JHWH – imię Bożej rodziny – Boga Ojca i Syna Bożego

You are currently viewing JHWH – imię Bożej rodziny – Boga Ojca i Syna Bożego
JHWH – imię Bożej rodziny – Boga Ojca i Syna Bożego
JHWH, czyli imię Boże określane jako tetragram, opisuje charakter i osobowość Boga Prawdziwego, Stwórcy nieba i ziemi. Znajomość tego imienia może dostarczyć nam wielu ciekawych informacji i nauk, jakie możemy wyciągnąć z Pisma Świętego. W niniejszym artykule skoncentrujemy się jednak na aspekcie rozpoznawania osoby Boga, na podstawie tetragramu.
 
Jest powszechnie uznanym faktem, że Ojciec jest JHWH, a żadna poważna doktryna chrześcijańska nie podważa tego stwierdzenia. Jedynie wyznawcy unitarianizmu uznający “jedność Bóstwa” twierdzą, że Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty to jedna i ta sama osoba.

ODRZUCAJĄ BOSKOŚĆ SYNA BOŻEGO

Wśród różnych odłamów unitarianizmu można jednak spotkać osoby, które nie uznają, że Pan Jezus jest JHWH. Głównym nurtem takiego poglądu w Polsce są Świadkowie Strażnicy. My uważamy, że Pismo Święte wyraźnie ukazuje, że Syn Boży, jako Wszechmogący Bóg, również nosi imię JHWH tak jak Bóg Ojciec. Poniżej przedstawimy argumenty na podstawie wersetów Pisma Świętego.
Bóg JHWH w Starym Przymierzu określał się pewnymi zwrotami czy też podawał charakterystyczne czynności, które tylko On potrafi. O to kilka z nich:

(JHWH) PIERWSZY I OSTATNI - W STARYM TESTAMENCIE

JHWH - imię Bożej rodziny - Boga Ojca i Syna Bożego
Bóg JHWH, w Starym Testamencie, określał siebie jako “Pierwszy i Ostatni” oraz “Początek i Koniec”. Podobnie Syn Boży również używa tych określeń, dodając jednak alegoryczne “Alfa i Omega”, które odnoszą się do początkowej i końcowej litery alfabetu greckiego.
 
Te określenia mają znaczenie symboliczne i wskazują na wieczną niezmienność Boga, który był i jest i będzie, oraz na fakt, że On jest początkiem i końcem wszystkiego. Syn Boży wskazuje swoją Boską naturę i wieczność, ponieważ wraz z Bogiem Ojcem tworzą jedną Bożą rodzinę.
Przeczytajmy jak Bóg JHWH określa się tymi przydomkami:

Kto to sprawił i uczynił? Kto wzywał pokolenia od początku? 
Ja, JHWH – pierwszy i ostatni – ja sam.

Izajasz 41:4

Tak mówi JHWH, Król Izraela i jego Odkupiciel, JHWH zastępów: Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga.

Izajasz 44:6

Słuchaj mnie, Jakubie, i ty, Izraelu, którego powołałem! Ja to jestem, Ja pierwszy i Ja ostatni.

Izajasz 48:12

PIERWSZY I OSTATNI - NOWY TESTAMENT

W Księdze Objawienia, w rozdziale 1 i 2, Syn Boży określa siebie jako “Alfa i Omega, Pierwszy i ostatni”, co stanowi symbole wieczności i wszechmocy Boga. Jednocześnie Syn Boży określa się jako Bóg Wszechmogący, co podkreśla Jego Boską naturę i moc.

“Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący.”

Objawienie Jana 1:8

Który mówił: Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni. Co widzisz, napisz w księdze i poślij do siedmiu kościołów, które są w Azji: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei.

Objawienia Jana 1:11
W swej prawej ręce miał siedem gwiazd, a z jego ust wychodził ostry miecz obosieczny. Jego oblicze było jak słońce, gdy świeci w pełni swej mocy.
Gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy i położył na mnie swą prawą rękę, mówiąc mi: Nie bój się! Ja jestem pierwszy i ostatni;
I żyjący, a byłem umarły. A oto żyję na wieki wieków i mam klucze piekła i śmierci.

Objawienie Jana 1:16-18

A do anioła kościoła w Smyrnie napisz: To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył.

Objawienie Jana 2:8

I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem.

Objawienie Jana 21:5-7

JHWH BADA SERCA I NERKI

JHWH - imię Bożej rodziny - Boga Ojca i Syna Bożego

Bóg jako Wszechmocny jest w stanie poznać nasze myśli oraz intencje, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Przykładem wejrzenia w nasze umysły przez Boga, możemy podać jeden z grzechów, który rodzi się w sercu, a tylko Stwórca wie, czy poczyniliśmy cudzołóstwo w sercu, gdy pożądliwie patrzymy na innych ludzi. Syn Boży również bada serca i nerki ludzi, dokładnie tak samo jak Ojciec. To stanowi kolejny dowód na to, że zarówno Syn, jak i Ojciec są Wszechmogący i noszą imię JHWH.

Lecz, JHWH zastępów, który sądzisz sprawiedliwie i badasz nerki i serca, niech zobaczę twoją pomstę nad nimi. Wyjawiłem ci bowiem swoją sprawę.

Jeremiasza 11:20

Ja, JHWH, badam serca i doświadczam nerki, aby oddać każdemu według jego dróg i według owocu jego uczynków.

Jeremiasza 17:10

Niech skończy się zło niegodziwych, a umocnij sprawiedliwego, Boże sprawiedliwy, ty, który badasz serca i nerki.

Psalm 7:9

A do anioła kościoła w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a jego stopy podobne są do mosiądzu: Znam twoje uczynki i miłość, i służbę, i wiarę, i twoją cierpliwość, i twoje uczynki, i wiem, że ostatnich rzeczy jest więcej niż pierwszych.
Ale mam nieco przeciwko tobie – że kobiecie Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, pozwalasz nauczać i zwodzić moje sługi, żeby uprawiali nierząd i jedli ofiary składane bożkom.
I dałem jej czas, aby pokutowała ze swego nierządu, ale nie pokutowała.
Oto rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, w ucisk wielki, jeśli nie będą pokutować ze swoich uczynków; A jej dzieci porażę śmiercią. I poznają wszystkie kościoły, że ja jestem tym, który bada nerki i serca. I oddam każdemu z was według waszych uczynków.

Objawienia Jana 2:18-23

PRZED JHWH UGNIE SIĘ KAŻDE KOLANO

Przez swojego proroka JHWH zapowiedział, że każde kolano przed Nim się ugnie. Ten sam przekaz można znaleźć w Nowym Testamencie w kontekście Pana Jezusa. Jak możemy przeczytać: “Ja, JHWH, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu ani mojej chwały bałwanom” (Izajasza 42:8), co daje jasny sygnał, że Syn Boży jest tak samo Bogiem JHWH jak Bóg Ojciec.

Spójrzcie na mnie, abyście byli zbawieni, wszystkie krańce ziemi, gdyż ja jestem Bogiem i nie ma żadnego innego. Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszło słowo sprawiedliwe, które jest nieodwołalne: Przede mną będzie się zginać każde kolano, będzie przysięgać każdy język; Mówiąc: Tylko w JHWH mam wszelką sprawiedliwość i siłę. Ci do niego przyjdą, ale będą zhańbieni wszyscy, którzy płoną gniewem przeciwko niemu.

Izajasza 45:22-24
Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo czemu lekceważysz swego brata? Wszyscy bowiem staniemy przed trybunałem Chrystusa.
Jest bowiem napisane: Jak żyję, mówi Pan, ugnie się przede mną każde kolano i każdy język będzie wysławiał Boga. Tak więc każdy z nas sam za siebie zda rachunek Bogu.

List do Rzymian 14:10-12

Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie;
Który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież;
Lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi;
A z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię; Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią.

 

List do Filipian 2:5-10
A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, słyszałem, jak mówiło: Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków.

Objawienie Jana 5:13

OJCIEC NAZYWA SYNA BOGIEM

W Nowym Testamencie znajdują się dwa wersety, które są problematyczne dla unitarian, którzy negują Boskość Syna Bożego. Te wersety rzeczywiście wytrącają wszelkie argumenty przeciwko Boskości Chrystusa. Pierwszym z nich jest wypowiedź samego Ojca, który nazywa Syna Bogiem, a drugim wersetem jest opis Boga Prawdziwego, który jednoznacznie wskazuje na Boskość Chrystusa.

O aniołach zaś mówi: On czyni swoich aniołów duchami, a swoje sługi płomieniami ognia. Lecz do Syna mówi: Twój tron, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwości jest berło twego królestwa. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił cię, o Boże, twój Bóg olejkiem radości bardziej niż twoich towarzyszy.

List do Hebrajczyków 1:7-9

BÓG PRAWDZIWY

W Nowym Testamencie, w pierwszym liście Jana, w rozdziale 5, możemy przeczytać podobne określenie, jak to zawarte w wersecie powyżej. Apostoł Jan użył określenia, że Bóg prawdziwy Ojciec dał nam Boga prawdziwego Syna Bożego. Ten werset z Nowego Przymierza wyraźnie pokazuje, że JHWH jest zarówno Bogiem Ojcem, jak i Synem Bożym.

Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.

1 List Jana 5:20

JEDEN PASTERZ - BÓG JHWH

JHWH - imię Bożej rodziny - Boga Ojca i Syna Bożego

Gdy starsi Izraela błądzili za bałwanami i czynili zło, a także zbezczeszczali przymierze zawarte z Bogiem przez swoich przodków, Bóg JHWH przeciwstawił się im. Wtedy ogłosił, że kończy się etap “pasterstwa” starszych Izraela i że sam Bóg JHWH będzie prowadził swój lud, jak pasterz prowadzi swoje owce. 

Tak bowiem mówi Pan JHWH: Oto ja sam będę szukać moich owiec i o nie pytać.
Jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, kiedy znajduje się wśród swoich rozproszonych owiec, tak ja będę troszczył się o moje owce i wyrwę je ze wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dzień pochmurny i mroczny.

Ezechiela 34:11-12
Potem Jezus im powiedział: Wy wszyscy zgorszycie się z mojego powodu tej nocy, bo jest napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce.

Ewangelia Marka 14:27
Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce.
Lecz najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk porywa i rozprasza owce.
Najemnik ucieka, bo jest najemnikiem i nie troszczy się o owce.
Ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce, a moje mnie znają.
Jak mnie zna Ojciec, i ja znam Ojca; i oddaję moje życie za owce.
A mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. Również te muszę przyprowadzić i będą słuchać mego głosu, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.

Ewangelia Jana 10:11-16
A Bóg pokoju, który przez krew wiecznego przymierza wyprowadził spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, naszego Pana Jezusa;
Niech was uczyni doskonałymi w każdym dobrym uczynku, abyście spełniali jego wolę, dokonując w was tego, co miłe w jego oczach, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen.

List do Hebrajczyków 13:20-21

OJCA JHWH NIGDY NIKT NIE WIDZIAŁ

Podczas swojego nauczania Pan Jezus podkreślał, że nikt nie widział Boga Ojca, jednak w Starym Testamencie znajduje się wiele wersetów, w których opisane są spotkania Boga JHWH z różnymi osobami twarzą w twarz. Unitarianie powinni na tej podstawie zdać sobie sprawę, że jeśli Ojciec JHWH nigdy nie został ujrzany, to Bogiem JHWH był Syn Boży.

Nie jakby ktoś widział Ojca, oprócz tego, który jest od Boga; ten widział Ojca.

Ewangelia Jana 4:46

Wersety w których JHWH był widziany przez ludzi: 

I wstąpili Mojżesz, Aaron, Nadab i Abihu oraz siedemdziesięciu ze starszych Izraela;
I widzieli Boga Izraela, a pod jego nogami było jakby dzieło z szafirowego kamienia jak niebo, gdy jest jasne.
A na przywódców synów Izraela JHWH nie wyciągnął swej ręki, choć widzieli Boga, jedli i pili.

Księga Wyjścia 24:9-11

I JHWH rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Potem Mojżesz wracał do obozu, a jego sługa Jozue, syn Nuna, młodzieniec, nie opuszczał namiotu.

Księga Wyjścia 33:11

W rzeczywistości jest wiele innych przykładów spotkań Boga JHWH z ludźmi w Starym Testamencie. Adam i Ewa, Abraham, Jakub, Gedeon, rodzice Samsona i jeszcze kilka innych osób miało okazję widzieć Boga JHWH twarzą w twarz. Zachęcamy do dokładniejszego studiowania Słowa i odnajdywania w Biblii każdego z tych momentów, w których Bóg JHWH się objawiał. Tylko w ten sposób możemy lepiej zrozumieć, jak Stwórca działał wobec swojego ludu na przestrzeni wieków.

JHWH - JESTEM, BĘDĄCY

Bóg JHWH, gdy powołał Mojżesza do ratunku narodu Izraelskiego po przez manifestację w gorejącym krzewie, przedstawił swojemu wysłannikowi imię, po którym rozpoznają, że Bóg JHWH posłał Mojżesza, jako tego, który jest narzędziem do wyprowadzenia zniewolonego Izraela z Egiptu.

Wtedy Bóg odrzekł do Mojżesza: JESTEM, KTÓRY JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was.
I mówił jeszcze Bóg do Mojżesza: Tak powiesz synom Izraela: JHWH, Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, posłał mnie do was. To jest moje imię na wieki i takim ma pozostać w pamięci po wszystkie pokolenia.

Księga Wyjścia 3:14-15

Bóg JHWH przedstawiając się imieniem JESTEM (BĘDĄCY) ukazał swoją nieskończoność. Ukazał, że nie ma początku ani końca, że jest odwieczny, trwający od zawsze. Parokrotnie w Ewangelii możemy przeczytać wersety, w których tego terminu używa Pan Jezus w stosunku do swojej osoby, co wywoływało oburzenie u faryzeuszy, którzy twierdzili, że bluźni.

Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham był, ja jestem.
Wtedy porwali kamienie, aby w niego rzucać. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni, przechodząc między nimi, i tak odszedł.

Ewangelia Jana 8:58-59

Wtedy Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na niego przyjść, wyszedł im naprzeciw i zapytał: Kogo szukacie? Odpowiedzieli mu: Jezusa z Nazaretu. Jezus powiedział do nich: Ja jestem. A stał z nimi i Judasz, który go zdradził. Gdy tylko im powiedział: Ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię.

Ewangelia Jana 18:4-6

NIKT NIE JEST JHWH PRÓCZ OJCA I SYNA

Tylko Ojciec i Syn noszą przydomki takie jak “Pierwszy i Ostatni”, “Początek i Koniec”, “Pasterz”, “JESTEM”, “Światłość”, “Sędzia”, “Pan Panów”, “Zbawiciel” i “Stwórca”. Te przydomki są wyłącznie przypisane do Boga Ojca i Syna Bożego. Z tego powodu, należy spojrzeć na osobę Ducha Świętego pod innym kątem niż ten, który jest głoszony w zborach i tzw. kościołach, które czerpią swoją doktrynę trójcy z wymysłu gnostyckiej instytucji katolicyzmu. Duch Święty to imię Ojca, wszechobecność Boga Ojca i Syna Bożego. Duch Święty jest osobą Ojca lub Syna, w zależności od wersetu, który czytamy. Nie pozwólmy sobie wmówić rzeczy wyrywanych z kontekstu Biblii, ponieważ jest to taktyka diabła, którą stosował w ogrodzie Eden oraz podczas kuszenia Pana Jezusa, gdy był On człowiekiem na ziemi.

SYN BOŻY JHWH WSZECHOBECNY

Pan Jezus, jako Syn Boży jest JHWH tak jak Ojciec jest JHWH. Nie dajcie sobie wmówić, że Ojciec i Syn potrzebują trzeciej osoby, aby być w kimś albo gdziekolwiek bo to nie ma nic wspólnego ze Słowem Bożym.
W Biblii Pan Jezus powiedział, że ON osobiście jest z nami po wsze czasy, a nie trzecia osoba, to właśnie Chrystus zaznaczył, że ON razem z OJCEM w nas zamieszkają, gdy naradzamy się na nowo, a nie ktoś inny.
 
Zachęcamy wszystkich do sprawdzenia, czy uczniowie Pana Jezusa przed soborem kościoła katolicko-prawosławnego, na którym uchwalili trójcę wierzyli w trzecią osobę. Sprawdźcie co przyniosło wprowadzenie tej doktryny. Gdy zapoznacie się z historią, to możecie zobaczyć, że wszyscy wierzyli w Boskość Chrystusa i Boskość Boga Ojca, ale nie znali trzeciej osoby, tak jak w to wierzą trynitarianie.

JHWH BOŻA RODZINA - OJCA I SYNA

Nauka Biblijna o naturze Bożej Ojca i Syna i ICH Ducha Świętego, nie ma rozbieżności i nieścisłości, gdy będziemy ją pojmować jak to czynią binitarianie. Binitarianizm to doktryna chrześcijańska, która głosi, że Bóg Ojciec i Syn Boży, jako dwie oddzielne osoby, tworzą Bożą Rodzinę JHWH. Według tej doktryny, obie te osoby noszą imię JHWH, co oznacza, że posiadają tę samą Boską naturę i są jednym w swoim istnieniu.
 
Binitarianizm podkreśla Boską naturę Syna Bożego i jego współistnienie z Ojcem odwiecznym czasów. Binitarianie uważają, że Syn Boży jest równy Ojcu i ma tę samą Boską naturę, ale jest jednocześnie oddzielną i odrębną osobą.
 
W ten sposób Binitarianizm podkreśla jedność Boga JHWH (Boża rodzina) , ale jednocześnie wyróżnia Ojca i Syna jako dwie oddzielne osoby.