Kult “świętych” czyli ubliżanie Bogu

You are currently viewing Kult “świętych” czyli ubliżanie Bogu

Wiele instytucji i organizacji twierdzi, że tylko u nich jest zbawienie i że oni są tym jedynym kościołem Chrystusa. Wszystkie chcą mieć specjalny udział w drodze do wieczności, a ich dogmaty i nauki przybierają iluzoryczną formę wsparcia wykazując, że tylko u nich jest zbawienie, pomijając przy tym i uniżając kompletną ofierze Pana Jezusa. 

Różne organizacje wmawiają, że bez chrztu wodnego nie ma zbawienia, co nie jest prawdą, bo chrzest Janowy, był ku pokucie, nie ku zbawieniu.

W kościołach protestanckich usłyszeliśmy twierdzenie, że jedynie forma ich zebrań jest poprawna i prawdziwa a domowe społeczności to fałsz, co oczywiście uderza w Słowo Boże, w którym możemy przeczytać jak chrześcijanie zbierali się po domach tworząc właśnie domowe kościoły. 

Organizacja Świadków strażnicy uniża Pana Jezusa do formy stworzenia, w postaci archanioła Michała, nie modląc się do Chrystusa, nie mając z Nim żywej relacji tak jak z Bogiem, którego nawet nie traktują jako Ojca. 

Równie obrzydliwe praktyki urządzają instytucje Katolickie we wszystkich wydaniach denominacyjnych, podobnie jak bliźniacza instytucja Prawosławna, które urządzają modły do stworzeń, a co gorsza do zmarłych, którzy są tylko ludźmi, a do tego nie żyją i nie mogą ich usłyszeć.  

MARTWY NIE SŁYSZY I NIE JEST WSZĘDZIE

Istotnym elementem jest fakt, że tak zwany “święty” nie może wysłuchiwać żywych osób. Maria, która nie żyje nie może słyszeć, więc tym bardziej nie usłyszy jednocześnie ludzi w Warszawie czy Pekinie, bo była tylko człowiekiem i żadne dogmaty wymyślone przez ludzi nie zrobią z niej żywej, wiecznej dziewicy czy bezgrzesznej kobiety. Podobnie jest ze wszystkimi “świętymi” tych organizacji, które praktykują tą grzeszną inicjatywę. Wszechobecność, wszechwiedza i wszechmoc są atrybutami należącymi tylko do Boga, które według nieomylnego Słowa Bożego posiada Wszechmogący Syn Boży i Wszechmogący Bóg Ojciec. 

Dlatego pamiętajmy, że żadnej człowiek po śmierci nie może wysłuchać, czy wstawiać się przed Bogiem, bo po prostu nie żyje. Czeka na swoje pochwycenie lub na gniewny, sprawiedliwy sąd. Nastąpi to po ponownym przyjściu Chrystusa po swój kościół ludzi zbawionych, a dla bezbożnych nastanie sąd po tysiącletnim królestwie. Bóg przez Biblię pokazuje, że nasze dusze po śmierci wchodzą w stan “spoczynku”, sam Pan Jezus wspominał w niektórych sytuacjach o ludziach zmarłych jako śpiących. 

"Grób bowiem nie wysławia cię ani śmierć cię nie chwali. Ci, którzy w dół zstępują, nie oczekują twojej prawdy.
Żywy, żywy będzie cię wysławiać jak ja dzisiaj. Ojciec oznajmi dzieciom twoją prawdę.”

Księga Izajasza 38:18-19

“W śmierci bowiem nie ma pamięci o tobie, a w grobie któż cię będzie wysławiać?”

Psalm 6:5

“Jaki pożytek z mojej krwi, gdybym zstąpił do dołu? Czy proch będzie cię chwalić? Czy będzie głosić twoją prawdę?”

Psalm 30:9

“Żyjący bowiem wiedzą, że umrą, ale umarli o niczym nie wiedzą i nie mają już żadnej zapłaty, gdyż pamięć o nich uległa zapomnieniu.”

Księga Kaznodziei 9:5

“Wszystko, cokolwiek twoja ręka postanowi czynić, czyń z całej swojej siły; nie ma bowiem żadnej pracy ani zamysłu, ani wiedzy, ani mądrości w grobie, do którego zmierzasz.”

Księga Kaznodziei 9:10

Posadził mnie w ciemnych miejscach jak dawno umarłych.

Lamentacje 3:6

Kto to studiuje Słowo Boże, wie że Pan Jezus nie modlił się do zmarłego Abrahama, Mojżesza, Eliasza czy kogokolwiek innego, modlił się tylko do żyjącego od zawsze i na zawsze Boga Ojca. Nie modlił się też do żadnych cherubinów, serafinów czy jakichkolwiek innych stworzeń z Królestwa Bożego. Pan uczył, że mamy przychodzić do Niego bezpośrednio oraz uczył żywej relacji z Ojcem. 
 

Tak samo jak mówił Pan Jezus do Żydów, tak teraz można te słowa przytoczyć do Katolików, Prawosławnych czy Świadków: 

"Ani słowa jego nie zachowaliście w sobie, ponieważ nie wierzycie temu, którego On posłał. Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie;
Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot.
Nie przyjmuję chwały od ludzi,
Ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Bożej."

Ewangelia Jana 5:38-42

ŻYWA RELACJA Z CHRYSTUSEM

Na początku listopada wiele osób odwiedza groby zmarłych osób i uprawia grzeszne modlitwy do martwego stworzenia, co dla Boga jest obrzydliwością 
“Ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych;
Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą.
Bądź bez skazy przed Panem, Bogiem twoim,”

V Mojżeszowa 18:11-13

Instytucje wmawiają ludziom, że to przez nie dojdą do Boga, przy okazji serwując fałszywe nauki, które są przeciwne woli Bożej. W Katolicyzmie budowany jest obraz srogiego Boga, do którego nie można przyjść bezpośrednio, bo jest jak kat z batem czekający na to, aby ludzi tylko karcić. Za to utworzyli obraz miłosiernej i ukochanej “mateczki”, która jest zawsze łaskawa, a wraz z tysiącami “świętych katolickich” może wstawiać się u srogiego Boga.

Ta wpajana przez nich nauka jest nie Biblijna, ponieważ nie wolno nam przychodzić do kogokolwiek innego niż do Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.
Gniewny i czyhający z rózgą Bóg jakiego szkicują w oczach ludzi, instytucje typu Katolicyzm, to nie Biblijny Bóg. Wszechmogący faktycznie nienawidzi i brzydzi się grzechem, ale chcę zbawienia wszystkich ludzi i jest Twórcą miłości, przebaczenia i współczucia. 
"Miłosierny i łaskawy jest Pan, Cierpliwy i pełen dobroci.
Nie prawuje się ustawicznie, Nie gniewa się na wieki.
Nie postępuje z nami według grzechów naszych Ani nie odpłaca nam według win naszych."

Psalm 103:8-10

"I modlił się do Pana, mówiąc: Ach, Panie! Czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu; wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia."

Jonasza 4:2 

Sam Ojciec przekazywał uczniom, że to Jego Syna mają wszyscy słuchać i nigdy nie był tutaj wskazywany ktokolwiek inny po za Chrystusem. 
"A z obłoku odezwał się głos: Ten jest Syn mój wybrany, tego słuchajcie."

Ewangelia Łukasza 9:35

"I powstał obłok, który ich zacienił, a z obłoku rozległ się głos: Ten jest Syn mój umiłowany, jego słuchajcie."

Ewangelia Marka 9:7

JEDYNA DROGA - JEZUS CHRYTSUS

Całe Stare Przymierze wskazuje na Pana Jezusa, na Jego przyjście i ofiarę za grzech świat. Faryzeusze szukali życia poprzez wypełnianie skrupulatnie przepisów Starego Przymierza, często zapominając o miłości, dlatego Pan dał im wyraźne przesłanie, żeby mieć życie trzeba przyjść bezpośrednio do Niego. 
"Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie;
Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot."

Ewangelia Jana 5:39-40

Pan wspominał o tym wielokrotnie w swoich naukach, o przyjściu do Jego osoby, bez żywej relacji ze Zbawicielem, nie będziemy chodzić w Jego miłości. 
I odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem życia. Kto przychodzi do mnie, nie będzie głodny, a kto wierzy we mnie, nigdy nie będzie odczuwał pragnienia.
Ale wam powiedziałem: Chociaż widzieliście mnie, nie wierzycie.
Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz. Zstąpiłem bowiem z nieba nie po to, żeby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola Ojca, który mnie posłał, abym nie stracił nic z tego wszystkiego, co mi dał, ale abym to wskrzesił w dniu ostatecznym. I to jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Wtedy szemrali Żydzi o nim, bo powiedział: Ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. I mówili: Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakże więc on może mówić: Zstąpiłem z nieba?
Wtedy Jezus im odpowiedział: Nie szemrajcie między sobą.
Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: I wszyscy będą wyuczeni przez Boga. Każdy więc, kto słyszał od Ojca i nauczył się, przychodzi do mnie.

Ewangelia Jana 6:35-45

A w ostatnim, wielkim dniu tego święta, Jezus stanął i wołał: Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza.

Ewangelia Jana 7:37-38

Nikt nie jest pośrednikiem prócz Pana Jezusa, który jako jedyny umarł za nas na krzyżu, bo nikogo ofiara na krzyżu by nic nie przyniosła, a On jako drugi Adam, który umarł jako Baranek ofiarowany za grzechy świata, oczyścił lud Boży. Dlatego nie ma żadnego pośrednika prócz Chrystusa Jezusa; 
Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus;

1 Tymoteusza 2:5

Pan Jezus jest odpoczynkiem od grzechu, On daje nam wytchnienie od starego życia, daje siłę w cierpieniach, uciskach, ale przede wszystkim daje zbawienie. On, a nie jakikolwiek człowiek uznawany przez ludzi za świętego.
"W tym czasie Jezus powiedział: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te sprawy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom.
Tak, Ojcze, gdyż tak się tobie upodobało.
Wszystko zostało mi dane od mego Ojca i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. Moje jarzmo bowiem jest przyjemne, a moje brzemię lekkie."

Ewangelia Mateusza 11:25-30

Chrystus podkreślał, że nikt nie może przyjść do Boga przez osoby trzecie, a tylko On jest drogą i drzwiami, bo nie ma innego Zbawiciela. Napomina mocnymi słowami, tych, którzy próbują wejść inną drogą do Królestwa Bożego. 
Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie.

Ewangelia Jana 14:6

"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą.
Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec.
Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, i po imieniu woła owce swoje, i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. Wtedy Jezus znowu powiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec.
Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich.
Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza, Ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.
Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają.
Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca, i życie swoje kładę za owce.
Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.
Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż Ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć.
Nikt mi go nie odbiera, ale Ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać; taki rozkaz wziąłem od Ojca mego.
Tedy znowu powstał rozłam między Żydami z powodu tych słów.
I wielu z nich mówiło: Demona ma i szaleje. Dlaczego go słuchacie?
Inni mówili: To nie są słowa opętanego przez demona. Czyż demon może otwierać ślepym oczy?"

Ewangelia Jana 10:1-21

Spójrzcie na mnie, abyście byli zbawieni, wszystkie krańce ziemi, gdyż ja jestem Bogiem i nie ma żadnego innego.

Izajasza 45:22

PATOLOGICZNE PODEJŚCIE

Załóżmy taką sytuację, że z bliską wam osobą (córką, synem, mamą, tatą czy kimkolwiek innym), możecie mieć relację tylko przez sąsiada, nie możecie bezpośrednio rozmawiać z bliskim.

Czy nie uważacie, że takie zachowanie to patologia?
 
Dlatego nie dajcie sobie wmówić, że przez jakiekolwiek stworzenia w postaci ludzi, aniołów, kapłanów, a nawet po przez organizacje i instytucje możecie poznawać Boga, bo On chce abyście mieli z Nim bezpośrednią relację i chce abyście przed Nim otwierali swoje serca, wyznawali swoje grzechy gdy się potkniecie, dziękowali za wszystko i trwali w prośbach. 
O tyle też Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza.
A wprawdzie tamtych kapłanów było wielu, gdyż śmierć nie pozwoliła im trwać na zawsze. Ten zaś, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające.
Dlatego też całkowicie może zbawić tych, którzy przez niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi.

Hebrajczyków 7:22-25

Nakłońcie swego ucha i przyjdźcie do mnie, słuchajcie, a wasza dusza będzie żyć. I zawrę z wami wieczne przymierze, pewne miłosierdzia Dawida.

Izajasza 55:3

Dlatego nie możecie mieć z kimś relacji przyjacielskiej, jeśli nie rozmawiacie z nią bezpośrednio i nie przychodzicie do niej w szczerości serca.
Pamiętajcie, że sam Bóg chce być waszym przyjacielem, dlatego poznawajcie Go i twórzcie z Nim jak najgłębszą relację. 
"To wam powiedziałem, aby moja radość trwała w was i aby wasza radość była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak i ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli robicie to, co wam przykazuję. Już więcej nie będę nazywał was sługami, bo sługa nie wie, co robi jego pan. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mego Ojca."

Ewangelia Jana 15:11-15

Nie dajcie sobie wmówić, że możecie jakkolwiek zastąpić relację z Bogiem. Tym bardziej nie może tego zastąpić bluźnierczy kult zmarłych, który prowadzi was do bałwochwalstwa. Bóg Ojciec i Syn Boży chce w miłości mieć z wami żywą relację, abyście mogli być zbawieni. 
"Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, aby wam świadczył o tym w kościołach. Ja jestem korzeniem i potomkiem Dawida, jasną gwiazdą poranną.
A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A kto pragnie, niech przyjdzie, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia."

Objawienie Jana 22:16-17