Trynitarianizm prawda czy fałsz?

You are currently viewing Trynitarianizm prawda czy fałsz?

Trynitarianie uważają, że Duch Święty jest trzecią Boską osobą Bożej rodziny JHWH, lecz studiując Biblię ciężko dostrzec potwierdzenia tej teorii. Każdy chrześcijanin wie, że Pan Jezus na ziemi nie skalał się grzechem, można stwierdzić kolokwialnie, że nawet się o niego nie otarł. Lecz przyjmując nauki trynintarian, musielibyśmy uznać, że jednak Pan Jezus splamił się grzechem!

W jaki sposób? 

Zapraszam do lektury z modlitwą i Biblią w ręku. Proszę drogi trynitarianinie, przeczytaj a następnie zbadaj z chętnym sercem jak się sprawy w Pismach mają.

Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei; ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów,
Którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice; przyjęli oni Słowo z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają.

Dzieje Apostolskie 17:10-11

BÓG OJCIEC I SYN BOŻY NIE ZNAJĄ TRZECIEJ OSOBY JHWH

Trynitarianie twierdzą, że Bóg JHWH w swojej naturze składa się z trzech Boskich osób, Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Z dwoma pierwszymi można się zgodzić, chodź w momencie przebywania na ziemi Pan Jezus był tylko człowiekiem. Termin Duch Święty ma różne znaczenia w Biblii, ale na pewno nie ma ukazanej pod tą nazwą trzeciej Boskiej osoby, co rozwinę w dalszej części tekstu:

Przyjmując tezę trynitarian, że Bóg jest złożony z trzech Boskich osób – Ojca, Syna i Ducha Świętego, mamy pewne zgrzyty z tym, co możemy przeczytać w Słowie Bożym. Jeżeli przyjmiemy, że wyznawcy trójcy mają w pełni rację, to stawiamy Pana Jezusa w opcji kłamcy albo tego, który wypiera lub uniża jedną z części Boskiej natury, co zobaczycie zaraz na podstawie Słowa Bożego.

Jeżeli według teorii trynitarianizmu, w której unia hipostatyczna zajmuje szczególne miejsce,  Pan Jezus był Bogiem na ziemi, to dlaczego uznawał Ojca za większego od siebie? Lecz gdy uznamy tak jak mówi Pismo w pełni, czyli, że na ziemi Pan Jezus był tylko człowiekiem działającym w mocy Ojca, nie mamy rozbieżności i zamieszania: 

Słyszeliście, że powiedziałem wam: Odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, tobyście się radowali, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż Ja.

Ewangelia Jana 14:28

TYLKO OJCIEC ZNA SYNA, TYLKO SYN ZNA OJCA

Jeśli Duch Święty byłby trzecią osobą w rodzinie JHWH, byłby wskazany jako ten który zna Ojca i Syna. Werset z Ewangelii Mateusza jest wśród wielu z jednoznacznych stwierdzeń, że Duch Święty nie jest trzecią osobą w Bożej rodzinie JHWH, bo ani Bóg Ojciec ani Syn Boży nie znają takiej osoby, a Pan Jezus będąc bezgrzeszny wskazywał wyraźnie, że w tej relacji jest tylko z Ojcem.

Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.

Ewangelia Mateusza 11:27

TYLKO OJCU I SYNOWI CZEŚĆ I CHWAŁA!

Tylko Bóg Ojciec podkreśla należność czczenia Syna, tak jak czci się Jego osobę. W tym przypadku również kompletnie jest pominięta tzw. trzecia osoba. Bóg Ojciec i Syn Boży nie nakazują nam oddawania Boskiej czci komukolwiek innemu. Jeżeli Duch Święty jest trzecią osobą w Bożej rodzinie JHWH to jest gorszą częścią w trójcy czy może Pan Jezus uniża Bogu w postaci trzeciej osoby? Odpowiedź jest prosta, Duch Święty nie jest trzecią osobą Bożej rodziny JHWH, ale jest Bożą obecnością Ojca i Syna w zbawionych osobach.

Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał.

Ewangelia Jana 5:23

Przykładów w Słowie Bożym jest więcej i nie znajdziemy tam modlitw do trzeciej osoby, pełnia chwały za to oddana jest Ojcu i Synowi.  I nikomu więcej:

A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, słyszałem, jak mówiło: Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków.


Objawienie Jana 5:13

BOŻA RODZINA JHWH - OJCIEC I SYN

Jan w swoim liście wyraźnie określa, że ten kto nie ma Boga, ten nie ma Ojca i Syna, ponownie w określeniu Boskości zostaje pominięta trzecia osoba z trynitarialnego podejścia. 

Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna.


2 List Jana 1:9

W Biblii mamy bardzo mocny sygnał, że każdy kto wypiera się Pana Jezusa jako Chrystusa, ten poddaje wątpliwość Ojca i Syna. Kto trwa w tych naukach jest wyznawcą Syna Bożego i Boga Ojca, lecz ponownie nie mamy tutaj ani słowa o tym, że mamy być wyznawcami trynitarialnej trzeciej osoby.

Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna. Każdy, kto podaje w wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście, i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu.


1 List Jana 2:22-24

WYPOWIEDZI PANA JEZUSA KONTRA NAUKA TRÓJCY

Patrząc na wypowiedzi Pana Jezusa, mamy odniesienie do dwóch Boskich osób, chodź na ziemi jak wiadomo Pan Jezus był człowiekiem, jednak znał swoje pochodzenie i zdawał sobie sprawę z tego kim był przed zejściem na ziemię. Pan wskazywał, że jest tylko ON i OJCIEC.

Rzekli wtedy do niego faryzeusze: Ty sam o sobie świadczysz; świadectwo twoje nie jest prawdziwe. Odpowiedział Jezus i rzekł im: Chociaż Ja sam świadczę o sobie, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przybyłem i dokąd idę; lecz wy nie wiecie, skąd przychodzę i dokąd idę. Wy sądzicie według ciała, Ja nikogo nie sądzę. 
A jeśli już sądzę, to sąd mój jest prawdziwy, bo nie jestem sam, lecz jestem Ja i Ten, który mnie posłał. A przecież w zakonie waszym jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest wiarygodne. Ja świadczę o sobie, a także Ojciec, który mnie posłał, świadczy o mnie.
Wtedy mu rzekli: Gdzie jest Ojciec twój? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani Ojca mojego. Gdybyście mnie znali, znalibyście też Ojca mego.


Ewangelia Jana 8:13-19

Jeżeli w Bożej rodzinie byłaby trzecia osoba, to Pan Jezus świadczyłby faryzeuszom nie tylko o Ojcu, że jest z nim, ale i o trzeciej osobie. W innym przypadku słowa Pana Jezusa stałyby się wyparciem trzeciej osoby JHWH z Bożej rodziny – czyli zgrzeszyłby. Czyli teoretycznie wypowiedź i werset powinien być tak zapisany:

W nawiasach [ ] będą zapisane hipotetyczne zapisy gdyby trynitarianizm był prawdziwą nauką.

Rzekli wtedy do niego faryzeusze: Ty sam o sobie świadczysz; świadectwo twoje nie jest prawdziwe. Odpowiedział Jezus i rzekł im: Chociaż Ja sam świadczę o sobie, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przybyłem i dokąd idę; lecz wy nie wiecie, skąd przychodzę i dokąd idę. Wy sądzicie według ciała, Ja nikogo nie sądzę. A jeśli już sądzę, to sąd mój jest prawdziwy, bo nie jestem sam, lecz jestem Ja i [Ci, którzy mnie posłali.] A przecież w zakonie waszym jest napisane, że świadectwo [trojga] ludzi jest wiarygodne. Ja świadczę o sobie, a także Ojciec [i trzecia osoba, którzy mnie posłali, świadczą] o mnie. Wtedy mu rzekli: Gdzie jest Ojciec twój [i trzecia osoba]? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani Ojca mojego[,ani trzeciej osoby]. Gdybyście mnie znali, znalibyście też Ojca mego[ i trzecią osobę].


Ewangelia Jana 8:13-19 Hipotetyczny werset w kontekście trynitarianizmu

Takich wersetów jest cała masa, praktycznie wszystkie które tutaj podaję, możecie popatrzeć w taki sam sposób. Dlatego gdyby trynitarianizm był prawdą, Pan Jezus mówił by, że zna Go nie tylko Ojciec ale i trzecia Boska osoba, nie tylko czczono by Ojca i Syna według Słowa Bożego ale i trzecią osobę. 

TYLKO OJCIEC Z SYNEM SĄ JEDNO

Pan Jezus będąc człowiekiem na ziemi nie przestał być z Ojcem jedno w myśli, charakterze czy działaniu, ale nadal to ukazuje, że jeżeli w Bożej rodzinie JHWH występowałaby trzecia osoba, to Pan i Ojciec byli by z nią również jednej myśli, a tutaj mamy ponownie “wyparcie” według doktryny trynitarianizmu, ale widać, że nigdy nie było i nie ma trzeciej osoby w Bożej rodzinie JHWH. Trynitarianie prawdopodobnie nigdy nie popatrzyli w taki sposób na jednoznacze wersety opisujące relację w Boskiej rodzinie. 

I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.


Ewangelia Jana 10:28-30

PRZED STWORZENIEM ŚWIATA SYN BYŁ Z OJCEM OD WIECZNOŚCI

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga.

Ewangelia Jana 1:1-2

Pan Jezus uczył, że Ojca nikt nigdy nie widział, lecz nigdy nie nawiązywał w swoich wypowiedziach o trzeciej osobie w relacji Bożej rodziny. Pan za to podkreślał, że tylko ON widział Boga Ojca, dlatego widać odrazu, że trzecia Boska osoba nie istnieje, bo nie widziała Boga Ojca, tak jak Syn Boży:

Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, on nam o nim opowiedział.

Ewangelia Jana 1:18

Nie jakoby ktoś widział Ojca; Ojca widział tylko Ten, który jest od Boga.

Ewangelia Jana 6:46

TRYNITARIANIZM FAŁSZEM - BOŻA RODZINA JHWH W OJCU I SYNU

Apostoł Jan podaje Ojca i Syna jako Boga prawdziwego i podkreśla, że poza NIMI dwoma mamy wystrzegać się bałwanów, w tym momencie stawia trzecią osobę trynitarianizmu w postaci bożka.

Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że Ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów.

1 List Jana 5:18-21

BÓG OJCIEC I PAN JEZUS SĄ DUCHEM W NAS

Tyle fragmentów ukazuje, że to Ojciec i Syn są wszechobecni i zamieszkują w nas jako obecność Ducha Świętego, a nie odrębna trzecia osoba tak jak twierdzi trynitarianizm.

Lecz umysły ich otępiały. Albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu starego przymierza ta sama zasłona pozostaje nie odsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu; Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem

2 Koryntian 3:14-18

Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie; czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli.

2 Koryntian 13:5

Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały.

List do Kolosan 1:27

Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

List do Efezjan 4:6

Nie dajcie się wciągnąć w trynitarianizm i mowę o trzech Boskich osobach, bo jest to doktryna wyciągnięta z tradycji katolickiej wprowadzonej na jednym z pierwszych soborów w/w sekty. Niestety ludzie wypaczają Słowo Boże i dodają próżne filozofie nie trzymając się tego, co Bóg od nas oczekują, aby trwać z Nim w relacji i oddawać Jemu cześć w Duchu i prawdzie. Módlmy się za zbory w których na co dzień jest nauczanie trynitarialne, aby otworzyły im się oczy i żebyśmy razem wszyscy byli prawdziwe jedno, tak jak Pan Jezus modlił się gdy był człowiekiem.

Drogi trynitarianinie, pytaj Boga jaka jest prawda, nie zatwardzaj serca, ale badaj wszystko. Całą społecznością modlimy się za wszystkich trynitarian, aby przede wszystkim byli wierni Bogu i aby każdy był gotów zapłacić cenę i ewentualnie odejść z miejsca, gdzie jest głoszona odwrotność od prawdy z Biblii.