Duchowa dyscyplina część 1 – uświęcenie

You are currently viewing Duchowa dyscyplina część 1 – uświęcenie
Duchowa dyscyplina cz.1 uświęcenie

Duchowa dyscyplina to proces uświęcenia i oddania się prowadzeniu Boga. Jest to nieustanny wysiłek, który każdy z nas powinien podejmować, aby rozwijać swoją duchowość w prowadzeniu Pana. Temat dyscypliny duchowej jest niezwykle ważny, ponieważ wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z konieczności poświęcenia czasu i wysiłku nad własnym uświęceniem, aby stawać się coraz bardziej podobni do Chrystusa i być bliżej Boga.

W Biblii czytamy, że proces uświęcenia trwa przez całe życie i ma na celu przynoszenie coraz większej chwały naszemu Stwórcy. Warto zatem zastanowić się nad tym, jak możemy zmienić nasze życie dzięki łasce Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.

UŚWIĘCENIE

Dyscyplina duchowa wymaga regularnych praktyk, takich jak modlitwa, czytanie Biblii i uczestnictwo w spotkaniach społeczności. Warto również pamiętać o coraz większym oddaniu Bogu, co zaprocentuje w rozwoju cnót, takich jak miłość, cierpliwość i pokora, które są ważnymi elementami procesu uświęcenia.

Duchowa dyscyplina nie jest łatwym procesem, ale jest niezwykle ważnym aspektem naszego duchowego życia. Poświęcenie czasu w modlitwie i wyostrzenie duchowego słuchu, pomoże w uświęceniu. Takie praktyki i oddanie przyniosą wiele korzyści, w tym zbliżenie się do Boga i pełniejsze zrozumienie naszej roli w Jego planie.

Kto krzywdzi, niech nadal wyrządza krzywdę, kto plugawy, niech się nadal plugawi, kto sprawiedliwy, niech nadal będzie sprawiedliwy, a kto święty, niech się nadal uświęca.

Objawienie Jana 22:11
 

DUCHOWA DYSCYPLINA W DUCHOWEJ WOJNIE

Duchowa dyscyplina cz.1 uświęcenie

Jako chrześcijanie musimy zdawać sobie sprawę z tego, że przyjęcie Pana Jezusa jako swojego Pana nie jest zabawą czy obietnicą opływania w luksusie materialnym. Jest obietnicą życia wiecznego, życia w miejscu, które będzie luksusem dla ciał i duszy przed obliczem Najwyższego. W doczesności wkraczamy na drogę, która jest wojną przeciwko szatanowi i jego aniołom, którzy chcą nas zwieść i odciągnąć od Boga.
Dlatego tak ważne jest, abyśmy pilnowali dyscypliny duchowej, ponieważ to dzięki niej umożliwiamy po przez wiarę działanie Panu Jezusowi, który rozwija nas w wielu aspektach życia duchowego.

Jednym z najważniejszych aspektów dyscypliny duchowej jest modlitwa, na którą nakładał nacisk sam Chrystus:

Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym.
 
Ewangelia Łukasza 21:36

To dzięki niej możemy utrzymywać relację z Bogiem, wyjawić Mu swoje potrzeby i prośby, a także dziękować Mu za wszystko, co On dla nas robi, a co najważniejsze możemy wyznać swoje grzechy przed Jego obliczem, bez żadnych świadków, co jest prawdziwą spowiedzią.

Posłuszeństwo to kolejny ważny element, który pozwala nam na lepsze zrozumienie woli Bożej i jej realizację w naszym życiu.

BĄDŹCIE JAK BEREICZCY

Uwielbienie i studiowanie Słowa Bożego to kolejne kluczowe elementy dyscypliny duchowej.

Dzięki temu, możemy poznać Boga coraz lepiej i bardziej zbliżyć się do Niego. Ważne jest również, abyśmy byli coraz bardziej dociekliwi, i postępować jak Bereiczycy, którzy badali Pismo Święte i poszukiwali prawdy.

Dyscyplina duchowa jest procesem trudnym, ale niezwykle ważnym w naszym duchowym życiu. Dzięki niej możemy rozwijać się duchowo i zbliżać się do Boga coraz bardziej. Pamiętajmy więc, że każdy z nas powinien dążyć do uświęcenia i poszerzania swojej wiedzy o Bogu, aby przynosić chwałę.

Nie należy zapominać o czasie spędzanym sam na sam z Bogiem, gdy nasze serca są ciche i otwarte na Jego słowo. Wykonywanie posługi, dbanie o relacje z innymi chrześcijanami i wiele innych aspektów, są nam niezmiernie potrzebne w procesie uświęcenia. Dzisiaj chcemy ogólnie nakreślić, czym jest sama dyscyplina duchowa, następnie zająć się poszczególnymi elementami, które Pan Jezus wraz z Bogiem Ojcem chcą w nas doskonalić.

W końcu, moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potędze jego mocy.
Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła.
Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się. Stańcie więc, przepasawszy wasze biodra prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości; I obuwszy nogi w gotowość ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, którym jest słowo Boże; We wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w Duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością i z prośbą za wszystkich świętych

List do Efezjan 6:10-18 
 

BĄDŹCIE ŚWIATŁEM PANA

Duchowa dyscyplina cz.1 uświęcenie

Gdy będziemy poddani uświęceniu i rozwojowi po przez dyscyplinę duchową, trwając w łasce Najwyższego, ON przez żywe zamieszkiwanie w nas, da rodzić obfity owoc Ducha. My jako ludzie nie mamy nic dobrego w sobie, nasze zamysły były ciemnością, a wszelkie dobro płynęło z łaski Bożej, nawet, gdy chodziliśmy w starym postępowaniu. 

Bóg po przez dyscyplinę duchową pomaga nam pozostawać w zjednoczeniu z sobą i stać się narzędziami w przekazywaniu miłości Bożej objawionej przez Ewangelię. Dzięki temu jesteśmy w stanie działać skutecznie na rzecz Jego Królestwa i przynosić Mu większą chwałę. Dlatego ważne jest, aby nie tylko dbać o własne uświęcenie, ale również starać się pomagać innym w ich drodze do Boga.

DYSCYPLINA DUCHOWA - NIE PERFEKCJONIZM

Jednakże, nie należy mylić dyscypliny duchowej z perfekcjonizmem. Jesteśmy tylko ludźmi i popełniamy błędy, dlatego jednym z elementów dyscypliny duchowej jest spowiedź. Ważne jest, abyśmy nie poddawali się, ale ciągle dążyli do uświęcenia, z pokorą przyjmując pomoc od Boga i innych chrześcijan.

Kiedy zaczynamy żyć w Duchu, a nie w ciele, otrzymujemy nowy sposób myślenia, nowe serce i wszystko staje się nowe. Zyskujemy również spokój ducha i radość, które nie zależą od sytuacji zewnętrznych, ale wynikają z naszej relacji z Bogiem.

Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze.
Nie zapala się świecy i nie stawia jej pod naczyniem, ale na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu.
Tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie.

Ewangelia Mateusza 5:14-16

Z ŁASKI ZBAWIENI

Wartościowa dyscyplina duchowa jest możliwa dzięki działaniu Boga w naszym życiu, prowadzącym nas do ciągłego uświęcenia i rodzenia owocu Ducha. Trwajmy w tym i koncentrujmy się na celu, jakim jest życie wieczne w obliczu Boga Wszechmogącego. 

Pamiętajmy, że zbawienie to proces, który rozpoczyna się już teraz, gdy narodzimy się na nowo. Bez zbawienia nasze starania nie mają żadnego znaczenia, bo nie z uczynków jesteśmy zbawieni, ale z łaski i do dobrych uczynków jesteśmy powołani. Nie pobłażajmy ciału, bo raz zbawiony nie oznacza, że zawsze będziesz zbawiony zbawiony. Zbawienie można utracić, gdy odwrócimy się od Bożej drogi. Dlatego trzeba cały czas trwać w uświęceniu i zapierać się samego siebie. 

Na początku Judasz również postępował jak każdy inny uczeń. Idąc za Panem, nie planował w sercu zdrady, chodził z uczniami wyganiał demony, uzdrawiał i czynił to, co inni apostołowie. 

Nie bądźmy Judaszami i trwajmy w łasce zbawienia, czyniąc dobro bliźnim i poddając się pod dyscyplinę duchową w ciągłym uświęceniu. 

W kolejnych częściach zaczniemy nawiązywać do poszczególnych elementów duchowej dyscypliny.