tak aby zobaczyć ICH piękno i dostąpić obietnicy życia wiecznego przed ICH obliczem. 
A nie tylko to, ale chlubimy się też uciskami, wiedząc, że ucisk wyrabia cierpliwość;
A cierpliwość – doświadczenie, doświadczenie zaś – nadzieję;
A nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany.

List do Rzymian 5:3-5
Dzisiaj jako dzieci Boże jesteśmy na celowniku diabła, który za wszelką cenę chce zwieść i zniszczyć kościół, on będzie cały czas atakować.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożreć.
Przeciwstawiajcie się mu, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem waszych braci na świecie.

1 List Piotra 5:8-9

Bądźmy czujni i walczmy w duchowej wojnie i w naszych słabościach szukajmy naszej siły, gdy diabeł przez ludzi nieprawości chce nas zniszczyć i uciska i prześladuje, to my dzięki łasce Bożej bądźmy jak ziarna na żyznej glebie i wzrastamy przez te niedogodności.

A żebym zbytnio nie wynosił się ogromem objawień, dany mi został cierń dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym się ponad miarę nie wynosił.
Dlatego trzy razy prosiłem Pana, aby on odstąpił ode mnie.
Lecz powiedział mi: Wystarczy ci moja łaska. Moja moc bowiem doskonali się w słabości. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa.
Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach ze względu na Chrystusa; gdy bowiem jestem słaby, wtedy jestem mocny.

2 List do Koryntian 12:7-10

PRZEŚLADOWANIE TO WIĘCEJ SIŁY DUCHOWEJ W KOŚCIELE

Patrząc na całokształt Dziejów Apostolskich, które w ogólnym zarysie ukazują początkowe dzieje Kościoła Chrystusowego, możemy dostrzec, że im większy ucisk następował, tym kościół większej nabierał siły i się rozkrzewiał jak podcięta roślina. 

Tak jest i teraz, gdy prawdziwy Boży Kościół otrzymuje uciski i prześladowanie w Afryce, w większości Azji, tym staje się większy i mocniejszy. Moglibyśmy przyrównać kościół do kowadła, w które uderza młot setki razy, lecz kowadło przeżywa kolejne uderzenia i nic nie może go złamać. 

Czas wielkiego ucisku i próby kościoła zbliża się nie ubłaganie, dzięki czemu również zostaną oddzielone plewy od pszenicy, dlatego też módlcie się abyśmy wytrwali każdą próbę, bo to może dotknąć każdego. 

Przypomnijcie sobie słowo, które wam powiedziałem: Sługa nie jest większy od swego pana. Jeśli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeśli moje słowa zachowywali, to i wasze będą zachowywać.
Ale będą wam to wszystko czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał.
 
Ewangelia Jana 15:20-21

Z OSTATNIEJ CHWILI

W dniu 14.02.2024, gdy artykuł praktycznie był skończony dowiedzieliśmy się o pewnym uczniu Pana Jezusa, który został zaatakowany i otrzymał uderzenia kłute, lecz dzięki Bogu przeżył i dochodzi do zdrowia.

Prosimy o modlitwy za Marcinem i jego zdrowiem cielesnym, rodziną, oraz aby miał wybaczenie dla tego człowieka, nie zgorszył się, przyjął wszystko z wiarą i wszedł z tego duchowo mocniejszy, żeby był jak ta roślina, która otrzymała mocne promienie słońca i wzrosła dzięki korzeniom w żyznej glebie. Módlmy się również o jego rodzinę, lekarzy i wszystkich którzy są bezpośrednio dotknięci tą sytuacja. 

Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą.

2 List do Tymoteusza 3:12

Prosimy również was o modlitwy za tym napastnikiem, aby ukorzył się przed Panem Jezusem, przyjął świadomość ciężaru win jako grzesznika, przyjął również wybaczenie Boga i żył na chwałę Boga Ojca i Syna Bożego. 

Słyszeliście, iż powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego,
a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego.
A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych,
którzy was prześladują,
Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie,
bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi
i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę?
Czyż i celnicy tego nie czynią?
A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie?
Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest.

Ewangelia Mateusza 5:43-48