Dowody Biblijne: Grzeszne obchody “Bożego Narodzenia”

You are currently viewing Dowody Biblijne: Grzeszne obchody “Bożego Narodzenia”

Smutek zalewa serca, gdy ludzie utożsamiający się jako chrześcijanie, mówiący o sobie, że są uczniami Pana Jezusa czy dziećmi Bożymi, nie widzą nic złego i uczestniczą w tzw. “bożym narodzeniem”. 

Może nie dziwić, gdy ludzie tego świata biorą udział w tych tradycjach wpajanych im od dziecka. Pogubieni, żyjący tym światem, nakręceni komercjom i przyzwyczajeniami, nie znają prawdziwej genezy tego święta fałszywie utożsamianej z naszym Zbawcą.

Jeśli uważasz, że jesteś uczniem Chrystusa, zastanów się dziś czy powinieneś brać udział w obchodach tych świąt.

DOWÓD PIERWSZY - TRADYCJA KATOLICKA

Jesteś uczniem Pana, a bierzesz udział w tradycjach instytucji katolickiej, która ma niewiele wspólnego z Bogiem z Biblii? 

Katolicyzm jest organizacją gnostycką (nikolaici), którzy wprowadzili obchody tego święta na całym świecie. Biorąc udział w obchodach “bożego narodzenia” przykładasz się do ich grzesznych czynów wchodząc z nimi we wspólne jarzmo. Zachowania jakie na co dzień prezentują ludzie zarządzający katolicyzmem oraz jej członkowie nie są działaniami wartymi pochwały, a tym bardziej powielania. 

Pan mówił, że nie popiera zachowań nikolaitów, którzy mieszali nauki Biblijne z pogańskimi wierzeniami. Nie chcieli oni porzucać starych przyzwyczajeń oraz wierzeń. 

"Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość.
Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się, i spełniaj uczynki takie, jak pierwej; a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz.
Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków nikolaitów, których i ja nienawidzę.
Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym."

Objawienie Jana 2:4-7

"Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd.
Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki nikolaitów.
Upamiętaj się więc; a jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich."

Objawienie Jana 2:14-15

Wiele tak zwanych kościołów Biblijne wierzących wchodzi w ekumeniczne fałszywe jedności, przez co zrzucają na swoje barki jarzmo nikolaitów, zamiast ich napominać to popierają ich błędy i utwierdzają ich niesprawiedliwym postępowaniu.

DOWÓD DRUGI - POGAŃSKIE POCHODZENIE

Katolicyzm jest gnostyckim wytworem, który zapoczątkował święta, które swoje korzenie mają w pogańskich wierzeniach. Jednym z nich są miedzy innymi te, odbywające się między 24-26 grudnia.

Święta odbywające się w tym okresie były uroczystością kultu słońca. O kulcie solarnym możemy przeczytać między innymi w 2 Księdze Kornik, gdy w czasach przed przyjściem Pana Jezusa na ziemię, król Jozjasz niszczył elementy kultu słonecznego.

“Na jego oczach zburzono ołtarze Baalów i ściął posągi słoneczne umieszczone wysoko nad nimi. Także gaje oraz rzeźbione i odlewane posągi pokruszył i starł, a ich pył rozsypał po grobach tych, którzy im składali ofiary.”

II Księga Kronik 34:4

Tymczasem katoliccy kapłani nie kryją tego i mówią o tym otwarcie: 

Bóg nie zgadza się na obchodzenie pogańskich świąt i przestrzega, przed wdawaniem się we wspólne brzemię. Również w czasach Starego Przymierza, Wszechmogący wskazał, że wszyscy wierni mają się trzymać z dala od czynów pogańskich rodów. 

“Przestrzegajcie więc wszystkich moich ustaw i wszystkich moich praw
i wypełniajcie je, aby was nie wyrzuciła ziemia, do której was wprowadzę, 

abyście w niej mieszkali.
A nie postępujcie według obyczajów tego narodu, 
który wypędzam przed wami. 
To wszystko bowiem czynili i obrzydziłem ich sobie.”

Księga Kapłańska 20:22-23

“Albowiem anioł mój pójdzie przed tobą 
i zaprowadzi cię do Amorejczyków i Chetejczyków,
i Peryzyjczyków, 
i Kananejczyków, i Chiwwijczyków, 
i Jebuzejczyków, i wytępię ich.
Nie kłaniaj się ich bogom ani im nie służ. 
Nie czyń tak jak oni, ale doszczętnie zburz i potłucz ich pomniki.”

Księga Wyjścia 23:23-24

Wystrzegaj się, byś nie zawierał przymierza z mieszkańcami ziemi, 
do której idziesz, by się nie stali dla ciebie pułapką.
Przeciwnie, zburzcie ich ołtarze, potłuczcie ich pomniki, 
i wytnijcie ich święte drzewa.”

Księga Wyjścia 34:12-13

W Nowym Testamencie również znajdziemy ostrzeżenia przed podobnymi czynami.

Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi.
Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością?
Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością?

Albo jaka zgoda Chrystusa z Belialem, albo co za dział wierzącego z niewierzącym?
A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami?
Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg:
Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich,
i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.

Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan,
nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę.

I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami
– mówi Pan Wszechmogący.”

2 List do Koryntian 6:14-18

Kult solarny nie jest jednak jedynym powiazaniem z pogańskimi tradycjami. Podczas grudniowych obchodów możemy odnaleźć mnóstwo innych elementów, które stricte wywodzą się od pogaństwa.
Między innymi: wolne miejsce przy stole, choinka i konkretne ozdoby na niej, sianko pod obrusem itp. 

DOWÓD TRZECI - KULT ŚWIĘTYCH i OKŁAMYWANIE DZIECI

Kult świętych, który stał się jednym z większych kłamstw zwodzących ludzi w katolicyzmie został wyciągnięty z greckiej mitologii o wierzeniach w tzw. “małych bogów”. Bożki można był odnaleźć również we wszystkich innych pogańskich wierzeniach – a każdy z nich odpowiadał za inne przydziały. Katolicyzm wymienił “małych bogów” na “świętych” propagując ich kult. Jest to sprzeczne ze Słowem Bożym, przez które Bóg zakazuje nam czczenia i wywyższania stworzeń, a jedynie oddanie chwały Bogu w Ojcu i Synu, jako Wszechmogących.

Gdy przychodzi grudzień, a z nim obchody “bożego narodzenia”, oraz tzw. mikołajki – odpalane jest największe kłamstwo i przekręt stulecia. Miliony ludzi na całym świecie okłamują dzieci w swoich domach, przedszkolach, szkołach, na ulicy, w reklamach itp. że “święty Mikołaj”, swoją nadzwyczajną magiczną mocą, w towarzystwie magicznych elfów odbiera od dzieci listy, czaruje wymarzone prezenty, wrzuca je na swoje latające sanie i odwiedza w jednej chwili dzieci na każdym krańcu świata. Ale to nie wszystko. Ten gość ma też przypisane atrybuty, które należą się tylko Jednemu – mianowicie wszystko widzi, wszystko słyszy. 

W okresie świąt, które podobno są na chwałę naszego Zbawcy, więcej mówi się o gościu z nadwagą, białą brodą w czerwonym wdzianku, którego dzieci tak bardzo kochają i wyczekują cały rok, niż o Tym, dzięki któremu to wszystko istnieje.

Pomińmy już fakt, że “mikołaj” to fikcja, a zatrute tym kłamstwem dzieci, uczą się, że kłamstwa w dobrej wierze są dopuszczalne.

"Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.
A każdy w swoim porządku: jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie jego przyjścia, Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc.
Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje.
A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć."

1 Koryntian 15:22-26

Wargi kłamliwe budzą odrazę w PANU, 
a ci, którzy postępują w prawdzie, podobają mu się.”

Księga Przysłów 12:22

“Prosimy was, bracia, przez wzgląd na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy nim; Abyście nie tak łatwo dali się zachwiać w waszym umyśle i zatrwożyć się ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nadchodził dzień Chrystusa.
Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia;
Który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem czci, tak że zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg, podając się za Boga.
Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, mówiłem o tym?
A teraz wiecie, co przeszkadza, tak że się objawi w swoim czasie.
Tajemnica nieprawości bowiem już działa. Tylko że ten, który teraz przeszkadza, będzie przeszkadzał, aż zostanie usunięty z drogi. Wówczas pojawi się ów niegodziwiec, którego Pan zabije duchem swoich ust i zniszczy blaskiem swego przyjścia. Niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów; Wśród wszelkiego zwodzenia nieprawości wobec tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni. Dlatego Bóg zsyła im silne omamienie,tak że uwierzą kłamstwu;
Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie niesprawiedliwość.”

2 List do Tesaloniczan 2:1-12

DOWÓD CZWARTY - KŁAMSTWO NIEŚMIERTELNEJ DUSZY

Kolejnym elementem mocno związanym również z kultem świętych i pogańską tradycją wdrążoną w to grzeszne święto, jest pusty talerz na stole, który wedle pogańskich wierzeń i tradycji “dziadów”, był przygotowany dla zmarłego członka rodziny. Oczywiście wedle tego co mówi Słowo Boże, każdy kto umiera idzie w “sen duchowy” i nie ma prawa gdziekolwiek się przemieszczać, odczuwać, myśleć itp. 

“To powiedział, a potem dodał: Łazarz, nasz przyjaciel, śpi, ale idę, aby obudzić go ze snu.
Wtedy jego uczniowie powiedzieli: Panie, jeśli śpi, będzie zdrowy.
Ale Jezus mówił o jego śmierci, lecz oni myśleli, że mówił o zaśnięciu zwykłym snem.
Wówczas Jezus powiedział im otwarcie: Łazarz umarł.”

Ewangelia Jana 11:11-14

“Jaki pożytek z mojej krwi, gdybym zstąpił do dołu? Czy proch będzie cię chwalić? Czy będzie głosić twoją prawdę?”

Psalm 30:9

“Żyjący bowiem wiedzą, że umrą, ale umarli o niczym nie wiedzą i nie mają już żadnej zapłaty, gdyż pamięć o nich uległa zapomnieniu.”

Księga Kaznodziei 9:5

“Wszystko, cokolwiek twoja ręka postanowi czynić, czyń z całej swojej siły; nie ma bowiem żadnej pracy ani zamysłu, ani wiedzy, ani mądrości w grobie, do którego zmierzasz.”

Księga Kaznodziei 9:10

To bardzo poważnie się wiąże z pogańskimi tradycjami: greckimi, słowiańskimi, celtyckimi, które uznają dusze za żyjące wiecznie. Kłóci się to z Biblią, która uznaje, że nieśmiertelność otrzymają ci, którzy zostaną zabrani do Królestwa Niebios, jako formę nagrody za oddanie i wierność wobec Zbawiciela. Według Biblii ludzie niesprawiedliwi zostaną wtrącenie do jeziora ognia i siarki, gdzie zostaną unicestwieni.

“A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzi się, jedni do życia wiecznego, a drudzy ku hańbie i wiecznej pogardzie.”

Księga Daniela 12:2

“Będę się cieszył i radował tobą, będę śpiewał twemu imieniu, o Najwyższy!
Gdy cofną się moi nieprzyjaciele, upadną i znikną sprzed twego oblicza.
Ty bowiem przeprowadziłeś mój sąd i moją sprawę, zasiadłeś na tronie jako sędzia sprawiedliwy.
Skarciłeś pogan, wytraciłeś niegodziwych, wymazałeś ich imię na wieki wieków.“

Psalm9:2-5

“Nikt z nich w żaden sposób nie odkupi swego brata ani nie może dać Bogu za niego okupu;
(Kosztowny bowiem jest okup za ich dusze i nigdy się nie zdarzy);
Aby żył na wieki i nie doznał zniszczenia.“

Psalm 49:7-9

“Kto przestrzega przykazania, zachowuje swoją duszę, ale kto gardzi swymi drogami, zginie.”

Przysłów 19:16

“Zaprawdę, zaprawdę
powiadam wam: Jeśli ktoś będzie zachowywał moje słowa, nigdy nie ujrzy śmierci.
Wtedy Żydzi powiedzieli do niego: Teraz wiemy, że masz demona. Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz: Jeśli ktoś będzie zachowywał moje słowa, nigdy nie skosztuje śmierci.“

Ewangelia Jana 8:51-52

“Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie, ale jeśli Duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć.”

List do Rzymian 8:13

“Błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniuNad nimi druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować tysiąc lat.”

Objawienie Jana 20:6

DOWÓD PIĄTY - KATOLICKIE WYWYŻSZANIE MARYI I UNIŻANIE CHRYSTUSA

Podczas tego katolickiego święta, przedstawiany jest obraz naszego Pana i Zbawcy jako niewinnego dzieciątka, obok Niego natomiast stawiana jest Maryja, która w ich mniemaniu stała się “matką bożą”. W trakcie obchodów śpiewane są pieśni (kolędy) uniżające Chrystusa i oddające hołd Maryi.
Patrząc na naukę płynącą ze Słowa Bożego oddawanie czci, pokłonu, wywyższanie przez różne pieśni jakiemukolwiek stworzeniu jest bałwochwalstwem.

"Cicha noc, święta noc,
pokój niesie ludziom wszem
a u żłobka Matka Święta
czuwa sama uśmiechnięta,
nad Dzieciątka snem."
"Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem,
Wesoła nowina.
Że Panna czysta, że Panna czysta
Porodziła Syna.
Chrystus się rodzi,
nas oswobodzi, Anieli grają,
Króle witają, Pasterze śpiewają,
bydlęta klękają,
Cuda, cuda ogłaszają.

Maryja Panna, Maryja Panna,
Dzieciątko piastuje.
I Józef święty, I Józef święty,
Ono pielęgnuje.
Chrystus się rodzi..."

Święta Panno, Twa przyczyna
niech nam wyjedna u Syna,
by to Jego narodzenie
zapewniło nam zbawienie.
Gdy śliczna Panna Syna kołysała,
Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:
Lili, lili, laj, moje Dzieciąteczko,
Lili, lili, laj, śliczne Paniąteczko.

Nasz Pan jest potężnym Alfą i Omegą – Bogiem Wszechmogącym, który uniżył się do formy sługi i przyszedł na świat w ciele ponad 2000 lat temu, został zabity, poniósłszy śmierć na krzyżu i zmartwychwstał. Nigdy więcej nie pojawi się na ziemi jako człowiek, nie będzie ponownie zrodzony z kobiety, ani nie będzie już bezbronnym niemowlęciem. Wspominanie Pana Jezusa jako dzieciątka, przypominanie każdego roku Jego najsłabszej formy, w której był zależny od innych ludzi, jest uniżaniem Panu.

Dodatkowo ludzie utwierdzani są przez to w wielu błędnych naukach, które ze Słowem Bożym nie mają nic wspólnego.

“Znalazłem się w zachwyceniu Ducha w dniu Pańskim
i usłyszałem za sobą głos potężny jakby trąby;
Który mówił: Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni.
Co widzisz, napisz w księdze i poślij do siedmiu kościołów,
które są w Azji: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry,
Sardes, Filadelfii i Laodycei.
I odwróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos mówił do mnie.
A gdy się odwróciłem, zobaczyłem siedem złotych świeczników;
A pośród tych siedmiu świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, ubranego w długą szatę i przepasanego na piersi złotym pasem.
Jego głowa i włosy były białe jak biała wełna, jak śnieg, a jego oczy jak płomień ognia.
Jego stopy podobne do mosiądzu, jakby w piecu rozżarzonego, a jego głos jak szum wielu wód.
W swej prawej ręce miał siedem gwiazd, a z jego ust wychodził ostry miecz obosieczny. Jego oblicze było jak słońce, gdy świeci w pełni swej mocy.
Gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy i położył na mnie swą prawą rękę, mówiąc mi: Nie bój się! Ja jestem pierwszy i ostatni;
I żyjący, a byłem umarły. A oto żyję na wieki wieków i mam klucze piekła i śmierci.”

Objawienie Jana 1:10-18

Katolicyzm błądzi w bałwochwalstwie. Uwielbienie stworzenia jakim jest Maryja to tylko mały element tej całej obłudy. Przejeżdżając przez Polskę możemy dostrzec niezliczone ilości figur, które są częścią kultu świętych. Katolickie świątynie obwieszone są przeróżnymi obrazami, również takimi, które przedstawiają  rzekomo Zmartwychwstałego Zbawiciela jako dzieciątko podporządkowane rzekomej Maryi.
Oczywiście nie wiadomo kto jest przedstawiany na tych dziełach, bo nikt dzisiaj nie wie jak wyglądała Maryja i nasz Pan. 

Zastanów się czy chciałbyś podczas twoich urodzin, by ubierano cię w pieluszki, śpiewano ci kołysanki, zamiast radować się z tego kim jest obecnie? By wspominano jedynie okres kiedy byłeś maleństwem?
Czy nie poczułbyś się urażony takim traktowaniem?
To tym bardziej zastanów się, czy wielki Syn Boży raduje się robieniem z Niego pośmiewiska?

Bądźcie świadomi, że bluźniercy pójdą na karę jeziora ognia i siarki.

"Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie, i to braciom.
Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy,
Ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą."

1 List do Koryntian 6:8-10

Wyprowadź bluźniercę poza obóz i niech wszyscy, którzy to słyszeli, położą swoje ręce na jego głowie i niech ukamienuje go całe zgromadzenie.

Kapłańska 24:14

DOWÓD SZÓSTY - PRZEPYCH I GRZESZNE POSTĘPOWANIE

Gdy ludzie tego świata biegają w zakupowym szale, nakręceni przez komercje, próbując sprostać własny pożądliwością, a przy okazji popisać się przepychem, zapominają o tym, że ten świat jest ulotny. Grzechy, które przelewają się w tym okresie wśród ludzi, są wręcz niezliczone, ale wspominimy o kilku z nich.

Kłamstwa – jak już wcześniej wspomnieliśmy “święty mikołaj” nie istnieje i w tym temacie już więcej nic nie trzeba pisać. 

Obżarstwo – przesyt na stolę jest znany chyba każdemu, a słowa “więcej już nie wcisnę, no może jeszcze serniczek” są znane chyba każdemu. Wiele osób po wigilijnej kolacji kilka dni leczy niestrawność.

Pijaństwo – w wielu domach tego dnia pojawia się alkohol, już samo to nie jest niczym dobrym, ale pojawia się to również w braku umiarkowania, czym doskonale to skutkuje…

Kłótnie i swary – w wielu domach (wiemy to z autopsji)w okresie przed świątecznym pojawiają się kłótnie, nieporozumienia, napięta atmosfera i wiele innych negatywnych czynników, które zamiast przynosić radość i pokój przynoszą całkowicie niepotrzebne emocje.

Rozrzutność – Ilości jedzenia wyrzucane po świętach są tak ogromne, że można by spokojnie wyżywić wielu głodnych ludzi. 

Ta lista mogłaby być znacznie dłuższa, ale niech każdy z was odpowie sobie jak wiele “Boga” jest w tych świętach.

"Całe bowiem prawo wypełnia się w tym jednym słowie, mianowicie: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie.
Lecz jeśli wzajemnie się kąsacie i pożeracie, uważajcie, abyście się wzajemnie nie zjedli.
Mówię więc: Postępujcie w Duchu, a nie spełnicie pożądania ciała.
Ciało bowiem pożąda na przekór Duchowi, a Duch na przekór ciału; są one sobie przeciwne, tak że nie możecie czynić tego, co chcecie.
Lecz jeśli jesteście prowadzeni przez Ducha, nie jesteście pod prawem.
A znane są uczynki ciała, którymi są: cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta;
Bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje;
Zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne; o nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą."

List do Galacjan 5:14-21