Duchowa dyscyplina część 2 – spowiedź

You are currently viewing Duchowa dyscyplina część 2 – spowiedź
Duchowa dyscyplina część 2 - spowiedź

DYSCYPLINA DUCHOWA - SPOWIEDŹ

Spowiedź jako jeden z elementów duchowej dyscypliny: Znaczenie i praktyka

Spowiedź stanowi nieodłączny element naszego duchowego życia, pozwalający nam utrzymać wierność wobec Boga. W świecie pełnym ciemności, przy naszych grzesznych upadkach, spowiedź staje się kluczowym sposobem na wyznanie naszych niedoskonałości i otwierania swojego serca przed Panem Jezusem i Bogiem Ojcem.
 
Spowiedź to nie tylko słowa kierowane do Boga, ale również chęć przemiany naszego postępowania, żal za popełnione złe czyny oraz wiara w przebaczenie oferowane nam przez Boga Ojca, dzięki przelaniu nieskalanej krwi Jezusa Chrystusa, który jako człowiek umarł na ziemi za nasze grzechy, pokonując śmierć i powracając do chwały Wszechmogącego.
 
W tym artykule przyjrzymy się znaczeniu spowiedzi w naszym duchowym życiu oraz jak powinniśmy ją wdrążać do naszego życia. Dowiedz się, dlaczego spowiedź jest kluczowym elementem naszej relacji z Bogiem.

PIERWSZE KROKI UCZNIOSTWA - SPOWIEDŹ

Spowiedź - duchowa dyscyplina
Spowiedź jest pierwszym zauważalnym krokiem na drodze odwrócenia się od grzechu i rozpoczęcia drogi wierności i uświęcenia. W momencie spowiedzi przyznajemy się do naszej grzesznej natury i wyznajemy naszą winę wobec Boga, porzucając pychę życia. W akcie spowiedzi przyznajemy, że jesteśmy grzesznikami i przyjmujemy ofiarę Chrystusa, który wziął na krzyż naszą karę i dał nam możliwość otrzymania zbawienia.
 
Warto zauważyć, że spowiedź polega na wyznaniu naszych przewinień, czyli grzechów. Grzech jest drogą prowadzącą do potępienia i wiecznej śmierci, którą otrzymamy przez płomień w gehennie. Jednak dzięki spowiedzi i przyjęciu przebaczenia od Boga, możemy uniknąć tej straszliwej konsekwencji i możemy dostąpić życia wiecznego z Barankiem Bożym i Bogiem Ojcem.

Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć…

List do Rzymian 6:23
Przyznanie się do grzechu w spowiedzi jest wyrazem naszej pokory. To moment, w którym zdajemy sobie sprawę, że nasze działania nie zawsze są zgodne z Bożymi prawami i że potrzebujemy zbawiciela i Jego ratunku. Spowiedź jest okazją do skruchy i rozpoczęcia wydawania owoców godnych pokuty.

Wydawajcie więc owoc godny upamiętania

Ewangelia Mateusza 3:8

PRAWDZIWA SPOWIEDŹ W ŻYCIU UCZNIA CHRYSTUSA

Spowiedź - duchowa dyscyplina

Prawdziwa spowiedź, o której tutaj mowa, to nie fałszywa spowiedź z instytucji katolickiej, znanej jako wyznawanie przewinień człowiekowi w tzw. konfesjonale. Tego rodzaju praktyki, wywodzące się z średniowiecza, miały na celu kontrolę informacji wśród ludu. Katolicka spowiedź stała się narzędziem kontroli i manipulacji naiwnej ludności. Ludzie nieświadomi fałszywej spowiedzi, dali się zwieść i zostali odwiedzeni od zbawienia, jakie możemy odnaleźć w instrukcji życia jakim jest Biblia.

Warto zauważyć, że katolicka praktyka spowiedzi wprowadza dodatkowych pośredników między człowiekiem a Bogiem, co jest sprzeczne z Biblią. W Piśmie Świętym możemy przeczytać, że istnieje tylko jeden pośrednik:

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus

1 List do Tymoteusza 2:5

To jasno ukazuje, że jedynym prawdziwym pośrednikiem między nami, ludźmi, a Bogiem jest Jezus Chrystus. Syn Boży stał się na ponad 30 lat człowiekiem i wyparł się swojej Boskości, ale przeżył to życie bezgrzesznie i teraz gdy powrócił do swojej chwały Wszechmogącego, prowadzi nas jak pasterz swoje owce.

Spowiedź, o której mówimy tutaj, opiera się na bezpośredniej relacji każdego człowieka z Bogiem Ojcem poprzez Jego Syna, Jezusa Chrystusa. W tym kontekście spowiedź staje się wyznaniem grzechów przed samym Bogiem, z wiarą w Jego miłosierdzie i przebaczenie.

Jako chrześcijanie powinniśmy czerpać wzorce spowiedzi z Biblii, która została nam dana przez Boga, jako instrukcje życia. W całym Piśmie Świętym, Bóg objawia nam wzory spowiedzi poprzez postacie takie jak Król Dawid.

SPOWIEDŹ I PRZYZNANIE SIĘ DO WINY

Król Dawid, mężczyzna według serca Bożego, był świadomy swojej grzesznej natury i gotowy przyznać się do swoich błędów. Głęboko poruszony swoimi przewinieniami, zanotował swoje wyznanie w Psalmie 51. To piękne modlitewne wyznanie Dawida jest wzorem pokory i szczerego przyznania się do grzechu przed Bogiem.

Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy,
Gdy wdał się z Batszebą i przyszedł do niego prorok Natan.
Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, Według wielkiej litości swojej zgładź występki moje! Obmyj mnie zupełnie z winy mojej I oczyść mnie z grzechu mego!
Ja bowiem znam występki swoje I grzech mój zawsze jest przede mną.
Przeciwko tobie samemu zgrzeszyłem I uczyniłem to, co złe w oczach twoich, Abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, Czysty w sądzie swoim.
Oto urodziłem się w przewinieniu I w grzechu poczęła mnie matka moja.
Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy I objawiasz mi mądrość ukrytą.
Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony; Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę.
Daj, bym usłyszał radość i wesele, Niech się rozradują kości, które skruszyłeś!
Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi I zgładź wszystkie winy moje.
Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, A ducha prawego odnów we mnie!
Nie odrzucaj mnie od oblicza swego I nie odbieraj mi swego Ducha świętego!
Przywróć mi radość z wybawienia twego I wesprzyj mnie duchem ochoczym!
Przestępców będę nauczał dróg twoich, I grzesznicy nawrócą się do ciebie.
Wybaw mnie od winy za krwi przelanie, Boże, Boże zbawienia mego, A język mój z radością wysławiać będzie sprawiedliwość twoją!
Panie! Otwórz wargi moje, A usta moje głosić będą chwałę twoją!
Albowiem ofiar nie żądasz, A całopalenia, choćbym ci je dał, nie zechcesz przyjąć.
Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże.
Zechciej w łasce swej dobrze czynić Syjonowi, Odbuduj mury Jeruzalemu!
Wtedy przyjmiesz prawe ofiary, Ofiary ogniowe i całopalenia, Wtedy ofiarują cielce na ołtarzu twoim.

Psalm 51:1-21

Podobnie jak Dawid, powinniśmy być świadomi naszych grzechów i z pokorą przyznawać się do nich przed Bogiem. Modlitwa spowiedzi staje się drogą, przez którą wyrażamy nasz żal za grzechy i prosimy o Boże przebaczenie.

Jako ludzie często borykamy się z trudnościami w przyznawaniu się do swojej winy. Często unikamy spojrzenia prawdzie w oczy i próbujemy oszukiwać samych siebie. Jednak, gdy nasze sumienie jest poruszone, a my milczymy i nie przyznajemy się do win przed Wszechwiedzącym, sami poddajemy się duchowemu cierpieniu.

Dawidowy. Pieśń pouczająca. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, Którego grzech został zakryty! Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, A w duchu jego nie ma obłudy! Gdy milczałem, schły kości moje Od błagalnego wołania przez cały dzień.
Bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka twoja, Siła moja zanikła jak podczas upałów letnich. Sela. Grzech mój wyznałem tobie I winy mojej nie ukryłem. Rzekłem: Wyznam występki moje Panu; Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Sela.
Niech modli się do ciebie każdy pobożny w czasie niedoli, Gdy wyleją wielkie wody, do niego nie dotrą. Ty jesteś ochroną moją, strzeżesz mnie od ucisku, Otaczasz mnie radością wybawienia. Sela. Pouczę ciebie i wskażę ci drogę, którą masz iść; Będę ci służył radą, a oko moje spocznie na tobie. Nie bądźcie nierozumni jak koń i jak muł, Które wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały.
Bezbożny ma mnóstwo cierpień, Kto zaś ufa Panu, tego łaska otacza.
Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi! Śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca!

Psalm 32:1-11

Ważne jest, abyśmy pamiętali, że pokorne serce jest kluczem do przyznania się do win i otrzymania przebaczenia od Pana. Pokora sprawia, że stajemy się świadomi naszych ograniczeń w tym ciele, a jednocześnie zdajemy sobie sprawę z wielkości miłosierdzia Bożego dzięki Jego wybaczeniu. 

Bez względu na nasze grzechy i błędy, Bóg jest gotów nas przyjąć i przebaczyć.

Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, A wybawia utrapionych na duchu.
 
Psalm 34:19

BÓG WYBACZA W SPOWIEDZI

Jako ludzie, doświadczyliśmy wielokrotnie braku przebaczenia ze strony innych osób. Nawet my sami przed nowo narodzeniem, mieliśmy trudności z wybaczaniem, raczej w sercu mieliśmy zadrę i chęć zemsty. Jednak jako nowo narodzone dzieci Boże, otrzymaliśmy w naszym sercu dar przebaczenia dzięki działaniu Pana Jezusa.

Samodzielnie nie jesteśmy w stanie mieć takiego nastawienia serca i umysłu gotowego do wybaczania. To dzięki żywemu zamieszkiwaniu Boga Ojca i Syna Bożego w nas, zostaje nasza stara natura pokonana przez Boga i to właśnie ON zmienia nasze nastawienie. Poprzez swoją miłość, Bóg zmienia nasze serce z kamiennego na mięsiste. W Piśmie Świętym obiecał nam, że jeśli otworzymy swoje serce to On nas nie odrzuci, a wręcz przeciwnie, wybaczy!

Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma.
Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.
Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy i nie ma w nas Słowa jego.

1 List Jana 1:8-10

Ta obietnica jest pewna, ponieważ Bóg nie jest kłamcą. Dlatego nie powinniśmy zatwardzać serca, ale z ufnością wyznawać Mu wszystko. Dzięki Jego łasce, miłosierdziu i wielkiej ofierze na krzyżu, otrzymujemy przebaczenie.

Jednak samo wyznanie grzechu nie jest jedynym wymogiem. Musimy także przyjąć Boże przebaczenie z wiarą i skruchą. To oznacza, że musimy zmienić nasze postępowanie i dążyć do odrzucenia grzechu, dążąc do świętości. Przebaczenie Boga jest darowane nam, abyśmy mogli rozpocząć nowe życie w jedności z Bogiem Ojcem i Panem Jezusem Chrystusem.

CO TO ZA BÓG?

Jezus został poniżony, zelżony, oszukany, zdradzony i zabity, mimo że nie zgrzeszył ani razu. On nie szukał swojego własnego dobra, ale naszego dobra – naszego zbawienia i życia wiecznego. Jego nieskończona ofiara na krzyżu jest źródłem przebaczenia dla nas wszystkich. Poprzez Jego cierpienie i śmierć, Jezus otworzył drogę do pojednania z Bogiem, dając nam możliwość otrzymania przebaczenia za nasze grzechy.

W kontekście spowiedzi, przyznawanie się do naszych win przed Bogiem jest wyrazem naszej pokory i wiary w moc Jego miłosierdzia. Jezus jest naszym Najwyższym Kapłanem, który przyjmuje nasze wyznania i ofiaruje nam przebaczenie i wstawia się za nami u Ojca. To przez Jego ofiarę jesteśmy uwolnieni od ciężaru winy i gniewnego, lecz sprawiedliwego sądu Bożego.

Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga;
I nie dlatego, żeby wielekroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią,
Gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata; ale obecnie objawił się On jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie.

List do Hebrajczyków 9:24-26

Reasumując, świat może się pytać “co to za Bóg”, a my odpowiemy, że to Stwórca, którego kochamy całym sercem, duszą i umysłem, bo On nas stworzył, odkupił, i wybaczył nam, chodź na nic z tego wszystkiego nie zasługujemy. Dlatego nie zwlekaj i wyznaj Mu swoje grzechy podczas spowiedzi sam na sam w swoim pokoju. A jeśli narodziłeś się na nowo, nie zatwardzaj serca i nie unoś się pychą, lecz bądź pokornego serca i przyznawaj się do win i wyznawaj to w czym upadłeś.

Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga;
I nie dlatego, żeby wielekroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią,
Gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata; ale obecnie objawił się On jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie.

Księga Jonasza 4:2
Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność

Księga Wyjścia 34:6