Fundament nowego Jeruzalem – naukowe odkrycie wobec autentyczności Biblii

You are currently viewing Fundament nowego Jeruzalem – naukowe odkrycie wobec autentyczności Biblii

Tak wielu ludzi neguje Słowo Boże, nie tylko próbując mu zaprzeczać, ale też stawiając i wymyślając “tezy naukowe” czy religijne, w których po czasie sami zaczynają się gubić.

Biblii przeczą, próbując podważać Boży autorytet między innymi ateiści, agnostycy, buddyści – ale i cała masa katolików… 

Ludzie, którzy nie znają Boga – Stwórcy, próbują nie tylko odbierać Jego chwałę, ale i Jego wszechmoc – co gorsza okłamując samych siebie kierują swoje serca w wiarę, że wszystko co nas otacza powstało z niczego. 

Ich odrzucanie Boga często staje się również zagłuszaczem własnego sumienia w drodze do kontroli i władzy nad innymi. Nie prowadzi to do niczego dobrego.

"Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią,
ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli,
żądni tego, co ucho łechce,
I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom."

2 List do Tymoteusza 4:3-4

Jest wiele faktów potwierdzających prawdziwość Pisma Świętego.

Jednym z nich są wypełnione proroctwa.
Kolejnym zaś niezmienność Biblii na przełomie tysiącleci – co potwierdzają wciąż odkrywane manuskrypty. W porównaniu do dzisiejszych przekładów, zgadzają się z obecną treścią. Warto dodać, że Biblia to jedyna taka księga, która ma potwierdzenie w tak ogromnej ilości starodawnych rękopisów. Wszelkie próby zmian czy deformacji Pisma Świętego bardzo szybko wychodzą na jaw – tak jak było między innymi z Comma Johaneum, z działaniami ŚJ czy Mormonów.

Niestety ludzie żyjący w grzechu, nie chcący poznać Boga i Jego natchnionego Pisma – nie próbują nawet poznawać tych faktów i zagadnień w Biblii, które wciąż potwierdzane są przez archeologów.
 
W dzisiejszym artykule pragniemy przedstawić kolejną ciekawostkę, którą udało się potwierdzić naukowo dopiero w obecnych czasach, ze względu na rozwój technologii. Bóg natomiast widział o tym już od Stworzenia Świata, co przekazał nam właśnie przez swoje natchnione Pismo. 

NOWE JERUZALEM

Bóg obiecał tym, którzy mu zaufają i staną się Jego Bożymi dziećmi nagrodę jaką jest życie wieczne. Życie w miejscu zwanym niebem – jednak jego obraz w oczach wielu ludzi został bardzo zepsuty. Szatan zrobił wszystko, by przytoczyć ludziom obraz nieba jako nudnego miejsca, pełnego latających duszyczek, słuchających kupidynków grających na harfach. 

Tak jednak nie będzie i choć nie wiemy dokładnie co szykuje dla nas nasz Ojciec, jednak znając Słowo Boże, wiemy, że będzie to miejsce, o którym przeciętny człowiek nawet nie marzył. Wypełnione prawdą, miłością. Bez kłamstw i nienawiści. Z możliwościami o wiele większymi, niż daje nam dzisiaj znana rzeczywistość. I przede wszystkim będzie to miejsce, w którym będziemy bliżej Boga niż kiedykolwiek wcześniej. 

W Słowie Bożym możemy znaleźć obraz rzeczywistości i miasta – Nowego Jeruzalem do którego zmierzamy i które jest naszym prawdziwym domem. 

 
I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo
i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma.
 
I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego.
 
I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi.
 
I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.
 
I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi:
Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.
 
I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec.
Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota.
 
Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem.
 
Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców,
i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców,
i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką.
To jest śmierć druga.

Objawienie Jana 21:1-8

Powyższy fragment z Objawienia daje nam przedsmak tego, co czeka nas w domu Ojca.

Słowo Boże ukazuje nam również wygląd Nowego Jeruzalem – o którym dziś chcielibyśmy wspomnieć. Dokładniej mówiąc odniesiemy się do opisanej w dalszym fragmencie 21 rozdziału Objawienia Jana części muru – zbudowanego z dwunastu różnych kamieni. Opowiemy o faktach naukowych dotyczących tego też muru, które 2000 lat temu nie były nawet możliwe do sprawdzenia. Pozwoliła na to natomiast dzisiejsza nauka.

"I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę, i pokazał mi miasto święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga,
Mające chwałę Bożą; blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu, lśniącego jak kryształ. Miało ono potężny i wysoki mur, miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona dwunastu plemion synów izraelskich. Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od zachodu trzy bramy, i od południa trzy bramy. A mur miasta miał dwanaście kamieni węgielnych, na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka.
A ten, który rozmawiał ze mną, miał złoty kij mierniczy, aby zmierzyć miasto i jego bramy, i jego mur. A miasto jest czworokątne, i długość jego taka sama, co szerokość. I zmierzył miasto kijem mierniczym na dwanaście tysięcy stadiów; długość jego i szerokość, i wysokość są równe.
Zmierzył też mur jego, który wynosił sto czterdzieści cztery łokcie według miary ludzkiej, którą się posłużył anioł. A mur jego zbudowany był z jaspisu, samo miasto zaś ze szczerego złota, podobnego do czystego szkła.
Kamienie węgielne muru miasta były ozdobione wszelakimi drogimi kamieniami: kamień pierwszy, to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd,
Piąty sardoniks, szósty karneol, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopras, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst."

Objawienie Jana 21:10-20

Dziś z opisanych w powyższym fragmencie kamieni tworzy się między innymi biżuterię. 

Jednak na próżno w Bożym opisie szukać tak uwielbianego dziś diamentu czy rubinu – a wszystkie 12 wymienionych kamieni łączy wspólny mianownik.

RZUĆMY ŚWIATŁO NA PRAWDĘ

Obecne czasy przyniósł nam ogromny rozwój technologiczny, który dobrze wykorzystany może przynieść wiele dobrego. Właśnie dzięki temu możemy cieszyć się elektryką – i światłem i to w wielu odsłonach.

Dobrze nam znana żarówka daje światło rozproszone. Dzięki niemu w całym pomieszczeniu możemy cieszyć się jasnością. 

Znane jest nam również światło skupione punktowo – zwane powszechnie laserem.

Jest jeszcze światło spolaryzowane, które dzięki użyciu filtrów pozwala na wytworzenie prostego skupienia światła.

Czemu wspominamy o świetle? 

Naukowcy z użyciem mikroskopów wykorzystując właśnie promień światła spolaryzowanego zbadali różne drogocenne kamienie, w celu sprawdzenia ich reakcji na styczność z czystym światłem. 
Podczas wielu badań stwierdzili, że kamienie dzielą się na dwie odmienne, przeciwne sobie grupy.  

Kamienie dzielimy na izotropowe oraz anizotropowe ze względu na ich wykazywanie odmiennych właściwości.

Dwanaście kamieni wymienionych w Objawieniu Jana to kamienie anizotropowe – posiadają one wspólną zależność – w świetle spolaryzowanym mienią się milionem barw.

Natomiast kamienie tj. diamenty czy rubiny – są czarno-białe, bez życia, wyglądają jedynie jak bryła bezwartościowego węgla. 

KAMIENIE ANIZOTROPOWE
(zdjęcie z wykorzystaniem światła spolaryzowanego)

KAMIENIE IZOTROPOWE 
(zdjęcie z wykorzystaniem światła spolaryzowanego)

BÓG WIEDZIAŁ 2000 LAT TEMU

Czy to nie dziwne, że na fundament Nowego Jeruzalem wybrane zostały akurat takie – a nie inne kamienie?
Dziś wielu ludzi zachwyca się diamentami. Ich cena zwala z nóg, ale jednak o nich Bóg nie wspomniał w swoim natchnionym słowie. 

Nikt na ziemi nie miał pojęcia o zależności kamieni anizotropowych – dopóki nie powstały metody naukowe, które pozwoliły na dokładniejsze badanie kamieni, właśnie metodą wymienionego strumienia światła. Nie wiedział o nich również Ewangelista Jan, któremu Pan objawił wygląd Nowego Jeruzalem. Jednak Bóg już przy założeniu świata wiedział dokładnie, jakich kamieni użyje i dlaczego wybierze właśnie te – a nie inne.

Poznając Słowo Boże – wiemy, że światłem naszego życia jest Bóg – a w Nowym Jeruzalem nie będzie już słońca – bo to właśnie Stwórca będzie je oświetlał swoim czystym światłem. 

KAMIENIE IZOTROPOWE (diament, rubin. granat w czystym świetle)

Dziś już mamy naukowe potwierdzenie, dlaczego diamenty w Bożych oczach są nic warte. Bo w czystym świetle w żaden sposób nie zachwycają, wręcz przypominają bryłę nic nie znaczącego węgla.
Już nie możemy się doczekać dnia, gdy na własne oczy będziemy mogli zobaczyć to niesamowite miasto, Boży tron, złote ulice. Te niesamowite mury. Ta nagroda czeka na zbawionych chrześcijan. 

Ale może warto powiedzieć coś więcej o 12 kamieniach występujących w opisie Jana?

To piękne kamienie, bez słupa czystego światła, ale może przybliżymy jak wyglądają w 

Jest to niesamowite jak będzie wyglądać Boże miasto, co czeka na zbawionych chrześcijan, niesamowite jest to, że tylko Bóg wiedział, że te kamienie są anizotropowe, jest to jeden z naukowych dowodów na prawdziwość obietnicy Bożej. Te kamienie są piękne bez czystego światła, a będą znacznie piękniejsze w czystym świetle, którym emanuje nasz Stwórca.

Tak wyglądają w czystym świetle kamienie z których zbudowano miasto Boże:

Do budowy Bóg nie użył natomiast kamieni izotropowych – takich jak chociażby diament, rubin, almadyn.
Tak te kamienie prezentują się w czystym świetle: 

12 KAMIENI NOWEGO JERUZALEM

Ale co właściwie jest tak niesamowitego w tej całej sytuacji? Z 28 kamieni uważanych za szlachetne – tylko 16 jest kamieniami anizotropowymi.

Ponieważ zachowanie anizotropowe zostało odkryte dopiero w ostatnim stuleciu (a Jan napisał Apokalipsę prawie 2000 lat temu), szansa, że 12 losowo wybranych kamieni znajdzie się w tej jednej grupie, wynosi około 1 na 1000!

Należy pamiętać, że przyjęto tu kilka założeń, tj. że kamienie są dosłownym opisem części muru Nowego Jeruzalem (w co wierzymy) i że światło w niebie będzie “czyste”, którym będzie Bóg, a dzięki Niemu klejnoty będą emanować niezwykłymi barwami. To kolejny dowód dowodzący prawdziwości Pisma Świętego i Słów w nim zawartych.

"Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat.
Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał.
Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli.
Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego"

Ewangelia Jana 1:9-12

"A miasto nie potrzebuje ani słońca ani księżyca, aby mu świeciły; oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest Baranek.
I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją."

Objawienie Jana 21:23-24

"Kamienie węgielne muru miasta były ozdobione wszelakimi drogimi kamieniami:
kamień pierwszy, to 
jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd,
Piąty sardoniks, szósty karneol, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopras, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst."

Objawienie Jana 21:20

Topaz

Szmaragd

Szafir

Sardoniks

Karneol

Jaspis

Hiacynt

Chryzopraz

Chryzolit

Chalcedon

Beryl

Ametyst

12 KAMIENI NOWEGO JERUZALEM

Tak oszołamiający wygląd kamieni jest tylko namiastką nagrody którą otrzymają Boże dzieci.
Widok kamieni w czystym świetle możliwy jest dziś do dostrzeżenia tylko podczas działań laboratoryjnych przy promieniach spolaryzowanych.

Natomiast już w Bożym Królestwie ten zachwycający obraz będzie codziennością. Uczniowie Pana Jezusa, który zmarł i zmartwychwstał, byśmy mogli żyć wiecznie, będą mogli widzieć to i o wiele więcej rzeczy, które dziś nawet nie mieszczą się w naszych głowach. 

Dlatego zbawieni oczekują tego dnia wielkiego dnia, w którym przyjdzie do nas Boże Królestwo. To będzie niesamowite.

"Ja jestem drzwiami.
Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony; wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko.
Złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć.
Ja przyszedłem, aby miały życie i aby miały je w obfitości.
Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce."

Ewangelia Jana 10:9-11

Tutaj nawet stulatkowie mówią, że życie zleciało im w niesamowitym tempie, dlatego sami sobie odpowiedzcie – czy chcecie być na chwilę, a potem trafić na sprawiedliwy sąd i zostać osądzonym na karę jeziora ognia, gdzie zginiecie na wieczność, czy wybierzecie drogę do wieczności, przyjmując usprawiedliwienie płynące z Golgoty, która była aktem miłości agape wobec całego świata, aby każdy mógł ujrzeć piękno Nowej Ziemi i żyć wraz z Bogiem w Jego mieście?

Jeżeli nie pojednałeś się z Bogiem, zrób to już dziś!

Musisz być świadomy, że kierujesz się na wieczną śmierć, spowodowaną twoim grzechem. Wystarczy przyjąć Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, który nas odkupił na krzyżu następnie pokutować od grzesznego życia z pomocą Pana, potem zostaje złapać za Biblię i poznać charakter, osobowość i to czego Bóg od nas oczekuje. Wspaniale być Bożym dzieckiem i wiedzieć dokąd się zmierza.