Czy organizacja Świadków Jehowy prowadzi ludzi na zatracenie?

You are currently viewing Czy organizacja Świadków Jehowy prowadzi ludzi na zatracenie?
Czy organizacja Świadków Jehowy prowadzi ludzi na zatracenie?
Czy organizacja Świadków Jehowy prowadzi ludzi na zatracenie? To pytanie budzi kontrowersje wśród wielu osób. Świadkowie Jehowy są znani z pewnych specyficznych przekonań, które wzbudzają pytania dotyczące ich relacji z Panem Jezusem.  

Wiele Biblijnie wierzących osób zauważa, że Świadkowie Jehowy odrzucają relację z Panem Jezusem, traktując Go jako stworzenie, a nie Boską osobę. Takie podejście prowadzi do odrzucenia relacji z Synem Bożym i braku szacunku, który ma być okazywany w identyczny sposób jak jest okazywany Bogu Ojcu.

Organizacja Świadków Jehowy zakazuje ludziom szukającym Boga rozmawiać ze Zbawicielem, uznając, że Syn Boży już wykonał swoją pracę i dzisiaj jest tylko figurantem przy tronie Ojca. 
Przyjrzyjmy się teraz kilku kluczowym pytaniom:
 
-Czy według Biblii możemy kierować modlitwy i uwielbienie stworzeniu? 
-Czy Pan Jezus jak twierdzą Świadkowie Jehowy jest stworzeniem?
-Czy możemy modlić się do Syna Bożego? 
-Czy możemy śpiewać uwielbienie Sonowi Bożemu?
-Czy możemy oddawać cześć Synowi Bożemu tak jak Bogu Ojcu?

Pytania te stawiają przed nami analizę wierzeń Świadków Jehowy a Biblijnym chrześcijaństwem, pozostawiając miejsce na refleksję nad tym, jak te różnice wpływają na relacje członków organizacji z Panem Jezusem.

MODLITWY I UWIELBIENIE STWORZENIA

Wielu ludzi zastanawia się, czy mają prawo rozmawiać ze zmarłymi w modlitwach czy też śpiewać im uwielbienie, jak czynią to w stosunku do Boga. W odpowiedzi na to pytanie, zasłuchajmy się w nauki biblijne.

Odpowiedź jest prosta: Kategorycznie NIE!

W całej Biblii, natchnionej przez Boga, zarówno w Starym, jak i Nowym Przymierzu, które składają się z 66 natchnionych ksiąg, nie znajdziemy żadnego słowa nakazującego lub zezwalającego na modlitwę do czegokolwiek lub kogokolwiek poza Bogiem. Podobnie, nie wolno nam oddawać uwielbienia stworzeniu w taki sposób, jak to czynimy wobec Boga.

Biblia jasno stwierdza, że modlitwy zanoszone są do Boga, który jedyny słyszy te prośby. Nie ma możliwości, aby człowiek usłyszał modlitwy wygłaszane w różnych miejscach na ziemi czy te, które są skrywane w sercu. To jedynie Bóg jest w stanie w pełni zrozumieć, usłyszeć i odpowiedzieć na modlitwy.

Przybliżaliśmy tematy modlitw za i do zmarłych między innymi w tych tematach: 

Przyszłość zmarłych również jest tematem poruszanym w świetle Biblii. Zgodnie z informacjami z Pisma Świętego, żaden zmarły nie udał się do nieba przed przyjściem Chrystusa na ziemię i po Jego zmartwychwstaniu. Zbawieni oczekują na ponowne przyjście Pana i zmartwychwstanie, co potwierdza list do Hebrajczyków, gdzie mówi się o wierzących, którzy widzieli obietnice z daleka, ale nie doświadczyli ich spełnienia:

Wszyscy oni umarli w wierze, nie otrzymawszy spełnienia obietnic, ale z daleka je ujrzeli, cieszyli się nimi i witali je, i wyznawali, że są obcymi i pielgrzymami na ziemi.

List do Hebrajczyków 11:13

A ci wszyscy, choć zyskali chlubne świadectwo dzięki wierze, nie dostąpili spełnienia obietnicy; Ponieważ Bóg przewidział dla nas coś lepszego, aby oni nie stali się doskonali bez nas.

List do Hebrajczyków 11:39-40
 

Jeśli tylko w tym życiu mamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej nieszczęśliwi. Tymczasem jednak Chrystus został wskrzeszony z martwych i stał się pierwszym plonem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem śmierć przyszła przez człowieka, przez człowieka przyszło też zmartwychwstanie umarłych.
Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Ale każdy w swojej kolejności, Chrystus jako pierwszy plon, potem ci, którzy należą do Chrystusa, w czasie jego przyjścia.

1 List do Koryntian 15:19-23

Przywołując również fragmenty z 1 Listu do Koryntian, w których mówi się o zmartwychwstaniu umarłych, chrześcijanie podkreślają, że nadzieja na życie po śmierci związana jest z przyjściem Chrystusa.

Podsumowując proszę zastanów się nad tym przesłaniem i tu z miejsca chcę cię wezwać do zbadania tych kwestii na podstawie Biblii, modlitwy do Stwórcy o objawienie prawdy i duchowej refleksji. W świetle Słowa Bożego, modlitwy skierowane do stworzeń uważane są za grzech, a zrozumienie tych nauk może stanowić klucz do zdrowego życia duchowego.

CZY PAN JEZUS JEST STWORZENIEM?

Czy organizacja Świadków Jehowy słusznie twierdzi, że Pan jest archaniołem Michałem? Ich argument opiera się na podstawie tych wersetów z Objawienia Jana:

I nastąpiła walka w niebie. Michał i jego aniołowie walczyli ze smokiem. I walczył smok i jego aniołowie;
Ale nie zwyciężyli i nie było już dla nich miejsca w niebie.
I zrzucony został wielki smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, zwodzący cały świat. Został zrzucony na ziemię, z nim też zrzuceni zostali jego aniołowie.

Objawienie Jana 12:7-9
Chrześcijanie Biblijnie wierzący uważają, że przypisywanie postaci archanioła Michała Panu Jezusowi to nadinterpretacja. Brak wsparcia biblijnego dla tej tezy jest jednym z głównych punktów krytyki, zresztą całkowicie uzasadnionej. Nie znajdziemy w Piśmie Świętym żadnych dowodów na to, że Pan Jezus jest archaniołem, wręcz przeciwnie, znajdziemy dowody Biblijne, że Syn Boży jest Bogiem.
Biblia podkreśla, że tylko Bóg jest Stwórcą stworzenia, bada serca, jest wszechobecny,  jedynym sędzią, do którego można zanosić modlitwy, oraz jedynym, który może być uwielbiany jak Bóg. Te charakterystyki, jakie przypisywane są tylko Bogu, wydają się przeczyć idei, że Pan Jezus jest stworzeniem, bo wszystkie te cechy Boga są związane z Synem Bożym tak jak z Bogiem Ojcem.
Moglibyśmy pewnie tak jeszcze długo wymieniać, co charakteryzuje Boga. Możemy prosto odpowiedzieć, że organizacja Świadków Jehowy odrzuca dowody Biblijne na Boskość Syna Bożego.

Bóg JHWH bada serca i nerki dokładni tak samo czyni Syn Boży:

Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać?
Ja, JHWH, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków.

Księga Jeremiasza 17:9-10

A dzieci jej zabiję; i poznają wszystkie zbory, że Ja jestem Ten, który bada nerki i serca, i oddam każdemu z was według uczynków waszych.

Objawienie Jana 2:23

Wszechobecność Pana:

Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen

Ewangelia Mateusza 28:20

Syn Boży Stwórcą jak Bóg Ojciec:

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało.
W nim było życie, a życie było światłością ludzi.
A ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła.
Był człowiek posłany od Boga, któremu na imię było Jan.
Przyszedł on na świadectwo, aby świadczyć o tej światłości, by wszyscy przez niego uwierzyli. Nie był on tą światłością, ale przyszedł, aby świadczyć o tej światłości.
Ten był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Był na świecie, a świat został przez niego stworzony, ale świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli.
Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w jego imię;
Którzy są narodzeni nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga.
A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i prawdy.

Ewangelia Jana 1:1-14

Podsumowując, przekonania Świadków Jehowy w kwestii boskości Pana Jezusa spotykają się z krytyką i jak widać słusznie. Tezy organizacji wydają się przeczyć wielu zasadom biblijnym dotyczącym natury samego Boga. Zgłębiajcie i badajcie Słowo Boże i trwajcie w modlitwie z prośbą do Boga o wszelkie zrozumienie Biblijnej prawdy. Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi wcześniejszymi artykułami, gdzie omówiliśmy te tematy bardziej szczegółowo.; 

CZY MOŻEMY ŚPIEWAĆ WIELBIĄC SYNA BOŻEGO?

Jeżeli powyższe dowody dają nam zrozumienie, że Pan Jezus jest Bogiem to naturalne, ze możemy Go wielbić śpiewem czy grą na instrumentach. Mamy bardzo wyraźny i znaczący fragment w Biblii, który ukazuje nam jak stworzenie śpiewa Synowi Bożemu i Go wielbi:

I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną siedmioma pieczęciami.
Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym: Któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? I nikt w niebie ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę ani do niej wejrzeć. A jeden ze starców rzecze do mnie: Nie płacz! Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę, i zerwać siedem jej pieczęci.
I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego Baranka jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu; a to jest siedem duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił, i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie, A gdy ją wziął, upadły przed Barankiem cztery postacie i dwudziestu czterech starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności; są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu, I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci, i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy;
I mówili głosem donośnym: Godzien jest ten Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: Temu, który siedzi na tronie, i Barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. A cztery postacie mówiły: Amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon.

Objawienie Jana 5:1-14
Jeżeli w samej Biblii możemy znaleźć wielbienie Syna Bożego, to ukazuje jak Świadkowie Jehowy pogubili się w naukach ich organizacji, co prowadzi ich do odcięcia od zdrowej nauki i prawdy w Panu. Możemy zobaczyć w dwóch ostatnich wersetach, że Bogu Ojcu i Synowi Bożemu zostały oddane pokłony, zostali potraktowani na równi, anioły i starcy nie zrobili różnicy w Bożej rodzinie Ojca i Syna. 
Te wersety wyraźnie przynoszą dowody na to, że zarówno Ojcu, jak i Synowi, przysługuje chwała, cześć i pokłony. Anioły i starcy, reprezentujący wszelkie stworzenie, wspólnie wyrażają adorację zarówno Bogu Ojcu, jak i Synowi Bożemu. Ta równość w oddawaniu czci wskazuje, że wielbienie Syna Bożego nie jest sprzeczne z nauką biblijną, a wręcz jest częścią Boskiego porządku.

CZY MOŻEMY MODLIĆ SIĘ DO SYNA BOŻEGO?

Organizacja odrzuca możliwość modlitwy do Syna Bożego twierdząc, że Pan Jezus jest tylko stworzeniem. Wiele osób pogubiło się w tych stwierdzeniach i nie podążają za tym, co jest w Słowie Bożym, lecz poszli za tym, czego nauczają ludzie. Przez zakaz szukania w modlitwach Pana Jezusa, odcinają się od relacji ze Zbawicielem.

Załóżmy taką sytuację, że ratuje was ktoś z płonącego budynku, przy czym doznaje okrutne cierpienie i ryzykuje swoim życiem. Gdy wasz wybawca was wyciągnie na zewnątrz z pożaru, zebrani w koło ludzie mówią, że nie wolno wam w żaden sposób podziękować ratownikowi i że nie macie prawa nic do niego mówić.
Przecież nawet po ludzku jest to niewdzięczne zachowanie. 

Jeżeli Pan Jezus był by stworzeniem teza Świadków Jehowy byłaby w pełni słuszna, lecz patrząc na Biblię widzimy Wszechmogącego Syna Bożego, co w efekcie wskazuje na grzech członków organizacji.

 Już w proroctwie Izajasza mamy ukazane rozmowy z Chrystusem; 
 

W tym dniu korzeń Jessego będzie stać jako sztandar dla narodów. Poganie będą się do niego zwracać, a jego odpoczynek będzie cudowny.

Księga Izajasza 11:10
Tak naprawdę cały Nowy Testament daje nam obraz rozmów z Bogiem Ojcem i Panem Jezusem Chrystusem, obydwaj są stawiani na tym samym pułapie. Gdy Szczepan był mordowany, kierował swoje słowa właśnie do Syna Bożego: 
I powiedział: Oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i jednomyślnie się na niego rzucili. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swoje szaty u stóp młodzieńca zwanego Saulem.
Tak kamienowali Szczepana, modlącego się tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij mojego ducha. A upadłszy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie poczytaj im tego za grzech. A gdy to powiedział, zasnął.

Dzieje Apostolskie 7:56-60
Świadkowie między innymi do powyższego wersetu dodali słowo “Jehowo”. Jest to w ich wydaniu Biblii “Nowego Świata” nagminne wypaczenie, bo manuskrypty Nowego Testamentu dają światło na prawdę, jakim jest brak tzw. tetragramu w Nowym Przymierzu.  
Podobny zabieg stosują w słowach Pawła, które kierował w modlitwie do Pana Jezusa w sprawie swoich ucisków i utrapieniach doświadczanych przed diabła, lecz i tam Świadkowie Jehowy zastosowali tetragram który nie występuje w Nowym Przymierzu. 
Dlatego trzy razy prosiłem Pana, aby on odstąpił ode mnie.
Lecz powiedział mi: Wystarczy ci moja łaska. Moja moc bowiem doskonali się w słabości. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa.
Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach ze względu na Chrystusa; gdy bowiem jestem słaby, wtedy jestem mocny.

2 List do Koryntian 12:8-10
Paweł również opisywał Tymoteuszowi w swoim liście, trwanie w dziękczynieniu wobec Syna Bożego; 
Dziękuję więc temu, który mnie umocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za wiernego, przeznaczając mnie do posługi;

1 List do Tymoteusza 1:12

CZY MOŻEMY MODLIĆ SIĘ DO SYNA BOŻEGO?

Kiedy Słowo Boże jasno podkreśla, że wszelka cześć, szacunek i chwała mają być oddawane Synowi tak samo, jak Ojcu, organizacja Świadków Jehowy nie pozwala na utrzymywanie pełnej relacji z Chrystusem! 
Kiedy Słowo Boże jasno podkreśla, że wszelka cześć, szacunek i chwała mają być oddawane Synowi tak samo, jak Ojcu, organizacja Świadków Jehowy nie pozwala na utrzymywanie pełnej relacji z Chrystusem! 

Ewangelia Jana 5:21-23
Te wersety są bezwzględne do podejścia Świadków Jehowy, bo oni nie czczą Syna tak jak Ojca, podkreśla to każdy Świadek z którym mam okazję porozmawiać, gdy próbuję go ratować ze szponów tej zwodniczej sekty. Żaden z członków organizacji Świadków Jehowy nie ma żywej, zbawczej relacji z Chrystusem, podkreślają, że nie są zbawieni, czyli nawet nie mają wiary w to, że zostali odkupieni. Gdy my stwierdzamy, że jesteśmy zbawieni próbują nas zaszufladkować w grupy protestanckie wyznające “raz zbawiony zawsze zbawiony”, z którymi my się nie zgadzamy i im to jasno wykazujemy. Jeżeli jesteś członkiem organizacji proszę cię módl się do Boga Ojca o zrozumienie tej ważnej kwestii i nie ufaj nam czy innym ludziom, tu chodzi o wieczność i pytaj Boga czy możesz, a nawet powinieneś się modlić do Chrystusa? 
Bracia i siostry was również Prosimy o modlitwy za wszystkich Świadków Jehowy, którzy idą na zatracenie i odcięcie wieczne od Boga i Jego miłości, starajcie się z nimi rozmawiać i wskazywać, że Pan Jezus jest również JHWH i że musza mieć z Nim relację tak jak z Ojcem.