Błędne rozumowanie Imienia Bożego przez Świadków

You are currently viewing Błędne rozumowanie Imienia Bożego przez Świadków
Świadkowie Strażnicy, z którymi mieliśmy okazję się spotkać w październiku i listopadzie zeszłego roku(o czym możecie przeczytać w artykule do którego link znajduje się poniżej), otrzymali od nas wskazanie na prawdziwą Dobrą Nowinę. Chcieliśmy wykazać im różnicę głoszoną przez ich instytucję, ponieważ pragniemy zbawienia tych ludzi. Celem ich organizacji jest pozyskiwanie nowych członków, a nie przybliżanie ludzi do Boga i życia wiecznego. 
"Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej ewangelii, Chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!
Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!
A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym."

List do Galacjan 1:6-10

Jednym z wyuczonych przez nich tematów, jest kwestia imienia Bożego YHVH. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnej pewności, jak prawidłowo wypowiadać tetragram, ponadto w Nowym Przymierzu chrześcijanie nie mają koncentrować się na (imieniu) YHVH, a na osobie (imieniu) Pana Jezusa. 
"To niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych; dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami.
On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem węgielnym.
I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni."

Dzieje Apostolskie 4:10-12

IMIĘ - CZYLI OSOBA, OSOBOWOŚĆ, CHARAKTER

Świadkowie pokładają ogromny nacisk na wysławianiu dosłownego imienia, nie jako osoby, tylko centralnie jako imię. Nie zważają na to, że przez całe Pismo Święte Bóg wskazuje na siebie, jako na Najwyższego Boga. Pokazuje swoją osobowość, charakter jako Wszechmogącego Stworzyciela świata, który chce mieć żywą relację ze swoim stworzeniem.

Warto wspomnieć, że Biblia została napisana za czasów znacznie odleglejszych niż znany nam tak doskonale XXI wiek. Zwrot “imię Boże” dawniej oznaczało coś kompletnie innego, niż dziś mogłoby się wydawać. Była to natura, osobowość Boga. A Świadkowie albo celowo manipulują tym zwrotem, albo wychodzi w ten sposób brak ich wiedzy i wyuczone zachowania. 

Wszechmogący Bóg Ojciec i Wszechmogący Syn Boży chcą żywej relacji i zaufania, aby mogli działać w nas, abyśmy rodzili obfity owoc sprawiedliwości i miłości i znali ICH osoby

Pan Jezus nie używał tetragramu YHVH, lecz zawsze wspominał o Bogu jako Ojcu, czego Świadkowie nie chcą przyjąć do serca. Wyznawcy strażnicy używają nazwy “Jehowa” wobec Boga Ojca, co w rzeczywistości nie wiadomo co oznacza.  

Będąc naśladowcami Pana powinniśmy zwracać się do Ojca tak jak Chrystus i nie przeinaczać tego co jest w Biblii. 

Samo imię Jezus (Jeshua, Isa, Iesus, Isus, Jesus itp.) oznacza YHVH jest zbawieniem, więc dzisiaj tetragram jest zawarty w imieniu naszego Zbawiciela, co również ukazuje, że tak jak Ojciec tak i Syn Boży noszą obydwoje imię YHVH.

Jezus – Iesus (Strong 2424) – Jezus, Jozue

OJCZE NASZ

Przy pierwszym spotkaniu odmówiliśmy przyjęcia gazetki wydanej przez strażnicę. Przy drugim spotkaniu brat Dominik zgodził się przyjąć ich publikację w celu zapozna się z ich punktem widzenia na temat “Bożego imienia”, tym samym prosząc ich by jak Bereiczycy podeszli i zapoznali się z osobowością Bożą według Binitarianizmu. 
W skrócie przytoczymy informację zawarte w tej gazetce i obnażymy fałszywe nauki. 
 
Na wstępie gazety na tapetę została wzięta modlitwa “Ojcze nasz”:
"A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.
Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski.
A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych."

Ewangelia Mateusza 6:9-15

Dodając w tekście wersety o wysławianiu imienia Bożego. 
"Ojcze, uwielbij imię swoje! Odezwał się więc głos z nieba: I uwielbiłem, i jeszcze uwielbię."

Ewangelia Jana 12:28

"Objawiłem imię twoje ludziom, których mi dałeś ze świata; twoimi byli i mnie ich dałeś, i strzegli słowa twojego."

Ewangelia Jana 17:6

Jezus zarówno podczas modlitwy, jak i w przypadku innych sytuacji opisanych w powyższych fragmentach wskazywał na “imię”, nie w formie nazwy – a rozumiane jako osobę, osobowość, charakter.

MYLNE PODEJSCIE ŚWIADKÓW

Strażnica skoncentrowała się na pojmowaniu znaczenia różnych Biblijnych imion i osób je noszących, tym samym chciała doprowadzić do uniżenia Pana Jezusa i zabrania Mu należytej chwały wypierając w swoim tekście, że w imieniu (osobie) Jezus w postaci Chrystusa objawił się Bóg. Mesjasz przez czas pobytu na ziemi, czyli około 33-34 lata wyrzekł się swojej Boskości i stał się człowiekiem.
"Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu,
Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem,
Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej."

List do Filipian 2:6-8

Wszechmogący Syn Boży powinien otrzymać taką samą chwalę jaką jest czczony  Wszechmogący Ojciec.
"Albowiem jak Ojciec wzbudza z martwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce.
Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi,
Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał."

Ewangelia Jana 5:21-23

Ewidentnym celem świadków Strażnicy jest walka z Boskością Chrystusa, tym samym w rzeczywistości stają się antychrystami. Myślę, że robią to nieświadomie, oszukani przez nauki swojej instytucji, które przez lata zostały narzucane przez ich założyciela i tych, którzy należeli do ciała kierowniczego przez ponad 100lat.
Świadkowie uważają, że wydawcy różnych przekładów Biblii usunęli imię YHVH ze Starego i Nowego Testamentu, z czym nie do końca możemy się zgodzić. Mianowicie używane przez wielu tłumaczenia “Jehwe” czy używane przez świadków “Jehowa” w rzeczywistości nie powinno być używane ponieważ nikt nie wie jak poprawnie wypowiada się i zapisuje tetragram. Sami Żydzi na dzień dzisiejszy nie wiedzą jak prawidłowo wypowiada się YHVH. Z tego powodu wiele przekładów jak Biblia Warszawska, Gdańska zastąpiły ten zapis słowem PAN, natomiast Biblia Ewangelickiego Instytutu Biblijnego czy Biblia Toruńska używają najbardziej poprawnej formy JHWH. Warto też podkreślić, że tyczy się to Starego Testamentu. 
Kłamstwem jakie świadkowie wprowadzili do swojego “Przekładu Nowego Świata” jest używanie tetragram w Nowym Przymierzu, gdzie nie występuje nawet jednego razu. Bezskutecznie można szukać tetragram w manuskryptach Nowego Przymierza, lecz takich się nie znajdzie. Gdy pisarze natchnieni Duchem Świętym cytowali część tekstu ze Starego Przymierza, zamieniali YHVH na greckie słowo Kyrios, oznaczające Pan. 
Dlaczego robili taki zabieg? Myślę, że Bóg przez swoje Pismo Święte najlepiej zaznaczył, dlaczego YHVH zostało zasłonięte w Nowym Testamencie;
"To niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych; dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami.
On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem węgielnym.
I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni."

Dzieje Apostolskie 4:10-12

BAŁWAN Z TETRAGRAMEM - DOBRYM BAŁWANEM?

Świadkowie zarzucają katolikom grzech bałwochwalstwa i osądzają to słusznie, bo w katolicyzmie mają z tym poważny problem, poczynając od figur, obrazów, kończąc na modlitwach do stworzenia (ludzie, zmarli ludzie, anioły itp.).
"Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił.
Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę,
Dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności.
Mienili się mądrymi, a stali się głupi.
I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy;"

List do Rzymian 1:19-23

Jednak gdy wyznawcy Strażnicy próbują udowodnić swoje racje opisywane w tym temacie, nagle bożek przestaje być problemem, gdyż wyryty na nim tetragram staje się dla nich argumentem. 
Nikogo nie powinien obchodzić, co jakiś bałwan czy jakaś świątynia katolicka ma na sobie wypisane, również nie powinno nas obchodzić, co uważa człowiek, a opierać się na nieomylnym Słowie Bożym.
Zdjęcie z gazetki Strażnica

HAWAH (HAJAH)

Świadkowie w czasopiśmie po wskazywaniu na bałwochwalcze dzieła, przeszli do imienia Bożego (YHVH) i podkreślania, że inną jego forma jest słowo Hawah (Hajah), które w rzeczywistości oznacza “Jestem”. Przy gorejącym krzewie w którym Bóg ukazał się Mojżeszowi tak nakazał podać swoje imię ludowi Izraela będącego w niewoli. 
"Wtedy Bóg odrzekł do Mojżesza: JESTEM, KTÓRY JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was."

Księga Wyjścia 3:14

Co ciekawe, że Świadkowie to podkreślają wobec Boga YHVH zarazem twierdząc, że Pan Jezus jest stworzeniem, a jak wiemy, sam Chrystus wobec swojej osoby parokrotnie użył “Jestem” za co chcieli Go ukamienować faryzeusze, którzy uznawali to za bluźnierstwo, bo takim przydomkiem właśnie zatytułował się YHVH. Dzięki temu między innymi możemy dostrzec, że YHVH to Ojciec i Syn.  
“A Jezus odpowiedział: Ja jestem. I ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy mocy Boga i przychodzącego z obłokami nieba. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i powiedział: Czyż potrzebujemy jeszcze świadków? Słyszeliście bluźnierstwo. Jak wam się zdaje? A oni wszyscy wydali wyrok, że zasługuje na śmierć.”

Ewangelia Marka 14:62-64

“Wtedy Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na niego przyjść, wyszedł im naprzeciw i zapytał: Kogo szukacie? Odpowiedzieli mu: Jezusa z Nazaretu. Jezus powiedział do nich: Ja jestem. A stał z nimi i Judasz, który go zdradził. Gdy tylko im powiedział: Ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię.”

Ewangelia Jana 18:4-6

Świadkowie sami pod sobą kopią dołek w który wpadają podsumowując tekst, że “tylko prawdziwy Bóg może nosić tak znamienne imię”.

GRZESZNICY MAJĄ POTWIERDZAĆ "JEHOWĘ"

Świadkowie uporczywie chcą udowodnić, że ta forma YHVH, którą oni wypowiadają jest tą prawidłową, zarazem przyznając, że po dłuższym czasie w języku hebrajskim zostały dopisywane samogłoski. Sami Żydzi właściwie nie wiedzieli jaki samogłoski tam dopisać. Sam tetragram został celowo zasłonięty przez Boga, aby nie szukano innego imienia (osoby) niż Jezus Chrystus do zbawienia. 
Członkowie tej organizacji naciskają na dosłowność imienia YHVH, przez co mylą wielu ludzi nieznających, ani historii, ani Biblii. 

Dla przykładu podają werset, który Paweł cytuje z księgi proroka Joela, w którym jest użyte słowo YHVH, oczywiście wycinają to z kontekstu całej wypowiedzi w tym fragmencie listu do Rzymian.
"Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana(YHVH), będzie wybawiony..."

Joel 3:5

"Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie."

List do Rzymian 10:13

Podczas porównywania wersetów, to w rzeczywistości jako bierni w dalszym doszukiwaniu się prawdy damy się zwieść i uznamy, że ich mowa jest prawdziwa, jednak gdy przeczytamy cały kontekst tego cytatu, w tym przypadku dostrzeżemy, że YHVH to Syn Boży: 
 
"A usprawiedliwienie, które jest z wiary, tak mówi: Nie mów w sercu swym: Kto wstąpi do nieba? To znaczy, aby Chrystusa sprowadzić na dół;
Albo: Kto zstąpi do otchłani? To znaczy, aby Chrystusa wywieść z martwych w górę.
Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest słowo, w ustach twoich i w sercu twoim; to znaczy, słowo wiary, które głosimy.
Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.
Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie.
Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje?"

List do Rzymian 10:6-14

Świadkowie podobne zabiegi czynią również w innych miejscach w swoim przekładzie Biblii. Dodatkowo próbują manipulować Słowem Bożym, co wielu robi nieświadomie, będąc zaprogramowani przez nauki strażnicy.  

Dlatego nie idźcie drogą tej zwodniczej organizacji, która w rzeczywistości walczy z Boskością Chrystusa, który będąc na ziemi był tylko człowiekiem. Natomiast przed przyjściem do swojego stworzenia był Bogiem, tak jak i po zmartwychwstaniu wrócił do swojego majestatu i dziś jest Alfą i Omegą Wszechmogącym.