Recenzje Wydań Biblii Część #3 – Przekład Nowego Świata

You are currently viewing Recenzje Wydań Biblii Część #3 – Przekład Nowego Świata
Recenzje wydań Biblii - część 3 - przekład nowego świata

RECENZJA WYDAŃ BIBLII - "PRZEKŁAD NOWEGO ŚWIATA"

Recenzje różnych wydań Biblii to powrót do trochę zapomnianej serii, skupiającej się na różnych przekładach Słowa Bożego. Nasza biblioteka poszerzyła się, i dzisiaj chcemy zrecenzować jedno z bardziej kontrowersyjnych tłumaczeń – przekład Nowego Świata, którego na co dzień używa organizacja Świadków Jehowy.

PRZEKŁAD NOWEGO ŚWIATA Z 1984 ROKU

Wiele zagorzałych członków organizacji uważa, że to wydanie z roku 1984 jest już nieaktualne, choć w rzeczywistości różnice między najnowszą wersją a wcześniejszymi wydrukami sprowadzają się jedynie do niewielkich zmian w kilku słowach i zwrotach. Zachowany został jednak w całości charakter tego przekładu, co przyznają podchodzący do różnic z najnowszym wydaniem obiektywni Świadkowie.
 
Jeżeli ten przekład trafi w wasze ręce, radzimy jak w przypadku każdego innego tłumaczenia – badajcie i porównujcie wersety z innymi przekładami.

PRZEKŁAD DOSŁOWNY?

Organizacja Świadków Jehowy twierdzi, że ten przekład został spisany w formie dosłownej, jednak wiele tekstów w tym tłumaczeniu zawiera wypaczenia w stosunku do manuskryptów, które są podstawą rzetelnych tłumaczeń dosłownych.
Podobnie jak katolicyzm, organizacja Świadków wprowadziła swoje wypaczenia tekstowe, dostosowując przekład do swoich doktryn, a nawet poszła krok dalej.
 
Co więcej, samo tłumaczenie na język polski nie pochodzi z języków oryginalnych, lecz zostało przetłumaczone z języka angielskiego. Wszystkie językowe przekłady “Przekładu Nowego Świata” mają tę samą praktykę tłumaczenia.
 

Bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome.

Ewangelia Łukasza 12:2

ATAKI NA PANA JEZUSA

Świadkowie w swoim przekładzie skupili się na wypaczaniu wersetów dotyczących boskości Pana Jezusa, aby dostosować je do doktryn swojej organizacji. Oto kilka przykładów:
LIST DO HEBRAJCZYKÓW 1:8-9 :

Natomiast o Synu mówi: „Bóg jest twoim tronem po wieczne czasy, już na zawsze, a berło twojego Królestwa jest berłem sprawiedliwości. Pokochałeś prawość, a znienawidziłeś to, co nieprawe. Dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił cię olejkiem radości bardziej niż innych królów

List do Hebrajczyków 1:8-9

PRZEKŁAD NOWEGO ŚWIATA

Lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich.

List do Hebrajczyków 1:8-9

UWSPÓŁCZEŚNIONA BIBLIA GDAŃSKA

Do Syna natomiast: Tron twój, o Boże, na wieki wieków; berłem sprawiedliwości berło twojego królestwa. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem radości jak żadnego z twoich towarzyszy.

List do Hebrajczyków 1:8-9

BIBLIA TORUŃSKA
LIST DO RZYMIAN 9:5 :

Są to potomkowie praojców, od których pod względem cielesnym pochodzi Chrystus. Niech Bóg, który jest nad wszystkim, będzie wysławiany na wieki. Amen.

List do Rzymian 9:5

PRZEKŁAD NOWEGO ŚWIATA

Do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała; Ten jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.

List do Rzymian 9:5

BIBLIA WARSZAWSKA (BRYTYJKA)

Których są ojcowie i od których pochodzi Chrystus według ciała, będący ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen.

List do Rzymian 9:5

BIBLIA EWANGELICKA (EIB) – PRZEKŁAD DOSŁOWNY
DZIEJE APOSTOLSKIE 20:28:

Uważajcie na samych siebie i na całą trzodę. Duch święty ustanowił was w niej nadzorcami, żebyście paśli zbór Boga, kupiony przez Niego krwią Jego własnego Syna.

Dzieje Apostolskie 20:28

PRZEKŁAD NOWEGO ŚWIATA

Uważajcie więc na siebie samych i na całe stadko, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór Boga, nabyty własną Jego krwią.

Dzieje Apostolskie 20:28

BIBLIA TORUŃSKA

Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór Pański nabyty własną jego krwią.

Dzieje Apostolskie 20:28

BIBLIA WARSZAWSKA (BRYTYJKA)
Biblia jasno wskazuje, że Syn Boży jest Bogiem prawdziwym, tak jak Ojciec, a próba uczynienia z Niego archanioła Michała jest bluźnierstwem.

PRZEKŁAD NOWEGO ŚWIATA Z TETRAGRAMEM W NOWYM TESTAMENCIE

Jednym z głównych zakłamań w Przekładzie Nowego Świata jest dodawanie tetragramu do treści Nowego Przymierza. Praktyki tej na darmo szukać w oryginalnych manuskryptach. Poniżej kilka przykładów:
LIST DO RZYMIAN 14:7-9

W gruncie rzeczy nikt z nas nie żyje tylko dla siebie i nikt nie umiera tylko dla siebie. Bo jeśli żyjemy, żyjemy dla Jehowy, a jeśli umieramy, umieramy dla Jehowy. Tak więc czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Jehowy. Chrystus przecież umarł i powrócił do życia w tym celu, żeby być Panem zarówno umarłych, jak i żyjących.

List do Rzymian 14:7-9

PRZEKŁAD NOWEGO ŚWIATA

Nikt bowiem z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Dlatego czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana. Gdyż po to Chrystus umarł, powstał i ożył, aby panować i nad umarłymi, i nad żywymi.

List do Rzymian 14:7-9

UWSPÓŁCZEŚNIONA BIBLIA GDAŃSKA

Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór Pański nabyty własną jego krwią.

Dzieje Apostolskie 20:28

BIBLIA WARSZAWSKA (BRYTYJKA)
OBJAWIENIE JANA 1:8

“Ja jestem Alfa i Omega”, mówi Bóg Jehowa, „Ten, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmocny”

Objawienie Jana 1:8

PRZEKŁAD NOWEGO ŚWIATA

Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i był, i który przychodzi, Wszechmogący.

Objawienie Jana 1:8

BIBLIA TORUŃSKA

Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący.

Objawienie Jana 1:8

UWSPÓŁCZEŚNIONA BIBLIA GDAŃSKA
Organizacja Świadków Jehowy powołuje się na teorię George’a Howarda, który próbuje udowodnić, że przed powstaniem chrześcijaństwa w greckojęzycznej Septuagincie pojawiły się odniesienia do tetragramu. Jednakże rzetelność tej teorii i samej Septuaginty jest podważana, ponieważ wiele ksiąg jest formą parafrazy, a ich znaczenie w wielu fragmentach odbiega od oryginałów.

BRAK APOKRYFÓW

Jako recenzenci dążymy do obiektywizmu, dlatego wymienimy również pozytywy przekładu, choć często zatarte przez negatywy.
 
Jednym z pozytywów jest brak ksiąg apokryficznych w “Przekładzie Nowego Świata”, które często występują w przekładach katolickich i prawosławnych. Plusem jest również brak tzw. Comma Johaneum, które niepoprawnie pojawia się w niektórych wydaniach.

SKOROWIDZ

Ciekawym elementem w “Przekładzie Nowego Świata” jest umieszczony na końcu Pisma skorowidz, który wskazuje niektóre miejsca związane z danymi frazami zawartymi w przekładzie. Jednak obawiamy się, że może to być kolejna manipulacja prowadząca do narzucania nauk Świadków Jehowy.
 
Podsumowując, przekład Nowego Świata budzi wiele kontrowersji ze względu na różnice między nim, a innymi tłumaczeniami oraz manipulację propagującą doktryny organizacji Świadków Jehowy. Dlatego warto zachować ostrożność i zawsze porównywać go z innymi, bardziej uznawanymi przekładami, aby uzyskać pełniejszy obraz treści biblijnych.

OCENA PRZEKŁADU NOWEGO ŚWIATA

Dla przypomnienia: naszą ocenę opieramy na paru kryteriach.
 
Pod uwagę bierzemy:
Jakość tłumaczenia, ilość i rodzaj przypisków, dostępność na rynku, cena, dodatki.
 
Ocena jest naszym obiektywnym obrazem, nie chcemy się sugerować sympatią czy antypatią do konkretnych instytucji, pragniemy jednak oddać pełnię prawdy, którą jest samo Pismo Święte.
 
Skala oceny od 1 do 5 punktów.

JAKOŚĆ TŁUMACZENIA

Jednym z głównych czynników, który negatywnie wpływa na całokształt Pisma jest manipulacja części fragmentów, uderzających w Boskość Pana Jezusa. Ogromnym minusem jest również używanie tetragramu w Nowym Testamencie, oraz tłumaczenie tekstów z angielskiego na inne języki. 
 
Jednym z wielu źródeł tłumaczenia Pisma przez Strażnicę jest Septuaginta, która nie jest traktowana jako manusrypt natchniony. 
 
Jako kolejny czynnik negatywnej oceny tego tłumaczenia możemy podać używanie zamiast tetagramu wyimaginowanego przez Świadków słowa ‘Jehowa’. Tetagram został zakryty przed ludźmi i dziś nie jesteśmy w stanie odczytać Jego prawdziwej wymowy – o tym możecie przeczytać między innymi tutaj.
 
Jedynym widocznym w tłumaczeniu atutem jest brak apokryfów, jednak nie bierzemy go pod uwagę przy ocenie, ponieważ apokryfy nie powinny znaleźć się w żadnych przekładzie Słowa Bożego. 

OCENA: 1

PRZYPISKI

Przypiski w przekładzie Nowego Świata w samej treści Słowa nie występują – są jednak zawarte w dodatkach, które są manipulacją nauk organizacji i doktrynami uderzającymi w samego Pana Jezusa i Jego Boskość. Obiektywnie ze względu na brak przypisków stricte w tekście dodamy jeden punkt, jednak manipulacja tekstem i nakreślanie myślenia w przypiskach zawartych w dodatkach nie pozwala na nic więcej. 
 

OCENA: 1,5

DOSTĘPNOŚĆ I CENA

Przeszukaliśmy internet, by znaleźć cenę oraz dostępność Przekładu Nowego Świata – jednak poza pojedynczymi, używanymi egzemplarzami na popularnych serwisach sprzedażowych, nie znaleźliśmy nic innego. Cały ich przekład dostępny jest w formie on-line na ich stronie internetowej – jednak wersji papierowej zakupić tam nie można. Podczas rozmów ze Świadkami samo Pismo nigdy nie było nam proponowane (za to gazetka Strażnicy prawie zawsze), wielu z członków tej organizacji posiada tablety, na których wskazują podczas rozmów fragmenty Słowa. My sami w posiadanie przekładu weszliśmy po przez jednego z członków naszej rodziny, który był ŚJ. 
 
Damy 1,5 punktu tylko za łatwy i czytelny dostęp on-line. 
 
OCENA: 1,5
 

DODATKI

Dużym plusem dodatków są ładne i czytelne mapy. W posiadanym przez nas przekładzie z 1984 roku jest ich 6 map. 

Kolejnym dodatkiem jest już wyżej wspomniany skorowidz – który naszym zdaniem jest manipulacją w rozumieniu Słowa Bożego.
 
Podobnie jak skorowidz kolejnym elementem indoktrynacji organizacji Strażnicy jest dodatek o nazwie “tematy rozmów”, które w rzeczywistości są nauką rozmowy z “nieświadkami”.
 
Podsumowując dodatki poza mapami, raczej nie zdobyły naszej sympatii.   
 

OCENA: 1,5

OCENA OGÓLNA PRZEKŁADU NOWEGO ŚWIATA

Przekład Nowego Świata wzbudza wiele kontrowersji i stanowi rozczarowanie dla osób poszukujących rzetelnych tłumaczeń biblijnych. Choć wydanie to zawiera pewne pozytywne elementy, takie jak brak ksiąg apokryficznych czy skorowidz, który mógłby wydawać się ciekawym pomysłem – to jego treść zmanipulowana błędnymi naukami doktryn Świadków przekreśla pozytywny odbiór.

Przekład Nowego Świata wyróżnia ogromna ilość wypaczeń i zakłamań w samej treści Biblii , szczególnie tych dotyczących negowania Boskości Pana Jezusa. To poważne zniekształcenie może prowadzić do fałszywego rozumienia samego Boga i przekazywanych przez Słowo Boże doktryn.

Dodawanie tetragramu do Nowego Testamentu również budzi poważne wątpliwości, co do wiarygodności przekładu. Ta praktyka nie znajduje poparcia w oryginalnych manuskryptach i jest wynikiem indoktrynacji religijnej doktryn organizacji Świadków Jehowy.

Dlatego też, decydując się na skorzystanie z przekładu Nowego Świata, ważne jest, aby zachować krytyczne podejście i porównać jego treść z innymi, bardziej uznawanymi tłumaczeniami biblijnymi. Pamiętajmy, że właściwe zrozumienie i interpretacja Słowa Bożego mają ogromne znaczenie dla wiary i duchowego rozwoju, a prawdziwe rozumienie Boże wypływa tylko z Bożej łaski.

OCENA OGÓLNA: 1,37