Tego w Biblii nie znajdziemy część #1 “Różaniec”

You are currently viewing Tego w Biblii nie znajdziemy część #1 “Różaniec”
Zapraszamy na nową serię artykułów, w której chcemy wykazać kłamstwa serwowane przez fałszywych nauczycieli, instytucje, organizacje na podstawie nieomylnego Pisma Świętego. Wiele takiej obłudy powszechnie możemy spotykać w tzw. kościołach. Nauki, które można tam usłyszeć nie mają pokrycia w Słowie Bożym, a diabelskie zwodzenie jest wmawiane “wiernym” na każdym kroku.  
Każda osoba żyjąca w Polsce słyszała zapewne o katolickim różańcu. Bardzo często można zobaczyć (szczególnie) starsze panie, trzymające w dłoniach korale przypominające paciorkowy naszyjnik, odmawiające “koronkę”.

Czy w Biblii odnajdziemy taką formę modlitwy jaka jest czyniona przez katolików modlących się na różańcu? 

CZY ZNAJDZIESZ RÓŻANIEC W BIBLII?

Oczywiście odpowiedź jest prosta, nie sposób znaleźć jakiejkolwiek wzmianki
o różańcu w Słowie Bożym. 

Wszelka forma symboliki (figury, obrazy itp.) jest odrzucana i uznawana za bałwochwalstwo.
Wielu katolików próbuje bronić swoich grzesznych zapędów, wskazując na symbolikę w Starym Przymierzu, jaka znalazła się w świątyni Salomona, zapominając, że elementy takie jak Cheruby o których jest tutaj mowa, były wytycznymi Boga. Tworzenie setek figur, obrazów jest sprzeczne z całą Biblią oraz objawieniem w Nowym Testamencie. Świątynia Starego Przymierza została zniszczona i ustalona została nowa świątynia – nasze ciało!
"Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych"

Dzieje Apostolskie 17:24

"Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?
Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście."

1 List do Koryntian 3:16-17

Nie ma w Biblii jakichkolwiek przyzwoleń na elementy kultu jakie wytworzyli sobie katolicy w postaci sznurów modlitewnych. Swoje różańce mają również “wierni” w instytucji prawosławnej, co wcale nie dziwi, bo jest to bliźniacza organizacja do tej z Watykanu.
Co ciekawe w Islamie, Hinduizmie, Sikhizmie i Buddyzmie również mają swoje różańce,
które noszą kolejno nazwy Tespih i Mala (dla trzech ostatnich). 
Katolicyzm skopiował ze wschodnich, pogańskich religii sznury modlitewne, które były znane ponad 800 lat przed przyjściem Chrystusa. Jest to świetny przykład jak katolicyzm zaadaptował kolejny element pogaństwa, a nauczyciele tej instytucji wprowadzili go do życia codziennego w swojej gnostyckiej religii. 
www.mieczducha888.blogspot.com

PAN DAŁ PRZYKŁAD

Pan Jezus nie potrzebował żadnych przyrządów do modlitwy, nie miał też ułożonej regułki, którą powtarzałby jak mantrę. Gdy ukazał swoim uczniom modlitwę, która dzisiaj jest szeroko znana jako
“Ojcze nasz”, dał przykład budowy i wskazał w jaki sposób należy się modlić dając im wzór – nie gotowiec. 
"A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje,
Przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.
Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski.
A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych."

Ewangelia Mateusza 6:9-15

“Ojcze nasz” była tylko przykładową modlitwą. Natomiast całe Pismo Święte uczy nas jak powinniśmy w modlitwie otwierać serce przed Bogiem i kształtować relację z Nim. Sama modlitwa to rozmowa, w której powinniśmy skupić się na dziękczynieniu, wstawiennictwu do samego Stwórcy, gdy trzeba spowiedzi czy innych elementach naturalnej rozmowy.
 
Zastanówcie się, czy gdy budujecie relacje z drugim człowiekiem, powtarzanie bezmyślnie te same słowa?
Czy do rodzica przychodzicie i przez pół godziny powtarzacie wyuczony wierszyk?

Tak nie buduje się relacji, nie poznaje rozmówcy, a tym bardziej nie otwiera się swojego serca!
Pan Jezus przestrzegał nas przed mantrycznym postępowaniem oraz przed modlitwami na pokaz:
"A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom; zaprawdę powiadam wam: Otrzymali zapłatę swoją.
Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.
A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani.
Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie."

Ewangelia Mateusza 6:5-8

MANTRA CZY MODLITWA?

Jak powyżej możemy zobaczyć Pan Jezus nakreślił przykład słów jakie możemy kierować do Boga,  elementów, które warto ująć w swojej codziennej rozmowie.

Czy różaniec jest taką modlitwą?
Czy czytając Słowo Boże widzimy jak apostołowie powtarzają “Ojcze nasz” bądź mantrują jakąkolwiek inną modlitwę?
 
Zarówno apostołowie, sam Pan Jezus, a nawet ludzie opisani w starym testamencie nie modlili się w taki sposób, jak czynią to m.in. katolicy.
 
Sam katolicyzm zapożyczył sznur modlitewny ze wschodu, wykorzystując sposób modlitwy i medytacji pogańskich religii. Wierni instytucji katolickiej nawet nie zdają sobie sprawy, że nie modlą się do Boga –  a mantrują – powtarzając w kółko wyklepane regułki.

Właśnie między innymi dlatego Bóg przez Biblię ostrzega nas abyśmy nie postępowali jak poganie, i nie próbowali się do nich upodabniać, bo tym samym odsuwamy się od Stwórcy i prawdy płynącej z Bożego Słowa:
"A nie postępujcie według ustaw ludu, który Ja wypędzam przed wami, gdyż to wszystko czynili i obrzydziłem ich sobie.
I rzekłem do was: Wy odziedziczycie ich ziemię, a Ja dam ją wam, abyście ją posiedli, ziemię opływającą w mleko i miód. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym, który was oddzieliłem od ludów."

3 Mojżeszowa 20:23-24

Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym?
Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim.
Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, I nieczystego się nie dotykajcie; A ja przyjmę was i będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący

2 List do Koryntian 6:15-18

Bóg również zaznacza, abyśmy wyszli z pośród czyniących nie prawość!

Jednak samo mantrowanie nie jest tu najgorsze – jeszcze większym problemem dla katolików jest modlitwa kierowana podczas “koronki” do stworzenia – co jest ogromnym grzechem. Całe słowo Boże wskazuje nam, że nasze słowa możemy kierować TYLKO DO BOGA – Sam Pan Jezus nie modlił się do nikogo innego jak Boga Ojca – w jego słowach nie odnaleźliśmy modlitw do aniołów, proroków czy jakichkolwiek innych osób.
Cała ta otoczka ukazuje nam, że modlitwy na różańcu to diabelski wymysł, który przez pozór pobożności zasłania oczy ludziom pogubionym w tradycjach katolicyzmu. Nieznajomość Boga, Jego słowa i brak relacji z Ojcem i Synem, sprawia, że nieświadomi “wierni” KRK brną w grzech, choć myślą, że czynią dobrze.

Dlatego warto się zastanowić, czy mantyczne modły na paciorkach, w których zawarta jest treść kierowana do nieżyjącej od wieków Marii przyniosą Ci jakikolwiek pożytek?  Kraina umarłych to miejsce oczekiwania, gdzie osoby martwe oczekują ponownego przyjścia Pana. Nie mogą nas usłyszeć, zobaczyć, ani się za nami wstawiać. 
“Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości.”

Księga Kaznodziei Salomona 9:10

Dlatego już dziś buduj relację z Bogiem Ojcem i naszym Panem Jezusem Chrystusem. Tylko Oni są wszechmocni, wszechwiedzący. Czytaj słowo Boże i sprawdzaj wszystko, jak się sprawy mają i nie pozwól wmówić sobie tradycji i rytuałów, które zamiast przyprowadzić Cię do Boga i drogi zbawienia, spychają Cię w piekielną otchłań!