Pokonywać stare ja – raz zbawiony nie zawsze zbawiony!

You are currently viewing Pokonywać stare ja – raz zbawiony nie zawsze zbawiony!
Pokonywać stare "ja" - raz zbawiony nie zawsze zbawiony!

Stare “ja” próbuje się przebić przez nowego, zbawionego człowieka jakim uczynił nas Wszechmogący Bóg. Pan Jezus nie tylko dał nam możliwość narodzenia się na nowo, uczynił wszystko nowym, ale także zwrócił uwagę, abyśmy nie zapominali o czujności i nie zaniechali codziennej walki ze starym człowiekiem jakim byliśmy.

Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.

Ewangelia Jana 3:3
Każdy się zmaga z bitwami duchowymi na różnych frontach, a w ostatnim czasie sam miewałem swoje walki na płaszczyźnie cierpliwości i łagodności. 
 
Ważne żebyśmy nie ignorowali sygnałów dawanych od Pana, gdyż zaniedbanie czujności może prowadzić do powrotu do starych nawyków i utraty zbawczej łaski od Wszechmogącego Boga Ojca i Jego Wszechmogącego Syna Bożego. 

PAN NASZĄ SKAŁĄ

Jako rodzic ostatnio zwróciłem uwagę, że zbyt łatwo zacząłem tracić cierpliwość do moich dzieci. Możliwe, że wiele różnych sytuacji stresowych spotęgowało brak czujności, zamiast przychodzić z tym do naszego Pana i brać Jego jarzmo na siebie wedle Jego rady: 

Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.
Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie.

Ewangelia Mateusza 11:28-30
To jak wierni wykonawcy słowa Pana mamy pokazywać światło i dawać przykład, nie pokładając swoich sił na sobie, co ostatnim czasie zacząłem robić w kwestii mojego zachowania wobec najbliższych. Jako zbawieni mamy przychodzić do Chrystusa jako Cudownego Doradcy z każdą sprawą i problemem, ale również z sukcesem i radością. Pan da wykonanie, pozwoli wydać owoc sprawiedliwości i miłości, w końcu jako zbawione osoby, przez żywe przebywanie Boga Ojca i Syna Bożego w nas, mamy do tego sposobność i błogosławieństwo. 
Trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie.
Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.
Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl; takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną.

Ewangelia Jana 15:4-6
Jest to ważna kwestia, bo gdy zaczniemy odwracać się od Bożych nauk i damy przystęp cielesnemu sposobowi życia starego “ja”, możemy utracić zbawienie.

WSZYSTKO MOGĘ...

Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie.

List do Filipian 4:13 

Werset mówi o tym, że Pan da nam przez wszystko przejść, od wygody po totalny dyskomfort, od wszelkich skrajność, gdy tylko w Nim pokładamy siłę. Tak powinni działać zbawieni, ale pamiętając, że jesteśmy tylko ludźmi i możemy stracić czujność ważne, abyśmy mieli blisko siebie zbawione osoby, które mogą nas napomnieć, wspomóc czy po prostu czasem coś przypomnieć. Zbawiona rodzina duchowa nie zastąpi nigdy Zbawiciela, ale wszyscy jesteśmy ciałem Chrystusa, więc ważne, żebyśmy jak jedna dobrze naoliwiona maszyna działali na chwałę Boga! 

Musimy jednak pamiętać, że nowonarodzona osoba może odpaść od wiary. Łatwo stracić czujność i wpaść w grzech i odstąpić od drogi zbawienia, jeśli zawczasu nie zapanujemy nad swoim zachowanie, utracimy łaskę i zostaniemy odrzuceni. Nie jest to nasz wymysł, a wyraźne słowa zawarte w Bożym przekazie. 

Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni.

2 LIst Piotra 2:20
I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli,
I wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg; ciała ich bowiem zasłały pustynię. A to stało się dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich; jak napisano: Usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić.
Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu, i padło ich jednego dnia dwadzieścia trzy tysiące,
Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli,
Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali, i poginęli z ręki Niszczyciela.
A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków.
A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł.

1 List do Koryntian 10:3-12
A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich,
Uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku,
Którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem.

1 List Tymoteusza 4:1-3
Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia; wypadliście z łaski.

List do Galacjan 5:4
Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego

List do Hebrajczyków 3:12
I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, Teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych, i nienagannych,
Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei, opartej na ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą.

List do Kolosan 1:21-23
Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci,
Niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów.

List Jakuba 5:19-20

UŚWIĘCENIE DO KONCA DNI...

Bóg daje przesłanie, że nasze uświęcenie jest nieustanne, i trwa aż do końca naszego życia. Dzięki zbawczej łasce nie możemy czynić woli starego człowieka, ale nowego – zbawionego, który czyni sprawiedliwości i miłość wobec bliźnich, ale przede wszystkim kocha Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa całym swym sercem, duszom, umysłem i z całych sił. 
 
Pan Jezus bez powodu nie wskazywał walki na tym bezbożnym świecie, który chce nas odciągnąć od łaski, od zbawiciela i Jego miłości. 
A przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi, rzekł im: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie.
Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją, a kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla ewangelii, zachowa ją.

Ewangelia Marka 8:34-35

BIBLIA Z PRZYKŁADAMI STRATY ŁASKI

W Starym jak i Nowym Przymierzu mamy przykłady ludzi, którzy odpadli mimo wcześniejszej zbawczej łaski. W Starym Testamencie jednym z największych przykładów jest król Saul, który rozpoczął swój “urząd” z pokorą i posłuszeństwem aż, do momentu w którym wpadł w pychę i nieposłuszeństwo wobec Boga, odtrącił łaskę i poszedł w potępienie. 
 
W Nowym Przymierzu również mamy przykład Judasza, który wyganiał demony, uzdrawiał z innymi apostołami i żył jako ten który miał łaskę Bożą. 

I zwoławszy dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc uzdrawiania chorób. I posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali.
I rzekł do nich: Niczego nie zabierajcie na drogę, ani kija, ani torby, ani chleba, ani pieniędzy, ani dwóch szat. A gdy do którego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd wychodźcie.
A na tych, którzy was nie przyjmą, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim.
Wyszedłszy więc, obchodzili wioski, zwiastując dobrą nowinę i wszędzie uzdrawiając.

Ewangelia Łukasza 9:1-6
Kolejnym przykładem jest Demas, który poszedł za światem i oddał się cielesnemu sposobowi życia.

Albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny, i odszedł do Tesaloniki, Krescent do Galacji, Tytus do Dalmacji;

2 List do Tymoteusza 4:10

ZACHOWAĆ CZUJNOŚĆ I WIARĘ DO KOŃCA

Dużo można wypisywać na temat utraty zbawienia, bo Biblia obszernie wypowiada się na tematy odpadnięcia od łaski, umiłowania zła i czynienia tego co jest przeciwne zdrowej nauce, mimo przyjęcia zbawienia łaski Bożej. 

Zachowajcie wiarę i uświęcajcie się dzięki Bożej miłości. Bóg Ojciec wraz z Panem Jezusem chcą was zmieniać na coraz większe podobieństwo Chrystusa, lecz gdy będziemy odtrącać zbawienne postępowanie i chodzić w uczynkach ciemności, to i Bóg w czasie Jego przyjścia nas zawstydzi.

Trzymajcie się Pana i Jego nauk, działajcie wiarą nadzieją i miłością i miejcie serca gorące.
Niechaj wasza wiara nigdy nie ustanie!