Duchowa dyscyplina część 3 – modlitwa

You are currently viewing Duchowa dyscyplina część 3 – modlitwa
Duchowa dyscyplina część 3 - Modlitwa

DYSCYPLINA DUCHOWA - MODLITWA

Modlitwa jest niezwykle istotnym elementem duchowej dyscypliny i powinna być priorytetem dla każdego chrześcijanina. Jest to czas rozmowy z Bogiem, która utrzymuje naszą relację z naszym Stwórcą.
 
Jako uczniowie Chrystusa i Jego naśladowcy, wiemy jak ważna jest relacja z Bogiem Ojcem i naszym Panem Jezusem Chrystusem. Syn Boży, który po powrocie do trzeciego nieba, wrócił do swojej roli Wszechmogącego, tak jak i Ojciec słyszy modlitwę każdego. Dla porównania nie mogą zrobić tego martwi ludzie(np. Apostołowie, prorocy, Maria itp.) , którzy są gloryfikowani i stawiani na piedestale przez niektóre denominacje.

MODLITWA - FUNDAMENT RELACJI

Jeśli chcemy być naśladowcami naszego Pana, musimy zrozumieć, że On nigdy nie ignorował modlitwy. Wręcz przeciwnie, potrafił spędzać całe noce rozmawiając z Ojcem. Sam Chrystus nawołuje nas do modlitwy, mówiąc:

Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało słabe.

Ewangelia Mateusza 26:41

Bóg również przemawia przez Pawła, który w swoim liście do Tesaloniczna nakłania uczniów do nieustannej modlitwy.

Bez przestanku się módlcie.

1 List do Tesalonicznan 5:17

MODLITWA TO ROZMOWA

Modlitwa to nie wyklepane wierszyki czy formułki powtarzane jak mantra w kółko jak to możemy zaobserwować w katolickich modlitwach. Modlitwa to nie klepanie różańca, bo takiej praktyki ciężko szukać na łamach Słowa Bożego. Praktykę modlitw na sznurach modlitewnych za to bez problemu można odnaleźć w pogańskich zwyczajach. Katolicyzm zbłądził w swoich modlitwach skierowanych do stworzenia, co jest uważane za bałwochwalstwo i złe w oczach Boga.
Musimy zrozumieć, że modlitwa to rozmowa z Bogiem i powinniśmy robić to tak, jak to robił Abraham, Dawid, Mojżesz etc. Jak przyjaciel z przyjacielem. Bóg Ojciec i Syn Boży są wszechobecni i wiedzą wszystko, znają nasze zamysły serca, ale chcą, abyśmy traktowali ICH jako najbliższe dla nas osoby, a nie jak jakąś formalność czy zaliczenie zadania.

A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani.
Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie.

Ewangelia Mateusza 6:7-8

RELACJA, A NIE POKAZÓWKA

Duchowa dyscyplina część 3 - Modlitwa

Pan Jezus nauczał nas, abyśmy unikali modlitwy na pokaz, aby inni nas widzieli i uważali za pobożnych. Modlitwa nie polega na zademonstrowaniu naszej siły duchowej, ale na budowaniu relacji i wzajemnym wspieraniu się w społeczności w dobrym czasie w Bogu.

A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom; zaprawdę powiadam wam: Otrzymali zapłatę swoją.
Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.

Ewangelia Mateusza 6:5-6
 

Oczywiście, modlimy się również w towarzystwie innych zbawionych osób, ale nie chodzi o to, abyśmy popisywali się przed nimi. Modlitwa w społeczności jest dobrym i budującym czasem, ale najważniejszym momentem jest nasz czas sam na sam z Bogiem, który możemy odbywać wszędzie.

MODLITWA - SERCEM W SERCE

Utrzymywanie relacji z Wszechmogącym jest niezwykle istotne, ponieważ tego właśnie pragnie On, a my także powinniśmy pragnąć tego samego. Wyobraźmy sobie, że nie utrzymujemy rozmowy z naszą żoną, rodzicem czy przyjacielem. Wszelka relacja zanika! Świadkowie Strażnicy nie modlą się do Pana Jezusa i tej relacji nie mają. Wiedza o kimś nie jest relacją, możemy przeczytać o kimś bibliografię, ale mimo wiedzy zawartej w książce, ta osoba nas nie zna.  Jeśli z ludźmi chcemy utrzymywać relacje poprzez rozmowę, tym bardziej powinniśmy rozmawiać w modlitwie z Tym, który nas ocalił, dał nam tchnienie i prowadzi do Niebiańskiej stolicy.

Pan Jezus pragnie, abyśmy z Nim i z Ojcem rozmawiali w każdym czasie i byli całkowicie oddani, nie potrzebując do tego specjalnych szat, budynków czy określonego dnia w tygodniu.

Modlitwa. Dawidowy. Nakłoń, Panie, ucha swego! Wysłuchaj mnie, bom ubogi i nędzny! Zachowaj duszę moją, bom jest pobożny! Wybaw, Boże mój, sługę swego, który ufa tobie! Zmiłuj się nade mną, Panie, Bo codziennie wołam do ciebie!
 Rozwesel duszę sługi swego, Bo do ciebie, Panie, duszę mą podnoszę!
Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i przebaczasz, I jesteś wielce łaskawy dla wszystkich, którzy cię wzywają. Wysłuchaj, Panie, modlitwy mojej I zważ na głośne błaganie moje!
W dniu mej niedoli wzywam cię, Bo mię wysłuchujesz.
Nie ma równego tobie między bogami, Panie, I nie ma takiego dzieła, jak twoje.
Wszystkie narody, któreś Ty stworzył, Przyjdą i kłaniać się będą tobie, Panie, I wielbić imię twoje. Boś Ty wielki i czynisz cuda: Ty jedynie jesteś Bogiem.
Wskaż mi, Panie, drogę swoją, Bym postępował w prawdzie twojej; Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło, bojaźni imienia twego!
Będę cię wysławiał, Panie, Boże mój, całym sercem I będę wielbił imię twoje na wieki,
Ponieważ wielka jest łaska twoja dla mnie: Wybawiłeś duszę moją z głębin krainy umarłych. Boże, zuchwali powstali przeciwko mnie, A zgraja gwałtowników czyha na życie moje I nie mają ciebie przed oczyma swymi.
Ty zaś, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, Nierychłym do gniewu, wielce łaskawym i wiernym. Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną! Udziel mocy swojej słudze swemu I wybaw syna służebnicy swojej!
Daj znak, że jesteś mi przychylny, Aby ci, którzy mnie nienawidzą, ujrzeli ze wstydem, Żeś Ty, Panie, wspomógł i pocieszył mnie! 

Psalm 86:1-17

ELEMENTY MODLITWY

Jeśli modlitwa to rozmowa z przyjacielem, który jest Panem i Stwórcom wszystkiego, powinniśmy pamiętać o poszczególnych elementach naszego dialogu. W drugiej części naszej serii “Duchowej dyscypliny” wspomnieliśmy o elemencie, który otwiera nas na poznawanie Boga i na narodzenie się na nowo, gdy w pokorze przyznajemy się do naszych win i z wiarą przyjmujemy wybaczenie. Spowiedź jest ważna i potrzebna, ponieważ nawet najbardziej doświadczeni bracia mogą się potknąć, co widać na przykładzie apostołów.

Po kilku dniach Paweł powiedział do Barnaby: Wróćmy i odwiedźmy naszych braci we wszystkich miastach, w których głosiliśmy słowo Pańskie, aby zobaczyć, jak się mają.
Barnaba chciał również wziąć ze sobą Jana, zwanego Markiem.
Ale Paweł nie chciał zabrać ze sobą tego, który odszedł od nich w Pamfilii i nie uczestniczył z nimi w tej pracy. I doszło między nimi do ostrej kłótni, tak że się rozdzielili: Barnaba wziął ze sobą Marka i popłynął na Cypr; Paweł zaś wybrał sobie Sylasa i wyruszył, polecony przez braci łasce Boga.

Dzieje Apostolskie 15:36-40
 

“A gdy Piotr przybył do Antiochii, sprzeciwiłem mu się w twarz, bo był godny nagany.
Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami. Gdy zaś oni przyszli, odsunął się i odłączył, obawiając się tych, którzy byli z obrzezania.
A razem z nim obłudnie postępowali i inni Żydzi, tak że i Barnaba dał się wciągnąć w tę ich obłudę. Lecz gdy zobaczyłem, że nie postępują zgodnie z prawdą ewangelii, powiedziałem Piotrowi wobec wszystkich: Jeśli ty, będąc Żydem, żyjesz po pogańsku, a nie po żydowsku, czemu przymuszasz pogan, aby żyli po żydowsku?”

List do Galacjan 2:11-14

DZIĘKCZYNIENIE

Modlitwa jest również czasem dziękczynienia, a uwierzcie, jest za co dziękować. Jako ludzie nie zasługujemy na życie na tym świecie, a tym bardziej na zbawienie, obietnicę życia wiecznego i całe dobro, które Bóg nam udziela.

Wysławiać będę pieśnią imię Boże I dziękczynieniem będę je uwielbiał.
A będzie to milsze Panu niż wół, Niż byk z rogami i racicami.
Niechaj ujrzą to pokorni i rozradują się! O, wy, co szukacie Boga, niech ożyje serce wasze! Bo Pan wysłuchuje biednych I nie gardzi więźniami swymi.
Niechaj go chwalą niebiosa i ziemia, Morza i wszystko, co w nich się porusza!
Albowiem Bóg wybawi Syjon I odbuduje miasta ziemi judzkiej, I zamieszkają tam, i posiądą ją.

Psalm 69:31-36

MODLITWA TO PODSTAWA

Pamiętajmy zawsze, że Bóg zachęca nas do wyznawania Mu naszych potrzeb poprzez modlitwę. Jest to nie tylko czas zbudowania duchowego, ale także moment, w którym potrafimy lepiej rozpoznać wolę Bożą w konkretnych sprawach dotyczących naszego życia. Bóg Ojciec i Syn Boży pragną być blisko nas jako najbliżsi przyjaciele.

Niewątpliwie Wszechmogący wie wszystko i zna każdy nasz zamysł serca, jednakże pragnie, abyśmy całe swoje życie i serce z Nim dzielili. On chce, abyśmy wyznawali Mu nasze obawy, doświadczenia, radości i smutki. Właśnie w tej bliskiej relacji z Bogiem znajdujemy oparcie, wsparcie i pocieszenie w każdej sytuacji.

RELACJA MIŁOŚCI

Kochać Pana Jezusa i Boga Ojca całym sobą, to także oznacza otwarcie swojego serca w modlitwie. Bez tej rozmowy i relacji nie damy rady prawdziwie zostać przyjaciółmi Pierwszego i Ostatniego. Oto więc kluczowy element, który warto wziąć pod uwagę w naszym duchowym życiu. W modlitwie Bóg również daje nam przechodzić nasze próby, zmagania duchowe i wzmacnia nas, abyśmy zwyciężyli w Jego łasce każdą przeciwność.

Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej.

Ewangelia Marka 12:30
 

Dlatego niech modlitwa stanie się nieodłącznym elementem naszego codziennego istnienia, umożliwiając nam bliskość z Bogiem i wzrastanie w duchowej więzi. Niech będzie ona mostem, który łączy nas z Bożą rodziną – niebiańskim Ojcem i Synem, prowadząc nas ku pełni Jego miłości i błogosławieństwa.

Wierząc, że Bóg pragnie naszego dobra i troszczy się o nas każdego dnia, niech nasza modlitwa stanie się wyrazem naszej miłości i oddania. Niech to właśnie przez nią doświadczymy coraz głębszej więzi z Bogiem, a Jego obecność w naszym umyśle, pragnieniach, codzienności nieustannie towarzyszy nam w każdej chwili naszego życia.

Tak więc, drodzy bracia i siostry, nie zapominajmy o mocy modlitwy, która prowadzi nas do serca samego Stwórcy. Niech On będzie zawsze naszym Przyjacielem i Przewodnikiem w życiu, a nasza modlitwa niech będzie wyrazem naszej wiary, ufności i miłości wobec Boga – źródła wszelkiego dobra.

ZAPRASZAMY DO WCZEŚNIEJSZYCH CZĘŚCI SERII DUCHOWE DYSCYPLINY: