Kto mieszka w Bożych dzieciach?

You are currently viewing Kto mieszka w Bożych dzieciach?

Każdy studiując Słowo Boże dostrzega nauczanie Pawła w listach do Koryntian, o tym, że Duch Boży mieszka w nas, że w Nowym Przymierzu staliśmy się żywymi świątyniami po których przechadza się sam Bóg. 

"Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?"

1 List do Koryntian 3:16

"Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim."

2 List do Koryntian 6:16

Między innymi takie wersety obnażają fałsz unitarian, jakimi są antytrynitarianie, czyniąc Ducha Świętego tylko jako moc sprawczą. Duch Boży jest przedstawiany w różnych kontekstach. Wersety jakie możemy odnaleźć w Biblii przedstawiają Duch Świętego jako Boga Ojca, Syna Bożego, pieczęć, mądrość Bożą, wszechobecność Ojca lub Syna, ICH wspólnego Ducha czy też moc sprawczą. Nigdzie jednak nie odnajdziemy przedstawienia Go jako trzecia Boża osoba, bo taka nie istnieje. 

Jeżeli oburzyło cię to, co napisałem, to proszę nie zniechęcaj się, tylko bądź jak Bereiczyk i zbadaj w modlitwie i zaufaniu do Wszechmogącego Boga dalszy tekst i przykłady Biblijne. Sprawdź jak się sprawy mają. 

SOLA SCRIPTURA

Poznając Słowo Boże od początku nie wdzieliśmy doktryny trójcy, która jest tak chętnie propagowana w różnych instytucjach. Trynitarianie widzą w jednej Boskiej istocie, substancję, która ma łączyć trzy odrębne osoby, lecz Słowo Boże tego w żadnym wypadku nie potwierdza, a wręcz temu zaprzecza.

Każdy wyznawca trójcy twierdzi, że w dzieciach Bożych mieszka trzecia osoba. Jednak żaden z trynitarian nie potrafi wskazać w Biblii relacji między trzecią osobą a Bogiem Ojcem i Synem Bożym.  Żaden werset nie opisuje takiej relacji z Duchem[trzecią osobą] za to dziesiątki fragmentów ukazują relację między Bogiem Ojcem a Panem Jezusem Chrystusem. 

Zachęcam was abyście zajrzeli do historii pierwszego kościoła i zobaczyli, że cała doktryna o trójcy weszła dopiero w 381r. gdy instytucja katolicka nabrała swojego początkowego kształtu. Boży kościół, nie znał żadnej trzeciej osoby lecz diabeł, który nie potrafił zniszczyć Bożego dzieła w postaci wierzących ludzi i oddających życie Chrystusowi i Jego Ojcu. Szatan mimo ciągłego prześladowania postanowił zmienić strategię i “przyłączyć się” z zamiarem zniszczenia kościoła od środka, między innymi fałszywymi naukami takimi jak trójca.

KTO MIESZKA W BOŻYCH DZIECIACH

Bóg dał nam w Piśmie Świętym zrozumienie kto mieszka w dzieciach Bożych. Niech każdy z was weźmie swój przekład Biblii i zacznie zaznaczać karteczką lub zapisuje w notatniku wersety w tej tematyce i sam zobaczy czy Duch Święty to trzecia osoba czy może to Bóg Ojciec wraz z Synem Bożym. 

W taki sposób możemy między innymi dostrzec, że Duch Święty jest ICH wspólnym Duchem i jest to ICH obecność w nas lub Wszechobecność Bożej Rodziny, a nie trzeciej osoby:

"Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego.
Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie.
A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was."

List do Rzymian 8:9-11

"Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy."

Ewangelia Jana 14:23

Biblia wskazuje, że Duch Święty w nas to Bóg Ojciec, a nie trzecia osoba:

"Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich."

List do Efezjan 4:6

"W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.
Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować.
Boga nikt nigdy nie widział; jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość jego doszła w nas do doskonałości. Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił.
A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata.
Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu.
A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim."

1 List Jana 4:9-16

Biblia także wskazuje, że Duch Święty w nas to Pan Jezus, a nie trzecia osoba:

"Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały."

List do Kolosan 1:27

"W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich."

List do Kolosan 3:11

"Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną."

Objawienie Jana 3:20

"Jeśli tedy służba śmierci, wyryta literami na tablicach kamiennych taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza jego,
Czy nie daleko więcej chwały mieć będzie służba ducha?
Jeśli bowiem służba potępienia ma chwałę, daleko więcej obfituje w chwałę służba sprawiedliwości.
Albowiem to, co niegdyś miało chwałę, teraz nie ma chwały z powodu chwały, która tamtą przewyższa.
Jeśli bowiem chwałę miało to, co przemija, daleko więcej jaśnieje w chwale to, co trwa.
Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy,
A nie tak, jak Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać.
Lecz umysły ich otępiały. Albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu starego przymierza ta sama zasłona pozostaje nie odsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta.
Tak jest aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu;
Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta.
A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność.
My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem."

2 List do Koryntian 3:7-18

Umiłowani, jeśli nasze serce nas nie potępia, mamy ufność ku Bogu;
I o cokolwiek prosimy, otrzymujemy od niego, bo zachowujemy jego przykazania i robimy to, co miłe w jego oczach. A to jest jego przykazanie, abyśmy wierzyli w imię jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. Bo kto zachowuje jego przykazania, mieszka w nim, a on w nim. A wiemy, że w nas mieszka, przez Ducha, którego nam dał.

1 List Jana 3:21-24

ZABIERANIE CHWAŁY PANU JEZUSOWI

Tworząc obraz Boga Ojca i Syna Bożego, którzy są zamknięci w trzecim niebie, oddając równocześnie działanie trzeciej osobie na ziemi jest fałszem i przekrzywianiem tego co jest w Biblii. W Słowie Bożym możemy przeczytać jak Bóg Ojciec i Pan Jezus Chrystus nieustannie działają w stworzeniu.  

A Jezus odpowiedział im: Mój Ojciec aż dotąd działa i Ja działam.
Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem, i siebie czynił równym Bogu.

Ewangelia Jana 5:17-18

Bóg Ojciec działał przez Pana Jezusa, gdy ten był człowiekiem, a nie trzecia osoba, co podkreślał sam Chrystus. Żaden trynitarianin nie wskaże wersetu, który miałby wskazywać na działanie trzeciej osoby w Panu Jezusie. 

"Dlatego Jezus powiedział do nich: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem, a nie czynię nic sam od siebie, ale mówię to, czego mnie nauczył mój Ojciec.
A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Ojciec nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co mu się podoba."

Ewangelia Jana 8:28-29

Jezus mu odpowiedział: Tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widzi, widzi i mego Ojca. Jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca?
Nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które ja do was mówię, nie mówię od samego siebie, lecz Ojciec, który mieszka we mnie, on dokonuje dzieł.
Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Przynajmniej z powodu samych dzieł wierzcie mi.

Ewangelia Jana 14:9-11

Gdy Syn Boży powrócił do swojej Bożej postaci, otrzymał władze nad niebem i ziemią od Boga Ojca, głowy Bożej rodziny i wszystko kontroluje nasz Pan i to ON ma wpływ na stworzenie i zarazem w Nim jest wszechobecny,  a nie trzecia osoba z trynitarialnej doktryny. 

A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.

Ewangelia Mateusza 28:18

Nie dajcie sobie wmówić, że nauka o trójcy jest Biblijna, pierwsi chrześcijanie jej nie znali, bo nie znali żadnej trzeciej Bożej osoby. Diabeł za wszelką cenę stara się zabierać chwałę Bogu i próbuje postawić się w Jego miejsce. Czy Pan Jezus się mylił mówiąc, że nikt Go nie zna prócz Ojca i że Ojca nikt nie zna prócz Niego samego? Myślę, że mówił dokładnie to, co wiedział, a czego przez ludzkie nauki i tradycje wielu dzisiejszych chrześcijan nie chce przyjąć. Nauka o trójcy stała się tradycją wyniesioną z początków katolicyzmu i prawosławia, a najgorsze jest to, że ludzie, którzy ufają Biblii zaufali tym doktryną zamiast nieomylnemu Słowu Bożemu. 

Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie,
Jako ci, którzy zostali zakorzenieni i są budowani na Nim, i są utwierdzani w wierze, tak jak zostaliście nauczeni, obfitując w niej z dziękczynieniem.
Uważajcie, aby was ktoś nie prowadził jako swój łup dzięki filozofii i próżnemu oszustwu, opartemu na ludzkiej tradycji i elementarnych zasadach tego świata, a nie na Chrystusie;

List do Kolosan 2:6-8