Trzecia świątynia Salomona zapowiedzią antychrysta i końca świata?

You are currently viewing Trzecia świątynia Salomona zapowiedzią antychrysta i końca świata?
Trzecia świątynia Salomona zapowiedzią antychrysta i końca świata?

Na całym świecie zwraca się uwagę na Jerozolimę i starania państwa “Izrael” w kwestii ustanowienia i przeprowadzenia odbudowy trzeciej świątyni, zwanej także jako Świątynia Salomona. Ostatnio wiele faktów związanych z krajem w którym leży Jerozolima, głośno jest komentowanych w półświatku muzułmańskim. Wyznawcy islamu przypatrują się bacznie na poczynanie wyznawców talmudu, którzy z ich perspektywy zagrażają ich świątyni zwanej “złotą kopułą”, która jest położona dzisiaj na wzgórzu świątynnym, gdzie stała dawna Świątynia Salomona.

Warto się zastanowić, czy te wydarzenia zapowiadają nadejście końca świata?
Czy Żydzi w rzeczywistości chcą odbudować świątynie?  
Czy możemy obawiać się nadejścia antychrysta?
Czy to antychryst zasiądzie w trzeciej świątyni Salomona?

Możemy mnożyć pytania, ale bez relacji z Bogiem Ojcem i Panem Jezusem Chrystusem wszelka wiedza i poznanie nic nam nie da.

CZERWONA JAŁÓWKA KU POŚWIĘCENIU ŚWIĄTYNI

Wśród muzułmanów, katolików, a także wielu osób wyznających wiarę Biblijną, krążą informacje, że Żydzi przygotowują czerwoną jałówkę do ofiary, która ma być częścią ceremonii poświęcenia trzeciej świątyni Salomona. Pomimo różnic w interpretacjach talmudystycznych i różnych odniesień do Starego Testamentu, opis o czerwonej jałówce faktycznie można znaleźć w Księdze Liczb.

I PAN powiedział do Mojżesza i Aarona:
To jest ustawa prawa, którą nadał PAN: Powiedz synom Izraela, aby przyprowadzili do ciebie czerwoną jałówkę, zdrową i bez skazy, na której jeszcze nie było jarzma.
Oddacie ją kapłanowi Eleazarowi, który ją wyprowadzi poza obóz, i zostanie przed nim zabita. A kapłan Eleazar weźmie nieco z jej krwi na swój palec i pokropi nią siedem razy na wprost przed Namiotem Zgromadzenia.
Potem każe spalić jałówkę na swoich oczach: spali jej skórę, mięso, krew wraz z jej odchodami. I kapłan weźmie drewno cedrowe, hizop i karmazyn i wrzuci to do ognia, w którym płonie jałówka. Wtedy kapłan wypierze swoje szaty i umyje swoje ciało wodą; potem wejdzie do obozu i będzie nieczysty do wieczora.
Również ten, który ją będzie palić, wypierze swoje szaty w wodzie i umyje swoje ciało wodą, i będzie nieczysty do wieczora. Człowiek czysty zbierze popiół tej jałówki i złoży go poza obozem na miejscu czystym; będzie on przechowywany dla zgromadzenia synów Izraela do wody oczyszczenia; jest to ofiara za grzech.
Ten, który zbierał popiół jałówki, wypierze swoje szaty i będzie nieczysty do wieczora. Będzie to ustawa wieczysta dla synów Izraela i dla przybysza mieszkającego wśród was.

Księga Liczb 19:1-10

Ta praktyka oczyszczenia w Starym Przymierzu, odniesiona w Biblii, jako proroctwo ofiary bez skazy Chrystusa, nabiera przez talmud “nowego”, wypaczonego znaczenia w kontekście współczesnych wydarzeń, choćby w odbudowie trzeciej świątyni Salomona. Niektórzy interpretatorzy religijni czy ludzie wierzący Biblijnie widzą w tym znak spełnienia proroctw biblijnych dotyczących ostatecznych czasów. Jednakże istnieje wiele kontrowersji i różnic zdań na temat tego, jak te wydarzenia powinny być zrozumiane i interpretowane. Najlepszy i jedynym wyznacznikiem prawd dotyczących czasów końca jest Słowo Boże.

CZERWONE JAŁÓWKI W RĘKACH TALMUDYSTÓW

Znalezione informacje o przygotowaniach Żydów czystych jałówek do poświęcenia trzeciej świątyni Salomona budzi wiele skrajnych emocji. Według przepisów talmudu, czerwone jałówki przeznaczone do ofiary oczyszczenia, nie mogą posiadać żadnej skazy, zgodnie z rygorystycznymi kryteriami, między innymi takimi jak brak choć jednego “białego włosa” czy nawet kwestia, że nie może usiąść na niej ptak. Te tradycje, ugruntowane w wierzeniach żydowskich rabinów, są dalekie od prawa Mojżeszowego na którym chcą rzekomo bazować.

Internet obiegają informacje na temat jałówek przeznaczonych na ofiarę w kontekście poświęcenia nowej świątyni Salomona, jakoby czerwone krowy byłyby już w ich posiadaniu. Jednakże, podczas konferencji Instytutu Odbudowy Świątyni w Jerozolimie, która odbyła się w Szilo 27 marca tego roku, omawiano kwestię czerwonych jałówek i innych przedmiotów potrzebnych do poświęcenia świątyni, które rzekomo są już w ich posiadaniu. Ocena tych jałówek według talmudycznych wytycznych wydaje się sugerować, że są gotowe do poświęcenia i nie posiadają żadnych skaz wymienionych w talmudzie, co teoretycznie daje zielone światło do otrzymania wody poświęcenia, która jest potrzebna do odbudowy trzeciej świątyni Salomona .

Jednakże istnieje istotny problem, który często jest pomijany. Podczas zburzenia drugiej świątyni Salomona w okolicach 60 r. po narodzinach Chrystusa, Bóg dopuścił do zaginięcia wszelkich powiązań rodowych poszczególnych rodzin żydowskich. To prowadzi do niepewności co do dzisiejszych potomków Żydów i ich związku z rodami Lewickimi, które według prawa Mojżeszowego miały jedynie prawo do czynienia posługi przy ofiarach w Starym Przymierzu.

Dla uczniów Pana Jezusa, ta kwestia nie ma znaczenia, ponieważ doskonała ofiara za grzech została już dokonana poprzez śmierć Pana Jezusa na krzyżu i zmartwychwstanie. Stare Przymierze ustąpiło miejsca Nowemu Przymierzu, co oznacza zakończenie kapłaństwa opartego na prawie Mojżeszowym i związanych z nim rytuałów religijnych.

NIEKTÓRZY ŻYDZI W INTERNECIE ZAPRZECZAJĄ

Miałem okazję słuchać relacji anglojęzycznego Żyda, który opowiadał o zwyczaju składania “ofiary dziękczynnej” na wzgórzu świątynnym podczas Paschy, jako wyrazu wdzięczności Bogu za wyjście narodu żydowskiego z Egiptu. Wtedy cała okolica wzgórza świątynnego jest zamknięta dla osób spoza społeczności wyznającej judaizm.

Udało mi się potwierdzić, że wzgórze świątynne było zamykane dla wyznawców innych wyznań w czasie dnia Paschy w latach poprzednich, dlatego nie wiązałbym tych okoliczności z ograniczeniami poruszania się na wzgórzu świątynnym bezpośrednio z ewentualnym poświęceniem trzeciej świątyni, chodź nie mogę wykluczyć, że wyznawcy judaizmu nie będą chcieli wykorzystać sytuacji w celu złożenia ofiary z czerwonej jałówki, której popiół potrzebują do wody poświęcenia dla ewentualnej odbudowy trzeciej świątyni Salomona. 

Niech nie występuje jeden tylko świadek przeciwko komukolwiek w sprawie wszelkiego przewinienia i grzechu, jakie tamten popełnił. Na podstawie zeznania dwóch świadków lub na podstawie zeznania trzech świadków rozstrzygnie się sprawę.

Księga Powtórzonego prawa 19:14
Jeśliby zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwu lub trzech świadków była oparta każda sprawa.

Ewangelia Mateusza 18:16
Trzeci to już raz wybieram się do was; na zeznaniu dwóch albo trzech świadków opierać się będzie każda sprawa.

II List do Koryntian 13:1
Bóg ukazuje nam przez swoje Słowo, abyśmy wszystko opierali, nie na jednej wypowiedz, ale potwierdzali to, co usłyszeliśmy, dlatego faktycznie ciężko jednoznacznie tutaj wydać obiektywną opinię, czy w rzeczywistości coś będzie się dziać tego dnia w celu poświęcenia świątyni i rozpoczęcia budowy czy też nie. 

CZY POWSTANIE KIEDYŚ TRZECIA ŚWIĄTYNIA?

W Biblii nie znajdziemy wzmianki o konieczności budowy trzeciej świątyni Salomona. Jednakże, brak takiego natchnionego przesłania nie oznacza, że niemożliwe jest powstanie jakiejkolwiek budowli, którą ktoś mógłby nazwać trzecią świątynią Salomona.

Jednakże, jako uczniowie Pana Jezusa, kierujemy się przekazem Słowa Bożego, że ostateczną świątynią Bożą na tym świecie stali się ludzie. To właśnie nauczanie Pana Jezusa przekazane przez Jego Słowo podkreśla znaczenie duchowej relacji z Bogiem, niezależnie od jakiś rytuałów czy budynków, które w Nowym Przymierzu nie mają żadnych wartości. Dla naszej wiary istotne jest oddanie całego życia Bogu, w rozwój duchowy w postaci uświęcenia i ciągłe poszukiwanie bliższej relacji z Bogiem przez modlitwę.

Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko.


Dzieje Apostolskie 17:25-26

Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?
Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście.

1 List do Koryntian 3:16-17

Jeśli wiemy, że człowiek stał się naczyniem, które może być wypełnione Duchem Bożym, to automatycznie staje się on celem szatana, który jako przeciwnik Boga będzie próbował przejąć kontrolę nad takimi świątyniami, aby jeszcze bardziej oddalić ludzi od Zbawiciela.

Diabeł znając świetnie Biblię stara się za wszelką cenę zwieść lud Boży. Według mnie diabeł będzie chciał za wszelką cenę zrobić intrygę, w której powstanie trzecia świątynia Salomona. Generalnie temat powstania tej świątyni stał się tak głośny, że raczej antychryst nie zasiądzie w tej świątyni, ale pojawi się tam podróbka antychrysta, którą zniszczy sam zwodziciel i zostanie okrzyknięty wybawicielem. Jego nadejście będzie poprzedzone cudami, za którymi tak chętnie idzie świat i niestety wiele osób nazywających się chrześcijanami. Jest to tylko jeden z hipotetycznych scenariuszy ale jak najbardziej prawdopodobny. Najważniejsze abyśmy trwali w modlitwie i Prosili Pana, aby uchronił nas od wszelkiego zwiedzenia.

Abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański.
Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia,
Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga.
Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem?
A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie.
Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego.
A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości.

2 List do Tesaloniczan 2:2-12

Wiemy, że antychryst zasiądzie w świątyni, ale w tym wersecie jest opis świątyni jako ciała człowieka. Głębszą analizę świątyni podaliśmy w tym temacie:
[SPRAWDŹ TEŻ: ANTYCHRYST W BOŻEJ ŚWIĄTYNI]

Nie zatruwajcie sobie głowy tym, czy w najbliższym czasie powstanie trzecia świątynia Salomona, czy nadejdzie wojna globalna czy antychryst będzie was uciskać, jest to tak naprawdę nieważne! Jak nie będziecie przygotowani duchowo do takich wydarzeń czy nawet małej burzy jaka może nastać w waszym życiu to zostaniecie powaleni. Pan ostrzegał, abyśmy nie podążali za ludźmi, którzy jątrzą, szukają podziałów, szukają swojej chwały, czy też abyśmy nie szli za tymi, którzy mówią, że już nadszedł czas… 

Bóg Ojciec wraz z Synem Bożym powołali nas do tego, abyśmy żyli w żywej relacji z Nimi i wzrastali wkorzenieni w Chrystusa dając obfity owoc zbawienia. Bądźmy światłem i nie dajmy się zgasić ciągłą historią o trzeciej świątyni, która trwa już dziesiątki lat. Jeżeli będzie miał się pojawić antychryst w taki czy inny sposób, to gdy będziecie wierni wobec Boga i trwali w żywej relacji z NIMI dwoma, to Pan wam wszystko objaw.

NIE DAJCIE SIĘ ZWIEŚĆ!