Boża rodzina – relacja między Ojcem a Synem

You are currently viewing Boża rodzina – relacja między Ojcem a Synem
Na początku studiując Słowo Boże, nie byliśmy zindoktrynowani różnymi naukami ludzkimi. Nie mieliśmy szczegółowej znajomości podejścia wielu instytucji, denominacji, organizacji itp. Stawaliśmy się dziećmi Bożymi rozpoczynając z “czystą kartą”, dlatego gdy studiowaliśmy Pismo Święte i karmiliśmy się tylko i wyłącznie Bożą nauką, jednocześnie trwając w modlitwie i szukając mądrości płynącej z góry, zrozumienie otrzymywaliśmy od Boga. 
Pan zaczął nas pouczać i kształtować nasz duchowy kręgosłup, jako Cudowny Doradca wskazywał nam wiele odpowiedzi na wciąż nowe pytania. W taki sposób również zaczęliśmy dostrzegać niezwykłą relację między Ojcem i Synem, jaka jest na łamach Biblii. 

PRAWDA PO ŚRODKU

Gdy narodziliśmy się na nowo dostrzegliśmy wśród tzw. chrześcijan pewną zależność, mianowicie ciągłe przepychanki doktrynalne w kwestii Bożej osobowości.
Nie spodziewaliśmy się, że jest w tym tak dużo kwestii spornych wśród osób szukających Boga. 

Zobaczyliśmy dwie strony barykady, jedna to trynitarianie, druga zaś to unitarianie.  Studiując Słowo Boże, nie dostrzegliśmy tez popierających jedną bądź drugą stronę.
Uznaliśmy, że musimy zapoznać się z tymi doktrynami, następnie skonfrontować wszystkie ze Słowem Bożym.
Unitarianie dzielą się na więcej odłamów. Staraliśmy się przestudiować każdą z nich osobna jednak w żaden sposób nie mogliśmy się zgodzić, że Pan Jezus jest stworzeniem jak uważa część unitarian.
Nie mogliśmy również zgodzić się z podejściem unitarian, że Bóg Ojciec i Syn Boży i Duch Święty to jedna i ta sama osoba. 

Trynitarianie natomiast wierzą w jednego Boga występującego w trzech osobach. Kwestia ta mocno nas poruszyła, dlatego skonfrontowaliśmy tą doktrynę z Pismem Świętym. Wertując Słowa Świętych ksiąg doskonale widzieliśmy obraz jednego Boga (monoteizm) objawiającego się w dwóch, nie w trzech Bożych osobach, dlatego zastanawialiśmy się dlaczego tak wielu ludzi wyznaje trójcę. Spędziliśmy wiele godzin na studium i modlitwach do Boga o zrozumienie tego tematu i z każdą chwilą tylko utwierdzaliśmy się, że Boża osobowość przedstawiona jest w osobie Boga Ojca i Syna Bożego.

Oczywiście w żaden sposób nie odrzucamy Boskości Ducha Świętego, jednak doskonale widzimy, że jest On uosobieniem Ojca lub Syna, w zależność od użytego w Słowie Bożym kontekstu. Nigdzie na łamach całej Biblii Duch Święty nie jest przedstawiany jako odrębna trzecia Boża osoba. Nie ma też wzmianki o relacji trzeciej Bożej osoby z Bogiem Ojcem czy naszym Panem Jezusem. Sam Chrystus się nie modlił ani nie wspominał o trzeciej Bożej osobie. 

RELACJA OJCIEC - SYN

Jeżeli ktoś ma podejście Bereiczyka i poświęci swój czas na odnalezienie pełnego poznania, Bóg będzie mu w tym błogosławił i objawi prawdę, która jest zawarta w Słowie Bożym. Na tym właśnie opierał się apostoł Jan, gdy ktoś trzyma się nauki Bożej, ten ma Ojca i Syna. Jak możemy przeczytać w drugim liście Jana, nie ma wskazania na żadną inną osobę niż na Ojca i Syna, kto nie trwa w Ojcu i Synu ten nie ma Boga.
 
"Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niechaj będzie z nami w prawdzie i w miłości.
Uradowałem się bardzo, że między dziećmi twoimi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, jak przykazał nam Ojciec.
A teraz proszę cię, pani, abyśmy wzajemnie się miłowali, a nie podaję ci tego, jako nowego przykazania, lecz jako przykazanie, które mieliśmy od samego początku.
A to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań jego. Takie jest to przykazanie, które słyszeliście od początku, aby było zasadą waszego postępowania.
Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem.
Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowejnie ma BogaKto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie."

2 List Jana 1:3-10

Kto trwa w nauce Pana, ten ma Boga w Ojcu i Synu, którzy zamieszkują żywo w uczniach – dzieciach Bożych. 
"W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.
Zaprawdę, Ojcze, bo tak się tobie upodobało.
Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić."
 

Ewangelia Mateusza 11:25-27

W Biblii widzimy jak Pan Jezus cały czas wywyższał Ojca, nigdy nie wskazywał na żadną trzecią Bożą osobę. Powyższy fragment ukazuje relacje w Bożej rodzinie, gdzie Pan Jezus świadomie uzmysławia ludziom, że w tej relacji znajdują się tylko Ojciec z Synem. 

Pan Jezus będąc na Ziemi był tylko człowiekiem, działał dzięki żywej obecności Ojca w Nim. Możemy przeczytać w Biblii, jak Ojciec zstąpił, zamieszkał żywo w Chrystusie, w momencie gdy ten rozpoczynał swoją działalność.

"A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim.
I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem."

Ewangelia Mateusza 3:17

"Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, jego słuchajcie!"

Ewangelia Mateusza 17:5

"A gdy wyszedł, rzekł Jezus: Teraz został uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg został uwielbiony w nim. Jeśli Bóg został uwielbiony w nim, to i Bóg uwielbi go w sobie i wnet go uwielbi."

Ewangelia Jana 13:31-32

Duch Boży w postaci gołębicy (Ew. Mateusza) to nie żadna trzecia osoba, jak próbują ukazywać trynitarianie, lecz Boża manifestacja, jak przy gorejącym krzewie. Pan sam podkreślał, że nie działa sam w swojej mocy jako człowiek, czy przez trzecią osobę jaką kreują w Bogu trynitarianie, ale mówił, że działa w Nim Ojciec. 
"Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje.
Wierzcie mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie; a jeśliby tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie; bo Ja idę do Ojca."

Ewangelia Jana 14:10-12

"Do mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie: Bluźnisz, dlatego, że powiedziałem: Jestem Synem Bożym?
Jeśli nie wykonuję dzieła Ojca mojego, nie wierzcie mi;
Jeśli zaś wykonuję, to choćbyście mi nie wierzyli, wierzcie uczynkom, abyście poznali i wiedzieli, że we mnie jest Ojciec, a Ja w Ojcu."

Ewangelia Jana 10:36-38

"Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś."

Ewangelia Jana 17:21

Pan nigdy nie wskazał trzeciej osoby, w swoich nauczaniach zawsze wskazywał na Ojca lub na siebie;
"Kto by przyjął jedno z takich dziatek w imieniu moim, mnie przyjmuje, a ktokolwiek by mnie przyjął, nie mnie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał."

Ewangelia Marka 9:37

"I rzekł do nich: Czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca mego, Ja być muszę?"

Ewangelia Łukasza 2:49

"A kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. A kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał."

Ewangelia Łukasza 10:16

RELACJA POPRZEZ MODLITWĘ

Bardzo ważnym aspektem relacji z Bogiem jest modlitwa, dlatego, gdy studiujemy Ewangelię widzimy, że Pan Jezus oddawał się modlitwie w każdym czasie, a swoje słowa kierował do Ojca. Nie kierował swoich słów do martwego Henocha, Mojżesza, Abrahama, czy trzeciej osoby jaką kreują trynitarianie. 
"A gdy przyszli na miejsce, zwane Trupią Czaszką, ukrzyżowali go tam, także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy.
A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się jego szatami rzucali losy. A lud stał i przyglądał się. Przełożeni zaś naśmiewali się, mówiąc: Innych ratował, niechże ratuje samego siebie, jeżeli jest Chrystusem Bożym, tym wybranym."

Ewangelia Łukasza 23:33-35

"To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze! Nadeszła godzina; uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił ciebie;
Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś.
A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ja cię uwielbiłem na ziemi; dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał;
A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał."

Ewangelia Jana 17:1-5

"A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi."

Ewangelia Mateusza 6:9-10

Ojca nikt nigdy nie widział prócz Pana Jezusa, co sugeruje nie tylko werset z Ewangelii Mateusza 11:25-27, który już podawaliśmy powyżej, ale wskazują na to inne fragmenty Biblii. Jeżeli prócz samego Syna Bożego nikt inny nie widział Ojca, to kim w tej relacji jest trzecia osoba podawana przez trynitarian? Powinno to dać do myślenia każdemu, kto poddał się tej nauce bez wnikliwego przestudiowania tematu.
"Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go."

Ewangelia Jana 1:18

"Ja zaś mam świadectwo, które przewyższa świadectwo Jana; dzieła bowiem, które mi powierzył Ojciec, abym je wykonał, te właśnie dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał.
A sam Ojciec, który mnie posłał, wydał o mnie świadectwo. Ani głosu jego nigdy nie słyszeliście, ani postaci jego nie widzieliście,
Ani słowa jego nie zachowaliście w sobie, ponieważ nie wierzycie temu, którego On posłał."

Ewangelia Jana 5:36-38

"Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Napisano bowiem u proroków: I będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie.
Nie jakoby ktoś widział Ojca; Ojca widział tylko Ten, który jest od Boga."

Ewangelia Jana 6:44-46