Żyj wiarą przez łaskę – pewność i radość zbawienia

You are currently viewing Żyj wiarą przez łaskę – pewność i radość zbawienia
Żyj Wiarą Przez Łaskę – Pewność I Radość Zbawienia

Jako świeżo nowonarodzeni chrześcijanie nie byliśmy dostatecznie ugruntowani na Słowie Bożym i nie mieliśmy w naszych sercach przekonania o zbawieniu. W pełni jeszcze nie potrafiliśmy zrozumieć Słowa Bożego i przyjąć zbawienie w postaci łaski Bożej. Nawet dzisiaj uświadamiamy sobie, jak wiele braków wciąż mamy w znajomości Biblii i że do końca życia, Bóg będzie nam zapewne ukazywać nowe lekcje w Jego liście do ludzi.

Jednak czego my nie dostrzegliśmy na początku naszej drogi, Bóg dał pokrzepiające słowo od zbawionego brata Dominika, który dał nam napomnienie, że z wiarą musimy przyjąć zbawienie Boże i że musimy odrzucić przejawy niewiary w Bożą łaskę. 

Jak wielu młodych chrześcijan, my również mieliśmy swoje problematyczne rozumowanie, że Bóg może nam czegoś nie wybaczyć i brakowało nam wiary w Jego łaskę. Lecz dzięki Bożej miłości, nasze oczy i uszy zaczęły się otwierać na wersety skupione na zbawieniu i momencie w którym ono następuje. Zrozumieliśmy, że gdy uwierzymy i narodzimy się na nowo Bóg Ojciec z Panem Jezusem w nas mieszkają i odmieniają nas i dają żyć w nowości. Dlatego jeśli przyjąłeś wiarę i pragniesz oddać życie Panu Jezusowi, wierz w swoje zbawienie i postępuj zgodnie z naukami zawartymi w Biblii. W ten sposób będziesz mógł żyć wiecznie w obliczu Boga. 🙂

To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.

1 List Jana 5:13

Z ŁASKI ZBAWIENI

Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. 
Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował;  I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni;  I razem z nim wskrzesił, i razem z nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie;  Aby okazać w przyszłych wiekach przemożne bogactwo swojej łaski przez swoją dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie. 
Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. 
Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. 
Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. 

List do Efezjan 2:3-10

To istotne, gdyż Słowo Boże ukazuje nam, że zbawienie nie jest czymś, co możemy sobie zasłużyć, ale musimy je przyjąć przez wiarę. Bóg wezwał nas do świętości i ciągłego dążenia do uświęcenia się, podążaniu za Nim miłując braci i siostry w takim sposób jak Pan Jezus to robił będąc na ziemi.

Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek.


List do Galacjan 2:16

Jeżeli Bóg nas informuje przez swoje Słowo Boże, że nie możemy na to zapracować, to nie znaczy, że teraz możemy spocząć na laurach i lenić się cały dzień, grzeszyć czy po prostu żyć jak ludzie tego świata. Mamy być inni niż ten świat. Bóg nawołuje nas do uświęcania się i ciągłej pracy w Jego łasce. 

Lecz jak ten, który was powołał, jest święty, tak i wy bądźcie świętymi we wszelkim waszym postępowaniu;  Gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. 

1 List Piotra 1:15-16

OBIETNICA BOŻA NIE DO RUSZENIA

Ja osobiście tego nie widzę, bo porównując nauki Biblijne z wiarą katolicką, wiem że ludzie należący do katolicyzmu są ludźmi zmanipulowanymi przez instytucję oraz jej tradycje, którzy z Bogiem w rzeczywistości mają tyle wspólnego co nic.

Jeżeli protestanci i katolicy czynią to samo i twierdzą, że Bóg im daje te same dary, to albo “ruch charyzmatyczny” jest w rzeczywistości fałszywy wraz ze swoimi darami, albo czynią to z innego ducha niż Bożego, albo znacząca większość udaje czy to mowę na językach czy też wiele innych darów, aby “nie wyjść na gorszego chrześcijanina”, żeby nie zostać odtrąconym i nie dostać łatki “nie jesteś zbawiony”, co często jest efektem złej presji tłumu. 

To nie dary Ducha dają zrozumienie, że jesteś zbawiony ale nowo narodzenie i postępowaniu w Duchu, sprawiedliwości, prawdzie i miłości. Pan Jezus nie uczył, że do Królestwa Bożego nie wejdą ci, co prorokują, mówią językami itp. lecz ten kto nie narodzi się na nowo. 

OWOC ZBAWIENIA - MIŁOŚĆ

Najważniejszym dowodem i zarazem działaniem Boga jest miłość w zbawionej osobie, która zaczyna obdarza ludzi, nie tylko otaczających cię, ale również tych, których nie znasz. Potrafisz czynić w uprzejmości, życzliwości to czego do tej pory nie robiłeś. Potrafisz wybaczać zło, które jest wymierzone w twoją osobę, potrafisz działać przez miłość AGAPE. Kluczowym aspektem miłości jest wykonywanie przykazań miłość nadanych przez Boga.
A Jezus mu odpowiedział: Pierwsze przykazanie ze wszystkich jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, nasz Bóg, Pan jest jeden.
Będziesz więc miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą, całym swym umysłem i z całej swojej siły. To jest pierwsze przykazanie.
A drugie jest do niego podobne: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Nie ma innego przykazania większego od tych.

Ewangelia Marka 12:29-31

Bóg, poza tym że oczekuje oddania Mu swojej miłości, czasu, uwagi, wierności i miłowania bliźnich, którzy często nie są nam przychylni, przez miłość od Stwórcy daje nam wykonanie przykazania, jakim jest miłowanie braci. Miłowanie braci, chęć bliskości zbawionych osób i staranie się o ich dobro jest wyznacznikiem naszego zbawienia.

Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali.
Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.


Ewangelia Jana 13:34-35

Nie dziwcie się, moi bracia, jeśli świat was nienawidzi.
My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje brata, pozostaje w śmierci.
Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest mordercą, a wiecie, że żaden morderca nie ma życia wiecznego zostającego w sobie.
Po tym poznaliśmy miłość Boga, że on oddał za nas swoje życie. My również powinniśmy oddawać życie za braci.

1 List Jana 3:13-16

Człowiek zbawiony czuje chęć i gorące serce do przebywania z innymi zbawionymi ludźmi, by mieć z nimi społeczność. Nie interesują go już przyziemne sprawy i marności, za którymi podąża świat. Chce dzielić się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z braćmi, chce z nimi wielbić Pana, uwielbiać Boga Ojca i Syna Bożego poprzez pieśni, studiować Słowo z braćmi i wszystko robić ze społecznością, co przynosi duchowe wzrost. To wszystko, zaczyna przychodzić do serca spontanicznie: nowe chęci, pragnienia i spojrzenie na wszystko staje się efektem właśnie zbawienia, które następuje przy chrzcie Duchem Świętym.

Efektem zbawienia nie jest mówienie językami, jak nauczają fałszywie niektóre osoby, ale niewzruszona miłość, dzięki Bożej łasce. Również zbawienna miłość AGAPE pomaga nam kochać tych, którzy się z nami nie zgadzają, albo są nawet wrodzy, jak wcześniej wspominałem.

TRWANIE W NAUKACH BOŻYCH

Jak wcześniej już wskazałem, każdy otrzymuje dar Ducha. Nie znaczy, to jednak, że samodzielnie możemy taki dar Ducha sobie wybrać, ponieważ jak jest napisane “jednych ustanowił”, co wskazuje, że to nasz Pan decyduje jakim narzędziem będziesz i do czego zostaniesz użytym. Powinniśmy trwać w modlitwach i pytaniach do Pana jaki dar otrzymaliśmy, a Pan z czasem da rozpoznać. 
Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca.

Objawienia Jana 22:11

Nie możesz poddawać się grzesznemu światu i robić tego, co ludzie chodzący w ciemności. Świat celebruje pogańskie święta, ty zaś powinieneś trzymać się od nich z daleka. Podchodź do każdej sprawy z tym samym podejściem, jak Bereiczycy (Dzieje Apostolskie rozdział 17) sprawdzając, jak się sprawy mają według Pisma Świętego. Pamiętaj, że gdy cofniesz się do starego życia lub będziesz szedł jedną nogą z Bogiem, a drugą z światem, raz zbawiony nie oznacza zawsze zbawiony! Strzeż swojego serca, Bóg nas ostrzega, że jest ono niebezpieczne i zwodnicze.

Najzdradliwsze ponad wszystko jest serce i najbardziej przewrotne. Któż zdoła je poznać?
Ja, PAN, badam serca i doświadczam nerki, aby oddać każdemu według jego dróg i według owocu jego uczynków.

Księga Jeremiasza 17:9-10