Bóg, honor i ojczyzna – prawdziwe przesłanie

You are currently viewing Bóg, honor i ojczyzna – prawdziwe przesłanie

11-go listopada w Polsce obchodzone jest święto niepodległości – które jest szczególnym dniem w sercach patriotycznych Polaków.

[SPRAWDŹ TEŻ: CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROWI]

Sami kiedyś należeliśmy do osób gorliwie przywiązanych do naszego kraju, biorąc udział w patriotycznych marszach, poznawania historii Polski czy też ucząc dzieci oddania narodowi przy czym czując dumę z bycia Polakiem.

Uważaliśmy, że naszym obowiązkiem jest miłować kraj z którego się wywodzimy.

Jednak z narodzeniem się na nowo – wiele w naszym postrzeganiu się zmieniło.
Dzisiaj mamy szacunek do wszystkich patriotów, lecz nie chcemy iść tą drogą, tylko ścieżkami jakie wytycza nam Pan Jezus.

Nie chcemy żyć cieleśnie a duchowo.


BÓG, HONOR, OJCZYZNA


Podczas pochodów narodowych jednym z najbardziej znanych haseł jest:

“Bóg, honor i ojczyzna.”

Hasło to jest chętnie wykrzykiwane na marszu niepodległości przez tysiące demonstrantów.

Sami chętnie używaliśmy tego sloganu, dzisiaj uważamy jednak, że nie rozumieliśmy go prawidłowo, patrząc na te słowa jedynie cieleśnie.

A kto chodzi w ciele nie może się Bogu podobać.

Bóg, honor i ojczyzna - prawdziwe przesłanie

fot. polska press

“Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne; ci zaś, którzy żyją według Ducha, o tym, co duchowe.
Albowiem zamysł ciała, to śmierć, a zamysł Ducha, to życie i pokój.
Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu; nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może.
Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą.”
List do Rzymian 8:5-8
 

Wydawało by się, że to trzy proste i oczywiste wyrazy, a zdanie jest zrozumiałe już dla dzieci z podstawówki.

Jednak, gdy narodziliśmy się na nowo i staliśmy się chrześcijanami – hasło to wydaje się całkowicie bezsensowne, gdy używane jest bezmyślnie, przez osoby będące daleko od Boga.

[SPRAWDŹ TEŻ: KIM JEST CHRZEŚCIJANIN?]

Chodź samo hasło jest bardzo piękne i trafne.

Dlaczego tak uważamy?


Spójrzmy na ten slogan pod pryzmatem wiary i Pisma Świętego które jest przekazem Bożym.

BÓG

Jest ON najważniejszy i to Jemu powinniśmy oddać całe życie.
Bez Niego nic by nie było i nic nie istniało. 
 
“Będziesz więc miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą, całym swym umysłem i z całej swojej siły. To jest pierwsze przykazanie.”
Ewangelia Marka 12:30
 

HONOR

Ukazuje poczucie godności, wyrażanych zasad.
Osoby uczęszczające na marsze na to słowo patrzą pod pryzmatem cielesności. Honor kojarzy im się z obroną terytorialną, obroną własnych wartości, które dalekie są od prawd niesionych przez Pismo Święte.

Gdy na słowo honor popatrzymy ze strony duchowej – widzimy nauki Chrystusa, przykazania miłości, na wyrażanie zasad moralnych, które odnajdujemy w całej natchnionej Biblii.

[SPRAWDŹ TEŻ: NIEOMYLNE PISMO ŚWIĘTE]

OJCZYZNA

Ojczyzna widziana oczyma narodowca to terytorium – w naszym przypadku Polska.
Kraj widziany od strony zarówno geograficznej, politycznej jak i historycznej.


Duchowo nasza ojczyzna nie jest na ziemi, Bóg dał nam świat tylko w dzierżawę, a sami jesteśmy tu jedynie pielgrzymami.

Nasza ojczyzna jest natomiast w niebie i to do tego domu i tego miejsca zmierzamy. Póki żyjemy mamy czas zawalczyć o swoją duszę, oddając swoje życie Bogu.

[SPRAWDŹ TEŻ: NIEBO NAPRAWDĘ]

 

Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa”
List do Filipian 3:20
 

ZMIANA PERSPEKTYWY


Byliśmy kiedyś w gronie osób ochoczo wykrzykujących to hasło i jemu podobne, dlatego dziś jesteśmy w stanie to dosadnie zrozumieć. Dziś jednak patrzymy na to z perspektywy duchowości i Chrześcijaństwa, a nie tego świata.

Bardzo się cieszymy, że zostaliśmy uwolnieni z cielesnego rozumowania, bo prowadziło ono do złego i sprawiało, że nasze priorytety stawialiśmy nie tam gdzie powinniśmy.

[SPRAWDŹ TEŻ: ŚWIADECTWO – ŻYCIE W GNIEWIE TO NIE KONIEC]
[SPRAWDŹ TEŻ: ŚWIADECTWO – DEPRESJA CICHY ZABÓJCA]

Patrząc na znaczenia “BÓG, HONOR, OJCZYZNA” wg. spojrzenia Chrześcijan Biblijnie wierzących – widzimy jak odległe jest ono od tego rozumianego narodowo.

Patrioci, nie tylko polscy – ale i Ci z innych krajów – bardzo chętnie używają tych słów, by podkreślić swoje przywiązanie do narodowości, swoich poglądów. Często stawiają to na pierwszym miejscu. Pomimo, wspominania o Bogu – ich czyny wykazują, że daleko im do nauk Chrystusa. Żyją tym światem przepełnieni jego nieprawością, zepsuciem, odczuwając złość i nienawiść.

[SPRAWDŹ TEŻ: GRZECH ZABIJA – CHRYSTUS RATUJE]

Honor postrzegają w innych kategoriach niż oddanie naukom Bożym i przykazaniom miłości. Wszelkie zasady i honor wiążą z ojczyzną cielesną.

Są w stanie ponieść śmierć i zabić w obronie kraju. W ich sercu często zamiast miłości jest nienawiść, pogarda do drugiego człowieka. Często tylko i wyłącznie z powodu innej narodowości.

A przecież przykazania miłości wskazują nam, że mamy miłować i tych, którzy nam czynią zło. Wybaczać i nie odczuwać nienawiści.

[SPRAWDŹ TEŻ: ŻOŁNIERZ CHRYSTUSA PODCZAS KONFLIKTU ZBROJNEGO]

Wiemy jednak, że wielu ludzi ze środowisk patriotycznych ma ogromną chęć kochania Boga, jednak dali się zmanipulować naukom płynącym z instytucji – m. in. katolicyzmowi czy sporej części grup protestanckich – głoszących, że Bóg chce od nas przywiązania do cielesnego narodu.

Zapominają, że Stwórca przez swoje Słowo, wskazuje nam, że na tym świecie jesteśmy tylko przechodniami, którzy zmierzają do nowej, lepszej rzeczywistości.

Bóg, honor i ojczyzna - prawdziwe przesłanie
fot. fot. lukasz kowalski / polska press
 
“Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana;
Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy.
Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana.

2 List do Koryntian 5:6-8
 
“Więc teraz, Boże nasz, składamy ci dzięki i wielbimy chwalebne imię twoje.
Lecz czymże ja jestem i czymże jest mój lud, że możemy ochotnie składać tobie dary? Wszak od ciebie pochodzi to wszystko i daliśmy tylko to, co z twojej ręki mamy.
Gdyż pielgrzymami jesteśmy przed tobą i przychodniami, jak wszyscy ojcowie nasi; jak cień są dni nasze na ziemi, beznadziejne.”

1 Kronik 29:13-15
 
“Ogarnia mnie oburzenie z powodu bezbożnych, Którzy porzucają zakon twój.
Ustawy twoje są mi pieśniami W domu pielgrzymki mojej.

Psalm 119:53-54
 

ODDAJ ŻYCIE CHRYSTUSOWI – NIE NARODOWI

Gdy kroczymy z Bogiem, nie ma miejsca na walkę o kraj, żyjąc w nowym przymierzu nie ma też miejsca na walkę o swój kraj.
Wojny czy potyczki polityczne nie mają nic wspólnego z Chrześcijaństwem i doprowadzają do grzechu.

W oddaniu życia Bogu nie ma miejsca na walkę o kraj, uczestniczeniu w wojnach czy potyczkach politycznych, to nie są sprawy związane z chrześcijaństwem.

[SPRAWDŹ TEŻ: NADCHODZI III WOJNA ŚWIATOWA]

Warto jednak pamiętać, że nie wolno nam pogardzać patriotami, żyją oni jedynie w niewiedzy, nie znają prawdziwej wartości ojczyzny – Bożej – nie tej z tego świata.

Naszym zadaniem jest okazanie miłości każdemu – niezależnie od poglądów, bo każdy z nas potrzebuje ratunku, spadochronu, który ocali naszą duszę przed unicestwieniem.

[SPRAWDŹ TEŻ: NIEŚMIERTELNA DUSZA: PIEKŁO I DRUGA ŚMIERĆ]
[SPRAWDŹ TEŻ: NIEŚMIERTELNA DUSZA: “NIGDY NIE UMRZECIE”]

Gdy szliśmy w pochodach, odczuwając dumę narodową, szczycąc się polską historią i chętnie przyoblekając się w barwy narodowe i biało-czerwoną flagą w ręku – myśleliśmy, że robimy coś dobrego i potrzebnego. Widząc, że ten świat gna w złą stronę – swoich wartości szukaliśmy w tym co wydawało się być dla nas pewnego rodzaju korzeniem.

Nasz korzeń jednak był o wiele głębiej, i gdy Pan pozwolił nam dostrzec właściwą drogę, zrozumieć błędy cielesnego spojrzenia – chcemy dzielić się z innymi dobrą nowiną, wskazując na Boże odkupienie.

[SPRAWDŹ TEŻ: JEZUS CHRYSTUS JEDYNĄ DROGĄ]

Ludzie wciągnięci w życie polityczne – między innymi lewica, głosząca poglądy nie tylko odległe od patriotyzmu – ale i całkowicie oddalone od Boga – obrażają innych, również patriotów i twierdzą, że tylko ich spojrzenie jest słuszne. Podobnie jednak robią patrioci, próbując innym narzucać swoje spojrzenie jako jedynie słuszne.

Jednak jedyną słuszną drogą jest droga Stwórcy, bo to właśnie On będzie nas sądził na sądzie ostatecznym, Jego poglądy są niezmienne, a Ojczyzna do której trafią Boże dzieci jest nieskalana grzechem.

[SPRAWDŹ TEŻ: A CZY TY JESTEŚ DZIECKIEM BOŻYM?]“Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej.
A drugie jest to: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania, większego ponad te, nie masz.”

Ewangelia Marka 12:30-31

Jako uczniowie Pana Jezusa, nie jesteśmy stąd, nie ważne czy urodzili byśmy się w Polsce, Hiszpanii czy w Meksyku, na ziemi jesteśmy jedynie pielgrzymami, którzy zmierzają do domu Pana. Wykonując Jego Słowo, dążmy do uświęcenia, by dotrzeć do celu!
 
“Jezus odpowiedział: Moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, to moi słudzy walczyliby, abym nie został wydany Żydom. Teraz jednak moje królestwo nie jest stąd.”
Ewangelia Jana 18:36
 
Zdjęcie główne: autor: PAP/Paweł Supernak