Bóg Ojciec – Ostateczna Głowa w chrześcijaństwie

You are currently viewing Bóg Ojciec – Ostateczna Głowa w chrześcijaństwie
Bóg Ojciec – Ostateczna Głowa W Chrześcijaństwie

BÓG OJCIEC NAJWYŻSZĄ GŁOWĄ

Bóg Ojciec jest uznawany za Ostateczną Głowę i Prawdziwego Boga w niemal wszystkich doktrynach chrześcijańskich. Zarówno unitarianie, jak i trynitarianie zgadzają się w kwestii Boga Ojca.

Często mamy okazję pisać o Synu Bożym, ale nie możemy pominąć Boga Ojca, gdy rozważamy doktryny, uwielbienie czy nauki związane z Bożą rodziną. Ważne jest, abyśmy trzymali się słów Pana Jezusa, które można znaleźć w Ewangelii Jana, że Ojciec i Syn powinni otrzymywać tę samą należną cześć.

BOŻA RODZINA JHWH A BÓG OJCIEC

W kontekście Boga Ojca, jako uczniowie Pana Jezusa wierzący Biblijnie uznajemy Go za ostateczną i najwyższą Głowę.

Jako uczniowie widzący w Biblii Bożą rodzinę JHWH preferujemy jednak określanie Ojca jako Głowy Bożej rodziny.

W przeciwieństwie do antytrynitarian, zgadzamy się z częścią trynitarian, co do tego, że Syn Boży miał tą samą naturę Wszechmogącego, co Bóg Ojciec przed swoim przyjściem na ziemię i że Chrystus odzyskuje swoją naturę JHWH po zmartwychwstaniu.

Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie,
Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu,
Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem,
Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej.

List do Filipian 2:5-8

W przeciwieństwie do większości trynitarian (z wyjątkami), ale podobnie jak unitarianie, odrzucamy unię hipostatyczną, czyli nie akceptujemy poglądu, że Pan Jezus był na ziemi Wszechmocnym Bogiem, będąc jednocześnie człowiekiem, podczas gdy Bóg Ojciec w trzecim niebie pozostawał w swojej postaci Wszechmocnego Boga. Doktrynę unii hipostatycznej postawimy w świetle Słowa Bożego w jednym z wpisów, jak Bóg pozwoli i da dożyć.

A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli.
Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie.
Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.

1 List do Koryntian 15:20-22
Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,

1 List do Tymoteusza 2:5

BÓG OJCIEC GŁOWĄ BOŻEJ RODZINY

Kiedy nadejdzie Królestwo Boże po weselu Baranka, Syn Boży odda wszelką władzę Ojcu i zasiądzie razem z Ojcem na ICH tronie.

A każdy w swoim porządku: jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie jego przyjścia, Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć.
Wszystko bowiem poddał pod stopy jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał.
A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim.

1 List do Koryntian 15:23-28
I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka.
Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów.
I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego służyć mu będą I oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach.

Objawienie Jana 22:1-4

W swoich listach, Apostoł Paweł opisuje hierarchię, która ukazuje powiązania między jednostkami ludzkiej rodziny a Bożej rodziny.

A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg.

1 List do Koryntian 11:2

To nie oznacza, że żona jest gorszym człowiekiem od męża, ale Bóg, będąc Bogiem porządku, dba o odpowiednie uporządkowanie wszystkiego. Dąży do harmonii i ustala konkretne zasady. To również nie oznacza, że Syn Boży jest mniej Wszechmocny od Boga Ojca, ponieważ czytamy, że przed swoim przyjściem na ziemię, Syn był równy Ojcu (Filipian 2:5-8), a sam Ojciec nazywa Pana Jezusa Bogiem;

O aniołach wprawdzie mówi: Aniołów swych czyni On wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia; Lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich.
Oraz: Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, i niebiosa są dziełem rąk twoich;
One przeminą, ale Ty zostajesz; I wszystkie jako szata zestarzeją się,
I jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie, i przemienione zostaną; ale tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata twoje.

List do Hebrajczyków 1:7-12

Warto pamiętać, że to Bóg Ojciec oddał wszystko w ręce Syna Bożego, który teraz ma władzę na niebie i ziemi i że to ONI dwaj tutaj działają, a nie trzecia osoba. Bóg Ojciec raduje się z uwielbienia Pana Jezusa, bo w nim otrzymuje swoją chwałę.

A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.

Ewangelia Mateusza 28:18

WOLA SYNA ZGODNA Z WOLĄ OJCA

Świadkowie Jehowy i inni unitarianie atakują uczniów Pana głoszących Bożą rodzinę JHWH, twierdząc, że Chrystus wskazywał, że wola Ojca powinna być spełniana zgodnie z naukami Pana Jezusa (Ewangelia Mateusza 7:21). 

Unitarianie często popełniają błąd koncentrując się jedynie na frazie imienia Bożego, zapominając, że w semickiej tradycji imię (JHWH) odnosiło się do osoby i jej charakteru, a nie tylko do samej nazwy.

Oczywiście, zgadzamy się z tym, że mamy pełnić wolę Boga Ojca, ale unitarianie zapominają, że Syn Boży i Bóg Ojciec są jednością we wszystkim. 

Pan Jezus na ziemi będąc człowiekiem, modląc się w ogrodzie Getsemane, pokazał, że wola Ojca ma się spełniać, a jako Chrystus się z nią w pełni zgadza. 

Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca.
Ja i Ojciec jedno jesteśmy.

Ewangelia Jana 10:29-30

WOLA NAJWYŻSZEGO

Zatem zgadzamy się, że wola Chrystusa jest taka jak wola Boga Ojca. Pan Jezus, będąc na ziemi jako człowiek, nie szukał uwielbienia dla siebie jako człowieka, ale dążył do oddawania pełni czci Ojcu. Jednocześnie nauczał, że Ojciec chce, aby oddawać tę samą cześć Synowi, co Ojcu.

Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał.


Ewangelia Jana 5:23

CHWAŁA BOGU!

W związku z tym, trzymajmy się nauk Boga Ojca i Pana Jezusa, wywyższając Syna Bożego, aby Bóg otrzymał należną Mu chwałę. Bądźmy wiernymi wykonawcami Jego Słowa i pełnijmy Jego wolę.

Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna.


2 list Jana 1:9

Nie polegajmy na ludziach, ale na Bożej rodzinie i sprawdzajmy wszystko sami w Słowie Bożym, aby być pewnymi prawdy Boga Najwyższego.