Antychryst w Bożej Świątyni

You are currently viewing Antychryst w Bożej Świątyni
Co jakiś czas natrafiam w internecie na artykuły czy filmy o planach odbudowy świątyni Salomona. Wyznawcy judaizmu przepychają się z muzułmanami o miejsce w Jerozolimie, na którym dawniej stała świątynia.

Aktualnie w tym miejscu stoi meczet Al-Aksa i “złota kopuła”. Pierwsza świątynia wzniesiona przez króla Salomona została wyburzona przez Babilończyków około 423 lat przed przyjściem Pana Jezusa, druga odbudowana za czasów Nehemiasza została zniszczona przez Rzymian, około 70 lat po narodzeniu się Chrystusa.

BOŻY PLAN

W Starym Przymierzu, Bóg dał Izraelowi przez Mojżesza polecenie utworzenia świątyni, którym był przybytek (namiot zgromadzenia).  Było to miejsce spotkania z Bogiem, gdzie często objawiał swoje oblicze. Tam składano ofiary za lud i ich grzechy.
"Potem rzekł Pan do Mojżesza: Oto bliskie już są dni twojej śmierci; przywołaj Jozuego i stańcie w Namiocie Zgromadzenia, a Ja dam mu rozkazy. I poszedł Mojżesz z Jozuem i stanęli w Namiocie Zgromadzenia,
I ukazał się Pan przy Namiocie w słupie obłocznym. A ten słup obłoczny stanął u wejścia do Namiotu"

Powtórzonego Prawa 31:14-15

Budowla zwana pierwszą świątynią Salomona powstała około 900 lat przed narodzinami Mesjasza. Następnie Żydzi postanowili odbudować zniszczoną przez Nabuchodonozora świątynie, do czego doszło w okolicach 352r. roku przed Chrystusem, na wezwanie Boga, przez proroków Aggeusza i Zachariasza. 

wikipedia.pl

KOLEJNEJ ŚWIĄTYNI SALOMONA BRAK

Prawie przez 2000 lat świątynia nie została odbudowana.

Dlaczego?

Bóg nie pozwolił na to, przez tyle lat, aby Jego plan odkupienia został zrealizowany przez krew Chrystusa w Nowym Przymierzu. Ludziom trwającym w Starym Przymierzu Wszechmogący ukazał, że ten etap został zakończony.
Wraz z wyburzeniem świątyni zaginęły wszelkie powiązania rodowe Żydów, na których bazowali i według nich ustalali kapłanów, którymi mogli zostać tylko potomkowie Lewiego.

Aktualni faryzeusze i wyznawcy judaizmu nie uznają Pana Jezusa jako Mesjasza i twierdzą, że nadal czekają na przyjście ich Zbawiciela. Nie chcą widzieć znaku danego im od Boga i sprzeciwiają się woli Najwyższego.  

www.mieczducha888.blogspot.com

ANTYCHRYST ZASIĄDZIE W ŚWIĄTYNI BOŻEJ

Chętnie głoszona teoria, która jest przekazywana przez ludzi wierzących jest taka, że człowiek grzechu (antychryst) ma zasiąść w III świątyni Salomona, co ma być oznaką zbliżającego się końca świata. 

Ci wierzący budują swoją teorię opierając się na podstawie wersetu z drugiego listu do Tesalonicznan: 
"Abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański.
Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia,
Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga.
Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem?
A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie.
Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego.
A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów,
I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu,
Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości."

2 List do Tesaloniczan 2:2-12

Czy słusznie tak pojmują proroctwo, które przekazał Paweł mieszkańcom Tesaloniki i okolic?

Aby dobrze pojąć przekaz Pawła w tym wersecie, powinniśmy rozpatrywać każdą naukę, przemyślenia i poszukiwania prawdy po przez Słowo Boże. Prościej można stwierdzić, że budowanie dogmatu czy przyjmowanie nauki na podstawie jednego wersetu, może nas doprowadzić do zwiedzenia.

Na podstawie Biblii przyjrzyjmy się pojmowaniu frazy “świątynia” w Nowym Przymierzu;

"Jezus, odpowiadając, rzekł im: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję.
Na to rzekli Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty w trzy dni chcesz ją odbudować?
Ale On mówił o świątyni ciała swego."

Ewangelia Jana 2:19-21

"Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych"

Dzieje Apostolskie 17:24

"Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?"

1 List Koryntian 3:16

W Nowym Przymierzu mamy pojmować “świątynie” jako nasze ciało, a nie budynek. Z pomocą przychodzi nam słownik języka greckiego i określanie świątynia występującego w dwóch znaczeniach:
Świątynia (STRONG 3485 naos ) – świątynia.
Świątynia (STRONG 2411 hieron) – świątynia, święte miejsce.

RELACJA KLUCZEM CZUJNOŚCI

Ważne jest, aby trwać w ciągłej, żywej relacji z Bogiem Ojcem i Panem Jezusem Chrystusem. Gdy nie rozmawiamy z Nimi dwoma i nie mamy w ufności do przekazu płynącego ze Słowa Bożego, otwieramy się na możliwość zwiedzenia i zawierzenia ludzkim naukom. 
W tekście do Tesaloniczan, możemy przeczytać, że antychryst zamieszka w ludzkich sercach, ich świadomości, że będą go postrzegać jako Boga. 

Musimy trwać nieustannie w modlitwie, aby nie dać się podejść różnym zwodniczym naukom, bo diabeł nie patrzy jak zwieść pogubionych w tym świecie ludzi, ale tych szukających Boga. On chce oddalić nasze serca od Zmartwychwstałego Zbawiciela.

Uważam, że taka świątynia w Jerozolimie może powstać i będzie częścią planu zwiedzenie wielu chrześcijan. Pan Jezus przestrzegał, że wiele odstępstw nastąpi, lecz wiemy, że zanim pojawi się antychryst musi pojawić się między innymi początek boleści czy wielki ucisk, w którym ukaże się antychryst przy wielu znakach i cudach. Prawdopodobnie zaprowadzi on totalitarny porządek rzeczy na świecie i wówczas wprowadzi znamię bestii. 

Antychryst przede wszystkim będzie chciał zjednać sobie ludzi, którzy idą za światem, bardzo prawdopodobne, że zacznie wmawiać ludziom, że nie ma czegoś takiego jak grzech, że nie było nikogo takiego na ziemi jak Mesjasz i wówczas on okrzyknie się Chrystusem i rozsiądzie się w ludzkich sercach.
"Synu człowieczy, powiedz księciu Tyru: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ponieważ twoje serce było wyniosłe i mówiłeś: Jestem bogiem, siedzibę bogów zamieszkuję pośród mórz - a wszak jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem, i za zamysły Boże uważałeś swoje zamysły"

Ezechiela 28:2

Pamiętajmy, że to Bóg ma zasiadać w naszych sercach i że to właśnie Jego dzieci stały się świątyniami, po których Wszechmogący Syn Boży wraz z Wszechmogącym Bogiem Ojcem przechadzają się.

Trzymajmy się daleko od teorii spiskowych, a jedynego natchnionego Słowa – Biblii. Nie szukajmy antychrysta, ale szukajmy przede wszystkim Królestwa Bożego; 
"Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane."

Ewangelia Mateusza 6:33

Gdy będziemy oddani w 100% Bogu Ojcu i naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, możemy być pewni, że objawią nam Oni w odpowiednim czasie wszelkie informacje, których potrzebujemy, by nie wpaść w sidła antychrysta. Ufajmy IM, poznawajmy ICH i nie dawajmy się wciągnąć w teorie spiskowe czy inne sprawy ciemności tj. wojna, polityka, spory, gdyż wówczas diabeł będzie mieszać wam w głowach i odciągać od tego, co istotne. Nie zaniedbujcie modlitwy, oddajcie się studium Słowa Bożego i spędzajcie czas na chwałę Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.