Kim jest Duch Święty?

You are currently viewing Kim jest Duch Święty?

Jest to temat drażliwy dla wielu chrześcijan, a zarazem nie do końca zbadany. Często chrześcijanie przyjmują bezkrytycznie nauki instytucji i organizacji, które w celach ekumenicznych tworzą wspólną organizacje do której można dołączyć pod warunkiem wyznawania trójcy.

[SPRAWDŹ TEŻ: EKUMENIA – JEDNA ŚWIATOWA RELIGIA]
[SPRAWDŹ TEŻ: CZYM JEST CHRZEŚCIJAŃSTWO?]

Ludzie nie badając tego tematu, najczęściej podają wersety kopiując je z różnych artykułów, nie znając do końca treści takich wpisów. Bez większego przyjrzenia się danemu wersetowi i zbadania jak się sprawy mają, przyjmują wszystko bez krytycznie nie przepracowując tego z Cudownym Doradcą. 


Postaram się wam przekazać część informacji, co Bóg wkłada mi do serca, na temat Jego Ducha Świętego, lecz nie zależy mi na tym abyście wierzyli moim słowom, ale w modlitwie i studium z Pismem Świętym, zbadali ten temat i zarazem nie zatwardzali serc i od razu na wejściu nie odrzucali tego, co tutaj przeczytacie.

Pan wlał mi w serce zbadanie słowa “Duch” z greki i hebrajskiego, co rzuciło pewien obraz i pokierował mnie do dalszych poszukiwań i rozumowania kwestii wspaniałego daru, jakim jest Duch Boży.

 

TRYNITARIANIZM,UNITARIANIZM A MOŻE JESZCZE INACZEJ?


W kwestii Ducha Świętego, można usłyszeć bardzo wiele różnorakich opinii. Najpopularniejszą opinią w świecie instytucji jest kwestia trynitarialna, o tym że Duch Święty jest trzecią odrębną formą osobową Boga. Według trynitarianizmu, Bóg występuje w trzech osobach; Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jest to tak zwana hipostaza. Zamysł ten powstał i został wprowadzony przez Cesarza Rzymskiego Konstantyna Wielkiego.

Kolejnym znanym podejściem jest unitarianizm, który dzieli się na różne formy. Pierwszą formą jaką możemy wymienić jest antytrynitaryzm wyznawany chociażby przez Świadków, którzy uznają Ducha Świętego jedynie za moc sprawczą tzw. “Palec Boży”, przez co muszą wypierać całkiem sporą ilość wersetów osobowości Ducha Świętego, a do tego Syna Bożego nie uznają za Wszechmogącego. Możemy również wyróżnić takie podejście unitarialne które głosi, że Ojciec, Syn i Duch Święty, to zawsze i ta sama jedna osoba i jedna forma osobowa.
Każdą formę i podejście postaram się opisać w wpisach dotyczących unitarianizmu, bo nie chcę się koncentrować teraz na tym temacie.

[SPRAWDŹ TEŻ: KIM JEST PAN JEZUS?]

Nie należę do żadnej instytucji, od początku mojej drogi, nie oglądałem żadnych doktrynalnych wideo, nie czytałem artykułów innych osób, a Słowo Boże chłonąłem jak niemowlę mleko. Nie zostałem nastawiony przez doktryny serwowane w instytucjach czy przez różnych kaznodziei.

[SPRAWDŹ TEŻ: ZBÓR DOMOWY]

Gdy studiowałem Biblię, nie widziałem żadnego z podejść powyżej i zastanowiło mnie dlaczego? W modlitwie prosiłem cały czas Pana aby ukazał mi jak się sprawy mają w kwestii natury Bożej, spędziłem wraz z moją żoną mnóstwo czasu nad studium, na temat każdego podejścia doktrynalnego “Bożej osobowści” i im więcej szukaliśmy i poznawaliśmy, tym bardziej Pan nas nakierowywał na Bożą rodzinę – Ojca i Syna.

W tym artykule postaram się przestawić rzetelnie co Słowo Boże mówi o Duchu Świętym, jest to ważny element aby zrozumieć binitarianizm.

Proszę o podejście z modlitwą i otwartym sercem na przedstawione wersety, argumenty, bo binitarianizm w Polsce jest kompletnie nie znany, a według tego co można zobaczyć w Słowie Bożym, był dobrze znany Apostołom i tym jak właśnie pojmowali Bożą naturę.

[SPRAWDŹ TEŻ: NIEOMYLNE SŁOWO BOŻE]
[SPRAWDŹ TEŻ: BIBLIA – LIST OD BOGA]

 

ROZPOCZĄĆ POSZUKIWANIA W BIBLII


Przede wszystkim należy uzmysłowić sobie, że tylko Biblia składająca się z 66 ksiąg jest jedynym natchnionym Słowem Bożym i to, że na nim trzeba opiera wszystko, bo ludzie są omylni, a Bóg nigdy. Dlatego nie starajcie opierać swojej wiedzy na moich artykułach czy innych ludzi, podejdźcie do tematu bardzo poważnie i studiujcie wszystko poświęcając na prawdę sporą ilość czasu na wnikliwe poznanie każdej Bożej nauki, w innym wypadku możecie wpaść w pułapki doktrynalne.

[SPRAWDŹ TEŻ: KŁAMSTWO NIEŚMIERTELNEJ DUSZY – PIEKŁO I DRUGA ŚMIERĆ]
[SPRAWDŹ TEŻ: KŁAMSTWO NIEŚMIERTELNEJ DUSZY – CIAŁO I DUSZA]
[SPRAWDŹ TEŻ: KŁAMSTWO NIEŚMIERTELNEJ ZNISZCZENIE KAŻDEGO WROGA]


“Którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice; przyjęli oni Słowo z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają.”

Dzieje Apostolskie 17:11
 

Przy studiowaniu Słowa Bożego, poświęćcie dużo czasu na modlitwę i proście o zrozumienie, o mądrość z pełnią wiary, a Bóg na pewno obdarzy was szczodrze tymi darami.

[SPRAWDŹ TEŻ: MODLITWA]

“A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana.
Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania; kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej.
Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma,
Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu.”

List Jakuba 1:5-8
 

KIM JEST DUCH ŚWIĘTY WEDŁUG BIBLII?


Kim jest Duch Święty? Tego jednoznacznie nie możemy określić, bo Słowo Boże wspomina w różnych kontekstach o Duchu Świętym.
W całej Biblii możemy odnaleźć wersety o osobowości Ducha Świętego, ale ja nie widzę w nim trzeciej osoby, a osobę Ojca lub Syna, w zależności od kontekstu zdania.
Prócz Jego osobowości, również możemy dostrzec, że Duch Boży łączy Ojca z Synem, są Oni jednego Ducha.


“Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w Duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy.
Ale jeśli Chrystus jest w was, to ciało jest martwe z powodu grzechu, a duch jest żywy z powodu sprawiedliwości.
A jeśli Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, mieszka w was, Ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez swego Ducha, który w was mieszka.”

List do Rzymian 8:9-11
 

Duch Święty jest również w Słowie Bożym określony jako “Pocieszyciel”, “pieczęć” “mądrość” itp. Z przyjemnością podzielę się z wami ze zgromadzoną wiedzą i materiałem, którym będą w pełni wersety Biblijne.
Chodź kwestię Pocieszyciela pozostawiam na jeden z wpisów o binitarianizmie.
Generalnie kwestie binitarianizmu postaram się wam przedstawiać na łamach naszej strony.

BÓG OJCIEC – DUCH ŚWIĘTY

  
“Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem
I otrzymamy od niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem jego.
A to jest przykazanie jego, abyśmy wierzyli w imię Syna jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. A kto przestrzega przykazań jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim, i po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka.
1 List Jana 3:21-24

 

“Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali.
Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.”

Ewangelia Jana 4:23-24
 

Bóg przemówił do Jeremiasza co można przeczytać w księdze tego proroka, a do czego nawiązuje autor listu do Żydów:

“Poświadcza nam to również Duch Święty; powiedziawszy bowiem:
Takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi PAN (JHWH za Jeremiaszem przypisek własny): Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je,
Dodaje: A grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej.
Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech.”

List do Hebrajczyków 10:15-18
 
“A takimi niektórzy z was byli. Lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga.
1 List do Koryntian 6:11
 

BÓG JEZUS CHRYSTUS – DUCH ŚWIĘTY

 
“Wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Jezusa Chrystusa wyjdzie mi to ku wybawieniu,”
List do Filipian 1:19
 
“A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc Ducha swego Syna, wołającego: Abba, Ojcze!”
List do Galacjan 4:6
 
Pan zaś jest tym Duchem, a gdzie jest Duch Pana, tam i wolność.
Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, za sprawą Ducha Pana.
2 List do Koryntian 3:17-18
 
“I przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji.
A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bitynii, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im”

Dzieje Apostolskie 16:6-7[SPRAWDŹ TEŻ: JEZUS – BÓG – SYN – YHVH]

MOC SPRAWCZA I OBECNOŚĆ CHRYSTUSA W NAS

 

“A Bóg poręczył je również znakami i cudami, i różnorodnymi niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli.”
List do Hebrajczyków 2:4


“A oto Ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości.”
Ewangelia Łukasza 24:49

 

“A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego.”
List do Rzymian 15:13


“Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały.
Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie;”

List do Kolosan 1:27-28

PIECZĘĆ BOŻA

 

“W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym,
Który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu chwały jego.”
List do Efezjan 1:13-14
 
“Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy: na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją.”
Ewangelia Jana 6:27
 
“A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia.”
List do Efezjan 4:30
 
“Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych.”
2 List do Koryntian 1:21-22
 

SŁUDZY BOŻY W TYM I ANIOŁY

 

“Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia?”
List do Hebrajczyków 1:14
 

SPRAWDŹCIE SAMI!


Nie wierzycie mi na słowo, lecz proszę nie odrzucajcie tematu na wejściu, zależy mi na tym, abyście do wszystkiego podeszli jak Bereiczycy i w modlitwie z Panem Jezusem przepracowali tą kwestię. Pan jest w nas i przy nas, ON jest Wszechmogącym i nie potrzebuje kogoś innego aby nas wspierać i zmieniać.

 

“Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.
Ewangelia Mateusza 28:20
 

Każdy aby przestudiować odpowiednio ten temat, powinien krok po kroku sprawdzić na podstawie Biblii Stronga słowo Duch, wówczas będzie miał rzucone światło, na to kim jest Duch Święty.

W Greckim – Pneuma (Strong 4151)

Jest to bardzo duży materiał, ale nie musicie robić tego w jeden dzień, powinniście poświęcić temu dłuższy czas, ważne żebyście przepracowali to razem z Bogiem i Jego Słowem, a nie z różnej maści nauczycielami z gotowymi kazaniami i nauką, która wywodzi się z pierwszych soborów katolicyzmu i prawosławia. Bądźcie czujni i oddani Bogu, nie instytucją czy komukolwiek na tym świecie.

Niech jedyny Pasterz, Nauczyciel, Cudowny Doradca was poprowadzi.

 

“Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś.”
Ewangelia Jana 17:21


Chwała Bogu Ojcu i Panu Jezusowi Chrystusowi, niech wszystko będzie na ICH chwałę.